תומ ירחא תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [וכ] ,השע תווצמ (ב) הב שיהפק הווצמ

שדקמל תע לכב םינהכ וסנכי אלש ,השעת אל תווצמ
.שדקמל תע לכב ןהכ אבי אלש ,השעת אל תווצמ [וצ]
.ב ,זט ארקיו "תכורפל תיבמ שדקה לא תע לכב אבי לאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ םילכ תכסמ ;ז"כ ףד תוחנמ
;'ד-'א תוכלה 'ב קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ח"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברופק הווצמ

רופכ םוי תדובע לודג ןהכ השעיש השע תווצמ
.רופכ םוי תדובע לודג ןהכ השעיש השע תווצמ (צ)
.ג ,זט ארקיו "'וגו שדוקה לא ןרהא אבי תאזב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח ףד ןייעו ,אמוי תכסמ
;םירופכה םוי תדובע תוכלה ם"במר
;ט"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזפק הווצמ

הרזעל ץוח ןברק טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרזעל ץוח םישדק טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ [זצ]
,זי ארקיו "'וגו ואיבה אל דעומ להוא חתפ לאו 'וגו רוש טחשי רשא שיא שיא" :רמאנש
.ד-ג

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;ו"ק ףד םיחבז
;ט"י קרפ ,ח"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;'צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחפק הווצמ

ףועו היח תטיחש םד תוסכל השע תווצמ
.םירוהטה ףוע וא היח הטיחש םד תוסכל השע תווצמ (אצ)
.גי ,זי ארקיו "רפעב והסכו ומד תא ךפשו 'וגו ףוע וא היח" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ו קרפ ןילוח תכסמ
;ד"י קרפ הטיחש תוכלה ם"במר
;ז"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כ ןמיס העד הרוי ע"וש
.ו"נק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטפק הווצמ

האיב אלב וליפא תוירעל ברקיל אלש ,השעת אל תווצמ
.האיב אלב וליפא תוירעל ברקל אלש ,השעת אל תווצמ [חצ]
.ו ,חי ארקיו "הורע תולגל וברקת אל ורשב ראש לכ לא שיא שיא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ע ףד ןירדהנס ;'כ ףד הרז הדובע ;ב"ס ףד תומבי ;ש"ע 'ע ףד ןישודק ;ד"ס ,ג"י םיפד תבש
;ג"י ףד הדנ
;א"כ קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ג"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ןירדהנס 'ז קרפ ם"במרל הנשמה שוריפ ןייעו ;ד "כ-א"כ םינמיס רזעה ןבא ע"ושצק הווצמ

ויבא תורע תולגל אלש ,השעת אל תווצמ
.רכז בכשמב באה תורע תולגל השעת אל תווצמ [טצ]
.ז ,חי ארקיו "הלגת אל 'וגו ךיבא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"נ ףד ןירדהנס
;'ד קרפו ,'א הכלה 'ד קרפ תוגגש .'א קרפ האיב ירוסיא ם"במר
;א"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראצק הווצמ

ומא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ומא לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [ק]
.ז ,חי ארקיו "הלגת אל ךמא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ףד ןירדהנס ;א"כ ףד תומבי
;'א קרפ תושיא תוכלהו .'ב-'א תוכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ל"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ג"יש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבצק הווצמ

ויבא תשא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ויבא תשא לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [אק]
.ח ,חי ארקיו "הלגת אל ךיבא תשא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"נ ףד ןירדהנס
;'א קרפ תושיא תוכלהו .'א הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;א"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"ושגצק הווצמ

ויבא תסונאמ וליפאו ותוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.תונזמ וליפאו דבל םאה ןמ וא דבל באה ןמ ןיב ותוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [בק]
ןתורעה הלגת אל ץוח תדלומ וא תיב תדלומ ךמא תב וא ךיבא תב ךתוחא תורע" :רמאנש
.ט ,חי ארקיו "(ומוגרתכ)

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;ב"כ ףד תומבי
;'ג הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ב"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"ק ,ד"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ט"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדצק הווצמ

ונב תב לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ונב תב לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [גק]
.י ,חי ארקיו "הלגת אל ךתב תב וא ךנב תב תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"צ ףד תומבי ;ו"ע ,ה"ע םיפד ןירדהנס
;'א קרפ תושיא תוכלהו .'ז הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ד"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ט"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהצק הווצמ

ותב תב לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותב תב לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [דק]
.י ,חי ארקיו "הלגת אל ךתב תב וא ךנב תב תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"צ ףד תומבי ;ו"ע ,ה"ע םיפד ןירדהנס
;'א קרפ תושיא תוכלהו .'ז הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ה"לש ,ד"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.י"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוצק הווצמ

ו"קמ ותב לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
ותב לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [הק]

:תומוקמ יארמ
;ו"ע ,ה"ע ,א"נ םיפד ןירדהנס ,'ה ףד תותירכ ,'ג ףד תומבי
;'ו הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ו"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ח"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזצק הווצמ

ויבא תשא תב ותוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ויבא תשא תב ותוחא לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [וק]
.אי ,חי ארקיו "התורע הלגת אל 'וגו ךיבא תשא תב תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"כ ףד תומבי
;'ג הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ג"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"ק ,ד"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"ושחצק הווצמ

ויבא תוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ךיבא תוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [זק]
.בי ,חי ארקיו'וגו הלגת אל ךיבא תוחא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;ד"נ ףד תומבי
;'ב הכלה 'ב קרפ האיב רוסיא תוכלה ם"במר
;מ"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.'ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטצק הווצמ

ומא תוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ומא תוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [חק]
.גי ,חי ארקיו "הלגת אל ךמא תוחא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;ד"נ ףד תומבי
;'ב הכלה 'ב קרפ האיב רוסיא תוכלה ם"במר
;א"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.'ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברר הווצמ

ויבא יחא תורע תולגל אלש ,השעת אל תווצמ
.רכז בכשמב ויבא יחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [טק]
.די ,חי ארקיו "הלגת אל ךיבא יחא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"נ ףד ןירדהנס
;'ד קרפו 'א קרפ תוגגש תוכלהו .'ב הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ב"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"ושאר הווצמ

ויבא יחא תשא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.(ויבא יחא תשא איה) ותדוד לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [יק]
.די ,חי ארקיו "איה ותדוד ברקת אל ותשא לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"נ ףד ןירדהנס
;'ב הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ב"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;י"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ג"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבר הווצמ

ונב תשא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.(ונב תשא איה) ותלכ לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [איק]
.וט ,חי ארקיו "הלגת אל ךתלכ תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;ד"נ ףד ןירדהנס
;'א הכלה 'ב קרפ האיב רוסיא תוכלה ם"במר
;ג"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ד"יש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגר הווצמ

ויחא תשא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.(תונזמ וליפאו םאה ןמ ןיב באה ןמ ןיב) ויחא תשא לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [ביק]
.זט ,חי ארקיו "הלגת אל ךיחא תשא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"נ ףד ןירדהנס
;'א הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ד"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ב"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדר הווצמ

התבו השא אשיל אלש ,השעת אל תווצמ
.התבו השא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [גיק]
.זי ,חי ארקיו "הלגת אל התבו השא תורע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"צ ףד תומבי ,ו"ע ףד ןירדהנס
;'א קרפ תושיא תוכלהו .'ז הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ז"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ה"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהר הווצמ

הנב תבו השא אשיל אלש ,השעת אל תווצמ
.הנב תבו השא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [דיק]
.זי ,חי ארקיו'וגו חקת אל הנב תב תא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"צ ףד תומבי ,ו"ע ףד ןירדהנס
;'א קרפ תושיא תוכלהו .'ז הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ח"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ו"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברור הווצמ

התב תבו השא אשיל אלש ,השעת אל תווצמ
.התב תבו השא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [וטק]
.זי ,חי ארקיו "'וגו חקת אל התב תב תאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"צ ףד תומבי ,ו"ע ףד ןירדהנס
;'א קרפ תושיא תוכלהו ,'ז הכלה 'ב קרפו ,'א קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ט"לש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ז"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזר הווצמ

ותשא ייחב ותשא תוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותשא ייחב ותשא תוחא לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [זטק]
.חי ,חי ארקיו "היחב הילע התורע תולגל רורצל חקת אל התוחא לא השאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"צ ,א"נ םיפד תומבי
;'ט הכלה 'ב קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ה"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
;א"ש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
;ו"ט קרפ ,'ח ק רפ ,'ג קרפ ,'א קרפ תומביב ןייע ל"נה תוירעה לכו
;'א קרפ תותירכ ;'ד קרפ ןישודק ;ג"פ קרפ תוכמ ;א"י קרפ ,'ט קרפ ,'ו קרפ ןירדהנסבו
.'כ קרפ ,'ד קרפ ,'א קרפ תוגגש תוכלהו ;האיב ירוסיא תוכלהו ;תושיא תוכלה ם"במרחר הווצמ

הדנ לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.הדנה לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [זיק]
.טי ,חי ארקיו "ברקת אל התאמוט תדנב השא לאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תותירכ ;ח"י ףד תועובש ;ד"י ףד תוכמ ;הדנ תכסמ
;'אי - 'ד םיקרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ו"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"יק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'ר -ג"פק םינמיס העד הרוי ע"וש
.ג"v ר ,ח"פר ,ז"פר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטר הווצמ

ךלומל וערזמ ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ
.ךלומל וערזמ ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ [חיק]
.אכ ,חי ארקיו "ךלומל ריבעהל ןתתח אל ךערזמו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;'ס ףד ןירדהנס
;'ה-'ג תוכלה ו"פ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'ז השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"ס ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבריר הווצמ

רכזה לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.רכזה לע אובל אלש ,השעת אל תווצמ [טיק]
.בכ ,חי ארקיו "השא יבכשמ בכשת אל רכז תאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"נ ףד ןירדהנס
;'ד קרפ תוגגש תוכלהו .'וט-'אי תוכלה 'א קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;נ"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"כ ןמיס רזעה ןבא ע"ושאיר הווצמ

המהב לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.וילע המהב איבהל אלשו המהב לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [כק]
.גכ ,חי ארקיו "ךתבכש ןתת אל המהב לכבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"נ ףד אמק אבב ;ד"נ ףד ןירדהנס
;'חי-'זט תוכלה 'א קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ח"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"כ ןמיס רזעה ןבא ע"ושביר הווצמ

הילע המהב השא איבת אלש ,השעת אל תווצמ
.הכרדכ אלש ןיב הכרדכ ןיב הילע המהב השא איבת אלש ,השעת אל תווצמו [אכק]
.גכ ,חי ארקיו "העברל המהב ינפל דומעת אל השאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"נ ףד אמק אבב ;ד"נ ףד ןירדהנס
;'חי-'זט תוכלה 'א קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ט"מש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"צ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"כ ןמיס רזעה ןבא ע"וש

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ