רומא תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [טל] ,השע תווצמ (דכ) הב שידסר הווצמ

תמל ןהכ אמטי אלש ,השעת אל תווצמ
.תמל טוידה ןהכ אמטי אלש ,השעת אל תווצמ [סק]
.א ,אכ ארקיו "וימעב אמטי אל שפנל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"מ ףד ריזנ ;א"כ ףד תוכמ ;'ס ףד תומבי
;'ה-'א םיקרפ תמ תאמוט תוכלהו ,ג"פ לבא תוכלה ם"במר
;ו"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
אלש ןיואל ינש הז קוספמ איצוה) ה"לר ,ד"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;(תמה להאל סנכי אלשו אמטי
;ד"עש דע ט"סש םינמיס העד הרוי ע"וש
.'ט"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהסר הווצמ

םיבורק לע לבאתהלו םיבורקל טוידה ןהכ אמטיש השע תווצמ
.םיבורקל טוידה ןהכ אמטיש השע תווצמ (הק)
ויחאלו ותבלו ונבלו ויבאלו ומאל" :רמאנש
.'ג-ב ,אכ ארקיו "אמטי הל 'וגו הלותבה ותוחאלו

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפבו ,ד"י ףד ןטק דעומ ;'ק ףד םיחבז
;תמ תאמוט תוכלהו ;'ב-'א םיקרפ לבא תוכלה ם"במר
;ז"ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
הווצמל לודג תווצמ רפס הנמ לבא תווצמ) ח"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;(ןנברד
;ג"עש ןמיס העד הרוי ע"וש
.ט"נ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוסר הווצמ

שדקמב םוי לובט דבעי אלש ,השעת אל תווצמ
.שדקמב הדובע םוי לובט ןהכ דובעי אלש ,השעת אל תווצמ [אסק]
.ו ,אכ ארקיו "םהיהלא םש וללחי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ףד םיחבז ;ג"פ ףד ןירדהנס
;'ד הכלה 'ד קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ו"ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזסר הווצמ

הנוז ןהכ אשי אלש ,השעת אל תווצמ
.הנוז השא טוידה ןהכ חקי אלש ,השעת אל תווצמ [בסק]
.ז ,אכ ארקיו "'וגו וחקי אל הללחו הנוז השא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"ע-ז"ע םיפד ןישודק ;ז"י ףד תובותכ ;ט"ע ,ח"ס ,א"ס ,ז"נ ,ג"נ םיפד תומבי
;ט"-ז"י םיקרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ח"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;צ"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.'ו ןמיס רזעה ןבא ע"ושחסר הווצמ

הללח ןהכ אשי אלש ,השעת אל תווצמ
.הללח טוידה ןהכ חקי אלש ,השעת אל תווצמ [גסק]
.ז ,אכ ארקיו'וגו וחקי אל הללחו הנוז השא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"ע-ז"ע םיפד ןישודק ;ז"י ףד תובותכ ;ט"ע ,ח"ס ,א"ס ,ז"נ ,ג"נ םיפד תומבי
;ט"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ט"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.'ו ןמיס רזעה ןבא ע"ושטסר הווצמ

השורג ןהכ אשי אלש ,השעת אל תווצמ
.השורג טויד ןהכ חקי אלש ,השעת אל תווצמ [דסק]
.ז ,אכ ארקיו "וחקי אל השיאמ השורג השאו וחקי אל הללחו הנוז השא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ע ףד ןישודק ;ז"י ףד תובותכ ;ט"ע ,ח"ס ,א"ס ,ז"נ ,ג"נ םיפד תומבי
;ז"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ס"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.'ו ןמיס רזעה ןבא ע"ושער הווצמ

דובכ םהל קולחלו םינהכ שדקל השע תווצמ
.ןהכל דובכ קולחל השע תווצמ (וק)
.ח ,אכ ארקיו "'וגו ותשדקו" :רמאנש
:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד ןיטיג
;'ד קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ב"ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"ר ,ז"סק ,ה"לק ןמיס םייח חרוא ע"ושאער הווצמ

תמה להואל לודג ןהכ סנכי אלש ,השעת אל תווצמ
.תמ םע להואב לודג ןהכ אבי אלש ,השעת אל תווצמ [הסק]
.אי ,אכ ארקיו "אבי אל תמ תושפנ לכ לעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;ז"מ ,ב"מ םיפד ריזנ
;'י הכלה 'ג קרפ לבא תוכלה ם"במר
;ז"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.א"עש ןמיס העד הרוי ע"ושבער הווצמ

םיבורקל וליפא לודג ןהכ אמטי אלש ,השעת אל תווצמ
.םיבורקל וליפא אשמבו עגמב לודג ןהכ אמטי אלש ,השעת אל תווצמ [וסק]
.אי ,אכ ארקיו "אמטי אל ומאלו ויבאל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;ז"מ ,ב"מ םיפד ריזנ
;'י הכלה 'ג קרפ לבא תוכלה ם"במר
;ח"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.א"עש ןמיס העד הרוי ע"ושגער הווצמ

התורענב הלותב לודג ןהכ אשיש השע תווצמ
.השאל הלותב לודג ןהכ חקיש השע תווצמ (זק)
.גי ,אכ ארקיו "חקי הילותבב השא אוהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"י ףד תוירוה ;ט"נ ףד תומבי
;'זי-'גי תוכלה ז"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ח"ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדער הווצמ

הנמלא לודג ןהכ חקי אלש ,השעת אל תווצמ
.הנמלא לודג ןהכ חקי אלש ,השעת אל תווצמ [זסק]
.די ,אכ ארקיו "חקי אל הלא תא הנוז הללחו השורגו הנמלא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ע ףד ןישודיק ;ט"נ ףד תומבי
;'בי-'ט תוכלה ז"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;א"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהער הווצמ

הנמלא לודג ןהכ לועבי אלש ,השעת אל תווצמ
.הנמלא לע לודג ןהכ אבי אלש ,השעת אל תווצמ [חסק]
.וט ,אי ארקיו "וימעב וערז ללחי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"ע ףד ןישודיק ;ט"נ ףד תומבי
;'ד-'א תוכלה ז"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ב"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוער הווצמ

עובק םומ לעב ןהכ שדקמב דובעי אלש ,השעת אל תווצמ
.עובק םומ לעב ןהכ שדקמב דובעי אלש ,השעת אל תווצמ [טסק]
.זי ,אכ ארקיו "'וגו בירקהל ברקי אל םומ וב היהי רשא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"מ ףד תורוכב ,ו"ס ףד ןישודק
;'ח-'ו םיקרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;'ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזער הווצמ

רבוע םומ לעב ןהכ דובעי אלש ,השעת אל תווצמ
.רבוע םומ לעב ןהכ דובעי אלש ,השעת אל תווצמ
.חי ,אכ ארקיו "ברקי אל םומ וב רשא שיא לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"מ ףד תורוכב ,ו"ס ףד ןישודק
;'ב הכלה 'ו קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;א"ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחער הווצמ

שדקמל םומ לעב סנכי אלש ,השעת אל תווצמ
.םינפלו חבזמה ןמ שדקמל םומ לעב סנכי אלש ,השעת אל תווצמ
.גכ ,אכ ארקיו "שגי אל חבזמה לאו אבי אל תכורפה לא ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ םילכ תכסמ ;ג"מ ףד תורוכב ,ח"צ ףד םיחבז
;'א הכלה 'ו קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ט"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטער הווצמ

אמט ןהכ דובעי אלש ,השעת אל תווצמ
.אמט ןהכ שדקמב דובעי אלש ,השעת אל תווצמ
.ב ,בכ ארקיו "'וגו וללחי אלו לארשי ינב ישדקמ ורזניו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ףד םיחבז ;א"פ ףד ןירדהנס
;'ד קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ה"ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברפר הווצמ

המורת אמט ןהכ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.המורת אמט ןהכ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.ד ,בכ ארקיו "לכאי אל םישדקב בז וא עורצ אוהו ןרהא ערזמ שיא שיא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"פ ףד ןירדהנס ;ו"ע ףד תומבי
;'ט-'א תוכלה ז"פ תומורת תוכלה ם"במר
;ו"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושאפר הווצמ

המורת רז לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.המורת רז לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [דעק]
.י ,בכ ארקיו "שדק לכאי אל רז לכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ,ח"ס םיפד תומבי ;'ב קרפ םירוכב תכסמ ;'א קרפ הלח תכסמ ;'ס קרפ תומורת תכסמ
;ג"י ףד תוכמ ;ג"פ ףד ןירדהנס
;'ו קרפ תומורת תוכלה ם"במר
;ג"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבפר הווצמ

המורת וריכשו ןהכ בשות לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.וריכשו ןהכ בשות אוה וליפא המורת רז לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.י ,בכ ארקיו "שדק לכאי אל ריכשו ןהכ בשות" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב קרפ םירוכב תכסמ ;'א קרפ הלח תכסמ ;'ס קרפ תומורת תכסמ
;ג"י ףד תוכמ ;ג"פ ףד ןירדהנס ;ה"פ ,ח"ס םיפד תומבי
;'ה הכלה 'ו קרפ תומורת תוכלה ם"במר
;ד"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגפר הווצמ

שדוקו המורת לרע ןהכ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.שדוקו המורת לרע ןהכ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ

:תומוקמ יארמ
;ש"עו 'ע ףד תומבי
;'י הכלה 'ז קרפ תומורת תוכלה ם"במר
;(םש ן"במרבו 'ב שרושב ש"עו) ה"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושדפר הווצמ

המורת רזל האושנו הללח לכאת אלש ,השעת אל תווצמ
.קושו הזחו המורת הללח לכאת אלש ,השעת אל תווצמ
.בי ,בכ ארקיו "לכאת אל םישדקה תמורתב איה רז שיאל היהת יכ ןהכ תבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ,ה"פ ,ה"ס םיפד תומבי
;'ז הכלה 'ו קרפ תומורת תוכלה ם"במר
;ז"לק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהפר והצמ

ןהכ וליפא לבט לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.לבט לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.וט ,בכ ארקיו "'הל ומירי רשא לארשי ינב ישדק תא וללחי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"י ףד תוכמ ;ג"פ ףד ןירדהנס
;'בכ-'טי תוכלה 'י קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;ג"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושופר הווצמ

םימת ןברוק לכ היהיש ,השע תווצמ
.םומ אלב םימת ןברק לכ היהיש השע תווצמ
.אכ ,בכ ארקיו "ןוצרל היהי םימת" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט קרפ תוחנמ תכסמ
;'א הכלה 'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;א"ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזפר הווצמ

חבזמל םומ לעב שידקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמל בירקהל םומ לעב שידקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.כ ,בכ ארקיו "'וגו ובירקת אל םומ וב רשא לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ,ו םיפד הרומת
;'ב הכלה 'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;א"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"יש ,י"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחפר הווצמ

םישדוקב םומ ליטהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םישדקב םומ ליטהל אלש ,השעת אל תווצמ
.אכ ,בכ ארקיו "וב היהי אל םומ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד הרומת ;ג"ל ףד תורוכב
;'ז הכלה 'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ז"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"טש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ג"יש ןמיס העד הרוי ע"ושטפר הווצמ

ןברוקל םומ לעב טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןברק םשל םומ לעב טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ
.בכ ,בכ ארקיו "'הל הלא ובירקת אל רובש וא תרוע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ל ףד תורוכב ;'ו ףד הרומת
;'ד הכלה 'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ב"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(דחא ואלל ןלוכ א"צר ,צ"ר ,ט"פר ,ז"פר תווצמ הנמ ויתוגשה ףוסב ן"במר)
;ג"יש ,ב"יש ,א"יש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ןימומה ןה המ 'ב קרפ חבזמה ירוסא תוכלהו ;'ו קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר ןייעוצר הווצמ

םומ לעב ירומיא ריטקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמל םומ לעב ירומיא ריטקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.בכ ,בכ ארקיו "'וגו םהמ ונתת אל השאו" :רמאנש
:תומוקמ יארמ
;ג"ל ףד תורוכב ;'ו ףד הרומת
;'ד הכלה 'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ד"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(דחא ואלל ןלוכ א"צר ,צ"ר ,ט"פר ,ז"פר תווצמ הנמ ויתוגשה ףוסב ן"במר)
ןייעו ;ג"יש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ןימומה ןה המ 'ב קרפ חבזמה ירוסא תוכלהו ,'ו קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במראצר הווצמ

םומ לעב םד קורזל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמה לע םומ לעב םד קורזל אלש ,השעת אל תווצמ
.דכ ,בכ ארקיו "'הל ובירקת אל 'וגו תותכו ךועמו" :רמאנש
:תומוקמ יארמ
;ג"ל ףד תורוכב ;'ו ףד הרומת
;'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ד"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(דחא ואלל ןלוכ א"צר ,צ"ר ,ט"פר ,ז"פר תווצמ הנמ ויתוגשה ףוסב ן"במר)
ןייעו ;ג"יש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ןימומה ןה המ ,'ב קרפ חבזמה ירוסא תוכלהו ;'ו קרפ שדקמ ה תאיב תוכלה ם"במרבצר הווצמ

יח לעב םושב רכז סרסל אלש ,השעת אל תווצמ
.יח לעב םושמ רכז סרסל אלש ,השעת אל תווצמ
.דכ ,בכ ארקיו "ושעת אל םכצראבו 'וגו תורכו קותנו תותכו ךועמו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'צ ףד אעיצמ אבב ;א"יק ףד תבש
;'גי-'י תוכלה ז"ט קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;א"סש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;כ"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'ה ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ו"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגצר הווצמ

יוגמ וליפא םומ לעב בירקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ם"וכע לש םומ לעב בירקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הכ ,בכ ארקיו "הלא לכמ םכיהלא םחל תא ובירקת אל רכנ ןב דימו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז ףד הרומת
;'וט הכלה 'ג קרפו 'ו הכלה 'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ו"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"יש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדצר הווצמ

םימי הנומש ןב ןברוק לכ היהיש השע תווצמ
.םימי 'ח ןב ןברק היהיש השע תווצמ
.זכ ,בכ ארקיו "'הל השא ןברקל הצרי האלהו ינימשה םוימו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"פ ףד ןילוח ;ב"יק ףד םיחבז
;'ח הכלה 'ג קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;'ס השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.חעק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ