םוביי


,ול ןיא ןבו ,םהמ דחא תמו ,ודחי םיחא ובשי יכ
.רז שיאל הצוחה תמה תשא היהת אל
.המביו השאל ול החקלו הילע אבי המבי
,תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו
.לארשימ ומש החמי אלו
(ו-ה ,הכ םירבד)

הצילחו םוביי תווצמ
,ויסכנ תא שרויו הנמלאה תא ויחאמ דחא אשונ ,םינב אלב םדא תמ םאש ,אוה םוביי ןיד
.םינב ילב תמש חאה תלשוש תא ךישמי דלונה ןבהו

תבוט םהבש םיבר םירקמ שי .הצילחל תורשפא הרותה הנתנ םובייה תורשפאל ליבקמב
.םילודג ליג ילדבה םהיניב שי םא לשמל ומכ ,ותמבי תא אשיי אל םביהש איה םיינשה
.ןהוכל טרפ ,םדא לכל תרתומ איהו ,הצילח ידי לע תררחתשמ השיאה הלאכ םירקמב

,םדא לכל הרוסא איהו ,"הקוקז" וא "םובייל הקוקז" היורק הצילחו םוביי ינפל המביה
םביל ןישודיק ונקית םימכח .המביה תא שדקל ךירצ וניא םביה הרות ןידמ .םביימל טרפ
."רמאמ" םהל וארקו ,ותמביו

הצילחה
תא רשוקו ןימי לגרב התוא לעונ אוהו ,רוע לש לענ םביל םיאיבמ ?םיצלוח דציכ
ןושלב המביל םיאירקמו ,ןיד תיב ינפב םידמוע המביהו םביהו .ולגר לע היתועוצר
הריתמ המביהו ,"התחקל יתצפח אל" םביל םיאירקמ ךכ רחאו ,"ימבי ןאמ" שדוקה
.ץראל התוא הכילשמו לענה תא תצלוחו ולגר לעמ לענה תועוצר תא

שיאל השעיי הככ" הל םיאירקמ ךכ רחאו ,וינפ דגנכ ץראב תקרויו תדמוע איה ךכ רחאו
."...ויחא תיב תא הנבי אל רשא

תא' ל"זח ושרדש אוהו ,םיקוחה ללכמ אוה םובייה תווצמ" :רמאנ אמוחנת שרדמב
זנטעש :ןה ולאו .םהילע םיבישמ םלועה תומואו ערה רציש םירבד :'ורמשת יתוקח
חלתשמה ריעשו בלחב רשבו רומח רטפו םייאלכ תעברהו המביה קורו ריזח רשבו
תא םיניבמ ונא ןיאו ,קוח אוה הצילח ידי לע רזל המבי רתיה ,הז יפל ".המודא הרפו
.ומעט

הזה ןמזב הצילחו םוביי
,םוביי ופידעהש ויה .םבייל וא ץולחל :ףידע המ םויה דעו ארמגה ימימ תקולחמ תמייק
איהשכ האב םוביי תווצמ :םמעט .הצילח ופידעהש ויהו ,םיבותכה ןמ עמתשמש יפכ
תא תאשל ויחאל רוסא ,םינב ול שיו ,תמש םדא) חא תשא לש תרכ רוסיא תא החוד
,הווצמה תא םייקמ ,םוביי תווצמ םשל ןווכתמה םביימהש ןאכמ .("תרכ" רוסיאב ותנמלא
תומבי תכסמב ?השוריה ללגב םבייל ותנווכ םא היהי המ ךא .לטבתמ חא תשא רוסיאו
וליאכ ,רחא רבד םושלו תושיא םשל ,יונ םשל ותמבי סנוכה" :לואש אבא רמוא (טל ףד)
."רזממ דלווה תויהל ייניעב בורקו ,הוורע רוסיאב עגופ

וליאו ,םבייל וגהנ חרזמה תוצראב :וז דצב וז ולא תושיג יתש ומייקתה תורודה ךשמב
:טילחה י"שת טבשב םילשוריב סנכתהש יצרא םינבר סנכ .ץולחל ופידעה הפוריא תונידמב
תווצמ םהילע רוסאל האלהו התעמ ולעיש הלא לעו לארשי ץרא יבשות לע םירזוג וננה"
,ןידה תיב םהילע וקספיש המ יפכ םתמבי תונוזמב םיבייחו ,ץולחל םיבייחו ,ירמגל םוביי
".הצילחב םתמבי תא ורטפיש דע

ץולחל בוריס ללגב םיישק
המביה ,ץולחל ברסמ םביה םא :הצילחה ללגב ררועתהל םייושע םיגוס ינשמ םיישק
ול רוסא ,קוור םביהו ,ץולחל תברסמ המביה םאו ,ןתחתהל הלוכי הניאו ,הנוגעכ תראשנ
.םשרג ונברד םרח ללגב ,ןתחתהל

.ץולחל ברסמ םביה רשאכ ןה השעמל תולקתה בור

:םש טלחוה ךכו .וז היעבל תסחייתמ ד"שת תבטב א"כ םוימ תישארה תונברה לש הנקת
הכלה קספל ונלצא עבקנ ל"ז םינורחאהו םינושארה תוטישב יוארה ןויעה ירחא"
תונוזמב ובייחל ןיד תיב לע םישדוח השולש ירחא ,ץולחל ברסמ םביהשכ ...השעמל
".םלועל הנוגע הלילח ראשית ןכ אל םאש ,הווצמכו הרותכ ותבוח אלמיש דע ,ותמבי
ןכ לעו ,הנמלאה לש הלבס ללגב חיוורהל הצור אוה :ותדימב ןברסל םידדומ וז ךרדב
.ץולחיש דע היתונוזמב ותוא בייחמ ןידה תיב

ןישוריג :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח