וינבל באה תובוח

ומכ ,ןאכ םג .םייתכלה תונורקע יפ לע םה םג םירדוסמ םידליו םירוה יסחי
.דובכו הבהא אוה םהידליל םירוה ןיב רשקל סיסבה ,ותשאו שיא יסחיב
םייחל תרגסמו סיסב תשמשמה ,תובייחמ תוכלה לש תרגסמ ךירצ ןאכ םגו
שחור אוהש דובכה תאו הבהאה תא דחא לכ שרפי הידעלב .החפשמב
.החפשמב לבסה היהי בר םיתעלו ,ולש וכרדב וידליל וא וירוהל

.יתדה םוחתבו יכוניחה םוחתב ,ילכלכה םוחתב םה וידלי יפלכ באה תובוח

ב,הס תובותכ
.
.
.
ןוזל בייח םדא ןיא
.
.
.
הבר אלוע יבר שרד
:האישנ יבד אחתפא
ורמאש יפ לע ףא
ןז םדא ןיא
,םינטק ןהשכ ויתונבו וינב תא
.םינטק ינטק ןז לבא
.שש ןב דע ?המכ דע
א,טכ ןישודיק
.
.
.
.
.
.ונממ היחיש עוצקמ - "תונמוא"
.ומצע לע הנגה הז ללכבו ,הייחש
.
.
.דודשל ץלאיי ,עוצקמ ול ןיאש ימ
.
.
:ונבב בייח באה
,ולומל
ותודפל
הרות ודמללו
השיא ואישהלו
.תונמוא ודמללו
.םימב וטישהל ףא :םירמוא שיו
:רמוא הדוהי 'ר
,תונמוא ונב תא דמלמ וניאש לכ
.תוטסיל ודמלמ
!?ךתעד אקלס "תוטסיל"
.תוטסיל ודמלמ וליאכ :אלא

:הלא םה וידלי יפלכ באה תובוח
.וז הבוח הלח ליג הזיא דע הארנ ךשמהב .םהיתונוזמל גואדל הבוחה - הסנרפ תבוח
.ןבה ןוידפו הלימ :תווצמ םויק םוחתב תובוח
.הייחש ודמלל :םירמוא שיו .תונמוא ודמללו הרות ודמלל :תויכוניח תובוח
.השיא ול אישהל :ודיתעל תורושקה תובוח

.

םידליה תא סנרפל הבוחה

עבנ רבדה .שש ליג דע הליחת ועבקנ ,תונוזמל גואדל ,ילכלכה םויקה םוחתב תובוחה
תנקתמ אוה ינשהו ,ם"במרה ירבדב ראותמ ןושארה :םייוניש ינש רבעו ,םייחה תרגסממ
.תישארה תונברה

וט-די הכלה ,בי קרפ תושיא תוכלה ,ם"במר

דע ,םינטקה ויתונבו וינב תונוזמב בייח אוה ךכ ,ותשא תונוזמב בייח םדאש םשכ
.םימכח תנקתכ ,ולדגיש דע ןליכאמ ךליאו ןאכמ .םינש שש ינב ויהיש

וילע ןיזירכמ ,הצר אל םא .וב ןירצופו ותוא ןימילכמו וב ןירעוג ,הצר אל םאו
ףועמ תוחפ אוה ירהו ,וינב ןוזל הצור וניאו ,אוה ירזכא ינולפ" :םירמואו ,רוביצב
.שש רחא םנוזל ותוא ןיפוכ ןיאו ".ויחורפא תא ןז אוהש אמט

עודי ןיאו ,(ושוכר לדוג המ םיעדוי ןיאש) דומא וניאש שיאב ?םירומא םירבד המב
ןתיל יוארה ןוממ ול שיש ,דימא היה םא לבא .יואר וניא וא הקדצ ןתיל יואר םא
דע ןתוא ןינזו ,הקדצ םושמ וחרוכ לעב ונממ ןיאיצומ ,ןהל תקפסמה הקדצ ונממ
.ולדגיש

:םינבה תסנרפ ןיינעב באה לש תובוח יגוס ינש ראתמ ם"במרה
וניא םדאו ,תטלחומ וז הבוח .שש ליג דע םידליה תא סנרפל - תיסיסבה הבוחה
.ףסכ ול ןיאש הנעטב הנממ טלמהל לוכי__
:באה לש ילכלכה ובצמב היולת סנרפל הבוחה הלעמו שש ליגמ
באה םא .ולדגיש דע וידלי תסנרפל גואדל ותוא בייחמ ןידה תיב ,ףסכ ול שי םא -__
.םידליה תא סנרפיו ושוכר תא לקעי ןידה תיב ,ברסמ ___
סנרפמ וניא שיאהש םימסרפמ :יתרבח ץחל קר וילע םיליעפמ ,ףסכ באל ןיא םא -__
.בל ערו רזכא אוהו ,וידלי תא ___

תא סנרפלמ וענמנ םירוהה ,קיפסמ וניא ירסומו יתרבח ץחלש ררבתהו ,םימיה ורבע
תואמצעל םיאצוי םידליה ובש ליגה םג .םתוא וצחלש יתרבחה ץחלה תורמל םהידלי
תא סנרפל םיבייח םירוהה הבש הפוקתה תא ךיראהל ךרוצ רצונ .ךלוהו רחאתמ -
,תישארה תונברה ידי לע השענ הז רבד .תירסומ הבוח יפ לע קר אלו ,קוח יפ לע םהידלי
:האבה הנקתב

דובכל
השודקה ונצראב ,א"טילש רתאו רתא לכב יד םינואגה םינברה
.דואמ אגשי ןוכמולש

לארשי תונב תונקת ןעמל ,ץוחנל ונאצמ ,ונילע לטוהש שודקה דיקפתל םאתהב
תונברה תצעומ ירבח ,םילודגה םינואגה םינברה ונירבח תא ףוסאל ,לארשי ידליו
ןודל ,א"טילש הוקת חתפו הפיח ,ופיו א"ת לש םינברה ישארו ,י"אל תישארה
...דחא הפ טלחוה הכלהב ןתמ אשמו ןויע ירחאו .תוצוחנ תונקת ןקתל ךרוצב

- תונבהו םינבה תונוזמ ןידב
תא ןוזל ונוממב באה תא םיפוכ ויה אל ןידה םצעמש י"פעא ,לארשיב םינפל
םיזירכמו ותוא םימילכמ ויה ,םינש שש לש ליגה דע אלא םינטקה ויתונבו וינב
,ונרעצל ,ארד רשכיא אל וננמזב ךא .ולדגיש דע םנוזל וחירכהל ידכ ,וילע
...ללכ הפי החוכ ןיא תירסומ הייפכו

,הנש הרשע שמח לש ליגל ועיגהש םדוק ,םירגובמ םידלי וליפא ,הלא ונימיב
היהת אל םתסנרפ םא (םינבל םגו תונבל) םהל תויופצ תולודג תוירסומ תונכס
...יטפשמ דוסי לע תחטבומ

:םימכסמ וננה התעו
תא בייחל הפי לארשי לש ןיד תיב חוכ היה הזה םויה דע םלועמו זאמש םשכ
תויקוחה תוירשפאה תויפכה לכבו ונוממב ופוכלו רומג יטפשמ בויחב באה
םחוכ ךליאו התעמ אהי ךכ ,םינש שש לש ליגה דע ויתונב תאו וינב תא סנרפל
תוירשפאה תויפכה לכבו ונוממב ופוכלו רומג יטפשמ בויחב ובייחל הפי
.הנש הרשע שמח לש ליגה דע ויתונב תאו וינב תא סנרפל תויקוחה

תא ליצהל ,לארשי רוצל הליפתבו ץראהו הרותה תכרבבו אתיירואד ארקיב
.הלואג רהמלו העושי שיחהל לארשי תיראש

ב"ות םילשורי ק"היעפ ,םותחה לע ונאב היארלו


לארשיל תישארה תונברה יאישנ

לאיזוע יח ריאמ ןויצ ןב :םואנ ___ .גוצרה יולה קיזייא קחצי :םואנ

ד"שת תבט א"כ

.

תונבה לש תויפסכ תויוכז

ונקית ,באה תשוריב םיחאה םע תשרוי הניאש ,תבה לש היתויוכז תא חיטבהל ידכ
.ןהיסוריאל דע וא תורגוב ןהש דע ותומ רחאל באה יסכנמ תונוזינ תונבהש םימכח
קר םהב שיו ,םיטעומ םיסכנה םאו ,השוריל םינבה תוכזל תמדוק תונוזמל תבה תוכז
.ושריי אל םיחאהו ,היתונוזמ תא לבקתש וז תבה היהת - תבה תונוזמ ידכ

(הינודנ) תונבה תסנרפ
םוכס הל קינעהל וילעו ,אשניהל הל רוזעל באה לע הבוח ,תבה תא סנרפל הבוחל ףסונ
תתל יאשר באהו ,ותבל תתל בייח באהש רדגומ םוכס עבקנ אל .היאושינ תעב ףסכ
הינודנ הל תתלו םתוחא תא אישהל םיבייח םישרויה םינבה ,תמ באה םא .ויניע תוארכ
ןתונ באה היהש םוכס ותוא :באה תעד ןדמוא יפל היהת הינודנה תומכ .באה יסכנמ
.םיסכנהמ 10% הל תתל שי ,ךירעהל רשפא יא םא .תתל םינבה םיבייח

.
םינבה תא לומל הבוחה

זי קרפ תישארב
רמשת יתירב תא התאו םהרבא לא םיהלא רמאיו (ט)
:םתרדל ךירחא ךערזו התא__
ךירחא ךערז ןיבו םכיניבו יניב ורמשת רשא יתירב תאז (י)
:רכז לכ םכל לומה__
םכתלרע רשב תא םתלמנו (אי)
:םכיניבו יניב תירב תואל היהו __
םכיתרדל רכז לכ םכל לומי םימי תנמש ןבו (בי)
:אוה ךערזמ אל רשא רכנ ןב לכמ ףסכ תנקמו תיב דילי___
יתירב התיהו ךפסכ תנקמו ךתיב דילי לומי לומה (גי)
:םלוע תירבל םכרשבב___
ותלרע רשב תא לומי אל רשא רכז לרעו (די)
:רפה יתירב תא הימעמ אוהה שפנה התרכנו ___

.

הלימ תוכלה ,ם"במר
א קרפ
תא לומי אל רשא רכז לרעו" רמאנש ,תרכ הילע ןיבייחש השע תווצמ - הלימ
...ונב תא לומל באה לע הווצמו ."הימעמ אוהה שפנה התרכנו ,ותלרע רשב

ג קרפ
.ורבח ןב למ םא ,"הלימה לע ונוויצו ויתוצמב ונשדיק רשא" לומיש םדוק ךרבמ למה
ךורב" :תרחא הכרב ךרבמ ןבה יבאו ,"ןבה תא לומל ונוויצו" ךרבמ ,ונב תא למ םאו
לש ותירבב וסינכהל ונוויצו ,ויתווצמב ונשדיק רשא ,םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא
".וניבא םהרבא

הפוחלו הרותל והסינכת ןכ ,תירבל ותסנכהש םשכ" :םירמוא - ןידמוע םש ויה םאו
".םיבוט םישעמלו

ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב" :םש ןידמועה ןמ דחא וא למה וא ןבה יבא ךרבמ ךכ רחאו
תירב תואב םתח ויאצאצו ,םש וראשב קוחו ,ןטבמ דידי שדיק רשא ,םלועה
תחשמ ונראש תודידי ליצהל הווצ ,ונרוצ,ונקלח ,יח לא ,תאז רכשב ,ןכ לע ,שדוק
ךרבמ ןבה יבאו ".תירבה תרוכ , 'ה התא ךורב .ונרשבב םש רשא ותירב ןעמל ,
."ונייחהש"

ףא ,תחאהעש וליפא הילע ונבר השמל הלתנ אלש ,הלימ הרומח המכ הארו אוב
הלא" רמאנש ,תותירב שולש ןהילע ותרכנ הרותה תווצמ לכו .ךרדב היהש יפ לע
רמוא אוה םשו ,"ברחב םתא תרכ רשא תירבה דבלמ" ," 'ה הווצ רשא תירבה ירבד
הלימה לעו . תותירב שולש ירה - "ךיהלא 'ה תירבב ךרבעל ,םכלוכ םויה םיבצנ םתא"
ינא","ךיניבו יניב יתירב הנתאו" :וניבא םהרבא םע תותירב הרשע שולש ותרכנ
תא התאו" ,"םלוע תירבל" ,"ךיניבו יניב יתירב תא יתמיקהו" ,"ךתא יתירב הנה
יתירב התיהו","תירב תואל היהו" ,"ורמשת רשא יתירב תאז" ,"רומשת יתירב
תירבל" ,"ותא יתירב תא יתמיקהו" ,"רפה יתירב תא" ,"םלוע תירבל" ,"םכרשבב
."קחצי תא םיקא יתירב תאו" ,"םלוע


חכ קרפ רזעילא יברד יקרפ
הענמנ םירפא תוכלמו ,תוכלממ ינשל וקלחנש דע ,לומל םיגהונ לארשי ויה ךכו...
אלש םימשל עבשנו ,הלודג האנק אניקו ,בוטל רוכז והילא דמעו .הלימ תירב םהמ
היהו והילא דמעו .ותוא גורהל השקיבו ,לבזיא העמשו .ץראה לע רטמו לט דירוהל
.ה"בקה ינפל ללפתמ

חרבו ,בקעי תא גורהל שקיב ושע !חרב ?ךיתובאמ התא בוט ,והילא :ה"בקה ול רמאו
,וינפלמ טלמנו חרבו ,השמ תא גורהל שקיב הערפ ."בקעי חרביו" רמאנש ,וינפלמ
,טלמנו וינפלמ חרבו ,דוד תא גורהל שקיב לואש ."הזה רבדה תא הערפ עמשיו" רמאנש
דמיל ."טלמיו חרב דודו" רמוא רחא בותכו ,"ךשפנ תא טלממ התא ןיא םא" רמאנש
.טלמנ חרובה לכש

ול הלגנ םשו ,"התשיו לכאיו םקיו" רמאנש ,ברוח רהל ול חרבו ,ל"ז והילא דמעו
ינב ךתירב ובזע יכ תואבצ 'הל יתאנק אנק" - ?והילא ,הפ ךל המ :ול רמא .ה"בקה
רמאנש ,תוירע יוליג לע םיטשב תאניק !?אנקמ התא םלועל :ול רמא ."לארשי
דע הלימ תירב ןישוע ןיאש ךייח .תאניק ןאכו ."ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחנפ"
.ךיניעב האור התאש

ל"ז והילא ארקנש ,תירבה ךאלמל דבוכמ דחא אסיכ תושעל םימכח וניקתה ןאכמ
."םיצפח םתא רשא תירבה ךאלמו" רמאנש ,תירבה ךאלמ

ו השרפ ורתי שדחבד 'סמ - ורתי לאעמשי יברד אתליכמ
,לארשי ץראב ןיבשוי םהש לארשי ולא ,"יתוצמ ירמושלו יבהואל" ,רמוא ןתנ יבר
אצוי ךל המ ,ינב תא יתלמש לע ,גרהיל אצוי ךל המ :תווצמה לע םשפנ ןינתונו
הקול ךל המ ,הצמה יתלכאש לע ,בלציל אצוי ךל המ ,הרותב יתארקש לע ,ףרשיל
,"יבהאמ תיב יתיכוה רשא" (ז גי הירכז) רמואו ;בלולה תא יתלטנש לע ,לגרפאמ
.םימשבש יבאל בהאיל יל ומרג ולא תוכמ

א דומע ,לק ףד תבש תכסמ ,ילבב דומלת
,הלימ ןוגכ ,החמשב םהילע ולביקש הווצמ לכ :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ,אינת
התוא ןישוע ןיידע "בר ללש אצומכ ךתרמא לע יכנא שש" (בסק ,טיק םילהת) ביתכד
(י ,אי רבדמב) ביתכד ,תוירע ןוגכ ,הטטקב םהילע ולביקש הווצמ לכו ,החמשב
התוא ןישוע ןיידע ויתוחפשמ יקסע לע ,"ויתוחפשמל הכב םעה תא השמ עמשיו"
.[הבירמ הב ןיאש - ןיאושינ - הבותכ ןיאש=] ארגית הב ומר אלד הבותכ אכילד .הטטקב

תעשב התימל הילע ןמצע לארשי ורסמש הווצמ לכ :רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר ,אינת
אלש הווצמ לכו .םדיב תקזחומ איה ןיידע ,הלימו םיבכוכ תדובע ןוגכ ,תוכלמה תרזג
הפורמ איה ןיידע ,ןיליפת ןוגכ ,תוכלמה תרזג תעשב התימל הילע ןמצע לארשי ורסמ
.םדיב

ח ףיעס ,גסק ןמיס ךורע ןחלוש רוציק
תווצמ ומכ) החמשב לארשי ולביקש הווצמ לכש ,הלימה םויב הדועס תושעל םיגהונ
."'וגו ךתרמא לע יכנא שש" ביתכו ,החמשב םישוע ןיידע (הלימ

ןבה ןוידפ :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח