ט השרפ

- קרפה ךשמה -


א

תבהא רשא השא םע םייח האר [ט]


:השודק הדע םושמ יבר רמא
.הרותה םע תונמוא ךל הנק
'וגו םייח האר ?אמעט המ
?השודק הדע ןתוא ארוק אוה המלו
,איסנמ ןב ןועמש 'רו םלושמ ןב יסוי יבר ויה םשש
:םויה ןישלשמ ויהש
,הרותל שילש
,הלפתל ישילש
.הכאלמל שילש
,ףרוחה תומיב ,הרותב ןיעגי ויהש :םירמוא שיו
.ץיקה תומיב הכאלמבו

:רזעלא ןב קחצי 'ר
,יקרוב 'רו ,ימיט 'רד הירב עשוהי 'רל ארוק היה
,ןישלשמ ויהש ,השודק הדע
,הרותל שילש
,הלפתל שילש
.הכאלמל שילש

.םוי םישלש דע השא ול סינכהל רוסא לבא ,ינת

:רמוא הדוהי 'ר
,הז רחא הז םילגר 'ג ורבעש דע
.םייח ,םייח ,םייח :בותכש ,םימעפ 'ג דגנכ
?םירומא םירבד המב
,םינטק םינב ול ויהש וא ,םינב ול ןיא לבא ,םינב ול שישכ
.ןתסנרפו ,היברו הירפ טועימ ינפמ ,רתומ

,ללוגה םתסנשכו ,ןופרט יבר לש ותשא התמש השעמו
,ךתוחא ינב תא ילדגו יסנכה ,לבאה ךותב התוחאל רמא
,ץרא ךרד הב גהנ אל ,הסנכש יפ לע ףאו
.םוי םישלש רחאל אלא

.םוי םישלש דע ,התשמה תיבל ךליל רוסא לבא ,ינת
,הרות ודמלל םגו ,ותודפלו ,,ולומל :ונבב בייח באה תוצמ ,ינת
.השא ואישהלו ,תונמוא ודמללו

:םירמוא שיו
.רהנב וטישוהל ףא
?ןינמ ולומל
.רכז לכ םכל לומי םימי תנומש ןבו (ז"י תישארב) :רמאנש
?ןינמ ותודפל
.הדפת ךינבב םדא רוכב לכו (ג"י תומש) :רמאנש
?ןינמ הרות ודמלל
.םתוא םתדמלו (א"י םירבד) :רמאנש
?ןינמ תונמוא ודמלל
.םייחב תרחבו ('ל םש) :רמאנש
?ןינמ השא אשיל
.םישנ םכינבל וחקו תונבו םינב ודילוהו םישנ וחק (ט"כ הימרי) :רמאנש
?ןינמ רהנב וטישוהל
.םייחב תרחבו :רמאנש
,השא ול ןיאש ימ לכו
,בוט אלב יורש
,רזע אלב
,החמש אלב
,הכרב אלב
.הרפכ אלב
?ןינמ בוט אלב
.ודבל םדאה תויה בוט אל ('ג תישארב)
?ןינמ רזע אלב
.ודגנכ רזע ול השעא (םש)
?ןינמ החמש אלב
.ךתיבו התא תחמשו (ד"י םירבד)
?ןינמ הכרב אלב
.ךתיב לא הכרב חינהל (ד"מ לאקזחי)
?ןינמ הרפכ אלב
.ותיב דעבו ודעב רפכו (ז"ט ארקיו)

:רמוא יול ןב עשוהי 'ר
,םייח אלב ףא
.תבהא רשא השא םע םייח האר רמאנש
,םולש אלב
.םולש ךתיבו םולש התאו (ה"כ 'א לאומש) רמאנש

:רמא אדמג רב אייח 'ר
,םלש םדא וניא ףא
.םדא םמש תא ארקיו םתוא ךרביו ('ד תישארב) רמאנש
.םדא םה ,דחאכ םהינשש ןמזב
.םדא ןייורק ןיא ,דחאכ םהינש ןיא
.תומדב טעממ ףא :םירמוא שיו
.םדאה תא השע םיהלא םלצב יכ (םש) רמאנש

א

.ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ [י]


.היירק ןידה סרסמ ןוב 'ר םשב אמחנמ 'ר
,לואשב המכחו תעדו ןובשחו השעמ ןיאש תא עדוי םא
.השע ,ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ ,המש ךלוה התא רשא

,ירדנסכלא 'רד יופא ימחימל דמחתמ הוה אחא 'ר
,דול יגורה ןילימ 'ב והארה ,הימלחב היל ימחתיא
.םתציחממ םינפל ןיא
,סופפו סונאילול לש ןתפרח ריבעהש ךורב
.ודיב ודומלתו ,ןאכל אבש ימ ירשאו
:םוגרת
ירדנסכלא 'ר תא םולחב תוארל הצר אחא 'ר
דול יגורה לע םירבד ינש והארהו ,ול הארנ
,'הל םיבורק םתציחממ םינפל ןיאש
.ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשאו

,יול ןב עשוהי 'רד יופא ימחימל דמחתמ הוה יול ןב ידבז
,תופוקז םהינפ םדא ינב והארה ,הימלחב היל ימחתיא
.תוכומנ םהינפ םדא ינבו
?ןידכ והמו :היל רמא
.ןדיב ןדומלת ,תופוקז םהינפש ולא :ול רמא
.ןדיב ןדומלת ןיא ,תוכומנ םהינפש ולא

.הבר אייח 'רל ימחימל דמחתמ הוה יול ןב עשוהי 'ר ירמאד תיאו שיקל שיר
.יידכ אוה תא תיל :היל ןירמא
?היתווכ אתירואב תיעל אלו ?המל :ןול רמא
.ילג הוה אוהד אלא ,דוע אלו ,היתווכ אתירוא תפלא אל :ול רמא
?ילג אניוה אל אנאו :ןול רמא
.אפלאל ילג אוהו ,ףלימל ילג תיוה תא :היל ןירמא
.הימלחב היל יזחתא ,אתינעת האמ תלת בתי
,םולכ הימרגב רבדו ,םולכד אוה ןאמ :רמא
.ארבנ אל םא היל חונ

.היימח אלו הבר אייח 'ר ימחימל ןימוי ןיתלת םצ יסא 'ר
.יידכ תא תיל :היל ירמא
,יוהד המ יוהיו היתי הימחא :ןול רמא
.יוניע ןייהכו הידיד ןיגרד אמח
!?הוה לודג םדא ואל יסא 'רד רמית ןיא

,ןנחוי 'רד ימוק אתא איידרג דח
.הידיב היכמס ךדימלת ןמ דחו ,לפנ אעיקר ימלחב תימח :רמא
?היל תעדי :רמא
.היל אנא עדי ,יימק ןוהתי רבעא ןיא :ול רמא
.אוה ןיד :רמא ,יסא 'רל אטמ דכ ,הימוק ןורבע

ןול רמא אתולג שיר אנוה 'ר
.הבר אייח 'ר היבג ינולעא אנכימד דכ
.לארשיד אעראל הינוקסא ךמד דכ
.הבר אייח 'ר יבג אכה יתיימל אנוה 'ר אוה יידכ :ןורמא
?ןמת היל בהיו לילע ןאמ

.היל לייעמ אנא :יגח יבר רמא
,הידומלת ליגרו הוה ,ןינש רשע ינמת רב :ןירמא
.הימוי ןמ ירק אמח אלו
,אבס ארבג תאד ,יעב תא ךתולע :היל ןירמא
.ןייחב ךל תפכיא אל ןמת תכמד םאו
,ילגרב ורטקו הלבח ןותייא ,אתלימ אדה יל ןודבע :ןול רמא
.ילגרב ןיררש ןווהת אל ןאו ,בטומ קיפנ אנא ןאו
.ןינד אתלת חכשאו לאע ,ןכ היל דיבעתיא
.דוע ןיאו ךירחא ינב הדוהי
.דוע ןיאו ךירחא ינב היקזח
.דוע ןיאו ךירחא לארשי ןב ףסוי
,הלכתסמל יונייע הלת
:הירב הדוהיל רמא הבר אייח 'רד הילק עמש ,ךיפא ךימא :היל ןורמא
.היל ביתיד ,אתולג שיר אנוה יברל ,היל שפנ ירב
.םלועל הקספ אל היתערז ,ןכ היל בתימל הילע ליבק אלו
.ויתונש ול ולפכנו הנש םינומש ןב םשמ אצי

ב
:היל ימחתיא אנינח 'רב יסוי 'רל ימחימל דמחמ הוה אריעז 'ר
?עוקת התא ימ לצא :ול רמא
,ןנחוי 'ר לצא :ול רמא
,םרמע ןב ןתנוי 'ר לצא ?ימ לצא ןנחוי 'רו
.הבר אייח 'ר לצא ?ימ לצא םרמע ןב ןתנוי 'רו
.ןנחוי 'ר לצא ?ימ לצא הבר אייח 'רו
!?אל אייח 'ר לצא ןנחוי 'רו
,אשאד ןירועבו ,רונד ןיקוקיזד רתא :היל רמא
!?ןמתל אחפנ רב לייעמ ןאמ

,םישדק שדק שיא םוחנ 'ר ךמד דכ
.אתלצחמ אתנקיא יופא ןופח
.יהויחב ןוהתי ימח אלד המ ךיה ,היתותימב ימחי אל :ןירמא
?ןוהתי ימחמ הוהד רשפא

:ןאישא יבר רמא
.דבלב הפ רוביד אלא ,םיעשרל םיקידצ ןיב ןיא

:רמא שיקל ןב ןועמש יבר
.דבלב רוביד אלא ןניבל םיקידצ ןיב ןיא

:אריעז 'ר רמא
.םולחה ןמכ ונורא ךותמ וסוליק עמוש תמה
?םישדק שדק שיא םוחנ ותוא ןירוק המלו
.וימי לכ עבטמ תרוצ טיבה אלש

:אייח 'ר רמא
.םילילאה לא ונפת לא(ט"י ארקיו)
.ןדבועל ונפת לא

:יבר רמא
.יאדו ןתוארל ונפת לא
?שודקה וניבר ותוא ןירוק המלו
.וימי לכ ותלימב טיבה אלש
.ריזג הוה סומילטנא
,יתרזג אדהב ימח וניברל :היל רמא
!?לכתסמ אנא ךדידבו ,ימימ יתלכתסה אל ילשב :היל רמא

ג
,ירופיצב יבר ךמד דכ
.היל ןילטק ןנא ,יבר ךמד רמאו אתאד לכ ,יארופצ ןירמא ןווה
,ןיעיזב הינמו ךרכימ הישירו היל קידאו ,אתווכב ללעו ארפק רב לזא
!ינועמש !ינועמש ,היעדי ינב םיחא :רמא
,תירבה תוחולב ןדי וזחא םיקוצמו םילארא
.תוחולה תא ופטחו ,םילארא לש ןדי הרבג
?יבר ךמד :היל ןורמא
.אנימא אל אנא ,ןותירמא ןותא :ןול רמא
?רמא אל המלו
.ליסכ אוה הבד איצומו ('י ילשמ) :ביתכד
,התתבוג דע ,העירקד הילק לזאד דע ,ןוהינמ ןוערק
.המכחה תעד ןורתיו :הילע ארקו ,ןילימ השלש ךלהמ

:רמא אנומ 'ר םשב הימחנ 'ר
,היה תבש ברע םויה ותואב ושענ םיסנ השעמ
,אתשינכ ירשע ינמתב הינורשאו ,יברד הדיפסהל אתיירק לכ ןושנכתאו
,אטמד דע אמוי ןול אלתו ,םירעש תיבל הינולבואו
,גד ול הלוצו ,רנה תא ול קילדמו ,ותיבל לארשימ דחו דח לכ
.המחה העקש ,ןהבש ןורחאה השעש דע ,םימ לש תיבח ול אלממו
.רבגה ארקו
!אתבש ןניללחד ,יוו :ןירמא ןיקוצמ ןורש

:הרמאו לוק תב התצי
,אבה םלועה ייחל ןמוזמ יבר לש ודפסהב לצעתנ אלש לכ
.אתא אלו ןמת הוהד ,הרצק ןמ רב
.תמו לפנו ארגיא ןמ הימרג קלטו ,ארגיאל קלס ,ןכ עמשד ןויכ
:הרמאו לוק תב התצי
.אבה םלועה ייחל ןמוזמ הרצק ףא

א

'וגו ץורמה םילקל אל יכ שמשה תחת הארו יתבש [אי]

.וניבא בקעי הז ,ץורמה םילקל אל יכ
.וילגר בקעי אשיו (ח"כ תישארב) ,לומתא
.הטמה לא וילגר ףסאיו (ט"מ םש) ביתכ םויה
,לומתא .בקעי הז ,המחלמה םירובגל אלו
ןבאה תא לגיו בקעי שגיו (ח"כ םש)

:ןנחוי 'ר רמא
.תיחולצה יפ לעמ קקפה תא ריבעמש םדאכ
.םהיבא בקעי תא לארשי ינב ואשיו ('נ םש) ,םויהו
,ןעטהל לוכי היה אל ,אקיטקלגב וליפאו ופוגב
,לומתא .בקעי הז ,םחל םימכחל אל םגו
.םחל ולכאיו .'וגו רהב חבז בקעי חבזיו (א"ל םש)

?ויה ויחא יכו
.הירבק יאולהו ,היל הוה דחא חא
,ומכשל ועיגהשכ אלא ?ויה וינב אלהו
,םויהו .םיחא ול ןתוא ארקו ,ול ןתוא המיד
.'וגו לכוא טעמ ונל ורבש ובוש (ג"מ םש)
.בקעי הז ,רשוע םינובנל אל םגו
.דאמ דאמ שיאה ץורפיו ('ל םש)

:ןועמש 'ר םשב ןומיס 'ר
.אבה םלוע לש המגוד ןיעמ ,(המגוד) ול היהש דמלמ
.םויהו םהינפל ץרופה הלע ('ב הכימ) :רמאד ןאמ יאה
.'וגו ויבא תא ףסוי לכלכיו (ז"מ תישארב)
.בקעי הז ,ןח םיעדויל אל םגו
.יתעדי ינב יתעדי (ח"מ םש) ,לומתא
,רמתב הדוהי השעמ ינא עדוי
.ההלבב ןבואר השעמ
,ךל ולגתנ אלש םירבד םא המ
,םויהו !המכו המכ - תחא לע ךל ולגתנש םירבד יל ולגתנ
'וגו ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא (ז"מ םש) :ול רמא
.םירצמב ינרבקת אנ לא

:רחא רבד
.לאהשע הז ,ץורמה םילקל אל יכ
.'וגו םייבצה דחאכ וילגרב לק לאהשעו ('ב 'ב לאומש) רמאנש
?ותולק היה המו
.ןירבתשמ ןניאו ,אילוביש יסאס לע ץר היהש
.וילגרב לק לאהשעו ,לומתא
.'וגו תינחה ירחאב רנבא והכיו (םש) ,םויהו
.רנבא הז ,המחלמה םירובגל אלו
.'וגו לארשיב ךומכ ימו התא שיא אלה (ו"כ 'א םש) ביתכד

:ןנחוי 'ר םושמ יסא יבר רמאד
,יבועב תומא שש יונב לתוכ זיזהל םדאל ול חונ
,םויהו .רנבא לש תחא ולגר זיזהלמ
!?רנבא תומי לבנ תומכה ('ג 'ב םש)
.המלש הז ,םחל םימכחל אל םגו
,תלס רכ םישולש דחא םויל המלש םחל יהיו ('ד 'א םיכלמ) ,לומתא
'וגו םיאירב רקב הרשע ביתכו ,חמק רכ םיששו

:ןנחוי 'ר רמא
,הדועס ול השוע השאו השא לכ ןכו םויו םוי לכב ןכו
.ילמע לכמ יקלח היה הזו ,םויהו .הלצא דעוס אוהש הרובסכ
,הידוק רמאד ןאמ
,הינק רמאד ןאמו
.היתרשק רמאד ןאמו
.בויא הז ,רשוע םינובנל אל םגו
ץראב ץרפ והנקמו 'וגו ןאצ יפלא תעבש והנקמ יהיו ('א בויא) ,לומתא

:אנינח 'רב יסוי יבר רמא
,םלוע לש וגהנמ םוקמ לכב .םלוע לש ורדג ץרפ
,ביואב םרב ,םיזעה תא םיגרוה םיבאז
.םיבאזה תא םיגרוה םיזעה
.'וגו יער םתא ינונח ינונח (ח"י םש) ,םויהו
.עשוהי הז ,ןח םיעדויל אל םגו

:אריז יברד הירב הוחא יבר רמא
,ויניעב ןח למגנ אלו ,השמ ינפב עשוהי רבד םירבד ינש
:ןה ולאו
,םינקזה יונימב דחא
.לגעה השעמב דחאו
,םינקזה יונימב
.םאלכ השמ ינדא (א"י רבדמב) :ביתכד
םלועה ןמ םריבעהו םלכ :ול רמא
.יל התא אנקמה השמ ול רמאיו (םש)
,ךב אצויכ ינב יאולה ,אנקתמ ינא ךב ,עשוהי :ול רמא
.ךב אצויכ לארשי לכ יאולה
.'וגו םיאיבנ 'ה םע לכ ןתי ימו ( םש)
,לגעב דחאו
.הערב םעה לוק תא עשוהי עמשיו (ב"ל תומש) רמאנש
,אובר םישש לע הררש גיהנהל דיתעש םדא ,עשוהי :השמ ול רמא
!?לוקל לוק ןיב ןיחבהל עדוי וניא
,הרובג תונע לוק ןיא
.השולח תונע לוק ןיאו ,לארשי רבגו (ז"י םש) :רמאד ןאמ יאה
.עמוש יכנא תונע לוק ,עשוהי שלחיו :רמאד ןאמ יאה

:יסא יבר רמא
.עימש אנא םיבכוכ תדובע לש סוליק לוק

:רמא יסא 'ר םשב ןדוי 'ר
,רודו רוד לכ ךל ןיא
.לגע לש תחא יקנוא לטנ אלש

ב

:רחא רבד
.השמ הז ,ץורמה םילקל אל יכ
,ףועכ הלועו עיקרב סט לומתא
.םיהלאה לא הלע השמו (ט"י םש) רמאנש
.הזה ןדריה תא רבעת אל יכ ('ג םירבד) ,םויהו
.רובעל לוכי היה אל המא םישמח לש לבח וליפא
.השמ הז ,המחלמה םירובגל אלו
.ןודודי ןודודי תואבצ יכלמ (ח"ס םילהת) ,לומתא
?ןודודי ןודודי והמ
.ןתריזחב ןודודי ,ןתכילהב ןודודי

:רמא וביא 'ר םשב ןדוי 'ר
,ןאכ ביתכ ןיא תואבצ יכאלמ
,אייכאלמד ןהיכלמ וליפא ,תואבצ יכלמ אלא
.השממ ןיאריתמ ויה לאירבגו לאכימ
,ןהב לכתסהל לוכי היה אל ,םהבש ןורילוג וליפא ,םויהו
.המחהו ףאה ינפמ יתרוגי יכ ('ט םירבד) :ביתכד אוה אדה
.השמ הז ,םחל םימכחל אל םגו
,הערפ לש ןיטלפב רוטלק סימוק דיבע ,לומתא
.ויחא לא אציו השמ לדגיו ('ב תומש) :רמאנש

?לדגיו והמ
.איצוהלו סינכהל ותלודג התיהש
.םחל לכאיו ול ןארק (םש) ,םויהו
.השמ הז ,רשוע םינובנל אל םגו
!?רישעהו רשוע ול אב ןכיהמ

:ןינח יבר רמא
,ולהא ךותב אוה ךורב שודקה ול הלג ,ריפס לש בצחמ
.השמ רישעה םשמו ,אצמו
.ךל לספ (ד"ל םש) :רמאנש
,ךל אהת ןתליספ
.היל םק אל רתוע ןידה לכ ,םויהו
.השמ הז ,ןח םיעדויל אל םגו
.יניעב ןח תאצמ יכ (ג"ל םש) ,לומתא
.הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ('ד םירבד) ,םויהו
,םלכ תא הרקי עגפו תע יכ
,הלאה םירבדה לכ וב תרערעמו םדאה תעגופש איה תע
.עיגפמ אוהו
?השעי המ
.לצינ אוהו םינונחתבו הלפתב קוסעיו ךלי

:לאומשל לאש אנוה בר
ןיד והמ :היל רמא
עגפו תע יכ ביתכד
,הנענו הלפתב עיגפמ םדאש םימעפ :ול רמא
,םינונחתו תולפת רדיסש ךל ןיאש ,הנענ וניאו עיגפמש םימעפ
,ףוסלו וניבר השממ רתוי
.תומל ךימי וברק ןה (א"ל םש) :ול רמאנ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ