יקסבאטס הקנורב לש הצילחה רופיס

221 'ע ,היה קידצ שיא ,זר החמש :ךותמ


ג"צרת תנשב םשאוה רשא ,יקסניטוב'ז תעונת רבח ,ןילופמ רוחב היה ,יקסבאטס םהרבא
החכוהש דע םודרגה לצב דמע אוה .ביבא לת לש המי ףוח לע בורוזולרא םייח חצרב
.ל"צז קוק .י .א ברה ישארה ברה ררועש תוחורה תרעסל תודוה טעמב אל ,הכוזו ותופח

אוה אל יכו יקסבאטס לש ותופחב ,ןיול הירא יבר ןימאה ,קוק ה"יארה ןרמ לודגה וברכ
.בעותמה חצרה תא עציבש

.תוערו תודידי ירשק םיינשה ןיב ורשקנ זאמ

הירא יברו ,("הנילטלא" תניפס לעמ ותדרב גרהנש) יקסבאטס לש תומ רחאל תודחא םינש
ןנחתמ אוהו ,םינבל ץוב יכירכת שובל ולוכ וינפל דמוע םהרבא הנהו ומולחב האור ןיול
:דחי םג םידיגכ םישק םירבד עימשמו
חא יכ ,הירא יבר ,ךל עד ...ךל הלילח ?השחתו דגנמ דומעת התא יכו ,הירא יבר"
,תונב וא םינב הנממ דילוהל יתיכז אלש וז ,יתשא הנהו .םייחב ירחא רתונש יל
השעו ירומו יבר המוק .המבי - יחאמ הלביק אל הצילח וליפא איהו אשניהל תדמוע
קרו ,הצילח ונממ לבקתש רדסהו ,יחא תא אנ אצמ ,יתשא תא אנ אצמ ...השעמ
".רבדה השעיי אל דוע לכ החונמ עדא אל .רחאל אשנית ןכמ רחאל
איהו תינקדצה ותגוזל ומולח רבד תא רפיס אוה .הירא יבר לש וחור םעפיתו רחשה הלע
ףא הלחלחתה הבל רתסב יכ םא - "ורבדי אווש תומולח" :ובל לע רבדל התסינ הכרדכ
...איה

ומולחב הירא 'ר האור בושו .הנשינו רזח הירא יבר לש ומולחו םיבורמ תועובש ואצי אל
וליציש וינפל ןנחתמ אוה בושו ,םינבלה ויכירכתב וינפל דמוע יקסבאטס םהרבא תא
חנ ינניאו דצ לא דצמ ירבקב ךפהתמ יננה" ...הזה םלועב ויחאו ותשא תאו תמאה םלועב
.תמה ןנחתה ,"יבכשמ לע

תחפשמ ינב לש םברוקמ (ןוסלנצכ) רימת לאומש ד"ועל תרגיא רגשל ברה טילחה
ןיעמ וניה םולחה לכו ןכתי" :ףיסוה ףאו רופיס ותוא לכ ברה ללוג ותרגיאב .יקסבאטס
,אשניהל תדמוע הניא הנמלאהו ןכתי ,ללכ חא יקסבאטסל ןיאו ןכתי ,םילטב םירבד
."השעת ךתנבהכ התאו ךל בתוכ יבל ירוהרהמ קר ינא וליאו

,הקנורב 'בג הנמלאהש ,רבדה ןוכנ ,ןכא יכ ועידוה רימת ד"וע רשאכ ברה עתפוה המ
.םש אשניהל תדמוע איה ןכאו ,תירבה-תוצראב תאצמנ

רימת לאומשל תרגא הירא 'ר רגשמ בושו .תישילשב םולחה אבו רזח ,ןכמ-רחאל רצק-ןמז
:ול בתוכ אוהו
,תישילשה םעפה וז רשאכ ,יל חווריו ירעצ תא החישא יבוהא ידידי התעו..."
םהרבא שודקה תא ימולחב יתיארו יתמדרנ ,הלילה תוצח רחא חספ לש יעיבשב
חותפל ינממ שקבמו הוועש לש םתוחב םותח בתכמ יל רסומ ל"ז יקסבאטס
יתרמאו ,שפנ חוקיפ הזש יל רמאו .עורקל רוסאו גח םויהש ול יתרמא .אורקלו
חטב ול יתרמא ?גחב תוכבל רתומ םא ינממו לאש ,פ"עב יל דיגיש ונממ יתשקבו
:לאשו דוע רזחו ,ארקו ןחלושהמ בתכמה חקל .גחב חומשל הווצמ ,הברדא ,רוסאש
תושעל רתומ ברעב :ינממ לאשו .רוסא יכ ול יתרמא ?בוט םויב תושעל רתומ הצילח
יתנקז עודמ ינממ לאשו .רפסב ןייעל ךירצ ינא הז-לע יכ יתבשהו ?ךרדה טרי יכ
,החילס רמאו ,יברעמה-לתוכב הרותה רפסה םויסב יתוא רקיבש םוימ ךכ לכ ינא
אלו ,ינממ לאש תומשנ ןיריכזמ יתמו .יברעמה לתוכל תכלל תושר ןיא יכ יתחכש
המ .םינושמו םינוש םינפואב תישילשה םעפה הז ,יתוציקהו בישהל המ יתעדי
וירוה תא יתרקב אלש יתבוח ידי יתאצי אל ילוא ךובנ ךכ לכ יננה ?ידידי ךל רמוא
איהש דבלמ יכ ,שודקה לש ויחאל ץולחת הנמלאה ותשאש ןפוא הזיאב ולדתשיש
שודקה חונמהל םגש אלא ,דואמ הלודג הלשכמהו ,ץולחתש דע ןתחתהלמ הנוגע
.ול הדוגא איהש םישודקה םירפסב אבומכ ,דואמ םיענ אל ל"ז

םעפ לכב יכ .םירצקו םיאל ירבדו בתוכ ינאש העשב תודעור ידי יכ ידידי יל ןימאת
ןתיו םחרי ת"ישה .הנעטב ילא אב םעפ לכב יכ ץיקהב ילע עיפשה םולחב ויתיארש
."ל"ז םנבל ןוילעה םלועב חור תחנב רבדה רומגל םינפואה לכב ולדתשיש וירוה בלב
קרו הצילח הלביק ,הצרא רצק ןמזל הרזח השיאה .ןידכו תדכ רדסוה לכהש רבד ףוס
.האשינו תירבה-תוצראל הרזח ןכמ רחאל

הלגלגתנ ידי לע אקוודש יתיכז המב ...תאזכש הווצמ" :ץק היה אל הירא יבר לש ורשואל
?"תאזכש הלודג הווצמ

החפשמו תושיא ןכותל הרזח