"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

המדקה

תורוקממ בכרומ אשונה .ליגרה דומילהמ הנוש ךרדב םייח-ילעב רעצ יניינעב קסוע הז אשונ
"תיחשת לב"בו םייח-ילעב רעצ תויעבב הכלה תקיספל תונורקעה םיעבקנ םהיפ לעש ,םינוש
.ול בורקה

.תיכוניח הרטמו תידומיל הרטמ :אשונה תארוהב תורטמה ןה םייתש

תידומיל הרטמ
היעב םיררבמ םה רשאכ ,הכלהה יקסופ םיכלוה הבש ךרדב םידימלתה וניחבי אשונה דומילב
רוריבו תונורקע תעיבק ,םימייקה תורוקמה יפ לע תונקסמ תקסה ,תורוקמה תקידב :השדח
.תונורקעה יפ לע השדחה היעבה

םיררבמ הבש ,ךרדב ןיחבהל היהי לק ןכלו ,ןטק תונורקעה םייונב םהילעש תורוקמה רפסמ
.תושדח תולאש הכלהה יקסופ

תיכוניח הרטמ
תויגולוקא תויעבל תיבויח הדמעו האירבה יפלכ תוירחא שגר םידימלתב חתפל םינינועמ ונא
םיניינועמ ונא ןכ .('ח רוקמ ,"ונב תאו ותוא"ל ךוניחה רפס האר) תווצמהו הרותה ינשרפ חורב
לב") ךכב תורושקה תווצמה םויק לאו ,חמוצהו יחה לא סחיב םיתואנ תוגהנתה יסופד חתפל
ןמושייו "תיחשת לב"בו "םייח-ילעב רעצ"ב תוקסועה תויגוסב ןויע .(כ-חי תורוקמ ,"תיחשת
תואלקחל הרומה םע םואיתב אשונה תארוה .הלא תויכוניח תורטמ תגשהל םורתל םייושע
.וז הרטמ תגשהל עייסת

םידומילה רמוח
יכ ,חינהל שי .תובושתהו תולאשה תורפס ךותמ תובושת תאירק אוה דומילה ןמ רכינ קלח
ת"ושה לש הפנעה תורפסה לע רפסי הרומהו ,וז תורפסב ןכ ינפל ושגפנ אל םידימלתה
.רפסב םהיתובושת תא וסניכ םינוש םיקסופ רשאכ ומסרפתנש ,(תובושתו תולאש=)

ונעגפ אל תאז םע .תירבעל המגרות תימראהו ,םיבר םירקמב תובושתה ןונגס תא וניניש
.ת"ושה ןונגס תא וריכי םידימלתהש ידכ ,ןונגסה לש ויפואב

תרבוחב ואבוה אלש םיעטק דמללו ףיסוהל הצריש הרומו ,ןתומלשב תועיפומ תודחא תובושת
.תאז תושעל לכוי - דימלתה

תויגוס י"פע םייח ילעב רעצו הניעטו הקירפ םיאשונב הבחרהב םינדה ,-10ו 9 םיקרפה
.םינב תותיכל םידעוימ ,ארמגה

תואלקחל הרומל המדקה
ילעבו םיחמצ תדחכהב םיכורכ ,םיכלוהו םירבוגה ,רויעהו שועיתה ,הייסולכואה תוצצופתה
תינרדומה תואלקחה .םלועה תונידמ בורב הגאד תוררועמ ולא תועפות .םיבו השביב םייח
.ךדיאמ םיקיזמו םיבשע תדמשהבו דחמ םייח ילעבו םיחמצ לודיגב תקסוע

זוריז ידי-לע עבטה ךלהמב םדאה תוברעתה לש היעבה תא םילעמ תואלקחב דומילה ירפס
.ול קיזמה תדמשהו ול שורדל עויסו

יזכרמה אשונה אוה ,ותוא בבוסה לע ונוצר תא תופכל ותוכמס ,עבטב םדאה לש ומוקמ
לב"בו םייח ילעב-רעצב תורושקה תווצמב ףקתשמ האירבב םדאה לש ומוקמ .וז תרבוחב
םואיתב השעייש בוט ,ץראב תויולתה תווצמה דומילב ומכ ,הלא םיאשונב לופיטה ."תיחשת
המ עדי תואלקחל הרומהש ,ךכל םורגי הז םואית .פ"עבשותל הרומהו תואלקחל הרומה ןיב
תרבוחה ןמ םיעטק .יחה קשמבו הדשב השענ המ עדי פ"עבשותל הרומהו ,התיכב דמלנ
ןוידה תונקסמ תא םשיי תואלקחל הרומה .פ"עבשות ירועישב םינוידל אצומ תדוקנ ושמשי
תונורקעו הדובע ירדס לש תומרונ עובקל עייסי פ"עבשותל הרומהו ,פ"עבשות תרגסמב
:דחי םג תועוצקמה ינשל עייסי הז הלועפ ףותיש .חמוצהו יחה קשמב הדובעל םיירסומ
ןמ תרכשנ אצת תואלקחהו ,תואלקחה תארוה לש תוישחומה ןמ תרכשנ אצת פ"עבשות
.פ"עבשות ירועישב ונודייש תויעבב ירסומה קוסיעהו הקמעהה

יחהו םדאה :1 קרפ


קרפבש תונויערה
רבדב ,ארקמה ןמ הלועה תיללכה הסיפתה תא םידימלתה ינפב גיצהל איה הז קרפב ונתרטמ
.יחה ןיבל םדאה ןיבש סחיה

לע תולבגהה ,ךדיאמ .םייח-ילעבב שמתשהל םדאל רתומש ,רורב דחא דצמ :תבכרומ הנומתה
רפס רבסהו ,ז רוקמ) "דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא" :תובר םייח-ילעבב שומישה
:דועו תאז .תרתומ הטיחש לכ אל - תרתומ הטיחשה םא םג יכ ,הארמ (ח רוקמ - ךוניחה
םדאה :עמשמ .לכה אל לבא - לוכאל רתומ .לוכאלו גורהל רוסא לבא - לוכאלו טוחשל רתומ
.יחה תא ולוצינ תדימבו יחב ותטילשב לבגומ

לעבמ הקירפ תווצמ :םייח ילעבמ רעצ תעינמ לע רישי ןפואב תווצמה ,תווצמ שי ,ךכל ףסונב
.(די רוקמ) ואשמ תחת לפנש םייח

רעצ ןידמ תעבונה הווצמכ (י רוקמ) ם"במרה שרפמ (ט רוקמ) ןקה חוליש תווצמ תא םג
וירבדב .ו ,בכ םירבדל ן"במרה שוריפב יוצמ וז הווצמ לש המעט לע טרופמ ןויד .םייח-ילעב
םדאה תבוח לע םג דומעל שי ,ףוסבל .ליעל ונרכזהש ם"במרה ירבדל םג ן"במרה סחייתמ
.(אי רוקמ) םנוזמל גואדלו ותטילשל םינותנה םייח-ילעבב לפטל

(ו-ה תורוקמ) הטיחש תווצמ לע
ןוידב .םייחה-ילעבמ רעצ עונמל ידכ - קודב ןיכסב הטיחשה תווצמ תא קמנמ ךוניחה רפס
.ךכ לע תורערעמ תונוש תונידמ ןכש ,הז ןיינעב ביחרהל יאדכ התיכב

רעצ" לש הנאותב תידוהיה הטיחשה תא רסא ,ןוטלשל יצאנה רטשמה הלע רשאכ
.התוא ףירטמ הז םומיהש יפ-לע-ףא ,הטיחשה ינפל המהבה תא םמהל ושרד םה ."םייח-ילעב

,אטיל תודהי יגיהנממ ,*יקסני'זדורג רזוע םייח ברה זא בתכ הז ןיינעב הלאשל הבושתב
הרמ האובנ ,םנמאו .(ב גי ,עשוה) "ןוקשי םילגע םדא יחבז ארוק ינא םהילע" :(ש"ת-ה"לרת)
.ןכמ רחאל תוטעומ םינש םייקתהל התייה הדיתע (1934) ד"צרת תנשב הבתכנש ,וז

תאזו ,"םייח-ילעב רעצ" לש םימעטמ הרשכה הטיחשה ץיוושב הרוסא םויה דע יכ ןייצל שי
תעצובמ הטיחשה ןכש ,המהבל לבס תמרוג הניא תידוהיה הטיחשה יכ ,תוחכוהה ףא לע
תלועפ ,ןכ לע רתי .וב השיגרמ ללכב המהבה םא בר קפסש ,ןטק הכ באכל תמרוגה הרוצב
ריאמ ר"דל ונתדות) .הז באכב שיגרהל תלגוסמ המהבהש ינפל דוע ,תקספנ םיבצעה תכרעמ
.(וז הקספב ללכנש עדימה לע רגניול

הניא ,םירוסיאב ןמאנו תווצמב ריהזה ,םכח דימלת אוהש ,ידוהיה טחושה לש ותומד םג
.םייחה-ילעבל לבס םורגל ליגרה ,רזכא-טחוש לש לבוקמה רואיתה םע דחא הנקב הלוע

הרורב הנשמבו ;ח"י ק"ס םהרבא ןגמב ;'ו ףיעס ז"סק 'יס םייח חרוא ע"ושב ןייע .אי רוקמל
.'מ תוא ,םש

קרפה תארוה
,םמצעב םארקל םידימלתה לע ליטהל רשפאו ,םבורב םיטושפ קרפב םיאבומה תורוקמה
:וז הקולח יפל ןושאר ןוימ םתוא םינייממ םהשכ

עבטב םדאה לש הטילש םיעיבמה תורוקמ

עבטב םדאה תטילש לע תולבגה םיעיבמה תורוקמ


תחא הדמע ,םלוכ תורוקמה ךמס לע ,עובקל רשפא דציכ :תאזה הנחבהב עייסת וז הקולח
?חמוצבו יחב םדאה לש תרתומה הטילשה תדימ המ ,הלאשב

השיגה ןיבש ףצר לע וטילחה הילעש הדמעה תא עובקל םידימלתה ןמ הרומה שקבי ןאכ
המ לכ יחב תושעל רתומ םדאל יכ ,תרמואה השיגה ןיבל ,םיווש יחהו םדאה יכ ,תרמואה
.ונוצרבשדצל בורק םוקמ אוהש הזיאב עובקל שי םיקוספה ןמ הלועה הדמעה תאש ,היהת הנקסמה
.ול רתומ לכה אל לבא ,יחב הטילש שי םדאל :שממ ןימי דצב אל לבא ,ןימי

םדאה תאנהל ארבנ לוכהש ,ןורקיעה תא ן"במר עבוק ובש ,ז"י רוקמל שי תדחוימ תובישח
.םיפסונ תורוקמב ,ךשמהב בושי הז ןויער .ושומישלו


םמודהו חמוצה לומ םדאה :2 קרפ
"תיחשת לב" רוסיא
םירוסיא ינש ."תיחשת לב" רוסיא :םייח-ילעב רעצ רוסיאל בורקה רוסיאב קסוע הז קרפ
סחייתמ "תיחשת לב" רוסיא יכ שיגדהל בושח .הז תא הז םימילשמו הזל הז םיבורק הלא
,ןבומכ ,סחייתמה ," םייח-ילעב רעצ" רוסיא תמועל ,םמודלו חמוצל סחייתמ אוהש ומכ יחל
א"בשר :ז"בדרו א"בשר ןיב תקולחמב יונש רבדה ?םדא לע םג לח רוסיאה םאה) .דבלב יחל
םושמ הווצמ איהש - הניעטו הקירפ תווצמ תמייק םדאב םג יכ ,בתוכ (ונר ,בנר) ויתובושתב
(.וז הווצמ םדאב ןיאש ,רובס (חכשת הבושת) ז"בדר וליאו ;םייח-ילעב רעצ

"ןייעמ םתוס" :(הליעפ) תיביטקא הלועפ ידי-לע תונליא תתחשה םיגדמ (טי רוקמ) ם"במרה
,ריעמ "שיא ןוזח"ה ?ץע תוקשהלמ ענמנה ,(תיביספ) הליבס ךרדב דבאמה לש וניד היהי המ
םידיסח" .'כ רוקמ ,ךוניחה רפס ירבדב הלולכ איהו ,"תיחשת לב" ללכב הניא וז הלועפש
."ואריש התחשהו ןדבוא לכב םהילע רציי ...השעמ ישנאו

"תיחשת לב" ןיבל "םייח-ילעב רעצ" ןיבש סחיה
רעצ רוסיא לע םילחה תולבגמהו םיללכה ןמ המכ :וללה םירוסיאה ןיב תמיוסמ הפיפח שי
הלועפ םהינשבו ,ךרוצל אלש הלועפה הרוסא םהינשב ."תיחשת לב" לע םג םילח םייח-ילעב
.תרתומ - התחשה ךרוצל אלו ,םדאה ךרוצל תישענה

םדאל .האירבה זכרמב םדאה יכו ,השודק שי האירבלש ,ןורקיעהמ םיעבונ םירוסיאה ינש
.הב ללעתהלו התיחשהל יאשר וניא לבא ,האירבב שמתשהל יאשר אוה :תויוכזו תובוח

דימלתל תרבוחב תולאשה
לב" ןיב סחיה תודוא תונושה תויעבה תא םידימלתה ינפב תוגיצמ תורוקמה ילושבש תולאשה
לבא ,הכ דע ודמלנש תורוקמב תובושת שי תולאשה לכל אל ."םייח-ילעב רעצ" ןיבל "תיחשת
.ןהיטרפל תולאשה לכב ןודנ ךשמהב .ןאכ רבכ השעית תויעבה םע תודדומתהש בושח

ןה ,ןתודוא תורעשה רעשל וכרטצי םידימלתהשו ,ןהילע בישהל תורשפא ןיידע ןיאש ,תויעבה
:הלא

ךרוצל השענ רבדה לבא ,סוסה תא םירעצמ ןאכ - רהמ ץוריש ידכ סוס תוכהל .ג

עיגהל רשפא הז בלשב .וז הדובעב ותוא דיבעהל םיאשרש יאנתבו ,דבוע סוסהש הדובע
הז ללגב םא ,תוירזכאב אלש סוסה תא תוכהל רתומ יכ ,תרמואה ,תיביטיאוטניא הבושתל
.ותדובע תא השעי

.הבוח איה אלא תרתומ קר אל וז הלועפ - תולחמ הציפמה הדלוח גורהל .ד

ףסונ לופיט ."תיחשת לב" ךרע ,תידומלת הידפולקיצנא :האר "תיחשת לב" אשונב ףסונ ןוידל
.בש-אש םידומע ,"הכלהב םידעומה" - ןיוז ברה :האר "תיחשת לב" ןידב


ךשמה