םישודק תשרפ ,ארקיו

-קרפה ךשמה-חלר הווצמ

ורבח ליצהלמ עונמל אלש ,השעת אל תווצמ
.הנכסמ ורבח תא ליצהלמ עונמל אלש ,השעת אל תווצמ [אמק]
.זט ,טי ארקיו "ךער םד לע דומעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ע ףד ןירדהנס
;'די הכלה 'א קרפ חצור תוכלה ם"במר
;ז"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"כת ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ח"ע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטלר הווצמ

ורבח תא אונשל אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשימ רשכ םדא בלב אונשל אלש ,השעת אל תווצמ [במק]
.זי ,טי ארקיו "ךבבלב ךיחא תא אנשת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ט ףד ןיכרע
;'ה הכלה 'ו קרפ תועד תוכלה ם"במר
;ב"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ה ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"י ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברמר הווצמ

אטוחה תא חיכוהל השע תווצמ
.אטוחל חיכוהל השע תווצמ (חצ)
.זי ,טי ,ארקיו 'וגו ךתימע תא חיכות חכוה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ל ףד אעיצמ אבב ;ז"ט ףד ןיכרע ;ו"נ ףד תבש ;א"ל ףד תוכרב
;'ט-'ו תוכלה 'ו קרפ תועד תוכלה ם"במר
;ה"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"י ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"יק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראמר הווצמ

לארשימ םדא שייבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורבח תא שייבל אלש ,השעת אל תווצמ [גמק]
.זי ,טי ארקיו "אטח וילע אשת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"נ ףד אעיצמ אבב ;ז"ט ףד ןיכרע ;ד"נ ףד תבש
;'ח הכלה 'ו קרפ תועד תוכלהו 'ג קרפ לבוח תוכלה ם"במר
;ג"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ו ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"כק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבמר הווצמ

ורבחב םוקנל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורבחמ םוקנל אלש ,השעת אל תווצמ [דמק]
.חי ,טי ארקיו "םוקת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"כ ףד אמוי
;'ז הכלה 'ז קרפ תועד תוכלה ם"במר
;ד"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"י ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ל"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגמר הווצמ

רוטנל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורבח לע בלב האנש רוטנל אלש ,השעת אל תווצמ [המק]
.חי ,טי ארקיו "ךמע ינב תא רוטת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"כ ףד אמוי
;'ח הכלה 'ז קרפ תועד תוכלה ם"במר
;ה"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"י ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדמר הווצמ

לארשימ םדא לכ בוהאל השע תווצמ
.ופוגכ לארשימ דחא לכ בוהאל השע תווצמ (טצ)
.חי ,טי ארקיו "ךומכ ךערל תבהאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ל ףד תבש
;'ג הכלה 'ו קרפ תועד תוכלה ם"במר
;ו"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ט ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ח ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהמר הווצמ

םיאלכ המהב עיברהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ונימ וניאשב ןימ ףועו היח המהב עיברהל אלש ,השעת אל תווצמ [ומק]
.טי ,טי ארקיו "םיאלכ עיברת אל ךתמהב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"צ ףד אעיצמ אבב ;ה"נ ףד אמק אבב ;'ח קרפ םיאלכ
;'ו-'א תוכלה 'ט קרפ םיאלכ תוכלה ם"במר
;ז"יר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ה"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזמר הווצמ

הלרע לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותעיטנל םינושאר םינש שלש ןליא תוריפ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [חמק]
.גכ ,טי ארקיו "לכאי אל םילרע םכל היהי םינש שלש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ףד ארתב אבב ;ח"ל ףד ןישודק ;'ב ףד הנשה שאר ;'א קרפ הלרע
;'י קרפ ינש רשעמ תוכלה ;'י-'ט תוכלה 'י קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה
;ב"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;c "צר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ו"טר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחמר הווצמ

שדוק יעבר עטנ תויהל השע תווצמ
.שדוק יעבר עטנ תויהל השע תווצמ (ק)
.דכ ,טי ארקיו "'הל םילולה שדוק וירפ לכ היהי תיעיברה הנשבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד הנשה שאר ;ה"ל ףד תוכרב ;ד"נ ףד ןישודק ;'ה קרפ ינש רשעמ
;'ט קרפ יעבר עטנו ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;ט"יק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"צרןמיס העד הרוי ע"וש
.ט"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטמר הווצמ

אבוסו ללוז תויהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרומו ררוס ןב תליכא לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [טמק]
.וכ ,טי ארקיו "םדה לע ולכאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'י ףד תוכרב ;ג"ס ףד ןירדהנס
;'ז קרפ םירממ תוכלה ם"במר
תוללכבש ואל ןינעל 'ט שרושבו ,ה"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ןיואל ינש הרומו ררוס ןבב בשח ן"במרהו
;כ"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברנר הווצמ

שחנל אלש ,השעת אל תווצמ
.שחנל אלש ,השעת אל תווצמ [נק]
.וכ ,טי ארקיו "ושחנת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"צ ףד ןילוח ;ז"ס ףד תבש ;ה"ס ףד ןירדהנס
;'ה-'ד תוכלה 'אי קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ג"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"עק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ז"לק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראנר הווצמ

ןנועל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןנועל אלש ,השעת אל תווצמ [אנק]
.וכ ,טי ארקיו "וננועת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'ט-'ח תוכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ב"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"עק ןמיס ע"וש
.ו"לק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבנר הווצמ

שארה תואפ ףיקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.שארה תאפ חלגל אלש ,השעת אל תווצמ [בנק]
.זכ ,טי ארקיו "םכישאר תאפ ופיקת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד תוכמ ;ה"ל ףד ןישודק ;ז"נ ףד ריזנ
;'ו-'א תוכלה 'בי קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ג"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"פק ןמיס העד הרוי ע"וש
.א"ע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגנר הווצמ

ןקזה תואפ תיחשהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןקזה תאפ תיחשהל אלש ,השעת אל תווצמ [גנק]
.זכ ,טי ארקיו "ךנקז תאפ תא תיחשת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד תוכמ ;ה"ל ףד ןישודק ;ז"נ ףד ריזנ
;'ח-'ז תוכלה ב"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ד"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"פק ןמיס העד הרוי ע"וש
.'ע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדנר הווצמ

ורשבב עקעק בותכל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורשבכ עקעק תבותכ בותכל אלש ,השעת אל תווצמ [דנק]
.חכ ,טי ארקיו "'וגו םכב ונתת אל עקעק תבותכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ל ףד ןישודק ;א"כ ףד תוכמ
;'אי הכלה ב"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;א"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;פ"ק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"ע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהנר הווצמ

שדקמה ןמ אריל השע תווצמ
.שדקמה ןמ אריל השע תווצמ (אק)
.ל ,טי ארקיו "וארית ישדקמו" :רמאנש

:תורוקמ יארמ
;ח"כ ףד הליגמ ;'ז ףד תומבי ;ב"ס ףד תוכב
;'אי קרפ הליפת תוכלהו ;'י-'א תוכלה 'ז קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במר
;א"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"נק ןמיס םייח חרוא ע"וש
; א"נק ןמיס העד הרוי ע"וש
.'ו ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברונר הווצמ

בוא השעמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.בוא השעמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [הנק]
.אל ,טי ארקיו "תובואה תא ונפת לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'די הכלה 'אי קרפו ,'א הכלה 'ו קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ו"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;טלק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ט"עק ןמיס העד הרוי ע"ושזנר הווצמ

ינועדי השעמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.ינועדי השעמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [ונק]
.אל ,טי ארקיו "םינועדיה לאו 'וגו ונפת לא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'ב-'א תוכלה 'ו קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;תוללכבש ואל ןינעל ש"עו 'ט השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;מ"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ט"עק ןמיס העד הרוי ע"ושחנר הווצמ

ןקזו הרות ידמול דבכל השע תווצמ
.וינפמ םוקלו םכח דימלת דבכלו הביש ינפמ םוקל השע תווצמ (בק)
.בל ,טי ארקיו "ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ" :רמאנש
:תומוקמ יארמ
;ט"ק ,'ה םיפד ןירדהנס ;ג"ל ףד אעיצמ אבב ;ב"ס ףד ןיבורע ;ב"ל ,'ה םיפד ןישודק
;'ו-'ה םיקרפ הרות דומלת תוכלה ם"במר
;ט"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"י ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"מר-מ"ר םינמיס העד הרוי ע"וש
בתכ ב"נ ןמיסבו ,ןקז ינפמ םוקל בתכ א"נ ןמיסב םיתשל וז הווצמ קליח ן טק תווצמ רפס
.ןקז ינפ רדהלטנר הווצמ

לקשמבו הדמב לוע תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תולקשמו תודמב לוע תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [זנק]
.ול ,טי ארקיו "הרושמבו לקשמב הדמב טפשמב לוע ושעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;צ ,ט"פ ,ח"פ םיפד ארתב אבב ;ז"ק ,א"ס םיפד אעיצמ אבב
;'ח-'ז םיקרפ הבינג תוכלה ם"במר
;א"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"לר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ג"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברסר הווצמ

תודמו תולוקשמו םינזאמ קדצל השע תווצמ
.תודמו תולקשמו םינזאמה קדצל השע תווצמ (גק)
.ול ,טי ארקיו 'וגו םכל היהי קדצ ןיהו קדצ ינבא קדצ ינזאמ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;צ ,ט"פ ,ח"פ םיפד ארתב אבב ;ז"ק ,א"ס םיפד אעיצמ אבב
;'ח קרפ הבינג תוכלה ם"במר
;ח"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"לר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ג"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראסר הווצמ

םאו בא ללקל אלש ,השעת אל תווצמ
.םאו בא ללקל אלש ,השעת אל תווצמ [חנק]
ןיבא ללקמו :רמאנו .טי ,כ ארקיו'וגו ומא תאו ויבא תא ללקי רשא שיא שיא" :רמאנש
.זי ,אכ תומש "תמוי תומ ומאו

:תומוקמ יארמ
;ז"ל ףד תועובש ;ה"פ ,ז"ס ,ג"ל םיפד ןירדהנס
;'ה קרפ םירממ תוכלה ם"במר
;ח"יש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"יר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"מר ןמיס העד הרוי ע"ושבסר הווצמ

ביוחמל הפירשב ןודל השע תווצמ
.ביוחמל הפירשב ןודל ןיד תיבה לע השע תווצמ (דק)
.די ,כ ארקיו "'וגו ופרשי שאב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"נ ףד ןירדהנס
;'ג הכלה ו"ט קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ח"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ש"ע ד"י שרושב גישמ ן"במרהו
.ה"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגסר הווצמ

םייוגה תוקוחב תכלל אלש ,השעת אל תווצמ
.םייוגה תוקוחב תכלל אלש ,השעת אל תווצמ [טנק]
.גכ ,'כ ארקיו "םכינפמ חלשמ ינא רשא יוגה תוקוחב וכלת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"מ ףד הטוס ;ג"פ ףד אמק אבב
;'ג-'א תוכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"עק ןמיס העד הרוי ע"וש

            חזרה לתוכן 
תושב             חזרה לתוכן תנ