אשנ תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [אי] ,השע תווצמ (ז) הב שיגסש הווצמ

הנחמה ןמ םיאמט חלשל השע תווצמ
.הנחמה ןמ םיאמט חולשל השע תווצמ (גמק)
.ב ,ה רבדמב "שפנל אמט לכו בז לכו עורצ לכ הנחמה ןמ וחלשיו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"יק ףד םיחבז ;ו"נ ףד ריזנ ;ז"ס ףד םיחספ ;ד"י ףד תוכמ ;תוירוה תכסמ ;א"כ ףד תועובש
;'א קרפ םילכ תכסמ
;'ג קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדסש הווצמ

שדקמל אמט סנכי אלש ,השעת אל תווצמ
.שדקמל אמט אבי אלש ,השעת אל תווצמו [אכר]
.ג ,ה רבדמב "םהינחמ תא ואמטי אל" :רמאנש
.ד ,בי ארקיו "אובת אל שדקמה לאו תדלויב רמאנ דועו

:תומוקמ יארמ
;ד"יק ףד םיחבז ;ו"נ ףד ריזנ ;ז"ס ףד םיחספ ;ד"י ףד תוכמ ;תוירוה תכסמ ;א"כ ףד תועובש
;'א קרפ םילכ תכסמ
;'ג קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ז"ע השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהסש הווצמ

תודותהלו תונועהמ בושל השע תווצמ
.ךרבתי םשה ינפל ויאטח הדותיו ואטחמ בושי אטוחהש השע תווצמ (דמק)
,ה רבדמב "םתאטח תא ודותהו 'וכו םדאה תאטח לכמ ושעי יכ השא וא שיא" :רמאנש
.ז-ו

:תומוקמ יארמ
;ב"פ ,ו"ל םיפד אמוי
;הבושת תוכלה ם"במר
;ג"ע השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ט ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"רת ,ו"רת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ג"נ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוסש הווצמ

בותכה טפשמכ הטוסל תושעל השע תווצמ
.טפשמכ הטוסל תושעל השע תווצמ (המק)
רבדמב "'וכו ןהכה לא ותשא תא שיאה איבהו 'וכו אנקו ותשא הטשת יכ שיא" :רמאנש
.וט-בי ,ה

:תומוקמ יארמ
;הטוס תכסמ
;הטוס תוכלה ם"במר
;ג"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"עקו 'אי ןמיס רזעה ןבא ע"ושזסש הווצמ

אטוח תחנמב ןמש ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ
.הטוס תחנמב ןמש ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ [בכר]
.וט ,ה רבדמב "ןמש הילע קוצי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד תוחנמ
;'גי הכלה 'ג קרפ הטוס תוכלה ם"במר
;ד"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחסש הווצמ

אטוח תחנמב הנובל ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ
.הטוס תחנמב הנובל ןתיל אלש ,השעת אל תווצמ [גכר]
.וט ,ה רבדמב "הנובל הילע ןתי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד תוחנמ
;'ג קרפ הטוס תוכלה ם"במר
;ה"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטסש הווצמ

רכש ינימ לכ וא ןיי ריזנ התשי אלש ,השעת אל תווצמ
.ןיי ץמוח וליפא ןיי תבורעת אלו ןיי ריזנה התשי אלש ,השעת אל תווצמ [דכר]
"התשי אל םיבנע תרשמ לכו התשי אל רכש ץמוחו ןיי ץמוח ריזי רכשו ןיימ" :רמאנש
.ג ,ו רבדמב

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;ח"ל ףד ש"עו 'ו קרפ ריזנ
;'י-'א תוכלה 'ה קרפו ,'ב-'א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ב"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
ללכ ןייעו ומצע ינפב דחא לכ לע ןיקולש ח"ל ףד ריזנב ל"זחא שוריפבש ,תוללכבש ואל הז ןיאו
.'ט שרושבו 'העש הווצמ

םיחל םינבע ריזנ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.םיחל םיבנע ריזנה לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [הכר]
.ג ,ו רבדמב "לכאי אל םיחל םיבנעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;ח"ל ףד ש"עו 'ו קרפ ףד ריזנ
;'ח-'א תוכלה 'ה קרפ ,'ב-'א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ג"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
ללכ ןייעו ומצע ינפב דחא לכ לע ןיקולש ח"ל ףד ריזנב ל"זחא שוריפבש ,תוללכבש ואל הז ןיאו
.'ט שרושבו 'האעש הווצמ

םישבי םיבנע ריזנ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.ג ,ו רבדמב "לכאי אל םישביו.:רמאנש םיקומצ ריזנה לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [וכר]

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;ח"ל ףד ש"עו 'ו קרפ ףד ריזנ
;'ח-'א תוכלה 'ה קרפו ,ב-א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ד"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
ללכ ןייעו ומצע ינפב דחא לכ לע ןיקולש ח"ל ףד ריזנב ל"זחא שוריפבש ,תוללכבש ואל הז ןיאו
.'ט שרושבו 'הבעש הווצמ

םינצרח ריזנ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.םיבנע יניערג ריזנה לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [זכר]
.ד ,ו רבדמב "לכאי אל גז דעו םינצרחמ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;ח"ל ףד ש"עו 'ו קרפ ףד ריזנ
;'ח-'א תוכלה 'ה קרפו 'ב-'א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ה"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
ללכ ןייעו ומצע ינפב דחא לכ לע ןיקולש ח"ל ףד ריזנב ל"זחא שוריפבש ,תוללכבש ואל הז ןיאו
.'ט שרושבו 'הגעש הווצמ

םיגז ריזנ לכאי אלש ,השעת אל תווצמ
.םיבנע יפילק ריזנה לכאי אלש ,השעת אל תווצמ [חכר]
.ד ,ו רבדמב "לכאי אל גז דעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;ח"ל ףד ש"עו 'ו קרפ ףד ריזנ
;'ח-'א תוכלה 'ה קרפו 'ב-'א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ו"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
ללכ ןייעו ומצע ינפב דחא לכ לע ןיקולש ח"ל ףד ריזנב ל"זחא שוריפבש ,תוללכבש ואל הז ןיאו
.'ט שרושבו 'הדעש הווצמ

ורעש ריזנ חלגי אלש ,השעת אל תווצמ
.ורעש ריזנה חלגי אלש ,השעת אל תווצמ [טכר]
.ה ,ו רבדמב "ושאר לע רובעי אל רעת ורזנ רדנ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ו קרפ ריזנ תכסמ
;'בי-'אי תוכלה 'ה קרפ ,'ב-'א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ט"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.נ"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהעש הווצמ

ורעש ריזנ לדגיש השע תווצמ
.ורעש ריזנה לדגיש השע תווצמ (ומק)
.ה ,ו רבדמב "ושאר רעש ערפ לדג" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ו קרפ ריזנ תכסמ
;'ב-'א תוכלה 'ו קרפו 'די-'אי תוכלה 'ה קרפו ,'ג-'א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ב"צ ,השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברועש הווצמ

תמ להאל ריזנ סנכי אלש ,השעת אל תווצמ
.תמה להאל ריזנ סנכי אלש ,השעת אל תווצמ [לר]
.ו ,ו רבדמב "אובי אל תמ שפנ לכ לע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ו קרפ ריזנ תכסמ
;'חי הכלה 'ה קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ח"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזעש הווצמ

תמל ריזנ אמטי אלש ,השעת אל תווצמ
.םיבורקל וליפא תמל אמטי אלש ,השעת אל תווצמ [אלר]
.ז ,ו רבדמב "אמטי אל 'וכו ומאלו ויבאל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד תוכמ ;'ו קרפ ריזנ תכסמ
;'ז קרפו ,'אכ-'וט תוכלה 'ה קרפו ,'ב-'א תוכלה 'א קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
;ז"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחעש הווצמ

,אמטנ םא ויתונברק איביו ריזנה חלגיש השע תווצמ
ויתוריזנ יולמב תונברק איביו חלגיו
איביו חלגיו האמוטה לעש תונברק איביו ותרהט םויב חלגי ריזנהש השע תווצמ (זמק)
.ורזנ ימי תאלמ םויב הרהט לש ויתונברק
'וכ ורזנ ימי תאלמ םויבו 'וכו שאל שבכ איבהו 'וכו ותרהט םויב ושאר תא חלגיו" :רמאנש
.חי-ט ,ו רבדמב "דעומ להוא חתפ ריזנה חלגו 'וכ ונברק תא בירקי

:תומוקמ יארמ
;'ו קרפ ריזנ תכסמ
;ךליאו 'ח קרפ תוריזנ תוכלה ם"במר
,ג"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
תחא השע תווצמל הרהט תחלגתו האמוט תחלגת ןאכ הנמ המל םעט א"יק ע"מב ש"עו
;השע תווצמ 'בל תוחלגתה ינש הנמ ערוצמב ז"עק ,ו"עק ןמיסבו
.ז"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטעש הווצמ

לארשי תא םינהכ וכרביש השע תווצמ
.לארשי תא וכרבי םינהכהש השע תווצמ (המק)
,ו רבדמב "'וכ אשי 'וכ ראי 'וכ ךכרבי םהל רומא לארשי ינב תא וכרבת הכ" :רמאנש
.וכ-גכ

:תומוקמ יארמ
;ח"ל ףד הטוס ;ד"כ ףד הליגמ ;ו"כ ףד תינעת
;ו"ט -ד"י םיקרפ הליפת תוכלה ם"במר
;ו"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כק ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ג"יק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברפש הווצמ

ףתכב ןוראה תאשל השע תווצמ
.ףתכב ןוראה תא םינהכה ואשיש השע תווצמ (טמק)
.ט ,ז רבדמב "ואשי ףתכב םהילע שדקה תדובע יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"צ ףד תוחנמ ;ח"ל ףד הטוס
;ףתכב ןוראה תאשל םתס בתכ ,'ב קרפ וב םידבועהו שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ףתכב ןורא ואשי םינהכ ,בתכ ד"ל השע תווצמ תווצמה רפסבו
;ןורא אשמל רשכ יול טבש לכ בתכ 'ג שרושב ן"במר
.ח"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ