יתד ריעצל ינושאר ינחור ץועי
םיילאוסקסומוה םיפחד לעב

ןייטשניוו .ב בד ר"ד ברה ,יבסלוולו .ב לאוי ר"ד
ז"נשת רייא ,ס-טנ ,איסא :ךותמ

םיקרפ ישאר
תוליעפ ןיבל תויטנ ןיב לדבהה .האובמ .א
ץועייה ךשמה .וינושאר קזנמ תוענמיה .ב
הנכו החותפ החיש .זךנחמה לש הנושארה המישמה .ג
םוכיס .חסדייאל ששחה .ד


אובמ .א
ריעצל ,ךנחמ וא יכוניח ץעוי ,בר לש תינושאר הבוגתל העצהב ןודנ םיאבה םידומעב
ןיא .לאוסקסומוה אוהש ששוח אוהש ינפמ ,הכרדה וא ץועי תשקבב וילא הנופה יתד
.םילאוסקסומוהל יתכלה-יטסיפרתוכיספ לופיטל האלמ תינכת ןאכ עיצהל ותנווכב
לידבהל) "תינימ הייטנ" וא םיינימ םיפחד יוניש םא הלאשב ןאכ ןודל וננוצרב ןיא ףא
.ללכב ירשפא (תינימ תוגהנתה יונישמ

תאפמ ,םייעוצקמה םילפטמה תא ףילחהל םירומא םניא ךנחמה וא ברהש שיגדהל שי
תונפהל היהת םירקמה תיברמב הנוכנה השיגה .ךכל תיפיצפס תיעוצקמ הרשכה רסוח
תינחור תוכמס לעב םע ינושארה עגמה תאז םע .ךמסומ טסיפרתוכיספל ךינחה תא
תבשוחמ הבוגת בייחמ אוה ןכלו ,ידיתע ץועי לכ לע תערכמ העפשה עיפשהל יושע
.תיארחאו

ינושאר קזנמ תוענמיה .ב
ןבומ ןכ-ומכ .ליעוהל רשאמ רתוי קיזהל תולולע תומיוסמ תובוגתש שיגדהל רתוימ
הרוסא תילאוסקסומוה תוליעפ הב ,תיתכלהה תרגסמב דקפתל בייח ץעויהש וילאמ
ותותמעתה תעב רבכ וז הפקשה תשגדה יכ רוכזל הבוח ,דבב דב םלוא .ןיטולחל
ךסב וז היהת ;תויבויח תואצות ללכ-ךרדב בינת אל ,ויתויטנ םע ריעצה לש הנושארה
לבקל ידכ ךנחמה לא הנפ אל לכה ירחאש ,ריעצל בטיה עודיש המ לע הרזח לכה
ףחדכ ול הארנש המ םע תודדומתהב הרזע לבקל ידכ אלא ,ןודינב תינריתמ הפקשה
רמולו רוזחל .יתד םדאכ ויתובוח תא דגונה ןפואב גהנתהל ול םרוגה ,טלשנ יתלב
ול םורגל לולע ,הכלהה יקוח לע רובעל יאשר וניאש קרו ךא ותקוצמל הבוגתכ ול
יואר תוחפה לכל ,ןכל .םיינחור דודיעו הרזע םושל תופצל יוכיס ול ןיאש בושחל
לע בל-יוליגב ומע חחושלו ךנחמה לא אובל ץמוא קיפסמ רזאש לע חבשל ךינחה
.ותייעב

החישב ןמז שידקהל בושח ,החמומ טסיפרתוכיספל תונפל רענה לעש רורב רשאכ םג
הכ ךנחמה וא ברהש םשורה תא לבקי ריעצה םא .יתועמשמו יבויח ןוידל הנושארה
הנקסמל עיגי אוה ,אשונה םע דדומתהל םתלוכיב ןיאש דע ,םהל רפיסש הממ םיעזעוזמ
ויתולבגמ תא וריכהב ,ךנחמה .ךייש אוה הילאש תיתדה תרגסמב ותייעבל ןורתפ ןיאש
םצע םע דדומתהל ןויסינ לכמ ענמיהל בייח ,ריעצה לש ותייעבב לופיטב תויעוצקמה
וז הנווכה .הנופה תא תונפהל וילע וילאש םיאתמ החמומ לפטמ אוצמלו ,היעבה
.החוד וא דיחפמ ןפואב אלו ,תדדועמו תיבויח הרוצב תושעיהל תבייח

גישהל םיסנמ ,ינש דצמ םיגולוכיספו ,דחא דצמ ךנחמה וא ברה תובורק םיתיעל
תויחל לפוטמל רוזעל םיסנמ םינורחאה .לאוסקסומוהב לפטל םתונפב תונוש תורטמ
תויחל ול רוזעל ךכבו ,ולש םיימינפה םיטקילפנוקה קוליס ידי לע ומצע םע םולשב
םדאל רוזעל םיסנמ ךנחמהו ברה תאז תמועל ;רשפאה לככ םיליעומו םימיענ םייח
תויחל ידכ ,ולש תישעמה תווצמה תרימש תא קזחלו תיתדה ותועדומ תא קימעהל
ךא ,וז תא וז תורתוס חרכהב ןניא ולא תורטמ .תיתדה ומלוע תפקשה םע הינומרהב
.ןהיניב דירפהלו ןניבהל שי

ילעב םיטסיפרתוכיספ לצא לופיטל םילאוסקסומוה םינפמה םייתד םיכנחמ םנשי
ןיב ,םתנבה יפל ,תמייקה הריתסמ ענמיהל ידכ ,תוילאוסקסומוהל תיכרע-אל השיג
םתעדל .ורובע הבוטו הנוכנ הצע ריעצל תתל םתבוח ןיבל - תויתדה םהיתובוח
.תוילאוסקסומוה תויטנ ילעב םישנאל רוזעל םילגוסמ םניא םייתד םיטסיפרתוכיספ
הכרפהב קוסעי אל הז רמאמ םלוא ,וז תיעטומ הפקשה תויטלחהב םיחוד ונא
.הזה המודמה ןועיטה לש תיעוצקמ

ךנחמה לש הנושארה המישמה .ג
תמייק םא ןחבאל איה הנושארה השיגפב ךנחמה לע תלטומה הנושארה המישמה
לוקשלו תיבויח הריווא לש המויק חיטבהל ןכו ,דימלתה ייחל תידיימ הנכס יהשוזיא
,תודבאתה לע תוירשפא תובשחמל עדומ תויהל בייח ץעויה .תושיגפה ךשמהל תרגסמ
ויתויטנ בקע ושפנב ריעצה רסוימ המכ דע ,תוריהזב יכ םא ,ןירשימב ררבל וילעו
לואשל שיו ,ןואכיד לע וא ישפנ באכ לע רבדל יושע דימלתה .תוילאוסקסומוהה
תיבויח הבושתל ץעויה תבוגת .ומצעל קיזהל ןויערה ותעדב םעפ-יא הלע םא ותוא
םא ךינחה תא לואשל ץעויה לע .תמלעתמ אל ,הטקש תויהל הכירצ וז הלאש לע
רבכ ,קוחרה וא בורקה ,רבעב םאו ,ומצעב עוגפל תמיוסמ תינכת ןיכה רבכ אוה
ןכ ,תטרופמו הרורב רתוי ריעצה לש ותינכתש לככ ,ללככ .וייחל ץק םישל הסינ
תחפשמב רבעב ועריא םא ררבל םג יוצר .המישגהל הסני אוהש םייוכיסה םילדג
תודבאתה לע תובשחמ .שפנ תולחמ וא ןואכיד ,תויודבאתה לש םירקמ ריעצה
ללכ ךרדב םינמוימ םניא ךנחמה וא ברהו ,תידיימ תיעוצקמ בל תמושת תוכירצמ
הל םרוגה ןואכידב לפטל ךרוצ שי תודבאתה תנכס לש הרקמב .וז היעבב לופיטב
תבותכ םיעיצמ רשאכ ןכל .ךינחה לש תילאוסקסומוהה הייטנב לפטל םינופש ינפל
-ומוהה אשונש תורמלש שיגדהל שי ,(דחי וירוהלו ול ןכמ רחאלו) ריעצל תיעוצקמ
תוזקנתמ ויתויעב רתי לכו ,וייחב יזכרמה טקילפנוקה תעכ אוה תוילאוסקס
םימרותה םימרוג רפסממ דחא קר אוה הז אשונש ןכתי ,הז אשונ לא ותשיפתב
.דבאתהל ותייטנלו ונואכידל

ענומ תובורק םיתיעל .הז ריעצ שיגרמ יאדוובש םשאה תושגרל סחייתהל ךירצ ךנחמה
ולצא ריבגהל אקווד יושע יורש אוה ובש לבסה ינש דצמ ךא ,הרזעה תשקב תא הז שגר
דחופמו הנועמ ,אכודמ םדאל השק ךדיאמ .יוארכ ותייעבב לפטל היצביטומה תא
שיש ומצעב ןימאהלו ,עגריהל ךירצ אוה ;אצמנ אוה הב היעבל יבויח ןפואב סחייתהל
.ויתויעב םע החלצהב דדומתהל תוחוכה וב

סדייאל ששחה .ד
סדייאה תלחמ אשונב לפטל שי - ליעפ לאוסקסומוה אוה ריעצהש ששח ררועתמ םא
ונתפוקתב אצמנ ליעפ לאוסקסומוה .המצע תוילאוסקסומוהב לפטל םישגינש ינפל
ןמ ותוא ליצהל ידכ ידיימ יאופר ץועיי ול תתל ינויחו ,שפנ חוקיפ לש דימתמ בצמב
ינפמ ,הריבע רבדל עויס ךכב תוארל ןיא .תינימה ותוליעפ לש תוינלטקה תואצותה
לע רבגתהל ול רוזעל לכונש ידכ םייחב ךינחה תרימש איה הזה ץועייה תרטמש
.תוידימ תואצות בינמ וניאש ךילהת ,ויתויעב

תוליעפ ןיבל תויטנ ןיב לדבהה .ה
-ומוה תויטנ ,הרותהמ הרוסא תילאוסקסומוה תוליעפש תורמלש ,ריעצל שיגדהל שי
לש התפקשה תדוקנמ :ןוכנה אוה ךפהה ."תוילמרונ אל" חרכהב ןניא תוילאוסקס
.רבד לכל ילמרונ יאדוול בורק אוה ,ויתויטנ תורמל ,הז ריעצ הרותה

רבדה .האוצ תליכא לע שרופמ רוסיא הרותב ןיאש ,רוכזנו הבה וז הדוקנ תשחמהל
לכאיש ימ .סואמ רבד תליכאב םיעבטמ םיצק םיילמרונ םישנאש םושמ ,ירקמ וניא
הז םדאש אוה ינוריא) יופש וניאש םדאכ יעבט ןפואב ונבור יניעב בשחי ולא םירבד
.(תווצמה ןמ רוטפ אוה הטושכש םושמ ,היה םא ,הז רוסיאב ללכנ היה אל הכו הכ ןיב
.וילא םיוואתמ םניא םייופש םישנאש רבד רוסאל ךרוצ הרותל ןיא

קיזמ אוה םא הליכאב רוסא רשכ ןוזמ ףאו ,רשכ אל ןוזמ תליכא תרסוא הרותה םלוא
תליכא וא ,ידוהי ידי לע ריזח רשב תליכא הבישחמ הרבחה ןיא תאז תורמל .תואירבל
הפירט תליכאל עגונב .ףוריט לש השעמל ,בל ילוח ידי לע לורטסלוכב רישע לכאמ
(םיקרפ הנומשמ ישיש קרפ) ם"במרבו (ט קרפ ףוס םישודק תשרפ) ארפיסב רמאנ
לבא ,הוורעה לע אבל ישפא יא ,ריזח רשב לוכאל ישפא יא םדא רמאי אלש ןינמ"
"יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו ל"ת ,ךכ לע רזג םימשבש יבאו השעא המו ישפא
םיעדוי ונלוכ ךא ,יארחא אלכ ןמש רשב לכואה בלה הלוח תא בישחנ םנמא ונא .'וכו
םיסנמה ,לקשמ ףדוע ילעב םישנא - ינש דצמ .ףוריט ןיבל תושפיט ןיב לדבהה תא
םה ,םהלש הליכאה רצי תא שובכל םילגוסמ םניא תאז לכבו הז ףדועמ רטפיהל
.םילוח םישנא הארנכ

בורק ינפב דמועה םדא לש ילנויצומאה בצמל סחיב ל"צז קי'צייבולוס ברה לש ותדמע
:ןאכ םג לקשמ תלעב תויהל טלחהב הלוכי ,רטפנש החפשמ
לע קר אל יארחא אוה יכו ,ישפוח רוצי אוה םדאה יכ ,תענכושמ הכלהה
םדאה לש ותטילש יכ ,איה הכלהה תדמע .ויתושגר לע םג אלא וישעמ
.ןנוויכ תא תונשל לגוסמ אוה יכו ,תלבגומ הניא ויתושגרב
ייחב תמשוימ תויהל היושע וז תיטרואית תרגסמ המכ דע הלאשל סחייתהל אלב
סיסב אוה ,ישפוחה ןוצרה לש ותורדעיה ,ףחדהש רמאל אוה ןוכנ ,םימיוסמ םישנא
.הרגמו םיעט תויהל יושע אירב וניאש לכואש השוחתה אלו ,הלחמה

םיפצמ ונא תאז לכבו ,אירבו ילמרונ ונה ילאוסקסורטהה ןימה רצי תועדה לכל
ברה לש ותעדל .רוסא ינימה עגמה רשאכ הז םרצי לע רבגתהל םיאירב םישנאמ
:ישונאה ןימה לש תונוילעה ינמיסמ דחא הנה תאזה תלוכיה קי'צייבילוס
וניתמה םהינשו ,םהיניב תטהול הבהאה ,םחוכ אולמב ,םיריעצ הלכו ןתח
,תשממתמ םתבהאו דחא דעצ קר .הפוחה ירחא םתשיגפל חור ךרואב
.[הדינ רוסיא ללגב] רוחאל םיגוסנו םיינשה םישרופ עתפל .םשגתמ םמולח
תא סיבמ אוה .תילסקודרפ הרובג גיצמ ,ןומדק ריבא היה וליאכ ,אוה
,תינתוואר הווחמ הב ןיא .וז הגיסנל הוולתמ וניא ינוציח רהוז םוש .ומצע
הניא תיאוריהה הלועפה .ללהלו ץירעהל םידע הנממ םירדענ ירהש
םיוונע םיריעצ ינש לע ורישי אל םיררושמ .ןנורתמ ןומה חכונל תשחרתמ
שיאה .הלילה תממדב ,םתיב לש היוסחה ותענצב עריא לכה .הלא םיעונצ
תחטבומכ המשגהה תיארנ ובש עגרב .וירוחאל עתרנ ,ותעשב בקעיכ ,ריעצה
.שרופו גוסנ אוה -
אלא ,םדאה לש ןימה ייחל קר תלבגומ הנניא וז הלענ תיטקלאיד תועמשמ
בערה שיאה לע הבוח .םייעבטה םיפחדהו םייותיפה ימוחת לכ לא תכשמנ
שוכרה לעב לע הבוח ,היותיפ רבגיש לככ הליכאה תאנהמ ושפנ רסחל
הכלהה ,רוציקב .ירסומ וא יתכלה לוספ הב שי םא השיכרה תאנה לע רתוול
תובקעב ,ליעל רהבוהש יפכ ,םלואו .תגסל חוכה ול היהיש םדאהמ תשרוד
.םלשה ןוחצינה תארקל תינש םדקתהל םדאה ארקנ הגיסנה תעונת
ןיא .םהשלכ םיפחד ידי לע םיענומה םישעממ ענמיהל תלוכיב תזכרתמ הכלהה
,םיילאוסקסומוה םיפחד ול שיש םדא .םמצע םיפחדב שוחלמ ענמיהל תעבות הכלהה
,דואמ םיקזח םיפחד ידי לע ענומה םדא תאז תמועל .הלוח ונניא ,םהילע רבגתמ אוהו
הלא םיפחד ויהי ,תיטסיפרתוכיספ הרזעל קוקז ,םיירסומה ויכרע דגנכ לעופ אוהו
ןתינ יתלב ןייפאמ וניהו יוצמ ילאוסקסומוהה ףחדהש םירקמב םג ,ןכל .ויהי רשא
יפ לע הלועפמ תוענמיה לש ןוילע ץמאמ תשרוד ןיידע הכלהה ,תוישיאה לש יונישל
.הז ףחד

"הבעות" ילאוסקסומוה ןימל תארוק הרותה עודמ ןיבהל תוסנל ןיינעמ הז היהי
,(טכ-וכ ,חי םש) ךכ םינוכמה םירחא הוורע ייולגל המודב ,(גי ,כ ;בכ ,חי ארקיו)
הרותה .(ג ,די םירבד) "הבעות" םינוכמ םה םגש םירוסא תולכאמ תליכאל המודבו
יפ לעש ,אלא ,ןרוקמב תויעבט תולועפ ןהש םושמ ולאה תולועפה לכ תא תרסוא
ןועיטה .רוסיאה תביס תא ןיבהל םילגוסמ ונא םיתעל .תוילילש ןניה הרותה תפקשה
ןיב םלוא .רשכ וניאש ןוזמ תליכא רוסיאמ תוחפ אל ינויגה וניה תוילאוסקסומוה דגנ
הרסא הרותהש חינהל ונא םיאשר - אל םא ןיבו רוסיאה תביס תא םיניבמ ונא םא
.םדאה ייח לש יעבטה הנבמהמ קלח

ןמזב ןנשי אירב םדא לכלש םירבוסה םע חכוותהל ךרוצה ןמ ונתוא תרטופ וז הנבה
ףחדה לש יעבטה סיסבהש איה הרותה תדמע .תוילאוסקסומוה תובשחמ רחא וא הז
.יתכלהה וא ירסומה ודמעמל יטנוולר וניא

הרמא הרותהש םושמ ,םירוסא םהו ,הבעות םניה םירוסא תולכאמו תוילאוסקסומוה
תליכאל המודב ןמצעלשכ תוחוד ןה םא קרו ךא ולא תולועפ הרסא אל הרותה .תאז
.האוצ

הלולע תוועמו סואמ רבד הניה תילאוסקסומוהה הייטנה םצעש הפקשהה תייפכ
ןיא זא יכ ,יופש וניא אוה םא ;תוילאוסקסומוה תובשחמ לעב ריעצל תינסרה תויהל
,וייחב םיוסמ םוחתב קבאמ ול הפצמש ול ררבתמ קרו - יופש אוה םא ךא .הווקת ול
להנל יוכיס ול שי ןיידעש ירה - רחא וא הז םוחתב םיקבאמ םנשי םדא לכלש ומכ
יתרושקתה עסמל הכלהה לש התודגנתה .הכלהה חורל םיאתמו יבויח םייח חרוא
,ילאוסקסומוהה םייחה חרוא תא "רהטל" ותרטמ רשאו ,תונורחאה םינשב להנתמה
תסרוג הכלהה .םיילמרונ םניא םיילאוסקסומוה םיפחדש הפקשהה ךותמ תעבונ אל
!ךפהל .ויפ לע לועפל ןוישר םדאל תנתונ אל ,ילמרונ אוה םיוסמ ףחדש הדבועהש
,ישפנ ןסוחלו תואירבל ןמיסה איה ויפחד שומיממ םיתיעל תגסל םדאה לש תלוכיה
םיגוחב תחוורה הפקשהה תא החוד הכלהה ןכל .תירסומו תיתכלה תוגהנתהלו
תנעוט איהו ,ורשוא תגספ הניה םדאה לש םיינימה ויוואמ תמשגהש םיינריתמה
םימעפל םישרודה ,םיירסומ םייח אוה ףואשל ךירצ וילאש אישה ,התניחבמש
.ילאוסקסומוה וא ילאוסקסורטה ,ןיממ תוענמיה

ץועייה ךשמה .ו
תולאש רפסמ ול גיצהל רשפא םא דימלתה תא לואשל שי החישה לש םיוסמ בלשב
תריציב עייסל היושע םירבדה תגצה ךא ,וז השיגפב ןלוכב ןודל ךרוצ ןיא .תורישי
ותלוכי .וב לפטיש טסיפרתוכיספה םע וא ךנחמה ,ץעויה םע ידיתע ןוידל תרגסמ
עבקת ,תילילש הרוצב ביגהל ילב ,ריעצה קפסיש עדימה לכ תא טולקל ץעויה לש
ענכושמ תויהל בייח אוה ,ריעצה רמואש המל רשק אלל .ץועייה ךשמה לש ןוטה תא
ץעויה וא ברה םא .הנבהלו הדהאל יוארה םדאל בשחנ ןיידע אוה ץעויה יניעבש
דבאל דימלתה יושע ,ועמשש המל טלחומ יוניגב וא שפנ טאשב ,המהדתב םיביגמ
תא דבאי אוה תוחפה לכל .ותייעב תא רותפלו דדומתהל ותלוכיב ונוחטיב תא
ץעויל לא .תיתכלה וא תיתד תוישיא םע הז אשונב םעפ-יא ןודל תורשפאב ןומאה
אוהש קיפסמ ;הרוסא תוליעפל ןוישר תניתנכ שרפתי ודצמ יוניג רסוחש ,שושחל
ךא ,תויתכלה תויעב םיררועמ ולעוהש םימיוסמ םיאשונש החישה ףוסב רמאי
.המע דדומתהל רשפאש תאזכ איה התוללכב היעבהש

.יעוצקמ ץועייל ריעצה תא םינפמש ינפל דוע ןהב ןודל בוטש תולאש רפסמ ןנשי
ללגב לאוסקסומוה אוהש הנקסמל עיגה ריעצה םאה ,איה רתויב הבושחה הלאשה
.םישעמ ללגב וא - תובשחמ

.העובק הייטנכ תוילאוסקסומוה תובשחמ תועטב םיתיעל םיהזמ םיריעצ םישנא
העפות ,תינימ הכובממ האצותכ םימעפל תואב תוילאוסקסומוה תובשחמ ךא
יבמופ ןוידב ורמאנש םירבד שרפל ןויסינמ האצותכ וא ,םיבר רעונ ינב לצא היוצמה
בצמ לש תרזוח השחמהכ וא ,ריעצה לצא הכלהכ אלש וספתנו תוילאוסקסומוה לע
תודקמתה ידכ דע תודיחפמ תויהל תולולע ולא תובשחמ .הווח ריעצהש דירטמ
םא וליפא .ויתובשחמ יטרפ תא ראתל דימלתהמ שקבי ץעויהש יוצר .ןהב תמזגומ
לופיטו ץועייל דימלתה לש ותיינפה הכירצמה היעב תמייקש רבכ ןיבמ ץעויה
םע ולא תודיחפמ תובשחמ לע ןודל לוכי אוהש ריעצל תוארהל יוצר ,םייעוצקמ
רוציל עייסיש רבד ,הדהאו תוחיתפ לש הריוואב םיינחור תוכמסו דמעמ לעב םדא
,ריעצל רמול תלעות רסח הז היהי תאז תמועל .ןוידה ךשמהב האירב הריווא
ולא תובשחמ תוטשפב איצוהל ,תוינימ תובשחמ ידי לע תובורק םיתיעל דרטומה
.ץעויה לא ללכ הנופ היה אל אוה ,תאז תושעל ריעצה לוכי וליא .ושארמ

תויהל לוכי הז רוסיאש ןכתי םיליגר םיאנתבו ,"רוהרה" םג תרסוא הכלההש תורמל
תפלוסמ הנומת לבקל לולע ץעויה ,תוינימ תויזטנפ לע החישל םג תמיוסמ הדימב עגונ
.ריעצה לש ויתובשחמ לש םייללכ םירואיתב קרו ךא דקמתת החישה םא בצמה לש
תותיאכ ויתובשחמ יטרפל ןיזאהל ץעויה לש ןיינעה רסוח תא שרפל לולע םג ריעצה
םושמ .הנפומ אוה וילאש לפטמב חוטבל לוכי אוה ןיאש וא ,הווקת רסח אוה ובצמש
.תדחוימ תיתכלה הקיספ לבקל שי ולא םידחוימ םיאנתב ךכ

הנכו החותפ החיש .ז
םמצע םישיגרמ םה ןיאש ינפמ טושפ םיילאוסקסומוה םהש םיששוח םיריעצ םיתעל
ידכמ דחופמ .תרושקתה יעצמאב תראותמה תעדה תלקו תינריתמה הרבחהמ קלחכ
תוכילה-תועינצו השובש ,עיגרמה רסמה תא עמוש ריעצה ןיא ,שיא םע רבדב ןודל
תוגהנתהה יכ דימלתל רבסוי הבש ,הנכו החותפ החיש .ןיטולחל ילמרונ רבד םה
קלח ומצעמ קלסל ול רוזעת ,תירסומ-אלהו האירב אלה תוגהנתהה איה תינריתמה
.וידחפמ לדוג

תורמל .תוילאוסקסומוה לע הדיעמ חרכהב אל תישממ תילאוסקסומוה תוליעפ וליפא
םימייק םיילאוסקסומוה 'םייוסינ' ,הכלהה יפ לע הרוסאה תוליעפ יאדוו יהוזש
ךמותה בחרנה ירוביצהו יתרושקתה עסמה .םייתד םג ,םייתימינפ תודסומב םימעפל
תא קימעמ ,יונישל תנתינ הניאש תימיטיגל העפות הניה תוילאוסקסומוהש החנהב
.בצמ לכל םימייקה םינושה תונורתפה תא תוארל ריעצה ינפל םידמועה םיישקה
אוה ןכאש ענכתשהל לולע אוה ,רגובמ םדא םע ובצמב ןודל תלוכי ול ןיא םא
תינחור תוישיא םע םישאמ-אלו טקש ןויד ,תאז תמועל .הנקת רסח לאוסקסומוה
םייח לוהינל חתפ חותפלו ,רבעה קרפ תא םייסל תונמדזה ריעצל ןתי ,וילא הבורקה
.דיתעב םיליעומו םיילמרונ

:םוכיסל
תובשחמ ידי לע דרטומה ריעצב הכלהה חור יפל לופיט יטרפ עיצהל הז רמאמב הנווכ ןיא
:תודוקנ יתש ןאכ ונשגדה ךא .תוילאוסקסומוה

וילא הנופש ,ריעצב לופיטל הפיקמ תינכת ןיכהל יכוניחה ץעויה לש ותבוח וז ןיא
.אשונב הכרדה לבקל__
הסונמו החמומ לפטמל ותונפהלו ,ודדועל ,דימלתה תא עיגרהל איה ץעויה לש ותבוח
.הכלהל תושיגרו תועדומ לעב__

החפשמו תושיא ןכותל הרזח