ינימש תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [אי] ,השע תווצמ (ו) הב שינק הווצמ

רעש לדוגמ שדקמל סנכיל אלש ,השעת אל תווצמ
שאר יעורפ (םינפלו חבזמה ןמ הדובעל םירשכה) םינהכ וסנכי אלש ,השעת אל תווצמ [גפ]
.שדקמל
.ו ,י ארקיו "(רעש ילדוגמ ל"ר) וערפת לא םכישאר" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"פ ,ב"כ םיפד ןירדהנס ;ז"י ףד תינעת
;זי-'ח תוכלה 'א קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
,ג"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
; (ש"ע ג"ע ת"לבו םש בישמ ן"במר)
.א"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראנק הווצמ

םידגב עורק שדקל סנכיל אלש ,השעת אל תווצמ
םידגב יעורק (םינפלו חבזמה ןמ הדובעל םירשכה) םינהכ וסנכי אלש ,השעת אל תווצמ [דפ]
.שדקמל
.ו ,י ארקיו "ומורפת אל םהידגבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"פ ףד ןירדהנס
;'א קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
,ד"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(םידגב יעורק וב ללכנ םידגב רסוחמ דובעל אלש ואלהש רבוס אוהש ן"במר תוגשהב ש"עו)
.ב"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבנק הווצמ

הדובע תעשב שדקממ ןהכ אצי אלש ,השעת אל תווצמ
.הדובע תעשב שדקממ ןהכ אצי אלש ,השעת אל תווצמ [ופ]
.ז ,י ארקיו "ואצת אל דעומ להא חתפמו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ט ףד םיחבז ;ב"י ףד תוירוה ;ח"י ףד ןירדהנס
;'ט-'ה תוכלה 'ב קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
,ח"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
ו ;(ש"ע ןיואל ינשל ללחי אלו אצי אל הנמ 'ה שרוש ן"במר)
.נ"ש ןיוא ל ש"עו ללכ הז ואל הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגנק הווצמ

יותש תויהל אלו שדקמל סנכל אלש ,השעת אל תווצמ
.םינפלו חבזמהמ שדקמל ןיי יותש הדובעל רשכה ןהכ סנכי אלש ,השעת אל תווצמ [הפ]
.ט ,י ארקיו "דעומ להא לא םכאובב 'וגו תשת לא רכשו ןיי" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"ס ףד ןיבוריע ;'י ףד תובותכ ;ג"י ףד תותירכ ;ג"כ ,ב"כ םיפד ןירדהנס ;ז"י ףד םיחבז
;'ז-'א תוכלה 'א קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;(ן"במר תוגשהב ש"עו) ג"ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;הגהב ב"מר ןמיס העד הרוי ע"וש
.'ז ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושדנק הווצמ

היחו המהב ינמיס קודבל השע תווצמ
.הליכאל הרוהטל האמט ןיב לידבהל היחו המהב ינמיס קודבל השע תווצמ (חס)
ב ,אי ארקיו "'וגו ולכאת רשא היחה תאז" :רמאנש
.הכ ,כ ארקיו "האמטל הרוהטה המהבה ןיב םתלדבהו :רמאנו

:תומוקמ יארמ
;'ס ףד תובותכ ;''ו ףד תורוכב ;'ה ףד הרז הדובע ;ב"ק ,ט"נ םיפד ןילוח
;'ג קרפו ,'ב קרפ ,'גי-'א תוכלה 'א קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
,ט"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"נק ןיואל ט"נ ןישע לודג תווצמ רפס ;(ב"עק ת"למ ש"ע 'ו שרושב גישמ ן"במר)
;טע ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"כר ,י"ר ,ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהנק הווצמ

םיאמט היחו המהב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םיאמט היחו המהב רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמו [זפ]
.ד ,אי ארקיו "'וגו ולכאת הז תא ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ס ףד תובותכ ;'ו ףד תורוכב ;'ה ףד הרז הדובע ;ב"ק ,ט"נ םיפד ןילוח
;'ג-'א תוכלה 'ב קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ב"עק השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ג"כר ,י"ר ,'ר םינמיס ןט ק תווצמ רפס ;טע ןמיס העד הרוי ע"ושונק הווצמ

םיגד ינמיסב קודבל השע תווצמ
.הליכאל םיגד ינמיס קודבל השע תווצמ (טס)
.ט ,אי ארקיו'וגו םימב רשא לכמ ולכאת הז תא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןילוח
;'א קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
,ב"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"עק השעת אל תווצמ ,('ו שרושב גישמ ן"במר)
;ט"נק ןיואל ,ב"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
. א"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזנק הווצמ

אמט גד לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.אמט גד לוכאל אלש ,השעת אל תווצמו [חפ]
.אי ,אי ארקיו "ולכאת אל םרשבמ םכל ויהי ץקשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןילוח
;'א קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
ב"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"עק השעת אל תווצמ ,('ו שרושב גישמ ן"במר)
;ט"נק ןיואל ,ב"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
;א"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחנק הווצמ

אמט ףוע לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.אמט ףוע לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [טפ]
.גי ,אי ארקיו "ולכאי אל ףועה ןמ וצקשת הלא תאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ ןילוח תכסמ
;'ד הכלה 'ב קרפו 'כ-'די תוכלה 'א קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ד"עק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
.ז"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטנק הווצמ

םיבגח ינמיס קודבל השע תווצמ
.הליכאל םיבגח ינמיס קודבל השע תווצמ (ע)
.בכ ,אי ארקיו "'וג ולכאת םהמ הלא תא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןילוח
;'בכ-'אכ תוכלהו 'א הכלה 'א קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
,א"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;('ו שרושב גישמ ן"במר)
;א"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
.ואלל ואנמ 'ח ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברסק הווצמ

םיאמטמו םיאמט םיצרש הנומש תויהל השע תווצמ
.םיאמטמו םיאמט םיצרש הנומש תויהל השע תווצמ (אע)
הקנאו והנימל בצהו רבכעהו דלוחה ץראה לע ץרושה ץרשב אמטה םכל הזו" :רמאנש
.ל-טכ ,אי ארקיו "תמשנתהו טמוחהו האטלהו חכהו

:תומוקמ יארמ
;ב"ק ףד ןילוח
;'ד קרפ תואמוטה תובא תוכלה ם"במר
,ז"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
רואיב םהש ןתונמל ןיא תואמוט יניד לכש רבוסש ש"ע ,ו"צ השע תווצמב גישמ ן"במר)
;(ד"סשו ח"סק הווצמ
.ה"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראסק הווצמ

ןיקשמו ןילכוא תאמוט ןיד ןודל השע תווצמ
.ןיקשמו ןילכוא תאמוט ןיד ןודל השע תווצמ (בע)
"'וגו התשי רשא הקשמ לכו אמטי םימ וילע אובי רשא לכאי רשא לכואה לכמ" :רמאנש
.דל ,אי ארקיו

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ ןיצקוע תכסמ ;א"כק ףד ןילוח
;םילכ תוכלהו 'א קרפ ןילכוא תאמוט תוכלה ם"במר
;ח"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבסק הווצמ

האמטמו האמט הלבנ תויהל השע תווצמ
.האמטמו האמט הליבנה תויהל השע תווצמ (גע)
.טל ,אי ארקיו "ברעה דע אמטי התלבנב עגונה 'וגו המהבה ןמ תומי יכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"יק ,'ע םיפד ןילוח ;'א קרפ םילכ תכסמ
;'ב-'א םיקרפ תואמוטה תובא תוכלה ם"במר
;ו"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגסק הווצמ

ץראה ץרש לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ץראה ץרשמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [צ]
.אמ ,אי ארקיו "לכאי אל אוה ץקש ץראה לע ץרושה ץרשה לכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"פ ףד הליעמ ;ז"ס ףד ןילוח
;'אי-'ו תוכלה 'ב קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ו"עק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
.י"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדסק הווצמ

תוריפה תעלות לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םיערזהו תוריפה תעלות לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [אצ]
.במ ,אי ארקיו "םולכאת אל ץראה לע ץרושה ץרשה לכל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ס ףד ןילוח
;זט-'די תוכלה 'ב קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
,ח"עק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;('ט שרושב גישמ ן"במר)
;ב"לק ןיואלב וללכו הז הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהסק הווצמ

םימה ץרש לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םימה ץרש לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [בצ]
.גמ ,אי ארקיו "ץרשה לכב םכיתושפנ תא וצקשת לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ס ףד ןילוח
;בי הכלה 'ב קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
,ט"עק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
,םה ץקש םימה ץרש לכמ 'וגו ריפנס ול ןיא רשא לכו קרפב ולככו 'ט שרושב גישמ ן"במרהו)
;(ז"נק ןמיס ןייע
;ב"יר ןמיס ןטק תווצמ רפ ס ;פ"ק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוסק הווצמ

שופעמ הווהתמה שמר לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םישמר לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [גצ]
.דמ ,אי ארקיו "ץראה לע שמורה ץרשה לכב םכיתושפנ תא ואמטת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ס ףד ןילוח
;'גי הכלה 'ב קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ז"עק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"לק ןיואל (הז ואל הנמ אל) לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;פ"ק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ