ז השרפ

:השרפה ןכות
אניינת ארדס
בוט ןמשמ םש בוט [א]
התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט [ב]
.ובל לא ןתי יחהו
קוחשמ סעכ בוט [ג]
לבא תיבב םימכח בל [ד]
םכח תרעג עומשל בוט [ה]
.ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ [ו]
.םכח ללוהי קשועה יכ [ז]
ותישארמ רבד תירחא בוט [ח]
סועכל ךחורב להבת לא [ט]
.הלחנ םע המכח הבוט [אי]
.ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ תא האר [ג"י]
.בוטב היה הבוט םויב [ד"י]
.ילבה ימיב יתיאר לכה תא [ו"ט]
.רתוי םכחתת לאו הברה קידצ יהת לא [ז"ט]
הברה עשרת לא [ז"י]
.הזב זוחאת רשא בוט [ח"י]
.םכחל זועת המכחה [ט"י]
אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ [כ]
המכחב יתיסנ הז לכ [ג"כ]
.'וגו השאה תא תוממ רמ ינא אצומו [ו"כ]
.תלהק הרמא יתאצמ הז האר [ז"כ]
יתאצמ אלו ישפנ השקב דוע רשא [ח"כ]
.רשי םדאה תא םיהלאה השע רשא יתאצמ הז האר דבל [ט"כ]אניינת ארדס


א

בוט ןמשמ םש בוט [א]

.הלוע בוט םשו ,דרוי בוט ןמש
.םלועל בוט םשו ,ותעשל בוט ןמש
.הלכ וניא בוט םשו ,הלכ בוט ןמש
.םנחב בוט םשו ,םימדב בוט ןמש
.םייחב גהונ בוט םשו ,םייחב גהונ בוט ןמש
,םירישעב בוט ןמש םיתמבו
.םירישעבו םיינעב בוט םשו
,ןילקרטל ןוטיקמ ךלהמ בוט ןמש
.ופוס דעו םלוע ףוסמ ךלוה בוט םשו
,שיאבמו תמה לע לפונ בוט ןמש
.חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז :רמאנש
,שיאבמ וניאו םיתמה לע לפונ בוט םש
.'וגו דליה לע רהגיו לעיו ('ד ב"מ) :רמאנש
,חודינו םימה לע לפונ בוט ןמש
.חודינ וניאו םימה לע לפונ בוט םשו
.הנוי תא אקיו גדל 'ה רמאיו ('ב הנוי) :רמאנש
,ףרשנו רואה לע לפונ בוט ןמש
.ףרשנ וניאו רואה לע לפונ בוט םשו
.'וגו ןיקפנ ןידאב ('ג לאינד) :ביתכד

:ןומיס 'רב הדוהי 'ר רמא
.ןיפורש םה ואציו םייח םוקמל וסנכנ בוט ןמש ילעב וניצמ
.םייח ואציו םיתמ םוקמל וסנכנ בוט םש ילעבו
.ותמו ,םייח םוקמל וסנכנ אוהיבאו בדנ
.םייח ואציו ,ארונ ןותאל וסנכנ הירזעו לאשימ ,היננח
.'וגו בוט ןמשמ םש בוט :רמאנ ךכל

ב
:ירמא ןנבר
:השמל אוה ךורב שודקה רמא
!.לודג ןהכ יל הנמו ךל
?טבש הזיאמ ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא
.יול טבשמ :ול רמא
?וחשומ ינא המבו
.החשמה ןמשב :ול רמא
,השמ חמש העש התואב
,אוה ךורב שודקה ינפל ביבח יטבש ךכ :רמא
!ךייח ,אוה ךורב שודקה :ול רמא
!אוה ךיחא אלא ,אוה ךטבש אל
.החשמה ןמשמ ותחישמו ךילא ברקה התאו (ח"כ תומש) :ביתכד אוה אדה
?החשמה ןמשמ תחקלו (ט"כ םש) רמאנש ?ןיינמ
,בייחתנו הדובע הניא ותדובע לבא
.ובל לע םיקוקח םיטבש לש ןתומשש ילוליא
.'וגו תומש תא ןרהא אשנו (םש) :ביתכד
:אוה ךורב שודקה רמא
,םיטבש לש ןתומש ילע ןיביבח
.םיכלמו םינהכ וחשמנש החשמה ןמשמ

:הימחנ 'ר רמא
!לודג ןהכ יל הנמו ךל :השמל אוה ךורב שודקה רמא
?טבש הזיאמ ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא
.יול טבשמ :ול רמא
?וחשומ ינא המבו
.החשמה ןמשב :ול רמא
,השמ חמש העש התואב
,אוה ךורב שודקה ינפל ביבח יטבש ךכ :רמא
:אוה ךורב שודקה היל רמא
!אוה ךיחא אלא ,אוה ךטבש אל !ךייח
ךילא ברקה התאו (םש) :ביתכד אוה אדה
?ןיינמ החשמה ןמשמ ותחישמו
.החשמה ןמשמ תחקלו רמאנש
,בייחתנו הדובע הניא ותדובע לבא
.ויפיתכ יתש לע םיקוקח םיטבש לש ןתומש ילולא
,'ה ינפל םתומש תא ןרהא אשנו (םש) :ביתכד
.ןורכזל ויפתכ יתש לע

.םתומשמ השש

:יביב 'ר רמא
.ןישמשמ ויה אל ,תחא תוא םירסח ויה ולא

:איעשוא 'ר ינת
.תחא הדוקנ וליפא

:יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת
:םה םירתכ השלש
.תוכלמ רתכו ,הנוהכ רתכו ,הרות רתכ
.ולטנו ןרהא וב הכז ,הנוהכ רתכ
.ולטנו דוד וב הכז ,תוכלמ רתכ
.תורודל חנומ ירה ,הרות רתכ
.ןתשלשל הכז וליאכ ,הרותל הכוזש ימ לכ
.ןהמ תחאל הכז אל ולאכ ,הרותל הכז אלש לכו

:רמא ינמחנ רב לאומש 'ר םשב ןוב 'ר
הנש תואמ שמחךלהמ אוה ךורב שודקה ךלהש וניצמ
.םש ול תונקל
.םש ול םושלו םעל ול תודפל םיהלא וכלה רשא('ז 'ב לאומש) :ביתכד

:ילילגה יסוי 'ר רמא
.היהלאו המוא

:אביקע 'ר ול רמא
.לוח שדק תישע
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי ורמא
.תידפ ךמצע ,לוכיבכ
.ויהלאו םיוג םירצממ ךל תידפ רשא (םש) :רמאנש
.םיהלא ול ךלה רשא (ז"י 'א םימיה ירבד) :ביתכ
:רמוא אוה ןלהלו
.םיהלא וכלה רשא
.אוה ךורב שודקה הז ךלה
.ןרהאו השמ הז וכלה

ג
:יאחוי ןב ןועמש 'ר רמא
.תירבה ןוראמ ,בוט םש ביבח
.םימי השלש אלא ,ךלה אל תירבה ןוראש
.םהינפל עסונ 'ה תירב ןוראו ('י רבדמב) :רמאנש
.ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ,בוט םשו
.דודמ ?ןל אנמ
,תוצראה לכב דוד םש אציו (ד"י 'א ה"ד) :רמאנש
.םיוגה לכ לע ודחפ תא ןתנ 'הו
.תוכלמו הנוהכמ ,בוט םש ביבח
.לטב אל בוט םשו ,ולטב תוכלמו הנוהכש

:רמא ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ינודיצ אבאו אבא 'רד וידימלת
.םהייחבמ רתוי םיטבש לש ןתתימ הביבח
,םתומשמ השש רמאנ אל םהייחבש
.םתומשמ השש רמאנ ןתתימבו

:הדוהי 'ר רמא
.לארשי לש םהיתויח ויה ןה ןה דבכויו םירמ
.העופ תינשה םשו הרפש תחאה םש ('א תומש) :ביתכד
.םידליה תא תרפשמ התיהש ,דבכוי וז הרפש

:רחא רבד
.הברו הרפש

:רחא רבד
.הידי לע לארשי וברו ורפש

:רחא רבד
.םיבוט םישעמבו תוצמב ןתוא ורפשש

:רחא רבד
.חבש םשל ,הרפש
הרפש םימש וחורב (ו"כ בויא) :רמאנש

.םירמ וז ,העופ
.אצוי דלוהו השאב העופ התיהש

:רחא רבד
.רואיל ךלשוהש השמ היחא לע הכובו העופ התיהש ,העופ
.קוחרמ ותוחא בצתתו ('ב תומש) :רמאנש

:רחא רבד
.היחא השעמ תא העיפוהש ,העופ

:רחא רבד
:ול הרמאו ,הערפ ינפב תעפש
!ןידה םוימ ךל יוא

.הזה םדאל וארקנ תומש השלש ינת
.ומאו ויבא ,ול וארקש דחא
.םירחא ,ול וארקש דחאו
.ותיירב תודלות רפסב ,ול יורקש דחאו

ד
:רמא סחנפ 'ר
?ןהמ הזיאב עדוי יניאו ,ומשב ביבח םדא
:שרפו המלש אב
ודלוה םוימ תומה םויו בוט ןמשמ םש בוט
.התימל ול ןינומ ,םדא דלונ
.םייחל ול ןינומ ,תמ
.ןיחמש לכה ,םדא דלונ
.ןיכוב לכה ,תמ
,ול ןיחמש ןיאו ,םדא דלונ אלא ,ןכ וניאו
.דומעי םישעמו קרפ הזיאב ןיעדוי ןיאש
.ער םאו בוט םא ,עשר םאו קידצ םא
,בוט םשב רטפנש חומשל ןיכירצ םה ,תמו
.םולשב םלועה ןמ אציו

,לודגה םיל תושרופ תוניפס ינשל לשמ
.ןמלל תסנכנ תחאו ןמלה ןמ תאצוי תחא
,ןיחמש לכה ,ןמלה ןמ תאצויה
.הל וחמש אל ,ןמלל תסנכנהו
:םהל רמא ,דחא חקפ םש היה
!האור ינא םירבדה ףוליח
.המע חומשל ןיכירצ אל ,ןמלה ןמ האצוי התיהש וז
?תדמוע קרפ הזיאב ןיעדוי ןיאש
?הל תגוודזמ םימי המכ
?תוגוודזמ ןה ןילועלע המכ
.םולשל הסנכנש ,חומשל ןיכירצ לכה ןמלל תסנכנשו

,חבשלו חומשל ןיכירצ לכה ,םדא תמ ,ךכ
.םלועה ןמ םולשב בוט םשב רטפנש
:רמא המלשש אוה
ודלוה םוימ תומה םויו
,תשגרמ הירב ןיא ןידלונ םיקידצהשכ ,אצומ תא
.םישיגרמ לכה ןיתמשכו
.הירב הב שיגרה אל ,םירמ הדלונשכ
.לכה ושיגרהו ראבה הקלתסנ ,התמשכו
.התתימ העידוה ראבה
.הירב וב שיגרה אלו ,לודג ןהכ ןרהא דלונ
.לכה ושיגרה דובכ יננע וקלתסנ ,תמשכו
.ותתימ עידוה ןנעה
.הירב וב שיגרה אלו ,וניבר השמ דלונ
.לכה ושיגרה ,תמשכו
.תבשש ותתימ עידוה ןמה
.הירב וב שיגרה אלו ,עשוהי דלונ
.לכה ושיגרה ,תמשכו
.שעג רהל ןופצמ 'וגו לובגב ותוא ורבקיו (ד"כ עשוהי) :רמאנש

:ירמא ןנבר
.שעג רה ומשש םוקמ וניצמ אלו הלוכ ארקמה לכ לע ונרזח
?שעג רה והמ אלא
.עשוהיל דסח לומגלמ ,לארשי ולשרתנו ושעגתנש ידי לע
,רהה םהילע שיעגהל םגו שיערהל אוה ךורב שודקה הצר
.ןדבאל םהל וליפהלו
,יאדמ רתוי םהילע ביבח הקולח היהו ,לארשי ץרא הקלחתנש יפל
,והדשב קסוע הז
,ומרכב קסוע הזו
,ותיזב קסוע הזו
,ומחפב קסוע הזו
,ןתכאלמב ןיקסוע ןלוכ
,םלועה תא םהילע שיערהל ,אוה ךורב שודקה שקב ,ךכל
.ותתימ תא ועידוהו לכה וב ושיגרה ,ךכיפל
.הירב וב שיגרה אלו ,דוד דלונ
.לכה וב ושיגרה ,תמשכו
.'וגו ויתובא םע דוד בכש יכ םירצמב עמש דדהו (א"י 'א םיכלמ) :רמאנש

:סחנפ יבר רמא
.התימ איה הביכש אלהו
.הביכש ,וב ביתכ ,ךלמ היהש דוד ,אלא
.התימ ,וב ביתכ ,אבצה רש היהש ,באוי

:רחא רבד
.התימ איה הביכש אלהו
.הביכש ,וב ביתכ ,החשמה ןמשב חשמנש דוד אלא
.התימ ,וב ביתכ ,החשמה ןמשב חשמנ אלש באויו

:רחא רבד
.התימ איה הביכש אלהו
.הביכש ,וב ביתכ ,ותטמ לע תמש דוד ,אלא
.התימ ,וב ביתכ גרהנש באויו

:רחא רבד
.התימ איה הביכש אלהו
.הביכש וב הרמאנ ,ומוקמ תא וינב ושריש דוד ,אלא
.התימ וב הרמאנ ,ומוקמ וינב ושרי אלש באויו
.ותתימ המלש עידוה דוד תמשכ ,לכה ושיגרה ךכיפל

.הירב וב השיגרה אלו ,לאומש דלונ
.לכה ושיגרה תמשכו
.לארשי לכ ול ודפסיו לאומש תמיו (ה"כ 'א לאומש) :רמאנש

:יול ןב עשוהי 'ר רמא
.היל ליחדמ אלבח ,איויח היתכנד ןאמ :רמא [לשמ=] אלתמ

:ןמחנ רב לאומש 'ר רמא
.ול ונתנ ולשמ
.לא תיב בבסו הנשב הנש ידמ ךלהו ('ז םש) :רמאנש
לאומש תמיו :רמוא דחא בותכ
.תמ לאומשו (ח"כ 'א םש) :רמוא דחא בותכו

:יסא יבר רמא
.יאדו התימ תמ לאומשו
.לבנ ןינעל אלא ,םירומא םירבדה ןיא לאומש תמיו
['וגו] לאומש תמיו (ה"כ 'א םש) :רמאנש
.ןועמב שיאו

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
,קידצה תתימ לע ןיחפוטו ןידפוס לכה
.ןיחיזרמ ול השוע ,עשרה הזו

:הדוהי 'ר רמא
.רקיעב רפוכ וליאכ ,דסח תולימגב רפוכה לכש ךדמלל
?השוע היה המ ,םולשה וילע ךלמה דוד לבא
.לכל דסח למוג
,גרהנ וא גרוה וליפא ןכ רמוא
,ףדרנ וא ףדור וא
.קידצל ומכ ,דסח ול ינא למוג
,ךתעושיב יבל לגי ,יתחטב ךדסחב ינאו (ג"י םילהת) :ביתכד אוה אדה
:ילע למג יכ 'הל הרישא

א

התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט [ב]

.לבא תיבב םימכח בלש ?המל
.וחמשמ אוה ךורב שודקה ,לבאתמש ימ לכש
.החמש 'הב םיונע ופסיו (ט"כ היעשי) :רמאנש

:רחא רבד
התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט
,ןוערפ הל שיש הדימל תכלל בטומ
.ןוערפ הל ןיאש הדיממ
,םיתמבו םייחב תגהונ הדימב ךליל בטומ
.םייחב אלא תגהונ הניאש הדיממ
,םיינעבו םירישעב תגהונ הדימב ךליל בטומ
.םירישעב אלא תגהונ הניאש הדיממ
,סויפ הב שיש הדימב ךליל בטומ
.סויפ הב ןיאש הדיממ

ב
:היכרב יבר רמא
.הפוסבו ,התיעצמאבו ,השארב הרותב דסח תולימג
,השארב
.עלצה תא םיהלא 'ה ןביו ('ב תישארב) :ביתכד
,הוחל אוה ךורב שודקה העליקש דמלמ
.םהל ןיבשוש השענו םדאה לא האיבהו
.אתאינב ,אתיעלקל ןירוק םיה יכרכב ןכש

,התיעצמאבו
.ארממ ינלאב 'ה וילא אריו (ח"י םש) :ביתכד
.ורקיבש דמלמ
,ונב קחצי תא םיהלא ךרביו (ה"כ םש)
.םילבא תכרב וז

.הפוסב
.איגב ותוא רובקיו (ד"ל םירבד) :רמאנש

:ןינח 'ר רמא
?איה המ ןוערפ תדמ
,אוה ךורב שודקה אל ?וב לפטהל יואר ימ ,םירצמ ץראב תמ בקעי
.'וגו המירצמ ךמע דרא יכנא (ו"מ תישארב) :ול רמאש
,הווצמה תא ול ףטחו ףסוי אב
.ויבא תא רובקל ףסוי לעיו ('נ םש) :ביתכד
?וב לפטהל יואר ימ ,םירצמב ףסוי תמ
?םתוא עיבשהש םיטבשה אל
.ףסוי עבשיו (םש) :רמאנש
,הווצמה תא ול ףטחו השמ אב
.ףסוי תומצע תא השמ חקיו (ג"י תומש) :רמאנש
,ודובכב אוה ךורב שודקה ול ערפו השמ תמ
.איגב ותוא רובקיו (ד"ל םירבד) :רמאנש

ג
.םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא 'ה שעיו ('ג תישארב) :ביתכ
.םידסח למוג אוה ךורב שודקהש וניצמ
.םילבא םחנמ ,םיתמ רבוקו ,םילוח רקבמ ,םינתח ךרבמ ,תולכ טשקמ
תולכ טשקמ
.םיהלא 'ה ןביו ('ב םש) :ביתכד

:רמא ןנחוי 'ר
.ול הארהו הטשקו האנב

:והבא יבר רמא
,דחא בורח ךותמ רמאת אמש
?ול הארה תחא המקש ךותמ וא
,ןיטישכת ינימ ד"כב הטשקש רחאמ אלא
.ול הארה כ"חא
.םדאה לא האיביו (םש):רמאנש
םינתח ךרבמ
.םיהלא םתוא ךרביו (םש) :רמאנש
םילוח רקבמ
.ארממ ינלאב 'ה וילא אריו (ח"י םש) :רמאנש
םיתמ רבוק
.איגב ותוא רובקיו (ד"ל םירבד) :ביתכד
םילבא םחנמ
.תוכב ןולא ומש ארקיו (ה"ל תישארב) :ביתכד

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
?תוכב ןולא והמ
,ותקינמ הרובד לש הלבא רמשמש דע
.תויכב 'ב ,הכבו ומא הקבר תעומש ול התאב
.תוכב ןולא :רמאנ ךכל
,ךרביו :רמוא אוה בקעיו
.וכרב םילבא תכרב

ד
:ןומיס יבר רמא
,ןתומש ושרפתנ אלו התשמה תיבל וכלהש וניצמ
.ןתומש ושרפתנו לבאה תיבל
.ומש שרפתנ אלו ,םהרבא התשמב ךלה גוע
.ןתומש ושרפתנו לבאה תיבל וכלה ,בויא יעיר תשלש
,םונהיגמ וחדנ אלו התשמה תיבל וכלהש וניצמ
.םונהיגמ וחדנו לבאה תיבל וכלהו
,םונהיגמ החדנ אלו םהרבא התשמב היה גוע
.םונהיגמ וחדנ לבאה תיבל וכלהש ולאו

:ידנמ רפכד רכששי 'ר רמא
.םונהיג לש הנותחת אטוידב ןתנהל ,םיעשר לש ןכרד
.םקפס םיעשר תחת (ד"ל בויא) :רמאנש
.םונהיגמ וחדנו לבאה תיבל וכלה ,בויא יעיר תשלש
.ומוקממ שיא אביו ('ב בויא) :ביתכד
,ןאכ ביתכ ןיא ,וצראמ שיא ,וריעמ שיא ,ותיבמ שיא
,םונהיגב םהל רצבתנש םוקממ .ומוקממ שיא ,אלא
.ונממ ולוצנו וחדנ
.שדקה חור םהילע תרש אלו ,התשמה תיבל וכלהש וניצמ
.בויא יעיר תשלשו גוע הז
.שדקה חור םהילע תרשו לבאה תיבל וכלה
.דדלב ןעיו זפילא ןעיו ('ד בויא) :ביתכד אוה אדה

:ריאמ יבר םשב ינת
,הככ ,הכ ,הרימאו היינע רמאנש םוקמ לכ
.רבדמ אוה שדקה חורב ,שדקה ןושלב ולא
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ