ערוצמ תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השע תווצמ (אי) הב שידעק הווצמ

ערוצמ תרהט תווצמ השע תווצמ
.ותרהט םויב טלחומה ערוצמ רהטל השע תווצמ (טע)
.ב ,די ארקיו "'וגו ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ט ףד הטוס ;ד"י קרפ םיעגנ תכסמ
;א"י קרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
;י"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהעק הווצמ

רהטישכ ערוצמה חלגיש השע תווצמ
.ותרהטל יעיבשה םויב טלחומה ערוצמה חלגל השע תווצמ (פ)
.ט ,די ארקיו "'וגו ורעש לכ תא חלגי יעיבשה םויב היהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'מ ףד ריזנ ;ז"ט ףד הטוס ;ד"י קרפ םיעגנ תכסמ
;'ג הכלה א"י קרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
א"יק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
תחלגת ח"עש ןמיסבו ,תווצמ ינשל ויתונברק תאבהו ערוצמ תחלגת הנמ המל םעטה ש"עו)
;(תחא הווצמ ויתונברק תאבהו ריזנה
.ז"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברועק הווצמ

רהטישכ ערוצמ ןברק תווצמ השע תווצמ
.ינימשה םויב תונברק טלחומה ערוצמה איביש השע תווצמ (אפ)
.י ,די ארקיו "תחא השבכו םישבכ ינש חקי ינימשה םויבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ס ףד ריזנ ;ד"י קרפ םיעגנ תכסמ ;'ח ףד תותירכ
;'י קרפ תוגגש תוכלהו ,'ד קרפ ,'ג הכלה 'ב קרפ הרפכ ירסוחמ תוכלה ם"במר
;ז"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.א"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזעק הווצמ

הוקמ ימב אמט לובטיש השע תווצמ
.רהטיל םימ האס םיעבראב אמט לובטיש השע תווצמ (בפ)
.ט ,די ארקיו "םימב ורשב תא ץחרו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תואווקמ תכסמ
;'ז ,'א םיקרפ תואוקמ תוכלה ם"במר
;ט"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"ר ,ח"צק ,ז"צק םינמיס העד הרוי ע"ושחעק הווצמ

םיתב יעגנ תאמוט השע תווצמ
.םיתב יעגנ תאמוט ןיד ןודל השע תווצמ (גפ)
.דל ,די ארקיו "'וגו םכתזוחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"י קרפ םיעגנ תכסמ
;'וט - 'די םיקרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
;ג"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטעק הווצמ

בזה תאמוט תווצמ השע תווצמ
.אמטמו אמט בזה אהיש השע תווצמ (דפ)
תא ורשב רר ובוזמ ותאמוט היהת תאזו אוה אמט ובוז ורשבמ בז היהי יכ שיא" :רמאנש
.ד-ג ,וט ארקיו "אוה ותאמט ובוזמ ורשב םיתחה וא ובוז

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד הדנ ;'ח ףד תותירכ ;'ג ףד ןיכרע ;ג"מק ףד םיחבז ;'ח ףד הליגמ ;םיבז תכסמ
;'ג-'ב םיקרפ הרפכ ירסוחמ .'ט-'ה םיקרפו ,'א קרפ בשומו בכשמ יאמטמ ם"במר
;ד"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.מ"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברפק הווצמ

רהטישכ ןברק בזה בירקיש השע תווצמ
.ןברק תויאר שלש לעב בז בירקיש השע תווצמ (הפ)
,וט ארקיו "הלוע דחאהו תאטח דחא 'וגו םירות יתש ול חקי ינישה םויבו" :רמאנש
.וט-די

:תומוקמ יארמ
;'ח ףד הליגמ ;םיבז תכסמ
;'ה הכלה 'א קרפ הרפכ ירסוחמ תוכלה ם"במר
;ד"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"יר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראפק הווצמ

אמטמו אמט ערז תבכש אהיש השע תווצמ
.אמטמו אמט ערז תבכש אהתש השע תווצמ (ופ)
.זט ,וט ארקיו "ברעה דע אמטו 'וגו ערז תבכש ונממ אצת יכ שיאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"מ ,ה"ל ,ב"כ םיפד הדנ ;'א קרפ םילכ תכסמ ;ו"פ ףד תבש
;'א הכלה 'ה קרפ תואמוטה תובא תוכלה ם"במר
;ה"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"פ ןמיס םייח חרוא ע"ושבפק הווצמ

האמטמו האמט הדנ אהתש השע תווצמ
.האמטמו האמט הדנ אהתש השע תווצמ (זפ)
.טי ,וט ארקיו "'וגו הרשבב הבוז היהי םד הבז היהת יכ השאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ םילכ תכסמ ;ו"נ ,א"נ ,ג"מ ,א"מ םיפד הדינ
;'ט קרפ האיב ירוסיא תוכלהו .'ו-'א םי קרפ בשומו בכשמ יאמטמ תוכלה ם"במר
;ט"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"פק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"צר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגפק הווצמ

האמטמו האמט הבז אתש השע תווצמ
.האמטמו האמט הבז אהתש השע תווצמ (חפ)
.הכ ,וט ארקיו "'וגו התדנ תע אלב םיבר םימי המד בוז בוזי יכ השאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'מ ףד הליגמ ;ב"ע ,ו"ס ,ה"ל םיפד הדנ
;'אי קרפו 'ו קרפ האיב ירוסא תוכלהו ,'א קרפ בשומו בכשמ יאמטמ תוכלה ם"במר
;ו"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"מר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"צק ,ג"פק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"צר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדפק הווצמ

רהטתשכ ןברק הבז בירקתש השע תווצמ
.ינימש םויב ןברק הלודג הבז בירקתש השע תווצמ (טפ)
"הלוע דחאו תאטח דחא 'וגו םירות יתש הל חקת ינימשה םויבו" :רמאנש
.ל-טכ ,וט ארקיו

:תומוקמ יארמ
;'ב קרפו 'א קרפ תותירכ תכסמ
;'ד-'א תוכלה 'א קרפ הרפכ ירסוחמ תוכלה ם"במר
;ה"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"יר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ