תקח תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
השע תווצמ (ג) הב שיחצש הווצמ

המודא הרפ השעמ תושעל השע תווצמ
.המודא הרפ השעמ תושעל השע תווצמ (סק)
.ב ,טי רבדמב "המימת המודא הרפ ךילא וחקיו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;הרפ תכסמ
;'ה-'א םיקרפ המודא הרפ תוכלה ם"במר
;ג"יק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
תמ לש האמוט השע תווצמ - 'טצש הווצמ
.אמטמו אמט תמה אהיש השע תווצמ (אסק)
.די ,טי רבדמב "'וגו להאב תומי יכ םדא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תולהא תכסמ
;תמ תאמוט תוכלה ם"במר
;ז"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ס"ק ןמיסבש םעטמ ו"צ השע תווצמב גישמ ן"במר
;א"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"עש ,ט"סש םינמיס העד הרוי ע"ושת הווצמ

םיאמטמו םיאמט תאטח 'מ אהיש השע תווצמ
.תמ אמטל ןירהטמו רוהטה תא ןיאמטמ הרפ רפא לש םימ ויהיש השע תווצמ (בסק)
אמטי הדנה ימב עגונהו וידגב סבכי הדנה ימ הזמו 'וגו אמטה לע רוהטה הזהו" :רמאנש
.כ-טי ,טי רבדמב "ברעה דע

:תומוקמ יארמ
;'ד קרפ ,א קרפ םילכ תכסמ ;א"י קרפ הרפ תכסמ
;'וט-'ו םיקרפ המודא הרפ תוכלה ם"במר
;ח"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ס"ק ןמיסבש םעטמ ו"צ השע תווצמב גישמ ן"במר
;ג"לר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר


סחניפ תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
השע תווצמ (ו) הב שיאת הווצמ

תואלחנ רדס ןיד ןודל השע תווצמ
.תולחנ ןיד ןודל השע תווצמ (גסק)
.ח ,זכ רבדמב "'וגו ונבל ותלחנ תא םתרבעהו ול ןיא ןבו תומי יכ שיא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט קרפ ,'ה קרפ ארתב אבב תכסמ
;תולחנ תוכלה ם"במר
;ח"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
רוכבמ הרוכב קלח ריבעהל אלשו ,המצע ינפב הווצמל רוכבל םינש יפ תשורי בשח ן"במר
;ע"פב השעת אל
;ו"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"פר-ו"ער ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושבת הווצמ

םוי לכב דימת תונברוק ינש בירקהל השע תווצמ
.ברעב דחאו רקובב דחא םוי לכב ןידימת תונברק ינש בירקהל השע תווצמ (דסק)
ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב שעת דחא שבכה תא ,דימת הלוע םויל םינש" :רמאנש
.ד-ג ,חכ רבדמב "םיברעה

:תומוקמ יארמ
;דימת תכסמ
;'א קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ט"ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;השע תוצמ יתשל ברעה דימתו רקובה דימת הנמ ן"במר
.צ"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגת הווצמ

תבשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.תבשב ףסומ ןברק בירקהל השע תווצמ (הסק)
.ט ,חכ רבדמב "תולוע םהינשו 'וגו םישבכ ינש תבשה םויבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד תוחנמ
;'ט הכלה 'ד קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;א"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדת הווצמ

שדוח שארב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.שדח שארב ףסומ ןברק בירקהל השע תווצמ (וסק)
ינב םישבכ דחא ליאו םינש רקב ינב םירפ 'הל הלוע ובירקת םכישדח ישארבו" :רמאנש
.וט-אי ,חכ רבדמב "תאטח דחא ריעשו 'וגו םימימת העבש הנש

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד תוחנמ
;'א הכלה 'ז קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ב"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהת הווצמ

תרצעב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ
.םירוכבה םוי ארקנו תרצע ארקנה תועובשה גחב ףסומ ןברק בירקהל השע תווצמ (זסק)
הלוע םתברקהו 'וגו םכיתעבב 'הל השדח החנמ םכבירקהב םירוכבה םויבו" :רמאנש
.זכ-וכ ,חכ רבדמב "לייא םינש רקב ינב םירפ 'הל חוחינ חירל

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד תוחנמ
;'א הכלה 'ח קרפ ןיפסומו ןידימת תוכלה ם"במר
;ה"מ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.א"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברות הווצמ

הנשה שארב רפוש לוק עומשל השע תווצמ
.ירשתב דחאב רפוש לוק עומשל השע תווצמ (חסק)
.א ,טכ רבדמב "םכל היהי העורת םוי" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ד קרפ ,ג קרפ הנשה שאר תכסמ
;'א קרפ רפוש תוכלה ם"במר
;ע"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"מ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;צ"קת -ה"פקת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ב"צ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר


תוטמ תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
[תחא] השעת אל הווצמו ,(תחא) השע הווצמ הב שיזת הווצמ

םירדנ תרפה ןיד ןודל השע תווצמ
.םירדנ תרפה ןיד ןודל השע תווצמ (טסק)
.ג ,ל רבדמב "'וגו 'הל רדנ רודי יכ שיא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ תועובש תכסמ ;םירדנ תכסמ
;ג"י-א"י םיקרפ םירדנ תוכלהו ;'ו קרפ תועובש תוכלה ם"במר
;ה"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"נק השעת אל ו"צ השע תווצמב גישמ ן"במר
;ה"כק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"לר - ח"כר ,ג"ר ןמיס העד הרוי ע"וש
.א"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחת הווצמ

רדנש ורבד לחי אלש ,השעת אל תווצמ
.רדנה לע רובעל אלש ,השעת אל תווצמ [טלר]
.ג ,ל רבדמב "ורבד לחי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג קרפ תועובש תכסמ ;םירדנ תכסמ
;'ה הכלה 'א קרפ םירדנ תוכלהו ;'ו קרפ תועובש תוכלה ם"במר
;ז"נק השעת אל תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"מר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ד"לר - ח"כר ןמיס העד הרוי ע"וש
רפס ;ד"ע ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.א"פ ןמיס ןטק תווצמ


יעסמ תשרפ ,רבדמב


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ד] ,השע תווצמ (ב) הב שיטת הווצמ

תבשל םירע םייולל תתל השע תווצמ
.לארשי ץראב תבשל םירע םיולל תתל השע תווצמ (עק)
.ב ,הל רבדמב "תבשל םירע םתזוחא תלחנמ םיולל ונתנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ןיכרע ףוס ;'ט ףד תוכמ ;ו"כ ףד הטוס
;ג"י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
.ה"נק ןישע ג"מס ;ג"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במרית הווצמ

ןידל ודמע דע חצו תימהל אלש ,השעת אל תווצמ
.טפשמל ודמע דע חצור תימהל אלש ,השעת אל תווצמ [מר]
.בי ,הל רבדמב "טפשמל הדעה ינפל ודמע דע חצורה תומי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"י ףד תוכמ תכסמ
;'א קרפ שפנה תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ב"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראית הווצמ

הגגשב שפנ גרוה תולגהל השע תווצמ
.הגגשב שפנ גרוהה תא טלקמ ריעל תולגהל השע תווצמ (אעק)
.הכ ,הל רבדמב "וטלקמ ריע לא הדעה ותוא ובישהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב קרפ תוכמ תכסמ
;'ה קרפ שפנה תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ה"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבית הווצמ

תושפנ ינידב דחא דע הרוי אלש ,השעת אל תווצמ
.תושפנ ינידב דחא דע הדוי אלש ,השעת אל תווצמ [אמר]
.ל ,הל רבדמב "תומל שפנב הנעי אל דחא דעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'צ ףד אמק אבב ;א"כ ףד תובותכ ;ג"ל ףד ןירדהנס
;'ח הכלה 'ה קרפ תודע תוכלה ם"במר
;א"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;תדחוימ תודע לבקל אלש ואלה בתכש צ"ר השעת אל ן"במרב ןייעו
ותונמל וב ךכוח ד"סק ןיואל ףוסבו ,הז ואל הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ןינמבגית הווצמ

התימ בייחמ רפוכ תחקל אלש ,השעת אל תווצמ
.דיזמב שפנ גרוהמ רפוכ חקיל אלש ,השעת אל תווצמ [במר]
.אל ,הל רבדמב "חצור שפנל רפוכ וחקת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ל ףד תובותכ
;'ד הכלה 'א קרפ שפנה תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ו"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדית הווצמ

תולג בייחמ רפוכ תחקל אלש ,השעת אל תווצמ
.תולגמ ורטפל גגושב שפנ גרוהמ רפוכ חקיל אלש ,השעת אל תווצמו [גמר]
.בל ,הל רבדמב "ץראב תבשל בושל וטלקמ ריע לא סונל רפוכ וחקת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ל ףד תובותכ
;'א הכלה 'ה קרפ שפנה תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ה"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ