םישודק תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [הל] ,השע תווצמ (גי) הב שיגיר הווצמ

וארית ויבאו ומא שיא השע תווצמ
.םאמו באמ אריל השע תווצמ (בצ)
.ג ,טי ארקיו "וארית ויבאו ומא שיא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ק ףד תובותכ ;'ל ףד ןישודיק
;'ו קרפ םירממ תוכלה ם"במר
;א"יר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;מ"ר ןמיס העד הרוי ע"וש
.'ז ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדיר הווצמ

הרז הדובע רחא תונפל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובע רחא תונפל אלש ,השעת אל תווצמ [בכק]
.ד ,טי ארקיו םילילאה לא ונפת לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"מק ףד תבש
;ארפס
;'ג הכלה 'ב קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"י ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוטר הווצמ

הדבעל הרז הדובע תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.ירכנל וליפא הדבעל הרז הדובע תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [גכק]
ד ,טי ארקיו ".םכל ושעת אל הכסמ יהלאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ארפס
;'אי-'ט תוכלה 'ג קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'ג השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;('ה השעת אל ן"במרה תגשה ןייעו)
;א"כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"מק ןמיס העד הרוי ע"וש
.א"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזטר הווצמ

רתונ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותליכא ןמז רחא ןברקמ רתונ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [דכק]
.ח-ז ,טי ארקיו "'וגו אשי ונוע 'וגו רתונהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;א"י ףד תוכמ ;ו"נ ףד םיחבז ;ז"י ףד הליעמ
;ח"י קרפ ןישדקומה ילוספ תוכלה ם"במר
;א"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזיר הווצמ

הדשה תאפ תולכל אלש ,השעת אל תווצמ
.והדש תא ורצקב הדשה תאפ תולכל אלש ,השעת אל תווצמ [הכק]
.ט ,טי ארקיו'וגו רוצקל ךדש תאפ הלכת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ט ףד תוכמ ;ד"צ ףד אמק אבב ;האפ תכסמ
;'ג הכלה 'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;י"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושחיר הווצמ

םיינעל הדשב האפ בוזעל השע תווצמ
.םיינעל האפה בוזעל השע תווצמ (גצ)
.י ,טי ארקיו "םתוא רוזעת רגלו ינעל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ט ףד תוכמ ;ד"צ ףד אמק אבב ;האפ תכסמ
;ג- 'א םיקרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;כ"ק השע תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושטיר הווצמ

טקל תיבה לעב טוקלי אלש ,השעת אל תווצמ
.טקלה תיבה לעב טוקלי אלש ,השעת אל תווצמ [וכק]
.ט ,טי ארקיו "טקלת אל ךריצק טקלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ט ףד תוכמ ;ד"צ ףד אמק אבב ;'ח קרפ ,'ה קרפ ,'ד קרפ האפ תכסמ
;'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;א"יר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושכר הווצמ

םיינעל טקלה בוזעל השע תווצמ
.טקלה םיינעל רוזעל השע תווצמ (דצ)
.י ,טי ארקיו "םתוא בוזעת רגלו ינעל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ט ףד תוכמ ;ד"צ ףד אמק אבב ;'ח קרפ ,'ה קרפ ,'ד קרפ האפ תכסמ
;'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;א"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"נק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושאכר הווצמ

תוללוע תיבה לעב טולקי אלש ,השעת אל תווצמ
.םרכה תוללוע תיבה לעב רוצבי אלש ,השעת אל תווצמ [זכק]
.י ,טי ארקיו "ללועת אל ךמרכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ האפ תכסמ
;'זכ-'זי תוכלה 'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ב"יר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושבכר הווצמ

םיינעל תוללועה בוזעל השע תווצמ
.תוללועה םיינעל בוזעל השע תווצמ (הצ)
.י ,טי ארקיו "םתוא רוזעת רגלו ינעל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ האפ תכסמ
;'זכ-'זי תוכלה 'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ג"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"נק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושגכר הווצמ

םרכה טרפ תיבה לעב טוקלי אלש ,השעת אל תווצמ
.םרכה טרפ תיבה לעב טוקלי אלש ,השעת אל תווצמ [חכק]
.י ,טי ארקיו "טלקת אל ךמרכ טרפו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ האפ
;ז"ט-ו"ט תוכלה 'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ד"כק השע תווצמ ,ג"יר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושדכר הווצמ

םיינעל טרפה בוזעל השע תווצמ
.םיינעל טרפה בוזעל השע תווצמ (וצ)
.י ,טי ארקיו "םתוא בוזעת רגלו ינעל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ האפ תכסמ
;ז"ט ,ו"ט תוכלה 'ד קרפו 'א קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ד"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ס"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"לש ןמיס העד הרוי ע"ושהכר הווצמ

ןוממ וא ץפח םוש בונגל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןוממ וא ץפח םוש בונגל אלש ,השעת אל תווצמ [טכק]
.אי ,טי ארקיו "ובונגת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ףד ןירדהנס ;'ז קרפ אמק אבב
;'ו-'א םיקרפ הבינג תוכלה ם"במר
;ד"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"מש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.א"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוכר הווצמ

ןודקפב רופכל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןוממ שחכל אלש ,השעת אל תווצמ [לק]
.אי ,טי ארקיו "ושחכת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ארקיו תשרפ ארפס
;'א קרפ תועובש תוכלה ם"במר
;ח"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;מ"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"צר טפשמ ןשוח ע"ושזכר הווצמ

ןוממ תריפכ לע רקש עבשיל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןוממ תריפכ לע רקשב עבשל אלש ,השעת אל תווצמ [אלק]
.אי ,טי ארקיו "ותימעב שיא ורקשת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ל ףד תועובש ;ארפס
;'ח-'ז םיקרפ תועובש תוכלה ם"במר
;ט"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"צר ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושחכר הווצמ

יוטיב תעיבשב רקש עבשיל אלש ,השעת אל תווצמ
.רקשל יוטב תעובש עבשל אלש ,השעת אל תווצמ [בלק]
.בי ,טי ארקיו "רקשל ימשב ועבשת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ ,'א קרפ תועובש
;'ו-'א קרפ תועובש תוכלה ם"במר
;א"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"לר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ח"כק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטכר הווצמ

קושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורבח תא קושעל אלש ,השעת אל תווצמ [גלק]
.גי ,טי ארקיו "ךער תא קושעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"י ףד תורוכב ;א"י ףד אעיצמ אבב ;ט"ע ףד אמק אבב
;'ד הכלה 'א קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
;ז"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
וללכל וא ןובשחב ואנמל יא קפוסמ אוהו ו"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
ד ןיואלב ןמקל ןייע לוזגת אלד ואלב
;ו"ט ןמיס לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"נש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושלר הווצמ

לוזגל אלש ,השעת אל תווצמ
.הקזחב ורבחמ לוזגל אלש ,השעת אל תווצמ [דלק]
.גי ,טי ארקיו "לוזגת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"יק ,ז"נ םיפד אמק אבב
;'א קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
;ה"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"נש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ע"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראלר הווצמ

ריכש רכש רחאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ריכש רכש רחאל אלש ,השעת אל תווצמ [הלק]
.גי ,טי ארקיו'וגו ךתא ריכש תלועפ ןילת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"יק ,י"ק םיפד אעיצמ אבב
;א"י קרפ תוריכש תוכלה ם"במר
;ח"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"לש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ס"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבלר הווצמ

שרח וליפא לארשי ללקל אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשימ רשכ םדא ללקל אלש ,השעת אל תווצמ [ולק]
.די ,טי ארקיו "שרח ללקת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ל ףד תועובש
;ו"כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ז"יש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"יר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"כ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
ובשח ומצע ללקמ ;ג"כק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ב "יר ןיואלב ומצע ינפב ואלל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגלר הווצמ

הצעב םת לישכהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רבד םושב ורבחל לישכהל אלש ,השעת אל תווצמ [זלק]
.די ,טי ארקיו "לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ט ףד הרז הדובע
;'די-'בי תוכלה ב"י קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ט"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.א"נק ןמיס העד הרוי ע"ושדלר הווצמ

טפשמב לווע תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.טפשמב לוע תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [חלק]
.וט ,טי ארקיו "טפשמב לוע ושעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז ,'ו םיפד ןירדהנס ;םינהכ תרות
;'כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ג"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"כ ןמיסו ז"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.א"לר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהלר הווצמ

ןידב לודג רדהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןידב לודג ינפ רדהל אלש ,השעת אל תווצמ [טלק]
.וט ,טי ארקיו "לודג ינפ רדהת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ל ףד תועובש ;ו"ק ףד תובותכ
;'אכ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ה"רע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ח"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברולר הווצמ

קדצב טופשל השע תווצמ
.קדצב טופשל השע תווצמ (זצ)
.וט ,טי ארקיו "ךתימע טופשת קדצב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ל ףד תועובש
;א"כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ז"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ד"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזלר הווצמ

ליכר ךלי אלש ,השעת אל תווצמ
.וילע רבד ודגנכש םירבד ורבחל דיגהל אלש ,השעת אל תווצמ [מק]
.זט ,טי ארקיו "ךמעב ליכר ךלת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ל ףד ןירדהנס ;ו"מ ףד תובותכ ;ו"ט ףד ןיכרע
;'ו-'א תוכלה 'ז קרפ תועד תוכלה ם"במר
;א"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ט ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"כק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ