יתוקוחב תשרפ ,ארקיו


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ה] ,השע תווצמ ('ז) הב שיאנש הווצמ

םדא יכרע ןיד ןודל השע תווצמ
.םדא יכרע ןיד ןודל השע תווצמ (ולק)
.ב ,זכ ארקיו "'הל תושפנ ךכרעב רדנ אילפי יכ שיא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ ,'א קרפ ןיכרע תכסמ
;'ה-'א םיקרפ ןיכרע תוכלה ם"במר
;ד"יק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"כק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבנש הווצמ

םישדוק תמהב רימהל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמ ישדק תמהבב המהב רימהל אלש ,השעת אל תווצמ [זטר]
.י ,זכ ארקיו "בוטב ער וא ערב בוט ותוא רימי אלו ונפילחי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ הרומת תכסמ
;הרומת תוכלה ם"במר
;ו"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגנש הווצמ

שדוק הרומתה תויהל השע תווצמ
.י ,זכ ארקיו "שדוק היהי ותרומתו אוה היהו רימי רמה םא השע תווצמ (זלק)

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ הרומת תכסמ
;הרומת תוכלה ם"במר
;ז"פ השע תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדנש הווצמ

המהב יכרע ןיד ןודל השע תווצמ
.המהב יכרע ןיד ןודל השע תווצמ (חלק)
.בי-אי ,זכ ארקיו "ךירעהו 'וגו המהבה תא דימעהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד הרומת ;ד"י ףד תורוכב
;'ה הכלה 'ה קרפ ןיכרע תוכלה ם"במר
;ו"טק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"כק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהנש הווצמ

םיתב יכרע ןודל השע תווצמ
.םיתב יכרע ןיד ןודל השע תווצמ (טלק)
.די ,זכ ארקיו "'וגו ותיב תא שידקי יכ שיאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"פ ףד ןיכרע
;'ג הכלה 'ה קרפ ןיכרע תוכלה ם"במר
.ל"ק ןישע גמס ;ז"טק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במרונש הווצמ

תודש יכרע ןיד ןודל השע תווצמ
.תודש יכרע ןיד ןודל השע תווצמ (מק)
"ףסכ לקש םימשמחב םירועש רמוח ערז 'וגו שיא שידקי ותזוחא הדשמ םאו" :רמאנש
.זט ,זכ ארקיו

:תומוקמ יארמ
;'ח ,'ז ,'ו קרפ ןיכרע תכסמ
;'ד קרפ ןיכרע תוכלה ם"במר
;ז"יק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.א"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזנש הווצמ

ןברוקל ןברוקמ תונשל אלש ,השעת אל תווצמ
.השודקל השודקמ םישדק תונשל אלש ,השעת אל תווצמ [זיר]
.וכ ,זכ ארקיו "ותוא שיא שידקי אל המהבב 'הל רכובי רשא רוכב ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד הרומת ;ט"כ ףד ןיכרע
;'אי הכלה 'ד קרפ הרומת תוכלה ם"במר
;ז"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
םיינע תונתמ תוכלה ם"במרב ןייע ותוא ןינשמ םא הקדצ תועמ וא הזה ןמזב ןיגהונש םישדקו
בו ;ג"נק ןמיס םייח חרוא ע"ושבו ; 'ח קרפ
.ט"נר ,ב"נר ,א"נר ןמיס העד הרוי ע"ושחנש הווצמ

ויסכנ םירחמ ןיד ןודל השע תווצמ
.םימרח ןיד ןודל השע תווצמ (אמק)
.חכ ,זכ ארקיו "'וגו םרח לכ ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"כ ףד ןיכרע
;'ח קרפו 'ו קרפ ןיכרע תוכלה ם"במר
;ה"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטנש הווצמ

םרחה הדש רוכמי אלש ,השעת אל תווצמ
.םינהכ ימרח רוכמל אלש ,השעת אל תווצמ [חיר]
.חכ ,זכ ארקיו "רכמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד הרומת ;ח"כ ףד ןיכרע
;'ד הכלה 'ו קרפ ןיכרע תוכלה ם"במר
;י"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברסש הווצמ

םרחה הדש לאגי אלש ,השעת אל תווצמ
.חכ ,זכ ארקיו "לאגי אלו רמאנש םילעבה ולאגי אלש ,השעת אל תווצמ [טיק]

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד הרומת ;ח"כ ףד ןיכרע
;'ד הכלה 'ו קרפ ןיכרע תוכלה ם"במר
;א"יק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראסש הווצמ

המהב רשעמ שירפהל השע תווצמ
.הנש לכב ודלויש תורוהט תומהבמ רשעמ שירפהל השע תווצמ (במק)
.בל ,זכ ארקיו "'הל שדוק היהי ירישעה טבשה תחת רובעי רשא לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב ףד הנשה שאר ;'ט קרפ תורוכב תכסמ
;'ח-'ו םיקרפ תורוכב תוכלה ם"במר
;ח"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"יר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבסש הווצמ

המהב רשעמ רכמי אלש ,השעת אל תווצמ
.םימת אוהשכ המהב רשעמ לאגי אלו רכמי אלש ,השעת אל תווצמ [כר]
.גל ,זכ ארקיו "לאגי אל שדק היהי ותרומתו אוה היהו ונרימי רמה םאו ונרימי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ ינש רשעמ
;'ח-'ה תוכלה 'ו קרפ תורוכב תוכלה ם"במר
;ט"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ