האר תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ז"ל] ,השע תווצמ (ז"י) הב שיזלת הווצמ

הישמשמו ז"ע דבאל השע תווצמ
.הישמשמו הרז הדובע דבאל השע תווצמ (ופק)
.ב ,בי םירבד "'וגו תומוקמה לכ תא ןודבאת דבא" :רמאנש
.ה ,ז םירבד "'וגו וצתת םתוחבזמ םהל ושעת הכ םא יכ"

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד הרז הדובע
;'א הכלה 'ז קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ה"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"י ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"מק ןמיס העד הרוי ע"וש
הרז הדובע דוביאב השע תווצמ 'ז הנמ ,ג"מ-ז"ל ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ולא ם יקוספמחלת הווצמ

וילע ךרבתי םש ארקנש רבד דבאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םישודקה תומשמ םש םוש קוחמל אלו שודק רבד םוש דבאל אלש ,השעת אל תווצמ [בנר]
.ד ,בי םירבד "םכיהלא 'הל ןכ ןושעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ל ףד תוחנמ ;ה"ל ףד תועובש ;ב"כ ףד תוכמ ;ז"טק ףד תבש
;'ו קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;ה"ס השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ג ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ס"ק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטלת הווצמ

שדקמה תיבל ןושאר לגרב תונברוקה לכ איבהל השע תווצמ
.וב עגפש ןושאר לגרב שדקמה תיבל הבדנו הבוח תונברק לכ איבהל השע תווצמ (זפק)
"'וגו םכיתובדנו םכירדנו 'וגו םכיתולוע המש םתאבהו ,המש תאבו" :רמאנש
.ו-ה ,בי םירבד

:תומוקמ יארמ
;'ו ףד הנשה שאר
;ד"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ג"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברמת הווצמ

הרזעל ץוח ןברוק בוש תולעהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרזעל ץוח תונברקמ רבד תולעהל אלש ,השעת אל תווצמ [גנר]
.גי ,בי םירבד "הארת רשא םוקמ לכב ךיתולוע הלעת ןפ ךל רמשה קר" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תותירכ תכסמ שיר ;ט"י ,ב"י םיפדו ,ג"י קרפ םיחבז
;ח"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ט"פ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראמת הווצמ

שדקמה תיבב תונברוקה לכ בירקהל השע תווצמ
.שדקמה תיבב תונברקה לכ בירקהל השע תווצמו (הפק)
.די ,בי םירבד "ךיתולוע הלעת םש 'ה רחבי רשא םוקמב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תותירכ שיר ;ט"י ,ב"י םיפדו ,ג"י קרפ םיחבז
;ח"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ד"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבמת הווצמ

םומ םהב לפנש םישדוק תודפל השע תווצמ
.םומ םהב לפנש םישדק תודפל השע תווצמ (טפק)
.וט ,בי םירבד 'וגו רשב תלכאו חבזת ךשפנ תוא לכב קר" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד הרומת ;ז"ל ,ז"ט םיפד תורוכב
;'י הכלה 'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ו"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגמת הווצמ

םילשוריל ץוח ינש רשעמ ןגד לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םילשוריל ץוח ןוידפ אלב האובת ינש רשעמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [דנר]
.זי ,בי םירבד "ךירהציו ךשורית ךנגד רשעמ ךירעשב לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה-'ד םיפד תותירכ ;ח"י ,ז"י ,ג"י םיפד תוכמ ;ינש רשעמ תכסמ
;'ה הכלה 'ב קרפ ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;א"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ח ללכ ןייעו דחא ואלל ןיואל 'ג ולא לכ בשח 'ט שרושב ן"במרדמת הווצמ

םילשוריל ץוח ינש רשעמ שורית תותשל אלש ,השעת אל תווצמ
.םילשוריל ץוח ןוידפ אלב ינש רשעמ לש ןיי תותשל אלש ,השעת אל תווצמ [הנר]
.זי ,בי םירבד "ךירהציו ךשורית ךנגד רשעמ ךירעשב לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה-'ד םיפד תותירכ ;ח"י ,ז"י ,ג"י םיפד תוכמ ;ינש רשעמ תכסמ
;'ה הכלה 'ב קרפ ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;ב"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ס"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ח ללכ ןייעו דחא ואלל ןיואל 'ג ולא לכ בשח 'ט שרושב ן"במרהמת הווצמ

םילשוריל ץוח ינש רשעמ רהצי לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םילשוריל ץוח ןוידפ אלב ינש רשעמ לש ןמש רשעמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [ונר]
.זי ,בי םירבד "ךירהציו ךשורית ךנגד רשעב ךירעשב לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה-'ד םיפד תותירכ ;ח"י ,ז"י ,ג"י םיפד תוכמ ;ינש רשעמ תכסמ
;'ה הכלה 'ב קרפ ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;ג"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"סר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ח ללכ ןייעו דחא ואלל ןיואל 'ג ולא לכ בשח 'ט שרושב ן"במרומת הווצמ

םילשוריל ץוח םת רוכב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םילשוריל ץוח םימת רוכב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [זנר]
.זי ,בי םירבד "'וגו תורוכבו 'וגו ךירעשב לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט ףד תוכמ
;'זט הכלה 'א קרפ תורוכב תוכלה ם"במר
;ד"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזמת הווצמ

םילשוריל ץוח ק"ק לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרזעל ץוח םשאו תאטח רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [חנר]
.זי ,בי םירבד "ךנאצו ךרקב 'וגו לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ףד תוכמ
;'ה הכלה א"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ה"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחמת הווצמ

הלוע רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.הלוע רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [טנר]
.זי ,בי םירבד "רודת רשא ךירדנ לכו 'וגו לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ףד תוכמ
;'ג הכלה 'א קרפ הליעמ תוכלהו 'א הכלה א"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ו"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטמת הווצמ

םימד תקירז םדוק םישדוק רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םמד תקירז םדוק םישדקה לכ רשב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [סר]
.זי ,בי םירבד "ךיתובדנו 'וגו לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ףד תוכמ
;'ד הכלה א"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ז"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"כש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברנת הווצמ

םילשוריל ץוח םירוכיב לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.םילשוריל ץוח םירוכיב םינהכה ולכאי אלש ,השעת אל תווצמ [אסר]
.זי ,בי םירבד "ךידי תמורתו 'וגו ךירעשב לוכאל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ףד תוכמ
;'ג קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;ט"מק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"סר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראנת הווצמ

םיולה בוזעל אלש ,השעת אל תווצמ
.םיולה בוזעל אלש ,השעת אל תווצמ [בסר]
.טי ,בי םירבד "יולה תא רוזעת ןפ ךל רמשה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ

;'ד הכלה 'ב קרפ הגיגח תוכלה ם"במר
;ט"כר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"סש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבנת הווצמ

הטיחש תווצמ השע תווצמ
.םרשבמ לוכאל הצרי םא ףועו היח המהב טוחשל השע תווצמ (צק)
.אכ ,בי םירבד 'וגו ךיתיוצ רשאכ 'וגו ךנאצמו ךרקבמ תחבזו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב-'א םיקרפ ןילוח
;'א קרפ הטיחש תוכלה ם"במר
;ו"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;'חכ-'א ןמיס העד הרוי ע"וש
.ו"צק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגנת הווצמ

יחה ןמ רבא לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.יחה ןמ רבא לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [גסר]
.גכ ,בי םירבד "רשבה םע שפנה לכאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ;ב"ק ףד ןילוח
;ב"פק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ב"ס ןמיס העד הרוי ע"וש
.'ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדנת הווצמ

שדקמל ץראל ץוח תונברוק איבהל לפטהל השע תווצמ
.שדקמה תיבל ץראל ץוחמ םג המהב תונברק תאבהב לפטהל השע תווצמ (אצק)
.וכ ,בי םירבד "תאבו אשת ךירדנו ךל ויהי רשא ךישדק קר" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"י ףד הרומת
;ח"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ה"פ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"פק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהנת הווצמ

הרותה תווצמ לע ףיסוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרותה תווצמ לע ףיסוהל אלש ,השעת אל תווצמ [דסר]
.א ,גי םירבד וילע ףסות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'פ ףד םיחבז ;ח"כ ףד הנשה שאר ;ח"פ ףד ןירדהנס
;'ב קרפ םירממ תוכלה ם"במר
;ג"יש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"סש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"כק ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ז"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברונת הווצמ

הרותה תווצממ עורגל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרותה תווצממ עורגל אלש ,השעת אל תווצמ [הסר]
.א ,גי םירבד "ונממ וערגת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'פ ףד םיחבז ;ח"כ ףד הנשה שאר ;ח"פ ףד ןירדהנס
;'ב קרפ םירממ תוכלה ם"במר
;ד"יש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"סש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזנת הווצמ

הרז הדובע םשב אבנתמל עומשל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובע םשב אבנתמל עומשל אלש ,השעת אל תווצמ [וסר]
.ד ,גי םירבד "אוהה איבנה ירבד לא עמשת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ש"ע גישמ ן"במר ;ח"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"כ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחנת הווצמ

הרז הדובעל לארשימ דיחי תיסהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובע דובעל לארשימ םדא םוש תיסהל אלש ,השעת אל תווצמ [זסר]
תושעל ופיסוי אלו ואריו ועמשי לארשי לכו 'וגו דובענו ךלנ רמאל 'וגו ךתיסי יכ" :רמאנש
.בי-ז ,גי םירבד "הזה ערה רבדכ

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ,ז"ס ,ג"מ ,ג"ל ,ט"כ םיפד ןירדהנס
;'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ז"ט השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"טק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטנת הווצמ

תיסמה תא בוהאל אלש ,השעת אל תווצמ
.תיסמה תא בוהאל אלש תסומה לע השעת אל תווצמ [חסר]
.ט ,גי םירבד "ול הבאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ,ז"ס ,ג"מ ,ג"ל ,ט"כ םיפד ןירדהנס
;'ד הכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ז"י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"טק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברסת הווצמ

תיסמה ןמ האנשה רוזעל אלש ,השעת אל תווצמ
.תיסמהמ האנש בוזעל אלש ,השעת אל תווצמ [טסר]
.ט ,גי םירבד "וילא עמשת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ,ז"ס ,ג"מ ,ג"ל ,ט"כ םיפד ןירדהנס
;'ד הכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ח"י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"טק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראסת הווצמ

תיסמה תא ליצהל אלש ,השעת אל תווצמ
.תיסמה ליצהל אלש ,השעת אל תווצמ [ער]
.ט ,גי םירבד "וילע ךניע סוחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ,ז"ס ,ג"מ ,ג"ל ,ט"כ םיפד ןירדהנס
;'ד הכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ט"י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"כ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"יק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבסת הווצמ

תיסמה לע תוכז דמלל אלש ,השעת אל תווצמ
.תיסמה לע תוכז דמלל אלש ,השעת אל תווצמ [אער]
.טי ,גי םירבד "וילע לומחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ,ז"ס ,ג"מ ,ג"ל ,ט"כ םיפד ןירדהנס
;'ד הכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;'כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"יק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ