רומא תשרפ ,ארקיו

- קרפה ךשמה -הצר הווצמ

דחא םויב הנבו המהב טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ
.דחא םויב הדלוו הרוהט המהב טוחשל אלש ,השעת אל תווצמ
.חכ ,בכ ארקיו "דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא הש וא רושו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ףד ןילוח
;ב"י קרפ הטיחש תוכלה ם"במר
;א"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"ט ןמיס העד הרוי ע"וש
.ז"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוצר הווצמ

ישדוק םש תא וללחת אלו השעת אל תווצמ
.םשה לוליח ונממ ךשמיש רבד םוש תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.בל ,בכ ארקיו "ישדק םש תא וללחת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"כ ףד הרז הדובע ;ד"ע ףד ןירדהנס ;ו"פ ףד אמוי
;'ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;ג"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ב ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"נק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ה"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזצר הווצמ

לארשי ינב ךותב יתשדקנו השע תווצמ
.םיברב םשה תא שדקל השע תווצמ
.בל ,בכ ארקיו "לארשי ינב ךותב יתשדקנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"ע ףד ןירדהנס
;'ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;'ט השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ה ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"נק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ד"מ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחצר הווצמ

חספ לש ןושאר םויב תובשל השע תווצמ
.חספ לש 'א םויב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.ז ,גכ ארקיו "'וגו םכל היהי שדק ארקמ ןושארה םויב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ט"נק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ד"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטצר הווצמ

חספ לש ןושאר םויב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.חספ לש 'א םויב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.ז ,גכ ארקיו "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ג"כש ,השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ד"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברש הווצמ

חספה ימי תעבשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.חספה ימי תעבש לכ ףסומ ןברק בירקהל השע תווצמ
.ח ,גכ ארקיו 'וגו םימי תעבש 'הל השא םתברקהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ ןידימת תוכלה ם"במר
;ג"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראש הווצמ

חספ לש יעיבשה םויב תובשל השע תווצמ
.חספ לש יעיבשב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.ח ,גכ ארקיו "שדק ארקמ יעיבשה םויב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ס"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושבש הווצמ

חספ לש יעיבשב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.חספ לש יעיבשב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.ח ,גכ ארקיו "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ד"כש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושגש הווצמ

ןסינב ז"טב רמוע תחנמ בירקהל השע תווצמ
.ןסינב ז"טב רמוע תחנמ בירקהל השע תווצמ
.י ,גכ ארקיו 'וגו ןהכה לא םכריצק תישאר רמוע תא םתאבהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ו קרפ תוחנמ תכסמ
;'אכ-'ג תוכלה 'ז קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ד"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדש הווצמ

רמועל םדוק השדח האובתמ םחל לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.רמועל םדוק השדח האובתמ םחל לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.די ,גכ ארקיו "'וגו הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ע ףד תוחנמ ;ט"ל ףד ןישודק ;הלרע תכסמ ףוס
;'ב הכלה 'י קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה
;ט"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"מק ,ג"מק ,ב"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פת ןמיס םייח חרוא ע"וש
;ג"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
'ה ףד תותירכ ןייע תוללכבש ואל הז ןיאו ;ז"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.'ח ללכ ןייעו 'א ואלל ןיואל הלא לכ הנמו גישמ ן"במר ;'ט שרוש תווצמה רפסבוהש הווצמ

רמועל םדוק השדח האובתמ ילק לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.רמועל םדוק השדח האובתמ ילק לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.די ,גכ ארקיו "'וגו הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ע ףד תוחנמ ;ט"ל ףד ןישודק ;הלרע תכסמ ףוס
;'ג הכלה 'י קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;צ"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"מק ,ג"מק ,ב"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פת ןמיס םייח חרוא ע"וש
;ג"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
'ה ףד תותירכ ןייע תוללכבש ואל הז ןיאו ;ז"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
בו
.'ח ללכ ןייעו 'א ואלל ןיואל הלא לכ הנמו גישמ ן"במר ;'ט שרוש תווצמה רפס ,ם"במרוש הווצמ

רמועל םדוק השדח האובתמ למרכ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.רמועל םדוק השדח למרכ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.די ,גכ ארקיו "'וגו הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ע ףד תוחנמ ;ט"ל ףד ןישודק ;הלרע תכסמ ףוס
;'ג הכלה 'י קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
;א"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"מק ,ג"מק ,ב"מק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פת ןמיס םייח חרוא ע"וש
;ו"צר ןמיס העד הרוי ע"וש
'ה ףד תותירכ ןייע תוללכבש ואל הז ןיאו ;ז"יר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
בו
.'ח ללכ ןייעו 'א ואלל ןיואל הלא לכ הנמו גישמ ן"במר ;'ט שרוש תווצמה רפס ,ם"במרזש הווצמ

תועובש 'ז רמועה תריפס רופסל השע תווצמ
.רמועה תאבה םוימ תומימת תותבש עבש רופסל השע תווצמ
,גכ ארקיו "הנייהת תומימת תותבש עבש 'וגו תבשה תרחממ םכל םתרפסו" :רמאנש
.וט

:תומוקמ יארמ
;ו"ס ףד תוחנמ
;'הכ-'בכ תוכלה 'ז קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;א"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ה"מק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחש הווצמ

תרצעב םחלה יתש איבהל השע תווצמ
.תרצעב םחלה יתש איבהל השע תווצמ
ינש םיתש הפונת םחל ואיבת םכיתובשוממ 'הל השדח החנמ םתברקהו" :רמאנש
.זי-זט ,גכ ארקיו "'הל םירוכב הניפאת ץמח הנייהת תלוס םינורשע

:תומוקמ יארמ
;ח"ס ףד תוחנמ
;'ח קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ו"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטש הווצמ

תרצעב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.תועובשה גחב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.אכ ,גכ ארקיו "שדוק ארקמ הזה םויה םצעב םתארקו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ב"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושיש הווצמ

תרצעב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תועובשה גחב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.אכ ,גכ ארקיו "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ה"כש ,השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושאיש הווצמ

הנשה שארב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.ירשתב ןושאר םוי הכאלממ תובשל השע תווצמ
.דכ ,גכ ארקיו "שדוק ארקמ שדחל דחאב יעיבשה שדוחב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ג"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושביש הווצמ

הנשה שארב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.הנשה שארב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.הכ ,גכ ארקיו "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ו"כש ,השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושגיש הווצמ

הנשה שארב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.הנשה שארב ףסומ ןברק בירקה השע תווצמ
.הכ ,גכ ארקיו "'הל השא םתברקהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א הכלה'ט קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ז"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדיש הווצמ

םירופיכה םויב תונעתהל השע תווצמ
.ירשתב ירישעב תונעתהל השע תווצמ
.זכ ,גכ ארקיו "םכיתושפנ תא םתיניעו כ"הוי הזה יעיבשה שדוחל רושעב ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט ףד הנשה שאר ;ח"פ ףד אמוי
;'א קרפ רושע תתיבש תוכלה ם"במר
;ד"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"ירת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.א"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוטש הווצמ

םירופיכה םויב תותשלו לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.רופכ םויב תותשלו לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.טכ ,גכ ארקיו "התרכנו 'וגו הונעת רשא שפנה לכ יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט ףד הנשה שאר ;ח"פ ףד אמוי
;'ב קרפו 'א קרפ רושע תתיבש תוכלה ם"במר
;ו"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"ירת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.א"כר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזטש הווצמ

םירופיכה םויב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.רופכ םויב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.אל ,גכ ארקיו "ושעת אל הכאלמ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;'ז ףד הליגמ ;ד"יק ףד תבש ;'ח קרפ אמוי תכסמ
;'א קרפ רושע תתיבש תוכלה ם"במר
;ט"כש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"ירת ןמיס םייח חרוא ע"ושזיש הווצמ

םירופיכה םויב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.רופכ םויב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.בל ,גכ ארקיו "םכל אוה ןותבש תבש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד תותירכ ;'ז ףד הליגמ ;ד"יק ףד תבש ;'ח קרפ אמוי תכסמ
;'א קרפ רושע תתיבש תוכלה ם"במר
;ה"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"ירת ןמיס םייח חרוא ע"ושחיש הווצמ

רופכ םויב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.רופכ םויב ףסומ ןברק בירקהל השע תווצמ (בכק)
.זכ ,גכ ארקיו "'הל השא םתברקהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'י קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ח"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטיש הווצמ

תוכוס לש ןושאר םויב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.תוכוס לש 'א םויב הכאלממ תובשל השע תווצמ (גכק)
.הל ,גכ ארקיו "שדוק ארקמ ןושארה םויב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ו"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושכש הווצמ

תוכוס לש ןושאר םויב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תוכוס לש 'א םויב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [זצק]
.הל ,גכ ארקיו "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ז"כש ,השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ד"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראכש הווצמ

תוכוסה ימי תעבשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.תוכוסה גח ימי תעבשב ףסומ ןברק בירקהל השע תווצמ (דכק)
.ול ,גכ ארקיו "'הל השא ובירקת םימי תעבש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"נ ףד הכוס
;ד-'ג תוכלה 'י קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבכש הווצמ

תרצע ינימשב הכאלממ תובשל השע תווצמ
.תרצע ינימשב הכאלממ תובשל השע תווצמ (הכק)
.ול ,גכ ארקיו "םכל היהי שדק ארקמ ינימשה םויב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ז"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"ל ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"ושגכש הווצמ

תרצע ינימשב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תרצע ינימשב הכאלמ תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [חצק]
.ול ,גכ ארקיו "ושעת אל הדוע תכאלמ לכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ח ףד הציב
;'א הכלה 'א קרפ בוט םוי תתיבש תוכלה ם"במר
;ח"כש ,השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"ע ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"צת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ד"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדכש הווצמ

תרצע ינימשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.תרצע ינימשב ףסומ ןברק בירקהל השע תווצמ (וכק)
.ול ,גכ ארקיו "'הל השא םתברקהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'י קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;א"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהכש הווצמ

תוכוסב םינימ עברא לוטיל השע תווצמ
.בלולבש םינימ עברא תוכוסה גחב לוטיל השע תווצמ (זכק)
"לחנ יברעו תובע ץע ףנעו םירמת תופכ רדה ץע ינפ ןושארה םויב םכל םתחקלו" :רמאנש
.מ ,גכ ארקיו

:תומוקמ יארמ
;'ד קרפ ,'ג קרפ הכוס תכסמ
;'ח-'ז םיקרפ בלול תוכלה ם"במר
;ט"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"נרת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ג"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוכש הווצמ

תוכוסה ימי תעבשב תוכוסב בשיל השע תווצמ
.גחה ימי תעבשב הכוסב בשיל השע תווצמ (חכק)
.במ ,גכ ארקיו "םימי תעבש ובשת תוכוסב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב קרפ הכוס תכסמ
;'ו-'ד םיקרפ הכוס תוכלה ם"במר
;ח"סק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"לרת ,ג"לרת םינמיס םייח חרוא ע"וש
.ג"צ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ