עירזת תשרפ ,ארקיותווצמה ןינמ
[תחא] השעת אל תווצמ ,השע תווצמ (ו) הב שיזסק הווצמ

האמטמו האמט תדלוי אהתש השע תווצמ
.האמטמו האמט תדלויה תויהל השע תווצמ (דע)
.ב ,בי ארקיו "'וגו םמי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא" :רמאנש
.ד ,בי ארקיו "הרהט ימדב בשת םימי תשלשו םוי םישלשו
ארקיו "הרהט ימד לע בשת םימי תששו םוי םיששו 'וגו םיעובש האמטו דלת הבקנ םאו
.ה ,בי

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ םיבז תכסמ ;א"ע ,ב"מ ,ה"ל םיפד הדנ ;ד"ס ףד תבש
יאמטמ .'אי קרפו ,'י קרפ ,'א הכלה 'ו קרפו 'ח-'ב תוכלה 'ד קרפ האיב ירוסיא ם"במר
;'ה קרפ בשומו בכשמ
;'ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"צק ןמיס העד הרוי ע"ושחסק הווצמ

םישדק אמט לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.םישדק אמט לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [דצ]
.ד ,בי ארקיו "עגת אל שדוק לכב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"י קרפ הרפ תכסמ ;ו"נ ףד הדנ ;ו"ק ,ג"ל םיפד םיחבז ;ד"י ףד תוכמ
;'דכ-'גי תוכלה ח"י קרפ ןישדקומה ילוספ תוכלה ם"במר
;ט"כק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטסק הווצמ

רהטתשכ ןברק תדלוי בירקתש השע תווצמ
.הרהט ימי תאלמב ןברק תדלוי בירקתש השע תווצמ (הע)
"'וגו תאטחל רות וא הנוי ןבו הלועל ותנש ןב שבכ איבת 'וגו הרהט ימי תאלמבו" :רמאנש
.ו ,בי ארקיו
.ח ,בי ארקיו "תאטחל דחאו הלועל דחא 'וגו םירות יתש החקלו הש יד הדי אצמת אל םאו

:תומוקמ יארמ
;םיניק תכסמ ;'ז ףד תותירכ
;'א קרפ הרפכ ירסוחמ תוכלה ם"במר
;ו"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.כ"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברעק הווצמ

אמטמו אמט ערוצמה אהיש השע תווצמ
.אמטמו אמט ערוצמה אהיש השע תווצמ (וע)
.ב ,גי ארקיו "'וגו תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב היהי יכ םדא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תועובש ;םיעגנ תכסמ
;'ג-'א תוכלה 'א קרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
;א"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראעק הווצמ

קתנה חלגל אלש ,השעת אל תווצמ
.קתנה חלגל אלש ,השעת אל תווצמ [הצ]
.גל ,גי ארקיו "חלגי אל קתה תאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;םיעגנ תכסמ
;ל קרפ ,'י קרפ ,'ג הכלה 'ח קרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
;ז"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"סש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבעק הווצמ

ערוצמב המירפו העירפ תווצמ השע תווצמ
ארקיו לבאכ ושאר הסכיו ושאר רעש לדגיו וידגב תא ערקי טלחומ ערוצמהש השע תווצמ (זע)
.אמט אוהש עידויו
אמטו הטעי םפש לעו עורפ היהי ושארו םימורפ ויהי וידגב עגנה וב רשא עורצהו" :רמאנש
.ומ,גי ארקיו "ארקי אמט

:תומוקמ יארמ
ףד ןילוח ;ג"כ ףד הטוס ;ו"ט ,'ז םיפד ןטק דעומ ;'ח ףד הליגמ ;ז"ט ףד ןיכרע ;ז"פ ףד םיחספ
;ג"י קרפ םיעגנ תכסמ ;ח"ע
;'ו הכלה 'י קרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
;ב"יק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגעק הווצמ

םידגב תערצ תאמוט ןודל השע תווצמ
.םיאמטמו םיאמט ויהיש םידגב יעגנ ןיד ןודל השע תווצמ (חע)
.זמ ,גי ארקיו "'וגו תערצ עגנ וב היהי יכ דגבהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"צ ףד םיחבז ;א"י קרפ םיעגנ תכסמ
;ג"-ב"י םיקרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
;ב"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ