וצ תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ט] ,השע תווצמ (ט) הב שיבלק הווצמ

םוי לכב חבזמהמ ןשדה םירהל השע תווצמ
.םוי לכב חבזמה לעמ ןשדה םירהל השע תווצמ (טנ)
.ג ,ו ארקיו "'וגו ןשדה תא םירהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ דימת תכסמ ;ב"כ-'כ םיפד אמוי ;ו"כ ףד םיחספ
;'וט-'י תוכלה 'ב קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;'ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגלק הווצמ

דימת חבזמה לע שא דקותש השע תווצמ
.דימת חבזמה לע שא ריעבהל השע תווצמ (ס)
.ו ,ו ארקיו "חבזמה לע דקות דימת שא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב קרפ דימת תכסמ
;ו"כ-א"כ םיפד אמוי
;'ה-'א תוכלה 'ב קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ט"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.א"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדלק הווצמ

חבזמה שא דובכל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמה שא תובכל אלש ,השעת אל תווצמ [דע]
.ו ,ו ארקיו "הבכת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"מ ףד אמוי ;ד"צ ףד םיחבז
;'ו הכלה 'ב קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;א"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהלק הווצמ

תוחנמ ירויש םינהכ ולכאיש השע תווצמ
.תוחנמ ירויש םירכז םינהכ ולכאיש השע תווצמ (אס)
.ט ,ו ארקיו "'וגו וינב ןרהא ולכאי הנממ תרתונהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ע ףד תוחנמ ;ג"נ ףד םיחבז
;'י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ח"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברולק הווצמ

ץמח תוחנמ ירויש תופאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ץמח תוחנמ יריש תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [[הע]
.י ,ו ארקיו "'וגו ץמח הפאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"נ ,ה"נ םיפד תוחנמ ;ו"ל ףד םיחבז
;'אכ -'די תוכלה ב"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ד"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ל"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזלק הווצמ

םוי לכב ןיתיבח תחנמ לודג ןהכ בירקיש השע תווצמ
.ברעב התיצחמו רקובב התיצחמ הפיאה תירישע םוי לכב לודג ןהכ בירקיש השע תווצמ (בס)
.גי ,ו ארקיו "'וגו תלוס הפיאה תירישע 'וגו 'הל ובירקי רשא וינבו ןרהא ןברק הז" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'נ ףד תוחנמ
;'ד-'א תוכלה 'גי קרפ תונברוקה השעמ ;'בכ-'חי תוכלה 'ג קרפ ןיפסומו ןידימת ם"במר
;'מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחלק הווצמ

ןהכ תחנמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןהכ תחנמ לכאת אלש ,השעת אל תווצמ [וע]
.זט ,ו ארקיו "לכאת אל היהת לילכ ןהכ תחנמ לכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"י ףד תוכמ ;ב"ע ףד תוחנמ ;ג"נ ףד הטוס
;'ט הכלה ב"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ח"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטלק הווצמ

תאטח ןברק רדס השע תווצמ
.תאטח ןברק השעמ תושעל השע תווצמ (גס)
.חי ,ו ארקיו "'וגו תאטחה תרות תאזו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"נ ףד םיחבז
;'ח ,'ז ,'ה ,'א םיקרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
,ד"ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ב"י שרושב גישמ ן"במר)
.א"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברמק הווצמ

תימינפה תאטחמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.תוימינפה תאטחמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [זע]
ארקיו "ףרשת שאב לכאת אל 'וגו דעומ להא לא המדמ אבוי רשא תאטח לכו" :רמאנש
.גכ ,ו

:תומוקמ יארמ
;ג"פ ףד םיחספ ;ב"פ ףד םיחבז
;'כ-'גי תוכלה 'ב קרפ ןישדקומה ילוספ ,'ג הכלה 'אי קרפ תונברקה השעמ ם"במר
;ט"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראמק הווצמ

םשא ןברק רדס השע תווצמ
.םשא ןברק השעמ תושעל השע תווצמ (דס)
.א ,ז ארקיו "'וגו םשאה תרות תאזו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ םיחבז תכסמ
;'ב-'א תוכלה 'ט קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ה"ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ב"י שרושב גישמ ן"במר)
.ב"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבמק הווצמ

םימלש ןברק רדס השע תווצמ
.םימלש ןברק השעמ תושעל השע תווצמ (הס)
.אי ,ז ארקיו "םימלש חבז תרות תאזו" :רמאנש

;ה"נ ףד םיחבז :תומוקמ יארמ
;'ט קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
,ו"ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;(ב"י שרושב גישמ ן"במר)
.ג"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגמק הווצמ

ןנמז רחא םישדק ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןנמז רחאל םישדקמ ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ [חע]
.וט ,ז ארקיו "רקב דע ונממ חיני אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;הרומת תכסמ ףוס ;א"פ ,ד"ל םיפד םיחספ ;םיחבז תכסמ ףוס ;ג"פ ףד ןילוח
;ט"י קרפו ,'ט הכלה ח"י קרפ ןישדקומה ילוספ תוכלה ם"במר
;כ"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדמק הווצמ

םישדקמ רתונה ףורשל השע תווצמ
.רתונה ףורשל (וס)
.זי ,ז ארקיו "ףרשי שאב ישילשה םויב חבזה רשבמ רתונהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;הרומת תכסמ ףוס ;א"פ ,ד"ל םיפד םיחספ ;םיחבז תכסמ ףוס ;ג"פ ףד ןילוח
;ט"י קרפ ןישדקומה ילוספ תוכלה ם"במר
;א"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהמק הווצמ

לוגיפ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.לוגפ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [טע]
.חי ,ז ארקיו "אשת הנוע ונמ תלכואה שפנהו היהי לוגפ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תותירכ תכסמ שיר ;'ב קרפו 'א קרפ םיחבז תכסמ
;ח"י קרפ דעו ג"י קרפמ ןישדקומה ילוספ תוכלה ם"במר
;ב"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברומק הווצמ

ואמטנש םישדק לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.אמט שדק רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [פ]
.טי ,ז ארקיו "לכאי אל אמט לכב עגי רשא רשבהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ףד םיחספ
;'דכ-'בי תוכלה ח"י קרפ ןישדקומה ילוספ תוכלה ם"במר
;ל"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזמק הווצמ

ואמטנש םישדק ףורשל השע תווצמ
.ואמטנש םישדק ףורשל השע תווצמ (זס)
.טי ,ז ארקיו "ףרשי שאב 'וגו אמט לכב עגי רשא רשבהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"פ ףד םיחספ ;ה"כ ףד תבש
;בי קרפ המורת ,'ד קרפ חספ ןברק ,ט"י קרפ ןישדקומה ילוספ ם"במר
;'צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחמק הווצמ

בלח לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.בלח לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [אפ]
.גכ ,ז ארקיו "ולכאת אל זעו בשכו רוש בלח לכ" :רמאנש
:תומוקמ יארמ
;'ג קרפו ,'א קרפ תותירכ תכסמ ;תומוקמ המכב ןילוח תכסמ
;'ז קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ה"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"ס ןמיס העד הרוי ע"וש
.ד"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטמק הווצמ

םד לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םד לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [בפ]
.וכ ,ז ארקיו "המהבלו ףועל םכיתבשומ לכב ולכאת אל םד לכו" :רמאנש
:תומוקמ יארמ
;'ה קרפו ,'א קרפ תותירכ תכסמ ;'ח קרפ ןילוח תכסמ
;'ו קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ד"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"ס ןמיס העדה הרוי ע"וש
.ה"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ