םירבד תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ב] הב שיוטת הווצמ

ןוגה וניאש ןייד תונמל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןוגה וניאש ןייד תונמל אלש ,השעת אל תווצמ [דמר]
.זי ,א םירבד "טפשמב םינפ וריכת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז ףד ןירדהנס ;ב"נ ףד הרז הדובע
;'ח הכלה 'ג קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ד"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ח ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושזטת הווצמ

ןיד לעבמ ןיידה אריי אלש ,השעת אל תווצמ
.ןיד לעבהמ ןיידה ארי אלש ,השעת אל תווצמ [המר]
.זי ,א םירבד "שיא ינפמ ורוגת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ו ףד ןירדהנס
;'ב-'א תוכלה ב"כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ו"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש


ןנחתאו תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ד] ,השע תווצמ (ח) הב שיזית הווצמ

ורבח לש רבד בלב תואתהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורבח לש רבד בלב תוואתהל אלש ,השעת אל תווצמ [ומר]
.חי ,ה םירבד "הואתת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד אעיצמ אבב
;'אי-'י תוכלה 'א קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם"במר
;ו"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"נש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושחית הווצמ

דחא אוהש וב ןימאהלו ת"ישה דחיל השע תווצמ
.ףותיש םוש ילב דחא אוהש המלש הנומא ןימאהל ךרבתי םשה דחיל השע תווצמ (בעק)
.ד ,ו םירבד "דחא 'ה וניהולא 'ה לארשי עמש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ל ףד םיחספ ;ז"ט ,ד"י םיפד תוכרב
;'ז הכלה 'א קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;'ב השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ב ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"ס ןמיס םייח חרוא ע"וש
.'ב ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטית הווצמ

בל לכב ת"ישה בוהאל השע תווצמ
.ודואמ לכבו ושפנ לכבו ובל לכב ךרבתי םשה בוהאל השע תווצמ (געק)
.ה ,ו םירבד "ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהולא 'ה תא תבהאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"כ םיחספ ירפס ;א"ס ,ד"נ םיפד תוכרב
;הבושת תוכלה ףוסו 'ב קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;'ג השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.'ג ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברכת הווצמ

הדמללו הרות דומלל השע תווצמ
.הדמללו הרות דומלל השע תווצמ (דעק)
.ז ,ו םירבד "ךינבל םתנששו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ארתב אבב ;ז"י אמק אבב ;ו"ל םירדנ ;א"כ הטוס ;ט"כ ןישודק ;ה"ל אמוי ;ט"יק תבש
;ב"מ הכוס
;הרות דומלת תוכלה ם"במר
;א"י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"י ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"מר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ו"ק ,ה"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראכת הווצמ

תיברעו תירחש עמש תאירק תורקל השע תווצמ
.תיברעו תירחש עמש תאירק תורקל השע תווצמ (העק)
.ז ,ו םירבד "ךמוקבו ךבכשבו 'וגו םב תרבדו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג-'א םיקרפ תוכרב תכסמ
;עמש תאירק תוכלה ם"במר
;'י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;השע תווצמ ינשל תיברעו תירחש עמש תאירק הנמ ן"במר
;ח"י ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"ס ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ד"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבכת הווצמ

דיה לע ןיליפת רושקל השע תווצמ
.דיה לע ןיליפת רושקל השע תווצמ (ועק)
.ח ,ו םירבד "ךדי לע תואל םתרשקו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"צ ףד ןיבוריע ;'ד-'ג םיקרפ תוחנמ
;'א קרפ ןיליפת תוכלה ;ם"במר
;ג"י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"כ ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ג"נק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגכת הווצמ

שארה לע ןיליפת חינהל השע תווצמ
.שארה לע ןיליפת חינהל השע תווצמ (זעק)
.ח ,ו םירבד "ךניע ןיב תופטוטל ויהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"צ ףד ןיבורע ;'ד-'ג םיקרפ תוחנמ
;'א קרפ ןיליפת תוכלה ;ם"במר
;ב"י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"כ ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ג"נק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדכת הווצמ

םירעשב הזוזמ עובקל השע תווצמ
.חתפב הזוזמ עובקל השע תווצמ (חעק)
.ט ,ו םירבד "ךירעשבו ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'דל-'אל םיפד תוחנמ ;א"י ףד אמוי
;'ה קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת תוכלה ם"במר
;ו"ט השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"פר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ד"נק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהכת הווצמ

תמא איבנלו 'ישה תוסנל אלש ,השעת אל תווצמ
.יאדמ רתוי תמא איבנ תוסנל אלש ,השעת אל תווצמ [זמר]
.זט ,ו םירבד "םכיהולא 'ה תא וסנת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט ףד תינעת ;ו"ט ףד ןיכרע ;ט"פ ףד ןירדהנס
;'ה הכלה 'י קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;ד"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ד ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"י ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוכת הווצמ

תומוא העבש בירחהל השע תווצמ
.תומוא העבש םירחהל השע תווצמ (טעק)
.ב ,ז םירבד "םתוא םירחת םרחה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'ד הכלה 'ה קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ז"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזכת הווצמ

ם"וכע ןוחל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובע ידבוע לע לומחל אלש ,השעת אל תווצמ [חמר]
.ב ,ז םירבד "םנחת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד הרז הדובע
;'ג קרפ הייכז תוכלהו ,'י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"נק ןמיס העד הרוי ע"וש
;ט"מר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ה"לק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחכת הווצמ

ם"וכע םע ןתחתהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ם"וכע םע ןתחתהל אלש ,השעת אל תווצמ [טמר]
.ג ,ז םירבד "םב ןתחתת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ל ףד הרז הדובע ;ה"פ ףד ןירדהנס ;ג"כ ףד תומבי
;ב"י קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
;ב"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
רחאל ףא תומוא 'ז לע יאק הזש רבוס ב"יק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ורייגתנש
;ז"ט ןמיס רזעה ןבא ע"וש
;ה"כת ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.צ"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר


בקע תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ב] ,השע תווצמ (ו) הב שיטכת הווצמ

הרז הדובע יופיצמ תונהיל אלש ,השעת אל תווצמ
.היטישכתמו הרז הדובע יופצמ תונהיל אלש ,השעת אל תווצמ [נר]
.הכ ,ז םירבד "ךל תחקלו םהילע בהזו ףסכ דומחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד הרז הדובע
;'ז הכלה 'ח קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ב"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"מק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ו"ס ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברלת הווצמ

הרז הדובע תבורקתמ תונהיל אלש ,השעת אל תווצמ
השענה לכו הישמשמ ןמו התבורקתמו הרז הדובעמ תונהיל אלש ,השעת אל תווצמ [אנר]
.הליבשב
.וכ ,ז םירבד 'וגו ךתיב לא הבעות איבת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"מ ףד םיחספ ;ב"כ ףד תוכמ
;'ז קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ה"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"מק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ח"ס ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראלת הווצמ

ןוזמה תכרב ךרבל השע תווצמ
.הליכא רחא ןוזמה תכרב ךרבל השע תווצמ (פק)
.י ,ח םירבד 'וגו ךיהלא 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח-'ו םיקרפו 'כ ףד תוכרב
;'ה-'א םיקרפ תוכרב תוכלה ם"במר
;ט"י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"כ-ד"פק ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ט"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבלת הווצמ

רגה תא בוהאל השע תווצמ
.רגה תא בוהאל השע תווצמ (אפק)
.טי ,י םירבד 'וגו רגה תא םתבהאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"נ ףד אעיצמ אבב
;'ו קרפ תועד תוכלה ם"במר
;ז"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.'י ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגלת הווצמ

'ה תא אריל השע תווצמ
.'ה תא אריל השע תווצמ (בפק)
.כ ,י םירבד "ארית ךיהלא 'ה תא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"נ ףד ןירדהנס
;'ב קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;'ד השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ד ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ד ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדלת הווצמ

'תישהל םוי לכב ללפתהל השע תווצמ
.ךרבתי םשהל םוי לכב ללפתהל השע תווצמ (גפק)
.כ ,י םירבד "דובעת ותוא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תינעת שיר ;'ה-'ג םיקרפ תוכרב
;'א קרפ הליפת תוכלה ם"במר
;'ה השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;הרצ תעב םא יכ ןנברד הלפתש גישמ ן"במר
;ט"י ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"פ ןמיס םייח חרוא ע"וש
.א"י ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברהלת הווצמ

םימכח ידימלתב קבדתהל השע תווצמ
.םהידימלתו םימכחב קבדתהל השע תווצמ (דפק)
.כ ,י םירבד "קבדת ובו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"יק ףד תובותכ
;'ו קרפ תועד תוכלה ם"במר
,'ו השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ז השע תווצמב ן"במר תגשה ןייעו
;'ח ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"מ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברולת הווצמ

ךרבתי ומשב תמאב עבשיל השע תווצמ
.ךרבתי ומשב תמאב עבשל השע תווצמ (הפק)
.כ ,י םירבד "עבשת ומשבו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ג ףד הרומת ;ג"ס ףד ןירדהנס ;'ח ףד םירדנ
;א"י קרפ תועובש תוכלה ם"במר
;'ז השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;גישמ ן"במר
;ג"כק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"לר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ח"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ