"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

?םייח ילעב רעצל רתומ יתמ :3 קרפ

קרפבש תורוקמה
,םייח-ילעב רעצ לש אשונב רוריב לכל םייזכרמה תורוקמה םה הז קרפב ואבוהש תורוקמה
."תיחשת לב" רוסיאב תמיוסמ הדימבו

.םהב םולגה עדימה תא םהמ קיפהל ידכ הקמעהבו ןויעב התיכב אורקל יואר הלא תורוקמ

(גכ-אכ תורוקמ) "הרז הדובע"ב תופסותהו ארמגה
איה וז התחשה םא ,םיצפח תיחשהל רתומ :שדח ןורקיע תעבוק "הרז הדובע"ב ארמגה
,סוסה תוסרפ תא רוקעל רתומ הדימ התואבו ;"תיחשת לב" רוסיא ךכב ןיאו ,והשימ דובכל
.ךלמ לש ודובכל השענ רבדהש ןוויכ ,ךכמ רעטצמ אוהש יפ-לע-ףא

.אכ רוקמ ,הרז הדובע תכסממ עטקה תנבהב ושקתי ,ארמג דומילב םיליגר םניאש ,םידימלת
:עטקה הנבמ לע םדימעהל שי
.םשימשת ילכו םתטימ תא םיאישנה לעו םיכלמה לע םיפרוש .א
.הנמ 70 לאילמג ןבר לע ףרש סולקנוא :היארל ,היהש השעמ רופיס .ב
?שימשת ילכ קר ףורשל רתומ ירהו ,ףסכ ףרש ךיא :'ב לע הלאש .ג
.הנמ 70 לש יוושב שימשת ילכ ףרש אוה :הבושת .ד
?סוסה תא םירקעמ עודמו :('א לע) הלאש .ה
.'אב רכזוהש ,"ןשימשת ילכ" ללכב סוסה :הבושת .ו

תלאשל םיסחייתמ (ג"כ-ב"כ תורוקמ) הרז הדובע 'סמל "תופסות יקספ"ו תופסותה ירבד
ילכ ףורשל רתומ םנמא :םישקמ תופסותה .סוסה רוקיע יבגל םייח-ילעב רעצ רוסיא
ללכ תובשחנ ןניא ,ךלמה דובכל תושענש ,ולא תולועפ יכ ,ב"ויכו ךלמה לש וישימשת
?םייח-ילעב רעצ םג וב שיש .סוסה רוקיע רתוה דציכ ךא ;"התחשה"ל

.םייח-ילעב רעצ לש רוסיאה תא החוד אוהו ,לארשי לכ לש םדובכ אוה ךלמה דובכ :םתבושת

קר גהונ םייח-ילעב רעצ רוסיא :רתוי יללכ אוה רתיהה ,(בכ רוקמ) "תופסות יקספ" יפל
.םדאל ךרוצו תלעות ךכב ןיאשכ

(דכ רוקמ) אעיצמ אבב תכסממ החכוהה
ארמג לע םיכמתסמה ,הכ רוקמ ,ןשדה תמורת ירבדו ,דכ רוקמ ,אעיצמ אבב תכסממ היארה
:הרהבה םינועטו םישק ,וז

ותמהב לע סימעהש ,םדאל עייסל ךרוצ ןיאש ,איה ילילגה יסוי יבר תעד יכ ,רמאנ ארמגב
םימכח לבא ,דיחי תעד איה לילגה יסוי יבר תעד יכ ,ארמגה הקיסמ הזמ .יידמ דבכ אשמ
.רוזעל שי הזכ הרקמב םגש ,םירובסו ,וילע םיקלוח

אוה .('א חפסנ ,ןלהל תאצמנ האולמב הבושתה) הכ רוקמ ,"ןשדה תמורת" ךישממ וז הדוקנמ
ןכתייה - אל םא ?אל וא ןידכ השע ,ול רוזעל שי םימכח תעדלש ,הז םדא םאה :לאוש
רוסאש אשמ םתמהב לע םיסימעמה ,םיעשרל רוזעל ךיא םידמלמה םיניד תבתוכ ארמגהש
סימעהל רתומש ,"ןשדה תמורת" לעב קיסמ ןאכמ .ןוגה םדאב רבודמ יאדווב אלא ?וסימעהל
.םייח-ילעב רעצ ךכב ןיאו ,התלוכי יפכמ דבכ אשמ המהבה לע

:ךכ האריי החכוהה םוכיס

?ח"עבב תושעל רתומ המ :(א) םוכיס
ךורע ןחלוש" ירבד תא איבהל רשפא םייח-ילעב רעצל םדאל שיש תושרב ןוידה םוכיסל
:אשונה תא םכסמה ,'ד םייח-ילעב רעצ תוכלה ,*"ברה

רפסה םש .ד"בח תודיסח דסיימ ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר לש ורפס אוה "ברה ךורע ןחלוש" *
ןחלוש" רפסה הנוכמ וראק ףסוי יבר לש "ךורע ןחלוש"מ ולידבהל ידכו ,"ךורע ןחלוש" אוה
."ברה ךורע

רתומ זאו ,םדאה תא םירעצמ םה ןכ םא אלא ,םיידיב םייח-לעב לכ רעצל הרותה ןמ רוסא
.םגרהל םג

םא ןכו ,הטיחש הריתה הרותה ירהש ,םרעצל םיששוח ןיא ,םתגירהב םדאל תלעות שיש ןוויכ
.םייח-ילעב רעצ םושמ וב ןיא - םדאה ךרוצל םהש םירבד ראשל וא האופרל םהל םיכירצ

םייח-ילעב רעצב םיקסועה םינידה יטרפ :(ב) םוכיס
:םייחה-ילעב לא סחיב םילעופה םינושה םינידה תא הז םוקמב םכסל רשפארוקמה יוויצה הלועפה
די רוקמ - הקירפ תווצמ
השע
םייח-ילעבמ יסיפ רעצ תעינמ
די רוקמ - הקירפ תווצממ רמוחו לק
רוסא
םייח-ילעבל יסיפ רעצ תמירג
ז רוקמ - ונב תאו ותוא
ואל
םייח-ילעבל ישגר רעצ תמירג
גי-בי תורוקמ - חוני ןעמל
השע
תבשב המהבה תתיבש
טי-חי תורוקמ - תיחשת אל
ואל
הביס אלל ח"עב תגירה
ה"כ רוקמ
רתומ
טעמ רעצ תמירג בגא ח"עבב שומיש

תודיסח תדימ :4 קרפ

קרפבש תורוקמה
ןכש ,םיבושח הלא תורוקמ .ןידה תרושמ םינפל םיגהונה לש תורוקמ םיאבומ הז קרפב
לע םחרל שיש ,השיגהמ םיעבונ ,ךשמהב הארנש יפכ ,םייח-ילעבב םיגהונ ונאש רפסמ םיגהנמ
.ןידה שרודש המל רבעמ םג םייח-ילעב

יבר ןתנש הבושתה ,תאז לכבו .לגע טוחשל רוסיא לכ ןיא :ינייפא לגעהו יבר לע רופיסה
.םינואגה תובושת ירבדב תאצמנ ךכ לע הבושתה ?עודמ .םירוסיי וילע האיבה

תויח הלא ויה אל .רתויב הקיזמ ןתטיעבש ,תונבל תודרפ ויה יברל :רתוי ךבוסמ ינשה רופיסה
תומהב ול שיש ,םדא לש ותיבב לוכאל הצר אל ריאי ןב סחנפ יבר .הדובע תומהב אלא ,ףרט
זא ירהש ,ןתוא ריקפהל ןיא ,וחדנ ,היעבה תא רותפל דציכ ,יבר לש תועצהה לכ .תונכומ אשמ
יכ ,ונדמל םנמא) ןהל ביאכמ רבדה ירהש ,ןהיתוסרפ תא רקעל ןיא ;וקיזיו ,תוישפוח וכלי
ביאכהל הצר אלש ,"ןידה תרושמ םינפל"ה שגדומ ןאכ לבא - ךרוצל תוסרפ רוקעל רתומ
הגירה יכ ונדמלש פ"עא ,ןאכ םג) "תיחשת לב" רוסיא ךכב שי יכ ,ןתוא גורהל ןיאו ;(ןהל
ריאי ןב סחנפ יבר חינה אל ,ןידה תרושמ םינפל ,תאז לכב - "תיחשת לב" ללכב הניא ךרוצל
.(ןגרהל

רעצ רוסיא ןיא :הליחתכל ,רחא ןיד דומלל רשפא "והל אנליטק" העצהל הבושתהמ
."תיחשת לב" רוסיא ללגב קר התייה ריאי ןב סחנפ יבר לש תודגנתהה ןכל .הגירהב םייח-ילעב
(4.3 הלאשב זמרנ ךכ לע)

:םייח-ילעבל סחיב הגלפה ךרד םיארמ (ל רוקמ) םידיסח רפס ךותמ םיעטקה

"...םהיבכורמ םיסוס ןובלע ערפיהל ה"בקה דיתע"

."לודג לקמב ותוכהל ...אל ...ךשונ וניאש בלכ"

,הלאשב ןוידל אצומ תדוקנ שמשל םילוכי םיבובזה תפרש לע םידיסח רפס ירבד ,ינש דצמ
:ךכל תוביס שולש ונכתיי .םיבובזה תא ףורשל רתומ עודמ
;םייח-ילעב רעצ רוסיא ןיא הגירהב .א
;(אבה קרפב חתופת וז תורשפא) םייח-ילעב רעצ רוסיא ךייש אל (םיקרח וא) םיבובז יבגל .ב
רעצ ךכב שי םא םג ירהש ,ךרוצל הגירה וז יכ ,רתומ לכואל ולפיי אלש ידכ םיבובז גורהל .ג
.לכאמה ךותב םתוא לכאי אלש :רתוי רומח רוסיאמ ומצע ליצהל ידכ גורהל בייח ,םייח-ילעב

הארוהה ךרד
:הז קרפב םיאבומה תורוקמל ןכל םדוק ודמלנש םינידה תא תוושהל שי תורוקמה תארוהב

תא ואצמי םידימלתה ?יבר שנענ עודמ ,ןכ םא .רתומש רורב ?םייח-ילעב טוחשל רוסא םאה
.דכ רוקמ ,םינואגה תובושת י"פע הבושתה

,קודבלו יבר לש ויתובושתמ תחא לכ ןוחבל יאדכ ןאכ .רתוי תצק השק ןילוח תכסממ עטקה
:ריאי ןב סחנפ יבר התוא החד עודמ
תויח הלא ןיא יכ ,רתומ ןידה דצמ) .קיזהל םילולעה םייח-ילעב תיבב תוהשהל רוסא .1
(.רוסאל - תודיסח תדימ .תופרוט
,םייח-ילעב רעצל רתומ ןידה דצמ) .םייח-ילעב רעצ ללגב תודרפה תוסרפ תא רוקעל רוסא .2
(.ךרוצל רבדהשכ
(.קיזמ גורהל רתומ ןידה דצמ) .קיזהל תולולעה תודרפ גורהל רוסא .3

?רעצל רוסא םייח-ילעב וליא :5 קרפ
קר סחייתמ םייח-ילעב רעצ ןידש ,עבוקה ,ןידמע בקעי יבר לש הבושת ללוכ הז קרפ
.םילותחו םיבלכ םג ילואו הדובע תומהב :םדאל (הרישי) תלעות םיאיבמה םייח-ילעבל

םייח-ילעב רעצ ןידש ןוויכ :הז ןיד קיסמ אוה ונממש רוקמה אוה וז הבושתב ןיינעמה רבדה
הניעטו הקירפ תווצמ .וז הווצמל ןידה תא תוושהל ךירצ ,הניעטו הקירפ תווצממ דמלנ
םייוארה םייח-ילעבל קר איה םג סחייתת םייח-ילעב רעצ תווצמו ,הדובע תומהבל תסחייתמ
.הכאלמל

,(זכ רוקמ) יבר לע רופיסה תא חתנמ אוה הבש ,ךרדה איה ותבושתב ןיינעמו בושח ןיינע
רשפא יא עודמו ,יבר לש וישעמבש תודיסחה תדימ המב ,הארמ אוה .םדוקה קרפב אבוהש
.םדא לכ לע תולטומה תובוחה לע הז והשעממ קיסהל

ולש תינורקעה הדמעה תא אטביש ,ןידמע בקעי יבר לש וירבדב עלבומה טפשמ שיגדהל יאדכ
:יחל סחיה לש היעבל

התנקתו התבוט איהו ,הרצונ ךכל יאדוובש ?הטיחשמ הנענמיו המהב לע סוחיו שוחי ימ"
"!קפס ילב

איה ,םדאה ידי-לע תלכאנו תטחשנ המהבהש ךכבו ,םדאה ךרוצל וארבנ םייחה-ילעב :ונייהד
!התנקתל העיגה
ךשמה