ןובית ןב לאומש לש וטפשמ

ונ - גנ םידומע ה"כשת קוק ברה דסומ ,ןיאושינו ןישודיק רדס ,ןמיירפ םהרבא :ךותמ

דגנ הנקת (תפרצב זוחמ=) אצניבורפב התייה םרט 13-ה האמה עצמאב
הלאכ תונקת רדעהמ תומרגנה תולקת .תימרת-ישודיקו רתס-ישודיק
ןובת ןב תחפשמ לש םסרופמה טפשמה תא רקוסה ,הז קרפב תוראותמ
.1255/56 תנשב אילישרמב להנתהש

השעמה רופיס
לאומש 'ר לש ונב ,עודיה םגרתמהו םכחה ,ןובת ןב השמ 'רל .היה ךכ היהש השעמ
ונב םע בשי השמ 'ר .לאומש ונקז םש לע ארקנש ןב היה ,םיקיתעמה לודג ןובת ןב
התייה ןובת ןב לאומש 'ר תב הליב תרמ ,ןובת ןב השמ 'ר לש ותוחא .אילישרמב הז
וירחא וריאשהב ,ךרעב 1235 תנשב רטפנש ,ןהכה ףסוי 'ר ,ילופאנב דחא םכחל האושנ
ןב השמ 'ר .אדוגנויב התייה הלאה תונבה תחא .תונב שלשו דחא ןב :םימותי העברא
ןיב ךודיש לע זא ורביד הארנה יפכו ,ילופאנב ותוחא לצא 1245/6 תנשב רקיב ןובת
1252 תנשל ךומס .שש תבכ וא שלש תבכ הנטק ןיידע התייהש ,אדוגנויבו לאומש ונב
.ןובת ןב השמ 'ר היחא תיבב אילישרמב עקתשהל אדוגנויב התב םע הליב תרמ האב
.שייאמ ןושמש ר"ב קחצי ר"ב קחצי 'רל אילישרמב אדוגנויב השדקתנ 1254 ירשתב
יושנ ןובת ןב לאומש היה רבכ קרפ ותואב .חילש ידי לע תסנכה תיבב ונתינ ןישודיקה
.השיא

תיב ינפל ןובת ןב לאומש אב קחצי רב קחצי 'רל אדוגנויב יאושנ ירחא םישדח המכ
לע ודיעהש םידע איבהו ,םדוקמ ול תשדוקמ התייה אדוגנויבש ןעטו אילישרמב ןידה
.ןישודיקה

:הרגבש ירחא תישילשבו ,הנטק הדועב םיימעפ אדוגנויב ול השדקתנ וירבד יפל
י"ע תונולבס הל חלש ילופאנב השמ 'ר ויבא תויהב ,ךרעב 1246 תנשב הנושארל
תישילשו ,חילש י"ע ילופאנל תונולבס הל חלשו רזח ,ךרעב 1249 תנשב תינש .ויבא
הדיל ודימ (בהזומ חרפ ןימ) "לפירבאמ ץיצ" טישכת הל רסמ 1254 זומתב אילישרמב
ןושלב םגו ,"הז רבדב יתסורא דוע ייהתו ,יתסורא רבכ תא ירה" :הל רמאו םידע ינפב
."ילש א"שופשא הזב ייהת" רמא זעל

השיאה תונעט
ןב םהרבא 'ר תא "ןעוט" הדימעהו הדוד ןב לאומש לש ויתונעט לכ השיחכה אדוגנויב
יכ ,התייה אדוגנויב לש התנעט רקיע .(םלועמ םירבד ויה אל=) ם"דהל ןעטש וריול
קחצי 'רל השדקתנש העשב תסנכה תיבב םיחכונ ויה ןובת ןב השמ 'ר ויבאו לאומש
ךלה ומצע לאומשו ,ןיסוריא תדועס הליב תרמ המא התשע ןיסוריאה םויבו ,הלעב
.וז הווצמ תדועסב ופתתשה ויבאו אוהו ,םיחרוא ןימזהל

םירבדו ןיד םוש ויה אלש היאושינ ינפל הדוה הדוד ןובת ןב השמ 'ר יכ הנעט ןכ
בתכ םגו קחצי רב קחצי 'רל האישה ומצעב השמ 'ר יכו ,המיא ןיבל וניב םיאנתו
'ר זירכה קחצי 'רל היאושינ ינפל דוע .הימח ןיבו המא ןיב ושענש םיאנתה תא
אל ,ירמגל היונפ איהש להקה לכ ינפב אילישרמבש תויסנכה יתבב הדוד השמ
תונמ אל" ויה אל יכו ,רחא והשימל אלו ונב לאומשל אל ,תשדוקמ אלו תכדושמ
.םהיחולשמ אלו ונבמ אלו ונממ אל ,"תונדגמ אלו תוריפ אלו תונולבס אלו

םקו ,לאומש לע הער חור םואתפ הרבע ,דימאה היחא תמשכ ,היאושינ ירחא קר
המא יסכנבו ,השוריב הל ולפנש היחא יסכנב תוכזל ידכ תועיבתו תונעטב הילע
.התושרל עיגהל םידיתעה

,תוריבע תמחמ םילוספ םהש אדוגנויב הנעט ןידה תיב ינפל לאומש איבהש םידעה לע
הרמא הינפב אלש םתודע תא ובגש םיניידה לע םג .ףסכ עצב דעב רקש ודיעה יכו
םימכח שיש פ"עא הז ןידב םמצע ועקתו ,םלועמ אתעמש ורמג אלד תוטוידה םהש
.קחצי 'ר הלעבל האנש ךותמ הז לכו ,ריעב םילודג

ןובת ןב לאומש תבושת
ןינקו םידעב ,ותדוד ןיבו ויבא ןיב ילופאנב ושענ ןיכודישהש בישה ןובת ןב לאומש
תרותב תונמ אדוגנויבל ויבא חלש ןכ ירחאו ,ןיקוזיח ינימ לכבו ,הרומח העובשו סנקו
םידחייתמ ונייה" אילישרמב םתיבב רוגל המא םע אדוגנויב האבשכ .גהנמכ תונולבס
ליגרו רידת יתייהו ,םידע ינפב אלשו םידע ינפב ,הלילבו םויב םירדחבו תוילעב
השיא םייתניב אשנש המ ."השעמ השע אל"ש הדומ אוה לבא ,"הב סג היה יבלו הלצא
."ותעדמ ץוח" ךכל וחירכהש אוה ויבא - תרחא

ןידה קספ
ר"ב בקעי 'ר :ויה 1255 תנשב תוידעה ובגו ,תונעטה ועמשש אילישרמב ןידה תיב ירבח
תולספ לע תונעטה ובר .שורפה םחנמ ר"ב השמ 'רו אנוריומ לאומש ר"ב ללה 'ר ,קחצי
תעשב אדוגנויב לש הליג לע ןכו ,תורומח תוריבע המכב םתוא ומישאהש ,םידעה
תטרופמה ותבושת הרמתשנ לבא ,ונידיל עיגה אל ןידה קספ םצע .םינורחאה ןישודיקה
וז הבושתב .ןידה תיב תדוקפב הארנכ הרבחתנש הימלש ר"ב ףסוי 'ר"ב לאומש 'רה לש
םישק םירבד עימשהו ,הדוד ןב ישודיק לע תונעטה לכמ אדוגנויב תא לאומש 'רה הכיז
:הז טפשמב ןובת ןב לאומש לש ותוגהנתה לע
םילבה לבה ויתונעטש וארו ,לאומש 'ר לש תונעטה לכ לע וננובתהו ונרכה"
."הימד תא ספות תויהל היסכנב ויניע ןתנש וב ועגנ םיצורפ תודמו
םיליצא תונב המאו הרענה יכ - ףסוי ר"ב לאומש ברה בתוכ - המורמ ןיד אוה ןידה
אל ךיאו ,םימכחו םילודג ןב אוה ףא רערעמהו ,םיבורמ םיסכנ ןהל שיו ,ןה םילודג
הרישע השיא אצמת ןכיה ?םירובו םיתוחפ םישנא ינפב שדקתהל םסוחייו םדובכ לע וסח
םוסרפ ושעי הלעב תחפשמו התחפשמש ילבמ שדקתתש ,םיבורמ םיסכנ שריל תדמועה
.היחא תומ דע אדוגנויב םע ויסוריא ןיינעב רערע אלו רביד אל לאומש הזו ?רבדל

,הלדגש ירחאו הנטק הדועב ,םינש רשעמ רתוי הז ול תשדוקמ איה ותנעט יפל :דועו
לאומש קתש ךיאו ?היחא תומ ירחא דע הילע אצי אל ןישודיק לש לוק םושש ןכתייה
?ויבא השמ 'ר ינפבו וינפב ןיסוריא תדועס השעו אדוגנויב תא קחצי 'ר שדיקש העשב
ריע התואב ותויהב וינפב רחאל אשניהל ותסוראל םדא ןתיש הזה רבדכ עמשנה
םינורחאה ןישודיקה וראשנ עודמו ?םימדוקה ןישודיקה ןמ םלועה עדי אל ךיאו !?קותשיו
תדועסו ןישודיקה ירחא ד"ב ינפב תויודע ובג ךיאו ?הרענה יחא תומ ירחא דע םירתסנ
םניאו אענצב ןישדקמ שיד ,ארביא ?םיברב רבדה םסרפתנ אלו ,קחצי 'ר השעש ןיסוריאה
ראשיתש רשפא יא יכ ,םיברב רבדה םימסרפמ ,ושדיקש ירחא לבא .םינכשל וליפא םילגמ
,לאומש איצוהש ןישודיק לוקב חיגשהל ןיא .םסרפתי רבדהש ילבמ בר ןמז תשדוקמ הרענ
המו ,הנטק תקזחב אדוגנויב התייה םינושארה ןישודיקה תעשב .ןיאושינ רתבד אלק יוהד
ןישודיק ןיאד" םולכ וניא - יתסורא דוע ייהתו יתסורא רבכ תא ירה ןכ ירחא הל רמאש
תנקת תא ינולצרב י"רה לש ורפסב ףסוי ר"ב לאומש 'רה אצמ ףוסבל ."ןישודיק לע ןיספות
,תוזיזפב "תואתשמה תיבב" ושענש ןישודיק תעקפה לע הדוהי ברו יאה בר םינואגה
:םייסמו
התייה תמא תרות רשא הרות ילעב רודה ילודג ורדענו ונימכח וספ יכ ילולו
םהילע סכתו ,ץרפ םיצרופ רשא רודה יפל הזכ ןקתל יואר היה ,היקנ תלוסו
.ץראה
ותדמעו ותעד התייה המ עדנש ילבמ ,םיקיתעמה ילודג תחפשמ לש בוטה המש םעוה ךכ
ןובת ןב לאומש לש וטפשמ .אילישרמל ץוחמ ןמז ותואב הארנכ בשיש ןובת ןב השמ 'ר לש
.אצניבורפ תנידמב םימיה םתואב ררשש עורפה יטפשמה בצמה ןמ םייחפט ונינפל הלגמ
ןישודיק לש רקש תונעט ינפב היאושינ ירחא וליפא תנסוחמ התייה אל םיליצא תב המותי
.הנוגה הלחנ תשרוי תב התשענש העש התואמ ,תונולבסו

תא ןוכנל הליג םג אוהו ,ןוקית ןועט הזה בצמהש רבדב שיגרה ףסוי ר"ב לאומש 'רה
הנממ קיסהו ,הדוהי ברו יאה בר םינואגה תנקתב םימודקה וניתורוקמב תיטפשמה הזיחאה
ימכח ינפל עיצהל זוע אצמ אל לבא ,"ץרפ םיצרופ רשא רודה יפל הזכ ןקתל יואר היה" יכ
."רודה ילודג ורדענש" ירחא וזכ הנקת ונקתיש אילישרמ

ןתחה תונתמ לש םניד :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח