םיטפוש תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ז"כ] ,השע תווצמ (אי) הב שיאצת הווצמ

םירטושו םיטפוש תונמל השע תווצמ
לע תדה דימעהלו לקמב תודרלו תופכל םירטוש דימעהלו ןודל םיטפוש תונמל השע תווצמ (גר)
.םיטפושה ינפ
.חי ,זט םירבד "'וגו ךל ןתת םירטושו םיטפוש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז ףד תוכמ ;'א קרפ ןירדהנס תכסמ
;'א קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ו"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.'א ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושבצת הווצמ

הרשא עטיל אלש ,השעת אל תווצמ
.שדקמב ןליא עטיל אלש ,השעת אל תווצמ [טפר]
.אכ ,זט םירבד "ךהילא 'ה חבזמ לצא ץע לכ הרשא ךל עטת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ דימת תכסמ ;ירפס ;ח"מ ףד הרז הדובע
;'י-'ט תוכלה 'ו קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;א"י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ג"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגצת הווצמ

הבצמ םיקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םוקמ םושב הבצמ םיקהל אלש ,השעת אל תווצמ [צר]
.בכ ,זט םירבד 'וגו הבצמ ךל םיקת אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'א קרפ דימת תכסמ ;ירפס ;ח"מ ףד הרז הדובע
;'י הכלה 'ו קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;א"י השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"מק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ג"סק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדצת הווצמ

רבוע םומ לעב בירקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רבוע םומ לעב בירקהל אלש ,השעת אל תווצמ [אצר]
.א ,זי םירבד 'וגו םומ וב היהי רשא השו רוש ךיהלא 'הל חבזת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'א קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
.ה"צ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר


הצת הווצמ


ןמז לכב לודגה ןיד תיבל עומשל השע תווצמ
.לודגה ןיד תיב ורמאיש ומכ תושעל השע תווצמ (דר)
רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ לע 'וגו ךל ודיגי רשא רבדה יפ לע תישעו" :רמאנש
.אי-'י ,זי םירבד "השעת ךל ורמאי

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ףד ןירדהנס
;'ה-'א םיקרפ םירממ תוכלה ם"במר
;ד"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
ט ןייע הזה ןמזבש לודגה ןיד תיבו ;א"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושוצת הווצמ

לודגה ןיד תיב ירבדמ רוסל אלש ,השעת אל תווצמ
.לודגה ןיד תיב ירבדמ רוסל אלש ,השעת אל תווצמ [בצר]
.אי ,זי םירבד "לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ףד ןירדהנס
;'ה-'א םיקרפ םירממ תוכלה ם"במר
;ב"יש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
ט ןייע הזה ןמזבש לודגה ןיד תיבו ;ז"יר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"י ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושזצת הווצמ

ךלמ ונילע תונמל השע תווצמ
.ךלמ ונילע תונמל השע תווצמ (הר)
.וט ,זי םירבד "ךלמ ךילע םישת םוש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ-'טי ףד ןירדהנס ;ז"ק ףד הטוס
;'א קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ג"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחצת הווצמ

ירכנ ךלמ תונמל אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי ערזמ וניאש ךלמ ונילע תונמל אלש ,השעת אל תווצמ [גצר]
.וט ,זי םירבד "אוה ךיחא אל רשא ירכנ שיא ךילע תתל לכות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד ןירדהנס ;ז"ק ףד הטוס
;'ד הכלה 'א קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ב"סש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.א"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטצת הווצמ

םיסוס ךלמה ול הברי אלש ,השעת אל תווצמ
.םיסוס ךלמה ול הברי אלש ,השעת אל תווצמ [דצר]
.זט ,זי םירבד "םיסוס ול הברי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תותירכ ;א"כ ףד ןירדהנס ;ה"מ ףד תומבי ;א"מ ףד הטוס
;'ג הכלה 'ג קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ג"סש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברקת הווצמ

םישנ ךלמה ול הברי אלש ,השעת אל תווצמ
.םישנ ךלמה ול ברי אלש ,השעת אל תווצמ [הצר]
.זי ,זי םירבד "םישנ ול הברי אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תותירכ ;א"כ ףד ןירדהנס ;ה"מ ףד תומבי ;א"מ ףד הטוס
;'ב הכלה 'ג קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ד"סש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראקת הווצמ

בהזו ףסכ ךלמה ול הברי אלש ,השעת אל תווצמ
.בהזו ףסכ ךלמה הברי אלש ,השעת אל תווצמ [וצר]
.זי ,זי םירבד "דואמ ול הברי אל בהזו ףסכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תותירכ ;א"כ ףד ןירדהנס ;ה"מ ףד תומבי ;א"מ ףד הטוס
;'ד הכלה 'ג קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ה"סש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ד"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברבקת הווצמ

הרות רפס ךלמה ול בותכיש השע תווצמ
.ומצעל הרות רפס ךלמה ול בותכיש השע תווצמ (ור)
.חי ,זי םירבד "הרותה הנשמ תא ול בתכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"כ ףד ןירדהנס
;'א הכלה 'ג קרפ םיכלמ ,'ג-'ב תוכלה 'ז קרפ הרות רפסו הזוזמו ןיליפת ם"במר
;ז"י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגקת הווצמ

םירצמ ץראב ןוכשל אלש ,השעת אל תווצמ
.םירצמ ץראב רודל אלש ,השעת אל תווצמ [זצר]
.זט ,זי םירבד "דוע הזה ךרדב בושל ופיסות אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"נ ףד הכוס
;'ח-'ז תוכלה 'ה קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ו"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדקת הווצמ

הזיבב קלח יול טבש לוטי אלש ,השעת אל תווצמ
.הזיבב קלח יול טבש לכ לוטי אלש ,השעת אל תווצמ [חצר]
.א ,חי םירבד "לארשי םע הלחנו קלח יול טבש לכ םיולה םינהכל היהי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"כק ףד ארתב אבב ;ירפס
;'בי-'י תוכלה ג"י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ע"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהקת הווצמ

לארשי ץראב יול טבש לחני אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשי ץרא תלחנב הלחנ יול טבש לכ לוטי אלש ,השעת אל תווצמ [טצר]
.ב ,חי םירבד "'וגו ול היהי אל הלחנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"כק ףד ארתב אבב ;ירפס
;'בי-'י תוכלה ג"י קרפ לבויו הטימש תוכלה ם"במר
;ט"סק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"ער ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוקת הווצמ

הביקו םייחל עורז ןהכל תתל השע תווצמ
.הביקו םייחלו עורז ןהכל ןתי הרוהט המהב חבוז לכש השע תווצמ (זר)
.ג ,חי םירבד "הבקהו םייחלהו עורזה ןהכל ןתנו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ל"ק ףד ןילוח
;'ט קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;ג"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"ס ןמיס העד הרוי ע"ושזקת הווצמ

ןהכל הנתילו הלודג המורת שירפהל השע תווצמ
.ןהכל הנתילו הלודג המורת שירפהל השע תווצמ (חר)
.ד ,חי םירבד "ול ןתת ךרהציו ךשורית ךנגד תישאר" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;תומורת תכסמ
;תומורת תוכלה ם"במר
;ו"כק ןמיס תווצמה רפס ,ם"במר
;השע תווצמ יתשל הניתנהו השרפהה הנמ 'ו שרושב ן"במר
;ג"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושחקת הווצמ

זגה תישאר ןהכל תתל השע תווצמ
.זגה תישאר ןהכל ןתיל השע תווצמ (טר)
.ד ,חי םירבד "ול ןתת ךנאצ זג תישארו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"לק ןילוח
;'י קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;ד"מק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"מק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ג"לש ןמיס העד הרוי ע"ושטקת הווצמ

שדקמב םילגרב תווש תורמשמה לכ ויהיש השע תווצמ
.שדקמב םילגרב תווש תורומשמה לכ ויהיש השע תווצמ (יר)
.ו ,חי םירבד "ךירעש דחאמ יולה אבי יכו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'נ ףד הכוס
;'ד קרפ שדקמה ילכ תוכלה ם"במר
;ו"ל השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ב"עק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבריקת הווצמ

םוסקל אלש ,השעת אל תווצמ
.םוסקל אלש ,השעת אל תווצמ [ש]
.י ,חי םירבד "םימסק םסוק 'וגו ךב אצמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'ז-'ו תוכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;א"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"עק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ח"לק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראיקת הווצמ

ףשכל אלש ,השעת אל תווצמ
.ףשכל אלש ,השעת אל תווצמ [אש]
.י ,חי םירבד "ףשכמו 'וגו ךב אצמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ס ףד ןירדהנס
;'וט הכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ד"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"עק ןמיס העד הרוי ע"וש
.א"מ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברביקת הווצמ

רבח רובחל אלש ,השעת אל תווצמ
.רבח רבוח היהי אלש ,השעת אל תווצמ [בש]
.אי-י ,חי םירבד "רבח רבוחו 'וגו ךב אצמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'בי-'י תוכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ה"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"נ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"עק ןמיס העד הרוי ע"וש
.א"מק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגיקת הווצמ

בואב לואשל אלש ,השעת אל תווצמ
.בואב לואשל אלש ,השעת אל תווצמ [גש]
.אי-י ,חי םירבד "ינועדיו בוא לאושו 'וגו ךב אצמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'די הכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ו"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"עק ןמיס העד הרוי ע"ושדיקת הווצמ

ינועדיב לואשל אלש ,השעת אל תווצמ
.ינועדיב לואשל אלש ,השעת אל תווצמ [דש]
.אי-י ,חי םירבד "ינועדיו בוא לאושו 'וגו ךב אצמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'די הכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ז"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"עק ןמיס העד הרוי ע"ושוטקת הווצמ

םיתמה לא שורדל אלש ,השעת אל תווצמ
.םיתמה לא שורדל אלש ,השעת אל תווצמ [הש]
.אי-י ,חי םירבד "םיתמה לא שרודו 'וגו ךב אצמי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ס ףד ןירדהנס
;'גי הכלה א"י קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ח"ל השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;'מ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"עק ןמיס העד הרוי ע"וש
.ב"מק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזטקת הווצמ

תמא איבנל עימשהל השע תווצמ
.הוציש המ לכ תמא איבנל עומשל השע תווצמ (איר)
.וט ,חי םירבד "ןועימשת ךילא 'וגו ךברקמ איבנ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"ק ףד ןירדהנס
;'י-'ז םיקרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
;ב"עק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ו ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"כ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזיקת הווצמ

'ה םשב רקש אבנתהל אלש ,השעת אל תווצמ
.'ה םשב רקש תואבנתהל אלש ,השעת אל תווצמ [וש]
.כ ,חי םירבד "'וגו רבדל ויתיוצ אל רשא ימשב רבדל דיזי רשא איבנה ךא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"פ ףד ןירדהנס
;'ט-'ז תוכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ז"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"טק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחיקת הווצמ

ז"ע םשב אבנתהל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרז הדובע םשב תואבנתהל אלש ,השעת אל תווצמ [זש]

:תומוקמ יארמ
;ח"פ ףד ןירדהנס
;'ז-'ו תוכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ו"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"יק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטיקת הווצמ

רקש איבנ גורהמ אריל אלש ,השעת אל תווצמ
.רקש איבנ גורהלמ דחפלו אריל אלש ,השעת אל תווצמ [חש]
.בכ ,חי םירבד "ונממ ורוגת אל איבנה ורבד ןודזב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"ט ףד ןירדהנס
;'ט הכלה 'ה קרפ םיבכוכ תדובע תוכלה ם"במר
;ט"כ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ה"ל ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ג"י ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברכקת הווצמ

טלקמ ירע שירפהל השע תווצמ
.לארשי ץראב טלקמ ירע לידבהלו ןיכהל השע תווצמ (ביר)
.ב ,טי םירבד "'וגו ךל לידבת םירע שלש" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ט ףד תוכמ
;'ח קרפ חצור תוכלה ם"במר
;ב"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראכקת הווצמ

חצור לע סוחל אלש ,השעת אל תווצמ
.ורבחמ רבא רסחמ וא חצור לע םחרלו סוחל אלש ,השעת אל תווצמ [טש]
"שפנב שפנ ךניע סוחת אלו .גי ,טי םירבד "יקנה םד תרעבו ךניע סוחת אל" :רמאנש
.אכ ,טי םירבד

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'ד הכלה 'כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ט"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"לר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבכקת הווצמ

לובג גישהל אלש ,השעת אל תווצמ
.והער לובג גישהל אלש ,השעת אל תווצמ [יש]
.די ,טי םירבד 'וגו ךער לובג גישת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ירפס
;'אי הכלה 'ז קרפ הבינג תוכלה ם"במר
;ו"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"נק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ו"עש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושגכקת הווצמ

דחא דע יפ לע רבד םוקי אלש ,השעת אל תווצמ
.דחא דע יפ לע רבד םיקהל אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [איש]
.וט ,טי םירבד "תאטח לכלו ןוע לכל שיאב דחא םע םוקי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"מ ,א"ל ,'ב םיפד הטוס ;'מ ףד תועובש
;'ה קרפ תודע תוכלה ם"במר
;ח"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;דעה לע אוה ואלה רבוס ג"יר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"כ ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושדכקת הווצמ

וממז רשאכ םיממוזה םידעל תושעל השע תווצמ
.ויחאל תושעל םמז רשאכ ןיממוז םידעל תושעל השע תווצמ (גיר)
.טי ,טי םירבד "ויחאל תושעל םמז רשאכ ול םתישעו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה ףד תוכמ ;ב"ע ףד אמק אבב
;'בכ-'חי םיקרפ תודע תוכלה ם"במר
;פ"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;י"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ח"ל טפשמ ןשוח ע"ושהכקת הווצמ

המחלמב ם"וכע ינפמ אריל אלש ,השעת אל תווצמ
.חורבל אלו המחלמב םיוגהמ אריל אלש ,השעת אל תווצמ [ביש]
.ג ,כ םירבד "םהינפמ וצרעת לאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח קרפ הטוס תכסמ
;'וט הכלה 'ז קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
הו ;ח"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ש"ע הרהזא אלו החטבה אוהש רבוסש גישמ ם"במר
.א"לר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברוכקת הווצמ

המחלמל ןהכ חושמל השע תווצמ
.המחלמב םעה לא רבדיש המחלמ חושמ ןהכ תונמל השע תווצמ (דיר)
.ב ,כ םירבד "'וגו םעה לא רבדו ןהכה שגנו המחלמה לא םכברקב היהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח קרפ הטוס תכסמ
;'ז קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;א"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.כ"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזכקת הווצמ

הילע םימחלנש ריעל םולש אורקל השע תווצמ
.המחלמ ןישועשכ םולשל ארקל השע תווצמ (וטר)
.י ,כ םירבד "םולש הילא תארקו הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ח קרפ הטוס תכסמ
;'ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;צ"ק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"יק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחכקת הווצמ

תומוא עבשמ המשנ תויחהל אלש ,השעת אל תווצמ
.תומוא עבשמ המשנ תויחל אלש ,השעת אל תווצמ [גיש]
.זט ,כ םירבד "המשנ לכ היחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;הטוס
;'ז קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ז"פק השע תווצמ ש"עו ;ט"מ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטכקת הווצמ

לכאמ ןליא תיחשהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רוצמב לכאמ ןליא תיחשהל אלש ,השעת אל תווצמ [דיש]
.טי ,כ םירבד "הצע תא תיחשת אל 'וגו ריע לע רוצת יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"כק ,ה"ק ףד תבש ;ב"ל ףד ןישודק ;ו"כ ,ה"כ םיפד ארתב אבב ;א"צ ףד אמק אבב
;'ו קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ז"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"כר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"עק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברלקת הווצמ

והכה ימ עדונ אלו גורה אצמנשכ לחנב הלגע ףורעל השע תווצמ
.והכה ימ עדונ אלו גורה אצמנשכ ןתיא לחנב הלגע ףורעל השע תווצמ (זטר)
.א ,אכ םירבד "'וגו והכה ימ עדונ אל הדשב לפונ 'וגו המדאב ללח אצמי יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"כ ףד תותירכ ;'ט קרפ הטוס תכסמ
;'י-'ט קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;א"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראלקת הווצמ

הלגעה םש הפרענש לחנ לע עורזלו דובעל אלש ,השעת אל תווצמ
.הלגעה םש הפרענש ןתיאה לחנ לע עורזלו דובעל אלש ,השעת אל תווצמ [וטש]
.ד ,אכ םירבד "ערזי אלו וב דבעי אל רשא" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"מ ףד הטוס
;'ט הכלה 'י קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ט"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ס"ק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ