ךתולעהב תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ב] ,השע תווצמ (ג) הב שיאפש הווצמ

רייאב ד"יב ינש חספ טוחשל השע תווצמ
השעי ןושאר חספ השע אלו גגש וא סנאנ וא הקוחר ךרדב וא אמט היהש ימ השע תווצמ (נק)
.רייאב ד"יב ינש חספ
ינשה שדחב 'וגו חספ השעו 'וגו הקוחר ךרדב וא שפנל אמט היהי יכ שיא שיא" :רמאנש
.אי-י ,ט רבדמב "'וגו םוי רשע העבראב

:תומוקמ יארמ
;'ט קרפ םיחספ
;'ז-'ה םיקרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ז"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבפש הווצמ

רייאב 'וט ליל ינש חספ לוכאל השע תווצמ
.םירורמו תווצמ לע רייאב ו"ט לילב ינש חספב רשב לוכאל השע תווצמ (אנק)
.אי ,ט רבדמב "והלכאי םירורמו תווצמ לע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט קרפ םיחספ
;'ג הכלה 'ח קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ח"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגפש הווצמ

רקוב דע ינש חספמ ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רקוב דע ינש חספ רשבמ ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ [בלר]
.בי ,ט רבדמב "רקוב דע ונממ וריתות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט קרפ םיחספ תכסמ
;'וט הכלה 'י קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ט"יק השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדפש הווצמ

ינש חספמ םצע רובשל אלש ,השעת אל תווצמ
.בי ,ט רבדמב "וב ורבשי אל םצעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט קרפ םיחספ
;'וט הכלה 'י קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;א"כק השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"נש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהפש הווצמ

אובת אלש הרצ לכ לע תונעתהלו שדקמב תורצוצחב עוקתל השע תווצמ
.שדקמב תונברק לע תורצוצחב עוקתל השע תווצמ (בנק)
"'וגו םכימלש יחבז לעו םכיתולע לע תורצוצחב םתעקתו 'וגו םכתחמש םויבו" :רמאנש
.י ,י רבדמב

:תומוקמ יארמ
;ח"י ףד תינעת ;ו"כ ףד הנשה שאר
;'ו-'ה תוכלה 'ג קרפ שדקמה ילכ תוכלהו ,'ד-'א תוכלה 'א קרפ תוינעת תוכלה ם"במר
;ט"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ע"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"עקת ןמיס םייח חרוא ע"וש


ךל חלש תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [א] השע תווצמ (ב) הב שיופש הווצמ

ןהכל הנתילו הלח שירפהל השע תווצמ
.ןהכל הנתילו הסיעמ הלח ישרפהל השע תווצמ (בנק)
.כ ,וט רבדמב "'וגו המורת ומירת הלח םכיתוסירע תישאר" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"לק ףד ןילוח ;'ב קרפ המורת תכסמו ,הלח תכסמ
;'ח-'ה םיקרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;ג"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;השע תווצמ 'ב ןהכל הניתנהו השרפהה הנמ ב"י שרושב ן"במר
;א"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
העד הרוי ע"וש
.ה"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזפש הווצמ

דגבה יפנכ לע תיציצ תושעל השע תווצמ
.םהידגב יפנכ לע תיציצ תושעל השע תווצמ (דנק)
.חל ,וט רבדמב "םהידגב יפנכ לע תיציצ םהל ושעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"מ - ז"ל ףד תוחנמ
;תיציצ תוכלה ם"במר
;ד"י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'זכ-'ח ןמיס םייח חרוא ע"וש
.א"ל ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחפש הווצמ

םייניע תייארו בלה תבשחמ ירחא רותל אלש ,השעת אל תווצמ
.םיניעה תיארו בלה תבשחמ רחא רותל אלש ,השעת אל תווצמ [דלר]
.טל ,וט רבדמב 'וגו םיכניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"י ףד תוכרב
;'ג הכלה 'ב קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ז"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"ט ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"י ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר


חרק תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ד] ,השע תווצמ (ה) הב שיטפש הווצמ

שדקמה רומשל השע תווצמ
.שדקמה תיב תא רומשל השע תווצמ (הנק)
.ג ,חי רבדמב 'וגו להאה לכ תרמשמו ךתרמשמ ורמשו" :רמאנש
.ד ,חי רבדמב "'וגו דעומ להא תרמשמ תא ורמשו

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ תודמ ;'א קרפ דימת
;'ח קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במר
;ב"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.תחא הווצמל ולא תווצמ 'ב ללכו ,ה"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברצש הווצמ

שדקמה ןמ הרימש לטבל אלש ,השעת אל תווצמ
.שדקמה תיבמ הרימש תיבשהל אלש ,השעת אל תווצמ [הלר]
.ה ,חי רבדמב "שדקה תרמשמ תא םתרמשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ תודמ תכסמ ;'א קרפ דימת תכסמ
;'ג הכלה 'ח קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במר
ולא תווצמ 'ב ללכו ,ה"סק ןישע תווצמ רפס ;ז"ס השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.תחא הווצמלאצש הווצמ

ולא תודובעב ולא םייולו םינהכ וקסעתי אלש ,השעת אל תווצמ
.םיול תדובעב םינהכ אלו םינהכ תדובעב םיול וקסעתי אלש ,השעת אל תווצמ [ולר]
.ג ,חי רבדמב "םתא םג םה םג ותומי אלו וברקי אל 'וגו שדוקה ילכ לא ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"י ףד ןיכרע
;'אי-'ט תוכלה 'ג קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ב"ע השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"צר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבצש הווצמ

שדקמב הדובע רז דובעי אלש ,השעת אל תווצמ
.שדקמב רז דובעי אלש ,השעת אל תווצמ [זלר]
.ד ,חי רבדמב "םכילא ברקי אל רזהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"פ ףד ןירדהנס ;ז"ט ףד םיחבז
;'ט קרפ שדקמה תאיב תוכלה ם"במר
;ד"ע השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגצש הווצמ

ןהכל ונוידפ ןתילו םדא רוכב תודפל השע תווצמ
.תילארשיה ומאל רוכבה ונב תא הדפי לארשיהש השע תווצמ (ונק)
.וט ,חי רבדמב "םדא רוכב תא הדפת הדפ ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד תורוכב ;ט"כ ףד ןישודק
;א"י קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;'פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"ש ןמיס העד הרוי ע"וש
.ד"מר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדצש הווצמ

הרוהט המהב רוכב תודפל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרוהט המהב רוכב תודפל אלש ,השעת אל תווצמ [חלר]
.זי ,חי רבדמב "הדפת אל 'וגו רוש רוכב ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;אכ ,ה םיפד הרומת
;'זי הכלה 'א קרפ תורוכב תוכלה ם"במר
;ח"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"כש ןמיס העד הרוי ע"ושהצש הווצמ

שדקמב ודבעי םייולהש השע תווצמ
.שדקמב ודבעי םיולהש השע תווצמ (זנק)
.גכ ,חי רבדמב "'וגו אוה יולה דבעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"י ,א"י םיפד ןיכרע ;'ל ףד תורוכב ;א"נ ףד הכוס ;'א קרפ תודמ תכסמ
;'ג קרפ וב םידבועהו שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ג"כ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוצש הווצמ

יולל ונתילו ןושאר רשעמ שירפהל השע תווצמ
.יולל ןתילו ןושאר רשעמ שירפהל השע תווצמ (הנק)
.דכ ,חי רבדמב "םיולל יתתנ 'וגו לארשי ינב השעמ תא יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תורשעמ תכסמ
;'א קרפ רשעמ תוכלה ם"במר
,ז"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;השע תווצמ יתשל הניתנהו השרפהה הנמ ב"י שרוש ן"במר
;ה"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושזצש הווצמ

ןהכל ןתילו רשעמ תמורת ושירפי םייולהש השע תווצמ
.ןהכל רתיו רשעמה ןמ השעמ שירפי יולהש השע תווצמ (טנק)
.וכ ,חי רבדמב "רשעמה ןמ רשעמ 'ה תמורת םתומרהו 'וגו רבדת םיולה לאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ל ףד ןיטג ;ינש רשעמ
;'ג קרפ תומורת תוכלה ם"במר
;ט"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"וש

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ