העדותה רפס - שדוחה יניד

זומת
ארקמב ארקנ אוה ןכו ,ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמב יעיברה אוה זומת שדוח
;לבבמ לארשי םע הלע ,םישדוחה ראש תומשכ ,זומת םש .(ח הירכז) 'יעיברה שדוחה'
םישנה םש הנהו" :(ח לאקזחי) בותככ ,םהה תורודל עודי ןחלופ - המודקה ותארוהו
."זומתה תא תוכבמ תובשוי

זומתב רשע העבש םוצ
תובבלה ררועל ידכ ,םהב ועריאש תורצה ינפמ םהב םינעתמ לארשי לכש םימי שי
ויהש וניתובא ישעמו םיערה ונישעמל ןורכיז הז היהיו ,הבושתה יכרד חותפלו
בושנ וללה םירבד ןורכיזבש .תורצה ןתוא ונלו םהל ומרגש דע ,התע ונישעמכ
.'םתובא ןווע תאו םנווע תא ודוותהו' :(וכ ארקיו) רמאנש ,ביטיהל

ןיא יכ ,בושלו וישעמב שפשפלו םימיה םתואב ובל לא םישל שיא לכ בייח ןכלו
.םהישעמ תא 'ה אריו' :(הנוי) הונינ ישנאב בותכש ומכ ,הבושתה אלא תינעתב רקיעה
תא' אלא , 'םתינעתו םקש תא אריו' רמאנ אל :הכרבל םנורכיז וניתובר ורמאו
.הבושתל הנכה אלא תינעתה ןיאו .'םהישעמ

יפ לע) ירישעה םוצו ,יעיבשה םוצו ,ישימחה םוצו ,יעיברה םוצ :םה תומוצ העבראו
שדוחה אוה זומתש ,זומתב ז"י אוה - יעיברה םוצ :ל"ז וניתובר ורמאו .(ח הירכז
םוצו ;באב העשת םוצ אוה ישימחה םוצו ;ןסינמ ליחתמש םישדוחה ןיינמל יעיברה
.תבטב הרשע םוצ אוה ירישעה םוצו ;ירשתב 'גב ,הילדג םוצ אוה יעיבשה

תורוקמ - זומתב רשע העבש םוצ
...ןכלו * (לקנרפ 'ודהמ י"פע) א ,ה תינעת תוכלה ם"במרה ןושל - ...םימי שי *
שאר י"פע - תומוצ העבראו * א ,ב תינעת הנשמ - וניתובר ורמאו * א ,גלק םדא ייח -
.(םש 'סותבו) ב"ע ,חי הנשה

םויה ותואב תוינערופ שמח
תדרב םינושארה תוחולה ורבתשנ :זומתב רשע העבשב ועריא םיער םירבד השימח
;זומתב ז"יב היה הזו ,הרותב שרופמכ ,תולוחמהו לגעה תא הארשכ ,רהה ןמ השמ
העקבוה ;בירקהל םישבכ םינהוכה ואצמ אל רבכש ,ןושאר תיבב דימתה ןברוק לטוב
הנשמ) לכיהב םלצ דמעוה ;הרותה תא עשרה סומטסופא ףרש ;ינש תיב ןברוחב ריעה
.(ד"פ ,תינעת

חירטהל ןיאש ןוויכמ ךא .וב יעישתב ,זומתב ריעה העקבוה ןושאר תיב ןברוחב םג
םויב והועבק ךכל ;הזל הז םיכומס םוצ ימי ינש םיעבוק ןיא ,ידמ רתוי רוביצה תא
.רתוי ונל רומח ינש תיב ןברוחש יפל - זומתב ז"י

תורוקמ -םויה ותואב תוינערופ שמח
:חכ תינעת - ...ןושאר תיב ןברוחב םג * ו ,ד תינעת ,הנשמה ןמ - םירבד השימח *
.טמקת ע"ושוט ;ב"ע ,חי הנשה שאר ן"ר ;(טמקת א"גמב אבומ) ן"במר

זומתב ז"יל םיניד
.םוצה לע רוביצה חילש זירכמ תינעתל םדוקש תבשבש ,םידרפסה וגהנ

אלא והולביק אלש ,(תבטב הרשעבו הילדג םוצב ןידה ןכו) זומתב ז"י םוצב ולקה
רתומ הלילב ןכלו .וינפלש הלילב אל ךא רחשה דומע הלעשמ ונייה ,םויה תליחתמ
.תותשלו לוכאל

תורבועמ םישנ ןכו .תונעתהלמ רוטפש ,הנכס וב ןיא וליפא ,הלוח יבגל ולקה ןכו
לכמ .םוצלמ תורוטפ ,השלוח תושיגרמש וא רתויב ןתוא רעצמ םוצה םא ,תוקינמו
םילכאמב הייתשו הליכאב הז םויב גנעתהל םהל רוסא םוצלמ םירוטפה םג ,םוקמ
יפ לע ףא ,לבאתהל תעד םהל שיש םינטקה ןכו .םהל ךירצה יפכ ולכאי קר ,םיחבושמ
םילכאמ ,ףוגה םויק ידכ קר ולכאי אלש םכנחל יואר םוקמ לכמ ,תינעתמ םירוטפש
.רוביצה םע ולבאתיש ידכ ,םיטושפ

שפנ לעב םא - אירב םדא ,ןכ יפ לע ףא .לדנסה תליענבו הכיסב ,הציחרב וב םירתומו
.ךחוגמ האריי אלש ,לדנסה תליענב אל ךא הכיסבו הציחרב רימחי - אוה

שארמ רימחהל םיגהונש םיכרדה לכב ,תבטב הרשעב ןכו ,זומתב ז"יב רימחהל שיו
.באב העשת דעו בא שדח

- המיק רחאל לכאיש ןשיש םדוק הנתה םא ,רחשה תולע םדוק רוענו הלילב ןשיה
,תותשל םיריתמ שיו .רוסיא םיגהונ - הנתה אל ;רחשה תולע דע הליכאב רתומ
רבדה ןיא רהוזה יפלו .ותנשמ ומוקב הייתשב אוה ליגר םא טרפב ,הנתה אל וליפא
.הנתה וליפא לוכאל ול רוסא ןשי םא אלא ,יאנתב יולת

'וננע' םירמוא שחלב הרשע הנומש תליפתבו .החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
ןיא םיזנכשאה גהנמכו .םידרפסה גהנמכ - החנמב ןיבו תירחשב ןיב ,'הליפת עמוש'ב
ןיב ,תירחשב םג רמוא רוביצ-חילשה לבא ,דבלב החנמה תליפתב אלא 'וננע' םירמוא
.'אפור'ל 'לאוג'

- לכא רבכ םא לבא .ברעה דע תינעתה רמוג וניא וליפא ,החנמב 'וננע' רמוא דיחי לכ
וניא אוהו תינעת לש איה האירקהש ינפמ הרותל הלעי אל ןכו ,'וננע' רמוא וניא
.הרותה דובכ ינפמ הלוע ,תולעל ארקנ םא לבא .הנעתמ

םירצמה ןיב
ןיב ימי' :םיארקנ באב העשתל זומתב רשע העבש ןיבש םימיה דחאו םירשע
:םימכח ורמאו .םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ :(א הכיא) בותכה םש לע ,םירצמה
לש ומש) 'ירירמ בטק' םהבש ,באב העשתל זומתב רשע העבש ןיבש הרצה ימי ולא
לארשי תא ואצמ תוערו תובר תורצו ,םהב םיטלוש םיקיזמ ראשו יוצמ (קיזמ דש
םירצמ לש הלא םימיב היינשבו הנושארב תיבה ברח ןכו .הלא םימיב ויתורודב
.שדקמה תיב ןברוח לע לבאל םירצמה ןיב ימי לכ ועבקוה ךכ םושמ .קוצמו רוצמו

העשת רחאל דע זומתב ז"ימ םישנ םיאשונ ןיאו ,החמשב הלא םימיב םיטעממ ןכל
םושמ הניגנ לוק םהב םיעמוש ןיאו הלא םימיב םידוקירו תולוחמ םישוע ןיאו ,באב
םלואו .םהב םירפתסמ ןיאו גונעת לש םירוקיבו םילויט םישוע ןיאו ,ריש ילכ
תיבה ןרמ תעדכ ,באב העשת וב לחש עובשה דע תרופסת רתהב םיגהונ םידרפסה
.ףסוי

ןוויכ ,שדח ירפ לע וא שדח דגב לע הלא םימיב 'ונייחהש' םיכרבמ ןיאש םיגהונ ןכו
דגב םישבול ןיא ןכלו ,תוינערופ ןמזל 'ונייחהש' ךרבל ןיאו תויונערופ ןמז אוה ןמזהש
וא הלימ תירב ןוגכ תרבוע הווצמ ול הנמדזנ םא לבא .שדח ירפ םילכוא ןיאו שדח
העשת רחא ול אצמיי אלש שדח ירפ ול ןמדזנ םא ןכו .'ונייחהש' ךרבמ ,ןבה ןוידפ
,ןכלו .תבשב 'ונייחהש' ךרבל רתיה םיגהונו .הווצמה תכרב ץימחמ וניאו ךרבמ - באב
תבש םויל דע ירפה תוהשהל ול רשפאו באב העשת רחא אצמי אלש ירפ ול ןמדזנ םא
.תבשב 'ונייחהש' ךרבלו ותוהשהל יואר -

.םילכוא ,תואירבל ךירצש הלוח ןכו ,שדח ירפל הוואתמש הרה השא


תוינעת רדס


םוצ :דעומ ימי תויהל וכפהיש תומוצ העברא ריכזמ הירכז איבנה
ארמגב ?ולא תומוצ םה המ .ירישעה םוצו ,יעיבשה םוצו ,ישימחה םוצו ,יעיברה
.ודימלת ,יאחוי רב ןועמש יברל אביקע יבר ןיב תקולחמ תאבומ


ב"ע ,חי הנשה שאר תכסמ

היגוסה רואיב
םוצו ישימחה םוצו יעיברה םוצ תואבצ 'ה רמא הכ :רמאל ילא תואבצ 'ה רבד יהיו
תמאהו ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי ירישעה םוצו יעיבשה
.(טי-חי ,ח הירכז) ובהא םולשהו

:קוספה שוריפב ובר אביקע יבר לע קלוח יאחוי רב ןועמש יבר

(ןועמש יבר יפל) תויונערופ רדס (אביקע יבר יפל) םישדוח רדס
זומתב 'ט - ריעה העקבוה .א תיבה ףרשנ - באב 'ט .ב
באב 'ט - תיבה ףרשנ .ב ריעה העקבוה - זומתב 'ט .א
ירשתב 'ג - הילדג גרהנ .ג הילדג גרהנ - ירשתב 'ג .ג
תבטב 'ה - הלוגל העומש האב .ד רוצמה תליחת - תבטב 'י .ד

הרשעב םא - תבט שדוחב םוצה עבקנ םוי הזיאב ,הכלהל תקולחמ םג תעבונ ןאכמ
ךורע ןחלוש) תבטב הרשע םוצ :ע"רכ קספנ השעמל .(ש"ר) וב השימחב וא (ע"ר) וב
.(א ,טמקת םייח חרוא

?זומת שדוחב םוצה לח ךיראת הזיאב
םוצהש שרופמ וז היגוסב ןכש ,זומת שדוחב םוצה ךיראת תא ררבל ונל ראשנ ןיידע
ילבב דומלתמ היאר םיאיבמו תופסותה םיקסוע הז ןיינעב .וב העשתל עבקנ
.ימלשורי דומלתמו

.ריעה העקבוה זומתב רשע העבשבש ראובמ (ב ,וכ) הנשמב :תינעת ,ילבב דומלת
קזחיו שדוחל העשתב יעיברה שדוחב (ו ,בנ והימרי) ביתכהו :(ב ,חכ) ארמגה ההמתו
אבר רמא :ארמגה הבישמ .'וגו "ריעה עקביתו" (ז קוספ) הירתב ביתכו ,"ריעב בערה
הנושארב :אינתד ,(ינש תיב) היינשב ןאכ (ןושאר תיב) הנושארב ןאכ ;אישק אל
.וב רשע העבשב - היינשב ,זומתב העשתב ריעה העקבוה

שדוחל העשתב" (ב ,טל והימרי) ביתכ :(ה הכלה ,ד קרפ תינעת) ימלשורי דומלת
?(ריעה העקבוה וב רשע העשתבש) ןיכה רמא (התאו=) תאו "ריעה העקבוה

."ןאכ שי תונובשח לוקלק" :אלינח רב םוחנת 'ר רמא

ויהו ,םנובשחב ועט רוצמה תדרט ךותמ ,ימלשוריה תעדל יכ ,"השמ ינפ"ה ראבמ
.רשע העבשב ריעה העקבוה תמאבש דועב ,ריעה העקבוה שדוחל העשתב יכ םירובס
.שדוחל העשתב :בושחל ועטש יפכ בתכו ,םירובס ויהש הממ תונשל קוספה הצר אלו


:הכלהל לבקתנ ילבבה ץורית

:ב ,טמקת םייח חרוא ךורע ןחלוש
ןינעתמ ןיא ,"ריעה העקבוה שדוחל העשתב יעיברה שדוחב" ארקב ביתכד בג לע ףא
היינשבש ןוויכ ,וב 'טב העקבוה הנושארבש יפ לע ףאש ינפמ ,ז"יב אלא וב 'טב
ינפמ") ןל רימח ינש תיב ןברוחד םושמ ,וב ז"יב תונעתהל ונקית ,וב ז"יב העקבוה
.(הנשה שארב יריאמ - "הבורק תולבא אוהש

?שדקמה תיב ףרשנ יתמ
רשקב איבמ אוהו ,באב 'ט םוצ ךיראת תעיבקב ןד ב"ע ,חכ תינעת תכסמב תופסות
,הנושארב תיבה ברח באב העשתבש ראובמ (ב ,וכ) הנשמב :תינעתב ארמגה תא ךכל
:(א"ע ,טכ) ארמגה ךכ לע תרמוא

הרשע עשת תנש איה ,שדוחל העבשב ישימחה שדוחבו" (ט-ח ,הכ ב םיכלמ) ביתכד
םילשורי לבב ךלמ דבע םיחבט בר ןדארזובנ אב ,לבב ךלמ רצאנדכבנ ךלמל הנש
איה ,שדוחל רושעב ישימחה שדוחבו" (בי ,בנ והימרי) ביתכו ,"'ה תיב תא ףורשיו
ינפל דמע םיחבט בר ןדארזובנ אב ,לבב ךלמ רצאנדכובנ ךלמל הנש הרשע עשת תנש
,"('ה תיב תא ףורשיו) םלשוריב לבב ךלמ

רושעב רמול רשפא יאו ,רושעב רמאנ רבכ ירהש ,העבשב רמול רשפא יא :אינתו
וב ולקלקו ולכאו ,לכיהל םירכונ וסנכנ העבשב ?דציכ אה .העבשב רמאנ רבכ ירהש
םויה לכ ךלוהו קלוד היהו ,רואה תא וב ותיצה הכשחל ךומס ,יעישתו ינימש יעיבש
."ברע יללצ וטני יכ םוי הנפ יכ ונל יוא" (ד ,ו הימרי) רמאנש ,ולוכ

אלא (םוצה תא) ויתעבק אל רודה ותואב יתייה ילמלא :ןנחוי יבר רמאד ונייהו
.אפידע אתונערופד אתלחתא :ןנברו .ףרשנ וב לכיה לש ובורש ינפמ ,ירישעב

:הכלהל תועמשמ שי הלא םירבדל

:אי-אנקת ח"וא ע"וש
.ירישע םויב המחה תעיקש דע ףרשנו ,לכיהב שא ותיצה ברע תעל באב העשתב
יאצומ :ונייה) ירישע לילב ןיי תותשל אלשו רשב לוכאל אלש רשכ גהנמ ןכ ינפמו
.ירישע םויו (באב העשת

.רתוי אלו םויה תוצח דע ןירימחמ שיו :א"מר