די ןמיס ,ב ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש

ןייטשניפ השמ ברה

תועינצ ינידו תירוביצ הרובחתב העיסנ
,קרוי וינב תיתחתה תבכרב דחוימבו ,תירוביצ הרובחתב העיסנה :הלאשה אשונ
םהו ,םישנו םישנא םיאצמנ תאזה תופיפצה ךותב .הבר תופיפצבו קחודב תישענ
הלא רשאכ תירוביצ הרובחתב עוסנל רתומ םא איה הלאשה .הז לא הז םיקחדנ
.וזכ העיסנמ ענמיהל בטומש וא ,העיסנה יאנת םה

.קחודה ללגב םישנב הפיחדו העיגנמ רהזיל רשפא יאש העשב סובוטואב העיסנ ןיינעב

.כ"שת א"נמ 'י
.א"טילש ןעטטאש בקעי ה"ומ ידידי כ"עמ

םישנו םישנא םש םיאצמנש ,םתדובעל םדא ינב םיכלוהש ןמזב סובוטואב העיסנ רבדב
ולא תועשב תכלל זא רתומ םא ,םישנב הפיחדו העיגנמ רהזילמ השקש ,הזב הז םיפוחד
.םש

,הביחו הוואת ךרד הז ןיאש םושמ ,רוסיא םוש ןיא םישנב הפיחדו העיגנה דצמ הנה
,אתיירואד "וברקת אל"ד ואלב אוהש רבוסש ם"במרהל ףא ,תוירעב העיגנ רוסיא לכו
עמשמו .האיב ירוסיא תוכלהמ א"כ קרפ שיר וירבדב שרופמכ ,הוואת ךרד אקווד אוה
.הזכ רוסיא ריכזה אלש ,ןנברדמ רוסיא וליפא ןיא הוואת ךרד אלבש

ךרד עגמה ןיא רשאכ השיאב תעגל רוסיאה רבדב טרופמ יתכלה ןויד שי הז םוקמב)
(.הוואת

אלש רוסיא ןיא ,תירכנו הדינו שיא תשאב ףא ,תורחא םישנב :אנידל ,םינפ לכ לע
,הדובעל הכילה תעשב סובוטואב עוסנלמ שושחל ןיא ןכלו .תועדה לכל הוואת ךרדב
העיגנהש .םישנב הפיחדו העיגנמ רהזיל לכוי אלש ףא ,םישנו םישנא םיפוחדו םיקוחדש
.הביחו הוואת ךרד הז ןיא ,רהזיל רשפא יאש תמחמ ,הנווכ אלב

ךרד הז ןיא ןכ םגד ,רחא םוקמ ןיאשכ השיא דיל בשיל םג הז םעטמ רוסיא אכיל ןכו
ןכל ,האנה תנווכל שוחל ןיא ,םיקוחד בשיל ןיכירצשכ ,הדינ ותשא םעו .הביחו הוואת
.רוסאל ןיא

םאו .ול ץוחנ ןיא םא תכללמ ענמיהל ול שי ,רוהרה ידיל אובי אוהש עדוי םא לבא
ירבדב רהרהלו ןהמ ותעד חיסהל קזחתיו ,ול רוסאל ןיא ,ותדובעל זא ךליל חרכומ
.הרות

גי ןמיס ,ב ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח