האר תשרפ ,םירבד

- קרפה ךשמה -


גסת הווצמ

תיסמה לע הבוח דמללמ עונמל אלש ,השעת אל תווצמ
.תיסמה לע בוח דמללמ קותשל אלש ,השעת אל תווצמ [בער]
.טי ,גי םירבד "וילע הסכת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"פ ,ז"ס ,ג"מ ,ג"ל ,ט"כ םיפד ןירדהנס
;'ד הכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;א"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"יק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדסת הווצמ

בטיה םידעה רוקחלו שורדל השע תווצמ
.בטיה םידע רוקחלו שורדל ןיד תיבה לע השע תווצמ (בצק)
.וט ,גי םירבד 'וגו בטיה תלאשו תרקחו תשרדו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה-'ד םיקרפ ןירדהנס תכסמ
;'א קרפ תודע תוכלה ם"במר
;ט"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'ל ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושהסת הווצמ

תחדנה ריע ףורשל השע תווצמ
.תחדנה ריע ףורשל השע תווצמ (גצק)
.זי ,גי םירבד "הללש לכ תאו ריעה לכ תא שאב תפרשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"יק ףד ןירדהנס
;'ד קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ו"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"ט ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוסת הווצמ

תחדנה ריע תונבל אלש ,השעת אל תווצמ
.דוע הנבת אלש ,השעת אל תווצמ [גער]
.זי ,גי םירבד "דוע הנבת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"יק ףד ןירדהנס
;'ח הכלה 'ד קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ג"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזסת הווצמ

תחדנה ריע לש הנוממ לכמ תונהל אלש ,השעת אל תווצמ
.תחדנה ריעמ תונהיל אלש ,השעת אל תווצמ [דער]
.זי ,גי םירבד "'וגו םרחה ןמ המואמ ךדיב קבדי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"יק ףד ןירדהנס
;'ז הכלה 'ד קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ד"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחסת הווצמ

תמה לע דדוגתהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותמ לעו הרז הדובעל ורשבב טורשלו דודגל אלש ,השעת אל תווצמ [הער]
.א ,די םירבד "ודדוגתת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"י ףד תומבי ;א"כ-'כ םיפד תוכמ
;ב"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ה"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"צת ןמיס םהרבא ןגמב ןייעו ;פ"ק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ה"ע ,ד"ע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטסת הווצמ

תמה לע ושאר רעש עורקל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותמ לע החרק תושעל אלש ,השעת אל תווצמ [וער]
.א ,די םירבד "תמל םכניע ןיב החרק ומישת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ל ףד ןישודק ;'כ ףד תוכמ
;'וט הכלה ב"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;א"עק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"ס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;פ"ק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"ע ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברעת הווצמ

ןישדקומה ילוספ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןישדקומה ילוספ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [זער]
.ג ,די םירבד "הבעות לכ לכאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"ל ףד תורוכב ;ירפס
;'ה-'ג תוכלה ח"י קרפ ןישדקומה ילוספ תוכלה ם"במר
;מ"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"סר ןיואל ףוס ש"עו ומצע ינפב ואלל הז הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראעת הווצמ

ףועה ינמיסב קודבל השע תווצמ
.הליכאל רוהט הזיאו אמט הזיא תופוע ינמיס קודבל השע תווצמ (דצק)
.אי ,די םירבד "ולכאת הרוהט רופצ לכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ;'ג קרפ ןילוח תכסמ
;נ"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"נק ןמיסבש םעטמ 'ו שרושב גישמ ן"במרהו
;'ס ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ב"פ ןמיס העד הרוי ע"ושבעת הווצמ

ףועה ץרש לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ףועה ץרש לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.טי ,די םירבד "ולכאי אל םכל אוה אמט ףועה ץרש לכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ב קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ;ו"ס ףד ןילוח
;ה"עק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ל"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"פ ןמיס העד הרוי ע"וש
.ט"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגעת הווצמ

הלבנ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.הלבנ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [טער]
.אכ ,די םירבד "הלבנ לכ ולכאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ד קרפ תורוסא תורוסא תולכאמ תוכלה ;ט"ס ףד םיחבז ;ב"ל ףד ןילוח ;ז"י ףד תוכמ
;פ"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"לק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ו"ט ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"ר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדעת הווצמ

ינש רשעמ שירפהל השע תווצמ
.ןושאר רשעמ שירפהש רחא ינש רשעמ שירפהל השע תווצמ (הצק)
.בכ,די םירבד "ךערז תאובת לכ תא רשעת רשע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"י ףד הנשה שאר ;ינש רשעמ
;ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;ח"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושהעת הווצמ

םיינעל ןתילו ינש רשעמ שירפהל השע תווצמ
.םיינעל ןתילו ינע רשעמ שירפהל השע תווצמ (וצק)
.חכ ,די םירבד "'וגו ךתאובת רשעמ לכ תא איצות םינש שלש הצקמ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ףד תומבי ;'כ ףד ןיבורע ;ב"י ףד הנשה שאר ;'א קרפ האפ תכסמ
;'ו קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ל"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;השע תווצמ יתשל הניתנו השרפה בשח ב"י שרושב ן"במר
;א"סק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד ה רוי ע"ושועת הווצמ

הטימשב האולה טימשהל השע תווצמ
.הטמשה תנשב הולמ טימשהל השע תווצמ (זצק)
.ב ,וט םירבד "ודי השמ לעב לכ טומש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"מ ףד תועובש ;'ג ףד תוכמ ;ז"ל ףד ןיטיג ;'י קרפ תיעיבש תכסמ
;'ט קרפ הטימש תוכלה ם"במר
;א"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"ס ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ח"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזעת הווצמ

הטימש וילע רבעש בוח עובתל אלש ,השעת אל תווצמ
.תיעיבש וילע הרבעש בוח עובתל אלש ,השעת אל תווצמ [פר]
.ב ,וט םירבד "'הל הטמש ארק יכ והער תא שוי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"מ ףד תועובש ;'ג ףד תוכמ ;ז"ל ףד ןיטיג ;'י קרפ תיעיבש
;'א הכלה 'ט קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ל"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ע"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"ס ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ח"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחעת הווצמ

ירכנה תא שוגנל השע תווצמ
.ובוח עורפל וחירכהל ירכנה שוגנל השע תווצמ (חצק)
.ג ,וט םירבד שוגת ירכנה תא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'ב הכלה 'א קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ב"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
אלו "שוגת ירכנל" השע ללכמ אבה ואל אוה הזש רבוס 'ו שרושבו 'א שרושב ן"במר
ןינמב הז הנמ אל ג"מסה םג .השע אוהש ,השע ללכמ אבה ואלב רבוע לארשיל שגונהו ,לארשיל
.ןישעהטעת הווצמ

הקדצ ןתילמ בל ץמאל אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי ינעמ די ץופקל אלו בל ץמאל אלש ,השעת אל תווצמ [אפר]
.ז ,וט םירבד "ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אלו ךבבל תא ץמאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ח"ק ףד תבש ;א"ס ,נ ףד תובותכ ;'ט ףד ארתב אבב
;'י-'ז םיקרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ב"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"מר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ז"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברפת הווצמ

ותלוכי יפכ הקדצ ןתיל השע תווצמ
חי ,וט םירבד "'וגו ךדי תא חתפת חותפ רמאנש לארשי יינעל הקדצ ןתיל השע תווצמ (טצק)
.הל ,הכ ארקיו "ךמע יחו בשותו רג וב תקזחהו

:תומוקמ יארמ
;ח"ק ףד תבש ;א"ס ,נ ףד תובותכ ;'ט ףד ארתב אבב
;'י-'ז םיקרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ה"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"צק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"נר-ז"מר ןמיס העד הרוי ע"וש
.ו"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראפת הווצמ

הטימשה דחפמ תוולהלמ עונמל אלש ,השעת אל תווצמ
.טמשת אלש הטמשה דחפמ לארשיל תוולהלמ עונמל אלש ,השעת אל תווצמ [בפר]
הטמשה תנש עבשה תנש הברק רמאל לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשה" :רמאנש
.ט ,וט םירבד "'וגו ךיחאב ךניע הערו

:תומוקמ יארמ
;ו"ל ףד ןיטיג ;'י קרפ תיעיבש תכסמ
;'ל הכלה 'ט קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;א"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"נר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבפת הווצמ

םקיר ירבע דבע חולשל אלש ,השעת אל תווצמ
.הקנעה אלב ירבע דבע חלשל אלש ,השעת אל תווצמ [גפר]
.גי ,וט םירבד "םקיר ונחלשת אל ךמעמ ישפח ונחלשת יכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"י ףד ןישודק
;'ג קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ו"צק השע תווצמ ,ג"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"עק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגפת הווצמ

ישפחל ותאצב ירבע דבעל קינעהל השע תווצמ
.ירבע דבע קינעהל השע תווצמ (ר)
.די ,וט םירבד "ךבקימו ךנרגמ ךנאצמ ול קינעת קנעה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"י ףד ןישודק
;'ג קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ו"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"פ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדפת הווצמ

םישדוק תמהבב דובעל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמ ישדק תמהבב הדובע דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [דפר]
.טי ,וט םירבד "ךרוש רוכבב דובעת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"כ ףד תורוכב ;ב"י ףד הרומת ;ל"ק ףד ןילוח ;ב"כ ףד תוכמ
;'גי-'ז תוכלה 'א קרפ הליעמ תוכלה ם"במר
;ג"יק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.מ"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהפת הווצמ

םישדוק ןאצ זוזגל אלש ,השעת אל תווצמ
.חבזמ ישדק ןאצ זוזגל אלש ,השעת אל תווצמ [הפר]
.טי ,וט םירבד "ךנאצ רוכב זוגת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"כ ףד תורוכב ;ב"י ףד הרומת ;ל"ק ףד ןילוח ;ב"כ ףד תוכמ
;'גי-'ז תוכלה 'א קרפ הליעמ תוכלה ם"במר
;ד"יק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברופת הווצמ

תוצח דע חספ ברע ץמח לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.תוצח רחא חספ ברע ץמח לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [ופר]
.ג ,זט םירבד "ץמח וילע לכאת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"כ-ח"כ םיפד םיחספ
;'ח הכלה 'א קרפ הצמו ץמח תוכלה ם"במר
קפוסמ ו"ע ןיואל ג"מס ;ש"ע גישמ ן"במרהו ;ט"צק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"י ןמיס ליעלד חספב ץמח תליכא םע הללכש ש"ע ,האנמ אלוזפת הווצמ

ישילשה םוי דע הגיגח ןברוקמ ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ישילשה םוי דע חספה םע אבה חספ ברע תגיגחמ ריתוהל אלש ,השעת אל תווצמ [זפר]
.ד ,זט םירבד "רקובל ןושארה םויב ברעב חבזת רשא רשבה ןמ ןילי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"ע ףד םיחספ
;'גי הכלה 'י קרפ חספ ןברק תוכלה ם"במר
;ט"יק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"מש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחפת הווצמ

םילגרב חומשל השע תווצמ
.םילגרב חומשל השע תווצמ (אר)
.די ,זט םירבד "ךיגחב תחמשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"ל ףד ןישודק ;'ו ףד הגיגח ;ט"ק ףד םיחספ
;'ו קרפ בוט םוי תתיבש תוכלהו ,א קרפ הגיגח תוכלה ם"במר
;ד"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"כקת ןמיס םייח חרוא ע"ושטפת הווצמ

םילגרב הרזעב תוארהל השע תווצמ
.םילגר שלשב שדקמה תיבב רכז לכ תוארהל השע תווצמ (בר)
ביוחמו .זט ,זט םירבד "ךיהלא 'ה ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש" :רמאנש
.הייאר תלוע ןברק איבהל

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ הגיגח
;'א קרפ הגיגח תוכלה ם"במר
;ג"נ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"כר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברצת הווצמ

ןברוק אלב תוארהל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןברק אלב לגרל תולעל אלש ,השעת אל תווצמ [חפר]
.זט ,זט םירבד "םקיר 'ה ינפ תא הארי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ הגיגח
;'א קרפ הגיגח תוכלה ם"במר
;ו"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.פ"ש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ