"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

יק ןמיס א קלח ץבעי תליאש ת"וש ,ןידמע בקעי יבר

וייח תודלות
ו"לקת א"ה תנשב רטפנו (1697) ז"נת א"ה תנשב דלונ ,ןידמע (יזנכשא שריה) יבצ ןב בקעי יבר
אוה .וירפס לשבו ויחוכיוו לשב םסרופמ היה ,ורודב םינברה ילודגמ דחא .הינמרגב ,(1776)
(יבצ ןב בקעי יבר) ץ"בעיה .םסרופמ קסופ היה אוה םגש ,יבצ םכחה לעב ויבא לצא דמל
םהב תולת אלל ,הישיא לעו הרבחה לע תרוקיב ול רשפיא הזו ,תונברב שמיש אלו טעמכ
ויתועיד בקע .הנוטלא ריעב דסי אוהש סופדה תוכזב םיברב וצפוה ויתועידו ,הסנרפל
.יבצ יאתבש ,רקשה חישמ דגנ סומלופה ןהיניב ,תושק תוקולחמב ברועמ היה ,תופירחה
,הנוטלא) ו"הא תוליהק לש הבר ,ץישביא ןתנוי יבר םע התיה תרחא תמסרופמ תקולחמ
ושוריפ ,הנשמל שוריפ ,םימש םחל וירפס ןיב .תואתבשב עוגנכ בשח אוהש ,(קבסדנוו גרובמה
.ץ"בעי תלאש תומסרופמה ויתובושתו ,לא-תיב רודיס ,רודיסל

:הלאשה אשונ
םייח ילעב לע לח רוסיאה םאה ?"םייח ילעב רעצ" רוסיא םהילע לחש םייחה ילעב םהמ
םיבובז ,םישמר לע םג לח אוהש וא ,םיסוסו תורפ ,םילוגנרתו םיזווא ומכ ,דבלב םילודג
.םגוסמ םייח ילעבו

הבושתהו הלאשה
םייח חור תמשנ רשא לכל רבוע ללכ אוה םא ,אתיירואד םייח ילעב רעצד אהב ןייעל ךירצ
ןיגרהנ ןיקיזמה לכ יכ ,ןיתיממ ויהי אלש דבלבו) םישמרו םיצקש וליפאו ,ןטקו לודג ,ויפאב
.הרואכל עמשמב םיבש ןטק לושלשו (תבשב וליפא

המהבב ביתכד ארקד אניינעכ ,והנינ הכאלמ ינבד םייח ילעבב אלא תמאב וניאש האריו
ומכ ,הכאלמ ילעבו תוברת ינב המה םגש יפל ,ללכב לותחו בלכ וליפאש רשפאו .אשמ תאשונה
םניאש םינטקה לבא .(ז"יס ל"ע) המהבכ הליכאה םהל םידקהל ןיינעל רחא םוקמב יתבתכש
שי םגו ,יסיאמד םישמרו םיצקש ראשו םישוערפו םיבובז איעבימ אל ,םדא תכאלמל םייואר
אהו .והנילטקימל ימד ריפשו הב ןל תילד ,םדא ינבל רעצו הנכס תצק ףאו לושכמ ששח ןהב
תליטנ םושמ והב תילד םושמ והנה אמית אלו ,יתונסד אלק ןעמשאו והל ןלטק רמאד נ"ר
תיא אמליד ,המשנ תליטנ םושמ והב תיאד אראש לבא .ירש תבשב וליפא יכה םושמד המשנ
.יאדו יקזמ אל יכ ,םייח ילעב רעצ םושמ ימנ והב

ךירצ ןיאו .ןתגירה לעו ןרעצ לע דיפקהל הרותה ןמ ךמס םהל ןיא ,ןרמאד ינה לכ יאדו אלא
וגב םירבדו דוסה פ"עו תודיסח תדיממ ל"ז י"ראהש פ"עא) .אבוט ורעצמקד םישוערפ רמול
.הניכ וליפא גורהל אלש וידימלתל הויצ (הב עגנ לוגלג םושמ

:הל רמאו ,ןיידשד אתשוכרכ ינב השנכד היתמאל יזחד "םילעופה" קרפב יברל ןחכשאד אהו
.ביתכ "וישעמ לכ לע וימחרו" ,והניקבש

עמשמ היפוג יבר אהד ,תודיסח תדיממ וליפאו ,םדא לכ לע הבוח ליטהל הייאר הניאש דבלמ
םימשמ וילע ומחר ןכלש הרתי תונמחר תדימב זחא בושו ,יכהב דיפקא אל יכה ימקמד תצק
.לגעד אדבועמ םתה אתיאדכ ,ואב השעמ י"ע ארקיעמד םש ורמא ירהש ,עדת .וירוסיי לקהל
המהב לע סוחיו שוחי ימ ?םידיסחבש דיסח וליפאו ,םדא לכ תדמ וז אל יכו ,ךמצע לע המתו
תדמ לש הביט המו .קפס ילב התנקתו התבוט איהו הרצונ ךכל יאדובש ,הטיחשל הפוסש
ילעב לכ וטלמי ךכב ןכ םא .אוהה תוירזכאה לע שנועל תוכייש ןיאש ןכש לכ ?הזב םימחר
.הירבוג ברד יבר ינאש אטישפ אלא .טחושה דימ םהייח םייח

היהו ,וב לגלגתנש לארשימ שפנ הזיא ילוא םאו ,אוהה לגע לש וביט המ עדיל 'ה דוסב דמע ימו
.י"מהו המהבב אנינת אתומ תומל ךרטצי אלש ,יברמ ונוקית שקבמ

אלא .םהב ךרוצ םדא ינבל שיו ,תיבה רקנל ןיושעש ויה םיינסה תדלוח ינב אמש רמול שי דוע
לש הדימ כ"פעאו .ולדגיש דע ןשימשתל ןיואר ויה אלו ,וישכע ודלונש םינטק ויה ןיידעש
.םש התייה םילודג םימחר
.ט"ס ץ"בעי ,יל הארנ ןכ


אע ןמיס ג קלח בקעי תובש ת"וש ,רשיר בקעי יבר
וייח תודלות

אוה .ותוריעצב םש דמלו ,גארפב ,ךרעב (1670) ל"ת א"ה תנשב דלונ רשיר ףסוי ןב בקעי יבר
,ויתובושת .(הינמרג) ץמו הזימרו ,(הירווב) ךבסנא ,גארפ :תונוש תוליהקב תונברב ןהיכ
.(1733) ג"צת א"ה תנשב רטפנ אוה .הבורמ הצופתל וכז ,בקעי תובש ורפסב וספדנש

:הלאשה אשונ
תדימ תאו םתעפשה תא קודבל ,םייח-ילעב לע הליחת ןקדבל שי תושדח תופורת תוסנל ידכ
ןמ םילבוס םייחה-ילעב ןכש ,הלא םייוסינ ךורעל רתומ םא איה הלאשה .תומרוג ןהש קזנה
-ילעב רעצ רוסיאל תבשחנ םייח-לעב תגירה םאה :הלאה תויעבה ביבס בוסנ ןוידה .םייוסינה
ןמז רחאל רעצ תמירג םאה ?םייח-ילעב רעצל הקידצמ יוסינה ןמ הלועה תלעותה םאה ?םייח
?םייח-ילעב רעצ בשחנ - הלכאש הפורתה תא לכעל ליחתת היחה רשאכ -

הלאשה
:ונושל הזו אזיימרומ ל"צז ןייד ןמ םחנמ יבר ברה ונרומ דיסחה ברהמ
תימהל ונייהד ,האופר תושעל רתומ םא ,ו"רנ לזיוו דוד 'ר ה"ה ,החמומ אפורמ יתלאשנ הנה
הקודב וניא ןיידע [האופר] התואש יפל ,שפנ חוקפ קפס ינפמ לותח וא בלכ ןוגכ ,האמט המהב
.הזמ ותומי םא תוארל ,בלכל וא לותחל ןכ הקשמש י"ע התוא ןוחבל שיו ,הסונמו

אתא ,אנתיכב אבינאי היל לפנ אייח יברד ,ב"ע ה"פ ףד ןילוחב ל"זר ירבדמ המכחא יתרמאו
.היל קיבשו המד חרומד אימד אתיכוב לע טחשו ,אפוע ליקש היל רמא ,יברד הימקל
ורחונ וא ?השעי דציכו .תוסכל בייח םדל ךירצו טחושה ןנתהו ,יכה דיבע יכיהו ,ס"שה השקמו
.ורקוע וא

.רמאק ורקוע וא ורחונ וא ,ימנ יכה ס"שה ץרתמו
לכו ופוגמ ביבח ונוממש םדא ךל שיו ,וריתה הבורמ דספה םושמ םתה אקודד רמול שי ךא
.ופוג קפס ןכש

:ול רמא ,יבר ינפל אב .דביעש ןתשפל "הבינאי" םשב תעלות הלפנ אייח יבר :םוגרת
הניא יכ ,ןתשפה ןמ חרבת תעלותהו ,ןתשפה לש הרשמה ימ לע ותוא טחש ,ףוע חק
תוסכל הבוח ירהו ,ןתשפה ימל םדה תא ךופשל לוכי ךיא ,ארמגה תלאושו .םד תלבוס
,גורהי וא רחני אלא ,הרשכ הטיחש טחשי אלש הבישמו .ותוא םיטחושש ףוע םד
םייח לעב גורהל רתומש היאר ןאכמ .םדה תא תוסכל הבוח ןיא וז הגירה ךרדבו
ןיא יכ רשייר בקעי יבר בישמ ךכ לעו .ורשב תליכא ךרוצל קר אלו ,תיפסכ תלעותל
לכב אל לבא ,םייח ילעב גורהל רתומ הבורמ דספה ללגבש ןכתיי יכ ,הז רופיסמ היאר
.הרקמ

תעינמו ,עובצל שוריפ ,אכלל םדל ךירצו טחושה ,ז"ק ףד ס"שמ םש היאר איבהל שי םרב
רתומ יכה וליפא ,פ"ש ןמיס ד"יבו ד"לקת ןמיס ח"אב אתיאדכ ,קזיה ירקימ אל חווירה
.האמט המהב ו"ק .םדא תליכאל היואר איהש ףא ,הרוהט המהב וליפא תימהל

ימש דומלתה ירבדמ אוה ,ךרוצל םייח-לעב גורהל רתומש ךכל היינש הייאר :םוגרת
םורגת הגירהמ תוענמיה .הרוהט המהב תימהל יאשר ,העיבצ ךרוצל םד ךירצש
םייח-לעב תימהל רתומש ןאכמ .תרתומ איהו ,קזנ ללכב איה ןיא לבא ,חוויר תעינמל
.הליכאל קר אלו ,ךרוצל

אכיל - האנה ול שיש ןויכ ,ח"יק ןמיס ז"טב אבוה ,םישיית תריחנמ היאר איבהל שי םג
אנילטק' יבר היל רמאד ,ריאי ןב סחנפ יברד השעמב ןילוחב עמשמ ןכו ."תיחשת לב" םושמ
אלא ,"תיחשת לב"ד ואלמ עדי כ"ג יברד עמשמ ."תיחשת לב" אכיאד סחנפ 'ר ול רמאו 'והל
,אמלעב דובכ םושמ אוה אלא ,האנה ירקמ אל הזד ,בישה סחנפ 'רו .רתומ האנה םושמ רבסד
.האנה םרג קר יוהו

ריאי ןב סחנפ יבר :ב דומע ז ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלתה יפ לע איה ןאכ הייארה
(דואמ תוקיזמו תויארפ ןהש) תונבל תודירפ הארו ,סנכיהל הצר .יבר תא רקבל אב
עמש ?ולצא דעסא ינאו הז לש ותיבב תומה ךאלמ :ריאי ןב סחנפ יבר רמא .וחתפב
.ותארקל אצי יבר
.תודירפה תא רוכמא :ול רמא
רוסיאה תא לגלגמ התא - "לושכמ ןתת אל רוע ינפלו" :ריאי ןב סחנפ יבר ול רמא
.רחאל
.םתוא ריקפא -
.רתוי תוקיזמ רקפה תודירפ יכ ,קזנה תא הברי הז -
.ןהיתוסרפ תא רוקעא -
.םייח-ילעב רעצ רוסיא ךכב שי -
.ןתוא גורהא -
."תיחשת לב" רוסיא ךכב שי -
.(הזל הז םיניוע ושענ=) םהיניב רה הבג ףוסבל ,הברה וב ריצפה
יכ ,תודירפה לש תוסרפה תריקעב שי םייח-ילעב רעצ רוסיא יכ הלוע הז רופיסמ
רוסיא ללכב אלא ,םייח-ילעב רעצ רוסיא ללכב הניא ןתגירה לבא .ןהל ביאכמ רבדה
.ךרע ול שיש רבד לקלקל יללכה רוסיאה ,"תיחשת לב"

האופר ותואש קר ,שממ בלכה תימהל הצור וניאש יפל ,ול לקהל שיש ל"נה אפורה יל רמא ךא
הצורו .תיפוחלשה ךות ופוג ךותב הקשמ ותוא ההשת םא גואדל שי םדאל ול תושעל הצורש
קר ,שממ םתוא תיממ וניאש אצמנ .םדא לשל םימוד ויעמש ,ריזחב וא בלכב הלחת ןוחבל
.ה"מ 'יס ד"יב ןייועי .היחיש רשפאו ,תיפוחלשה בקנ ששח

ןכ ןיאש המ .םייח ילעב רעצב ףיסומד ,איה ארמוח וז אלוקד ,ותלאשב ערוג ףיסומה לכ לבא
לב אכיא - והל אנילטק" :םש אתיאדכ ."תיחשת לב" קר ,םייח ילעב רעצ אכיל ,התמה
,ב"ע ב"מ ףד מ"בד תופסותמ תצק יתאצמש דע .םייח ילעב רעצ םושמ רמאק אלו ."תיחשת
.ש"עי ,אתיירואד םייח ילעב רעצ דמלנ םהינש ירבדמ הז

.בקעיל ויטפשמ ורוי וז הארוהב יניע ריאהל ונברו ונרומ דוה ינפל הסורפ יתשקב כ"ע

:אזיימריוו הפ ןייד ,אנוא סייפ רזעלא ר"רוהמ ה"ה ןב ילנמ םחנמ 'קההבושת
תריחנ ןיינעב ,ח"יק ןמיס ד"יב ז"טבו ,ןמינב תאשמ תבושתב הרומא רבכ אניד יאהד ארקיע
,השעמל הכלה ולעהו ,ב"מ ןמיס בקעי תיבהו ,ג"י ןמיס ינושרג תדובע תבושתב םג .םישייתה
לב" רוסיא ששח םוש וב ןיאד - ןוממ תאנה םוש וא ,ףוגה תאופרל וא ,ךרוצ םוש וב שיש לכד
.ןאכ ןיא םידיסח תנשמ וליפאו ,םייח ילעב רעצ וא "תיחשת

,ה"גהב 'ה ס"ס ה"אל ע"שב א"מר םתס ןכ ,ז"סרת ןמיסב ומצע םידיסח רפסב בתכש ומכו
,םייח ילעב רעצ רוסיא םושמ היב תיל ,םירבד ראשל וא האופרל ךירצה רבד לכ :ונושל הזו
א"רהמ) םייח ילעב רעצ םושמ אכילו ,תויח םיזוואמ תוצונ טורמל רתומ ןכלו (ט"נ ןמיס ה"וא)
.א"מר ל"כע .תוירזכא םושמ ןיענמנ םלועה םוקמ לכמו (ס"ק ןמיס

הרואכלד ףא .ש"עי םיכלמה לע ןירקוע יבג ק"פ ז"עב תופסות ובתכש הממ אוה ןידה רוקמו
וב ןיאש רוקיע תושעל רשפאש ןויכ םוקמ לכמו ,ינאש תוכלמ דובכד ,וז היאר לע קפקפל שי
.הפרט וב שיש רוקיע תושעל רוסא הפירט

.הז ןידל תויאר דוע איבהל יל הארנ םרב
רבד ארבנ אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ בר רמא ב"ע ז"ע ףד תבשב אתיאד אהמ ,אדח
'וכו ימכוא יתיימ ?דיבע יכיה 'וכו שחנל שותי ,העריצל בובז ,תיתכל לולבש ארב :הלטבל דחא
ירה ,'וכו אתידבמופד אשק רב אוהה 'וכו [שחנ] איויח הקריטד ןאמ יאה ב"ע ט"ק ףד םשו
וליפא םייח ילעב רעצו /"תיחשת לב"ל ןנישייח אלו ,האופר םושמ םייח ילעב תימהל רתומד
חוקיפ םושמ וליפא אהד ,ףידע ופוגד תיחשת לב ,םדא ינב ךרוצ וב שיש לכ ,רתומ האופר קפס
.הזב ןכש לכו ,תבש ןניללחמ שפנ

ןמזב ,ןבל לוגנרת םהל רוכמל רוסא ,אידהל 'ינתמב ב"ע ג"י ףד ז"עד ק"פ וניצמ וזמ הלודגו
םושמ ,לודג רעצ אוהש ,יח לעבל עוטקל רתומד ירה .'וכו ועבצא תא עטוק ומצע ינפב אוהש
.רקויב תצק ןבל לוגנרת ול רוכמל ידכ ,אוהש לכ חוויר

.ותוא ןישיחכמש פ"עא ,םילוגמ םיקשמ הידיד לותחל ןתיל רתומד ,ב"ע 'ל ףד םש ראובמ ןכו
.ללכ רוסיא ששח ןיא ג"הכ לכד ירה .ש"ע ל"כע ו"טק ףד ק"בב תופסותה כ"כו

רשפא ךיאד יניבישת לאו .וללה תויארב ללכ ושיגרה אלש םינורחא ילודג לכ לע ינא המתו
לב" רוסיא םושמ וב ןיא ןוממ תאנהל וא האופרל ןה ,םדא ינב ךרוצ םוש אכיאד אכיהד רמול
ריאי ןב סחנפ יברד ,ב"ע 'ז ףד ק"פ ןילוחב אתיא אידהל ירה ,םייח ילעב רעצ וא "תיחשת
.יתרווח אדתיינדוכ היב ימייק יוהד ,יברד יחתפב לאעד ימרתא

?ולצא דועסא ינאו הז לש ותיבב תומה ךאלמ :רמא
,היפאל קפנ ,היעמש
.והל אניבזמ :היל רמא
."לושכמ ןתת אל רוע ינפל" :היל רמא
אוהל אנרקפמ -
.אקזיה תשפמ -
והל אנרקע -
.םייח ילעב רעצ אכיא -
אנילטק -
."תיחשת לב" אכיא -

לב" םושמ רוסאד רמאק יכה וליפא ,ותיבב םימד םישל םייקל אלש ,הווצמ ךרוצל ףאד ירה
.םייח ילעב רעצו "תיחשת

רוגס רדחב םתוא רוגסא' רמאק אל המל ,השק יכה ואלב אהד ,ארבת אל אה םושמ יא
ןיאד ,לזרב לש תואלשלשב םתוא רושקל הזב אצויכו ,דוע ןקזיהל רשפא יאש ןיינעב ,'רגוסמו
יבר ירבדמ ןיבה יברד ,רמול ךירצ אלא .םייח ילעב רעצו "תיחשת לב" לע רובעל ללכ ךירצ
ךירצ היהש פ"עא .ותיבב םימד םשו רבע רבכש ליבשב ולצא דועסל הצר אלש ריאי ןב סחנפ
רמא ךכל .ותיבבש תומה ךאלממ קיזמה עונמל ול היה םוקמ לכמ ,רבד ךרוצ הזיאל םהל
ףא ,רבע רבכש המ לע ,לקשמה תבושת הז לע תושעל הצור היה ןכ לעו ."?ולצא דועסא ינאו"
ןויכ ,וזכ הבושתב הצר אלו סאמ סחנפ יברו .ותיבמ םריבעהלו םרכמל ,ךרוצ םהב ול היהש
.המלש הבושת הז ןיאש ךא ,םרגסל וא תואלשלשב םרשקל רשפאו ,רוסיא ששח םהב שיש
.ותודיסח ינפמ ולצא דועסל הצור היה אל ןכל

וא "תיחשת לב"ד רוסיא ששח ןיאד ,יתבתכש ומכ רורב יל הארנ השעמל הכלהל יאדו לבא
.הליחתכל וליפא תושעל רתומו ,וב ךרוצ ול שיש לכ םייח ילעב רעצ

,תוירזכא םושמ םיענמנ םלועהש ,תוצונ תטירמב 'ה ןמיס ףוס ה"אב םש א"מר םייסש ףא
הטירמ לכ תעשב רעצה דואמ שיגרמ ףועהו ,םידיב השעמ השועש ,הצונ תטירמב אקווד ונייה
הייתשו הליכא תעשב רעצ ללכ תשגרמ הניאש ,לאושה לש ונינפלש ןודנב כ"אשמ .הטירמו
ששח ןאכ ןיאד טושפ יל הארנ ,םדא תאופרל אוהו ,בואכמו ילוח תומרוג כ"חאש קר ,תאז
.תודיסח תודממ וליפא רוסיא

.בקעי 'קה ,יל הארנ
ךשמה