ארקיו תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ה] ,השע תווצמ (אי) הב שיזטק הווצמ

הלוע ןברק השעמ תושעל השע תווצמ
.טפשמכ הלוע ןברק השעמ תושעל השע תווצמ
.ג ,א ארקיו "'וגו ונברק הלוע םא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;דימת ;ה"כ ףד אמוי ;ג"נ ףד םיחבז
;ו"פ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
ג"ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ב"י שרושב גישה ן"במר)
.פ"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזיק הווצמ

החנמ השעמ תושעל השע תווצמ
.טפשמכ החנמ ןברק השעמ תושעל השע תווצמ
.ד ,ב ארקיו "'וגו החנמ ןברק בירקת יכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט ,'ו ,'ה קרפ תוחנמ
;'זי ,'גי ,'בי םיקרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
ז"ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ש"ע ב"י שרושב גישמ ן"במר)
.ו"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחיק הווצמ

שבדו רואש ריטקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.שבד וא רואש ריטקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.אי ,ב ארקיו "'הל השא ונממ וריטקת אל שבד לכו רואש לכ יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"נ ףד תוחנמ
;ה-א תוכלה 'ה קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;'ט שרושבו ש"ע ח"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"יש ,ח"יש ןיואל לודג תווצמ רפס ןכו ןיואל ינשל שבדו רואש הנמ םש ן"במרטיק הווצמ

תונברקמ חלמ תיבשהל אלש ,השעת אל תווצמ
.תונברקמ חלמ תיבשהל אלש ,השעת אל תווצמ
.גי ,ב ארקיו "ךיתחנמ לעמ ךיהלא תירב חלמ תיבשת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ,'טי םיפד תוחנמ
;גי-אי תוכלה 'ה קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ט"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.כ"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברכק הווצמ

תונברקה לכ חולמל השע תווצמ
.ןברק לכ לע חלמ בירקהל השע תווצמ
.גי ,ב ארקיו "חלמ בירקת ךנברק לכ לע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ,'טי םיפד תוחנמ
;'אי הכלה 'ה קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ב"ס השע תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראכק הווצמ

רוביצה לש רבד םלעה רפ בירקהל השע תווצמ
.הארוהב ועט םא ןברק ןיד תיב ובירקיש השע תווצמ
,ד ארקיו "'וגו ובירקהו 'וגו להקה יניעמ רבד םלענו וגשי לארשי תדע לכ םאו" :רמאנש
.די-גי

:תומוקמ יארמ
;'ב-'א םיקרפ תוירוה
;ד"י קרפ - ב"י קרפ תוגגש תוכלה ם"במר
;ח"ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"יר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבכק הווצמ

תרכ תגגש לע תאטח ןברק השע תווצמ
.ותגגש לע עובק תאטח ןברק דיחיה בירקיש השע תווצמ
.זכ ,ד ארקיו 'וגו הגגשב אטחת תחא שפנ םאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
תכסמ ;ג"ע ףדבו ,קונית לבא ה"ד תופסותב ש"ע ,ח"ס ףד תבש ;'ג קרפו ,'ב ףד תותירכ
;תוירוה
;ו"ט ,ז ,'ו םיקרפ תוגגש תוכלה ם"במר
;ט"ס השע תווצמ לודג תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"יר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגכק הווצמ

עדויש תודע ד"יבב דיעהל השע תווצמ
.בוחל ןיב תוכזל ןיב עדויש תודע לכב ןיד תיבב דיעהל השע תווצמ
.א ,ה ארקיו "'וגו האר וא דע אוהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ל ףד ןירדהנס ;ה"פ ףד תועובש ;ה"נ ףד אמק אבב
;'י קרפ תוגגש תוכלהו ,'ט קרפו 'א קרפ תועובש תוכלהו ,'א קרפ תודע תוכלה ם"במר
;ח"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ואלל ואנמ ח"לר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדכק הווצמ

דרויו הלוע ןברוק בירקהל השע תווצמ
.דרויו הלוע ןברק בירקהל השע תווצמ (דנ)
.ז ,ה ארקיו "'וגו ודי עיגת אל םאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"כ ,'י םיפד תותירכ ;'ב קרפ תועובש
;'אי קרפו 'י קרפ תוגגש תוכלה ם"במר
;ב"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"טר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהכק הווצמ

ףועה תאטחב לידבהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותקילמב ףוגהמ ףוע תאטח שאר לידבי אלש ,השעת אל תווצמ [אע]
.ח ,ה ארקיו "לידבי אלו ופרע לוממ ושאר תא קלמו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד ןילוח ;ה"ס ,ד"ס םיפד םיחבז
;ט-ו תוכלה 'ז קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ב"יק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוכק הווצמ

אטוח תחנמב ןמש םישל אלש ,השעת אל תווצמ
.אטוח תחנמב ןמש ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ [בע]
.ו ,ה ארקיו "ןמש הילע םישי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד תוחנמ
;ח-ז תוכלה ב"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ב"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזכק הווצמ

אטוח תחנמב הנובל ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ
.אטוח תחנמב הנובל ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ [גע]
.אי ,ה ארקיו "הנובל הילע ןתי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד תוחנמ
;ב"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ג"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחכק הווצמ

םשאו שמוחו ןרק ןתי םישדקב לעומה השע תווצמ
.שמוחו ןרק םלשי גגושב המורת לכא וא הטורפ הושב שדקהה ןמ הנהנהש השע תווצמ (הנ)
.זט ,ה ארקיו "וילע ףיסוי ותשימח תאו םלשי שדקה ןמ אטח רשא תאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'י קרפ תומורת תכסמ ;ח"י ףד הליעמ ;א"יק ףד אמק אבב
;'ו קרפ המורת תוכלהו ,'ה קרפו 'א קרפ הליעמ תוכלה ם"במר
;ח"יק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.י"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטכק הווצמ

קפס לע יולת םשא איבהל השע תווצמ
.אטח םא ול קפתסנש ימ יולת רשא ןברק איביש השע תווצמ (ונ)
ךכרעב ןאצה ןמ םימת ליא איבהו 'וגו םשאו עדי אלו 'וגו אטחת יכ שפנ םאו" :רמאנש
.חי-זי ,ה ארקיו "םשאל

:תומוקמ יארמ
;'ד קרפ תותירכ תכסמ
;'ח קרפ תוגגש תוכלה ם"במר
;א"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"טר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברלק הווצמ

לזג רשא הליזגה תא בישהל השע תווצמ
.לזג רשא הליזג בישהל השע תווצמ (זנ)
.גכ ,ה ארקיו לזג רשא הליזגה תא בישהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"ק ,ג"ק ,ד"צ םיפד אמק אבב
;'ח-'א םיקרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
;ד"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;םיברל לזוג ןיד ש"עו ז"סש ,ו"סש ,ס"ש םינמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ו"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראלק הווצמ

יאדו םשא אטוח בירקיש השע תווצמ
.יאדו רשא ןברק איבהל השע תווצמ (הנ)
.הכ ,ה ארקיו "'וכו 'הל איבי ומשא תאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"נ ףד םיחבז ;'ט ףד תותירכ ;'ט ףד תוירוה
;'ח-'ז קרפ הדיבאו הליזג ,'א קרפ הליעמ ,'י-'א תוכלה 'ט קרפ תוגגש ם"במר
;א"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"סר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ