רהב תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ ['זי] ,השע תווצמ ('ז) הב שיזכש הווצמ

תיעיבשב המדא דובעל אלש ,השעת אל תווצמ
.הטמשה תנשב המדא דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [טצק]
.ד ,הכ ארקיו "ערזת אל ךדש 'וגו תיעיבשה הנשבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ ,'א קרפ תיעיבש תכסמ
;'א הכלה 'א קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;כ"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"סר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחכש הווצמ

תיעיבשב ןליא תדובע דובעל אלש ,השעת אל תווצמ
.הטימשב ןליא תדובע דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [ר]
.ד ,הכ ארקיו "רומזת אל ךמרכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ ,'א קרפ תיעיבש תכסמ
;'ג הכלה 'א קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;א"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"סר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטכש הווצמ

תיעיבשב םיחיפס רוצקל אלש ,השעת אל תווצמ
.הטמשב חיפס רוצקל אלש ,השעת אל תווצמ [אר]
.ה ,הכ ארקיו "רוצקת אל ךריצק חיפס תא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ ,'א קרפ תיעיבש תכסמ
;'בכ-'א תוכלה 'ד קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ב"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"סר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברלש הווצמ

תיעיבשב םיבנע רוצבל אלש ,השעת אל תווצמ
.הטמשב תונליא תוריפ טקלל אלש ,השעת אל תווצמ [בר]
.ה ,הכ ארקיו "רוצבת אל ךריזנ יבנע תאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ ,'א קרפ תיעיבש תכסמ
;'דכ-'בכ תוכלה 'ד קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ג"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"סר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראלש הווצמ

תוטימש 'ז לבוי תונש רופסל השע תווצמ
.םימעפ עבש םינש עבש רופסל לודגה ןיד תיב לע השע תווצמ (טכק)
.ח ,הכ ארקיו "'וגו םימעפ עבש םינש עבש 'וגו ךל תרפס ו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ,ב"י םיפד ןיכרע ;ה"ל ףד ןישודק ;'ל ,ו"כ ,'ט םיפד הנשה שאר
;'ט-'א תוכלה 'י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;מ"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.נ"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבלש הווצמ

לבויה תנשב רופיכ םויב רפושב עוקתל השע תווצמ
.לבויה תנשב רופכ םויב רפושב עוקתל השע תווצמ (לק)
.ט ,הכ ארקיו "םכצרא לכב רפוש וריבעת םירופכה םויב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ,ב"י םיפד ןיכרע ;ה"ל ףד ןישודק ;'ל ,ו"כ ,'ט םיפד הנשה שאר
;'י הכלה 'י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ז"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"נק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגלש הווצמ

םישימחה תנש שדקל השע תווצמ
.םישמחה תנש לודגה ןיד תיב ושדקיש השע תווצמ (אלק)
.י ,הכ ארקיו "הנש םישמחה תנש תא םתשדקו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"כ ,'ה םיפד הנשה שאר
;'א הכלה 'י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ו"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.א"נק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדלש הווצמ

לבויב המדא דובעל אלש ,השעת אל תווצמ
.לבויב ןליאו המדא דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [גר]
.אי ,הכ ארקיו "וערזת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"כ ףד ןיכרע ;האר תשרפו רהב תשרפ ירפס
;'וט הכלה 'י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ד"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהלש הווצמ

לבויב םיחיפס רוצקל אלש ,השעת אל תווצמ
.לבויב םיחיפס רוצקלו טוקלל אלש ,השעת אל תווצמ [דר]
.אי ,הכ ארקיו "היחיפס תא ורצקת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"כ ףד ןיכרע ;האר תשרפו רהב תשרפ ירפס
;'וט הכלה 'י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ה"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברולש הווצמ

לבויב םיבנע רוצבל אלש ,השעת אל תווצמ
.לבויב ןליא תוריפ ףוסאל אלש ,השעת אל תווצמ [הר]
.'אי ,הכ ארקיו "היריזנ תא ורצבת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"כ ףד ןיכרע ;האר תשרפו רהב תשרפ ירפס
;'וט הכלה 'י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ו"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזלש הווצמ

רכממו חקמ ןיד ןודל השע תווצמ
.רכממו חקמ ןיד ןודל השע תווצמ (בלק)
.די ,הכ ארקיו "ךתימעל רכממ ורכמת יכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז ,'ו ,'ה ,'ד ,'ג םיקרפ ארתב אבב תכסמ ;ט ,'ח ,ד םיקרפ אמק אבב תכסמ ;ה"כ ףד ןישודק
;םינכש תוכלה ,הנתמו הייכז תוכלה ,הריכמ תוכלה ם"במר
;ה"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"נר דע א"מר ןמיסו ,ו"כר דע ג"נw ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושחלש הווצמ

רכממו חקמב תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רכממו חקמב הז תא הז תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ [ור]
.די ,הכ ארקיו "ויחא תא שיא ונות לא ךתימע דימ הנק וא 'וגו ורכמת 'וגו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ דע ט"מ ףד אעיצמ אבב
;'די -'בי םיקרפ הריכמ תוכלה ם"במר
;נ"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ע"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"כר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.א"ער ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטלש הווצמ

םירבדב ורבח תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םירבדב ורבח תא תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ [זר]
.זי ,הכ ארקיו "ותימע תא שיא ונות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"נ ,'א ,ח"י םיפד עיצמ אבב
;'די-'בי תוכלה 'די קרפ הריכמ תוכלה ם"במר
;א"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ב"כק ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברמש הווצמ

תותימצל ץראה רכמת אלש ,השעת אל תווצמ
.ןיטולחל לארשי ץראב הלחנ רוכמל אלש ,השעת אל תווצמ[חר]
.גנ ,הכ ארקיו "תותימצל רכמת אל ץראהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד אעיצמ אבב
;א"י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
ז"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;(ןיטולחל יוגל רוכמל אלש אוה ואלה הז רבוס םש ן"במר)
.ה"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראמש הווצמ

לבויב םילעבל תועקרק בישהל השע תווצמ
.לבויב םהילעבל תועקרק ריזחהל השע תווצמ (גלק)
.דכ ,הכ ארקיו "ץראל ונתת הלואג םכתזוחא ץרא לכבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"ע ףד עיצמ אבב ;'ט ,'ח ,'ז םיקרפ ןיכרע תכסמ
;ב"י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ח"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"נק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבמש הווצמ

הנש דע המוח ירע יתב לואגל השע תווצמ
.המוח ירע יתב ןיד ןודל השע תווצמ (דלק)
.טכ ,הכ ארקיו "'וגו המוח ריע בשומ תיב רוכמי יכ שיאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט קרפ ןיכרע תכסמ
;ב"י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ט"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"נק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגמש הווצמ

ריע שרגמ אלו שרגמ ריע תושעל תונשל אלש ,השעת אל תווצמ
הדש שרגמ אלו שרגמ הדש אלו
.םיולה ירעב תונשל אלש ,השעת אל תווצמ [טר]
.דל ,הכ ארקיו "רכמי אל םהירע שרגמ הדשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ל ףד ןיכרע
;ג"י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ח"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדמש הווצמ

תיבירב תוולהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םירבדה ראש וא לכאמ רבד ןיב ףסכ ןיב תיברב לארשיל תולהל אלש ,השעת אל תווצמ [יר]
.זל ,הכ ארקיו "ךלכא ןתת אל תיברמבו ךשנב ול ןתת אל ךפסכ תא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ס ףד ש"עו ,'ה קרפ אעיצמ אבב
;'ו-'ד םיקרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ה"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"עק-ט"נק םינמיס העד הרוי ע"וש
.ט"נר ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהמש הווצמ

ןויזבב ירבע רבעב דובעל אלש ,השעת אל תווצמ
.ינענכ דבעל םידחוימ םירבדב ירבע דבעב דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [איר]
.טל ,הכ ארקיו "דבע תדובע וב דובעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;םינהכ תרות אתליכמ
;'ט ,'ז תוכלה 'א קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ז"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברומש הווצמ

ןויזבב ירבע דבע רוכמל אלש ,השעת אל תווצמ
ךרדכ אטמיסב אלו הזרכהב חקמה ןבא לע ירבע דבע רוכמל אלש ,השעת אל תווצמ [ביר]
.םירכמנ םידבעהש
.במ ,הכ ארקיו "דבע תרכממ ורכמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ ןישודק ;ו"פ ףד ןירדהנס ;םינהכ תרות
;'ה הכלה 'א קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ח"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"סר ןמיס העד הרוי ,ע"ושזמש הווצמ

ךרפב ירבע דבעב דובעל אלש השעת אל תוצמ
.ךרפ תדובע ירבע דבעב דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [גיר]
.במ ,הכ ארקיו "דבע תרכממ ורכמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ ןישודק ;ו"פ ףד ןירדהנס ;םינהכ תרות
;'ו הכלה 'א קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ט"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחמש הווצמ

ךרפב ירבע דבעב דובעל בשות רגל חינהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ךרפ תדובע ירבע דבעב דובעל חינהל אלש ,השעת אל תווצמ [דיר]
.גנ ,הכ ארקיו "ךיניעל ךרפב ונדרי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ ןישודק ;ו"פ ףד ןירדהנס ;םינהכ תרות
;'ו הכלה 'א קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ס"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטמש הווצמ

םלועל ינענכ דבעב דובעל השע תווצמ
.ומ ,הכ ארקיו "ודבעת םהב םלעל רמאנש םלועל ינענכ דבעב דובעל השע תווצמ (הלק)

:תומוקמ יארמ
;ו"כ ףד אמק אבב ;ד"כ ףד ןישודיק ;ה"ל ףד ןיטיג ;ז"מש ףד תוכרב
;'ט-'ה םיקרפ םידבע תוכלה ם"במר
.ה"לר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ומצע ינפב השע תווצמ םירבא ישארב ררחשל הנמ ן"במר
;ז"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"סר ןמיס העד הרוי ע"וש
;ו"צק ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.'ס ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברנש הווצמ

תיכשמ ןבא לע תוחתשהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ךרבתי םשהל וליפא הילע תוחתשהל תיכשמ ןבא תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [וטר]
.א ,וכ ארקיו "הילע תוחתשהל םכצראב ונתת אל תיכשמ ןבאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"פ ףד הליגמ
;'ו הכלה 'ו קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ב"י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"גהב א"לק ןמיס םייח חרוא ע"וש
;פ"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ