"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

"הניעטו הקירפ" תייגוס :9 קרפ
(א"ע ,בל העיצמ אבב)

הייגוסה לע
הקירפ תווצמ ןיינעב ןועמש יברל ("ןנבר") אמק אנת ןיב תקולחמה רואיבב תקסוע ונתייגוס
:םיקלח ינש הב שי .הניעטו
הנשמבש ןנברו ןועמש 'ר ירבד רואיב .1
.םהיניבש תקולחמה םעט רבסה .2

.9.6-9.4 תולאש י"פע תימצע הדובע לש ךרדב ודמלל םיעיצמ וננהו ,טושפ 'א קלח

איה ןנברו ש"ר תקולחמש ,ראובמ הייגוסב .ןנברו ש"ר ןיב תקולחמה םעטב קסוע 'ב קלח
רבדמ ("ואשמ תחת ץבור") תומשב קוספה יכ םימיכסמ םהינש .תינשרפ תקולחמ לש האצות
בזע ,ול בזעמ תלדחו ואשמ תחת ץבר ךאנש רומח הארת יכ" .(ה ,גכ תומש) הקירפה תבוח לע
."ומע בזעת

תא הארת אל" (ד ,בכ םירבד) םירבדב קוספה לש ושוריפ תלאשב םיקולח םה ,תאז תמועל
."ומע םיקת םקה ,םהמ תמלעתהו ךרדב םילפנ ורוש תא וא ךיחא רומח

:םיכרד יתשב שרפתהל לוכי "ךרדב םילפנ" ןועמש 'ר תעדל
.ותוא ןועטל ךירצו ,ונממ לפנ אשמהו ,לפנ רומחה .1
.וקרפל ךירצו ,ובג לע ןיידע רושק אשמהו ,לפנ רומחה .2

לע רבדמ תומשב קוספהש ינפמ קרו ,("יארק ימייסמ אל") יעמשמ-דח וניא ומצעלשכ קוספה
.הניעט לע ,תרחא הווצמ לע רבדמ םירבדב קוספה יכ ,ןיבהל רשפא ,הקירפ

.הניעט תבוח לע יעמשמ-דח ןפואב רבדמכ םירבדב קוספה תא םישרפמ ןנבר ,תאז תמועל

וא הקירפ תבוח לש הכלהה יבגל תונוש תונקסמל םיעיגמ קוספה שוריפב וז תקולחממ
:וז ךרדב םתנקסמ תא םיקיסמ םימכח .הניעט

הניעט תווצמ לע - םירבדב קוספה ,הקירפ תווצמ לע רבדמ תומשב קוספה :(א) החנה
.(יעמשמ-דח חרואב)

.(סיכ ןורסחו םייח-ילעב רעצ ללגב) הניעטמ רתוי הפוחד הקירפ :(ב) החנה

רמוחו לקב ונממ דומלל היה רשפא ,(הניעטב קסועה) םירבדב קוספה תא קר הרותה הבתכ ול
.הקירפ תווצמ תא

שיש רמול ידכ הז ירה ,רמוחו לקב הדמלל ונלוכיש ףא ,הקירפ תווצמ תא האיבמ הרותה םא
.תווצמה יתש ןיב לדבה

.םניח הקירפו ,רכשב היהת הניעטש רבתסמ - תווצמה ןיב לדבה שי םא

,וירבדל .תרחא הנקסמל עיגמ אוה ןכלו ,(א) החנה תא לבקמ וניא ןועמש יבר ,תאז תמועל
אל ןכלו ,הקירפ תווצמל ןווכמכ ותוא םינווכמ ונייה ,םירבדב קוספה קר בותכ היה וליא
קוספה תא םישרפמ ונא תומשב קוספה ללגב קר .רמוחו לק לכ ונממ דומלל םילוכי ונייה
תא דומלל ידכ םיקוספה ינש תא םיכירצ ונא ,ךכש ןוויכמו .הניעט תווצמל ןווכמכ ,םירבדב
:הדימ התואב תובייחמו ,תווש תווצמה יתש ,הז יפל .הניעטה תבוחו הקירפה תבוח םצע
.םניח - הקירפו הניעט

הייגוסה תארוה
הנכהה תודובעב שומיש
אוה .םיקוספה לש םתונשרפ תייעבל דימלתה סנכוה ,9.3-9.1 תולאש ,הנכהה תודובעב
ריבס .הניעטב וא הקירפב םיקסוע םה םאה ,הלאשב העד תווחלו םיקוספה תא שרפל שקבתנ
רשפא - ןועמש יברכ שרפיש דימלת אצמיי םא .ןנבר ומכ ושרפי םידימלתה בור יכ ,חינהל
.ןנברו ןועמש יבר ןיב תקולחמה תנבהל חתפכ ושוריפ תא לצנל היהי

רתוי ואצמיש חינהל שי .תונושה תווצמה תא קמנל םידימלתה םישקבתמ 'ב 9.1 הלאשב
:הלא םה םיירשפאה םיקומינה .הניעט תווצמל רשאמ הקירפ תווצמל םיקומינ


הניעט הקירפ
____ םייח-ילעב רעצ תעינמ
____ (תומל הלולע המהבה) דספה תעינמל םדאל הרזע
ל"נכ (קושה תא רחאי) ףסכו ןמז לש דספה תעינמל םדאל הרזע

,דבלב דחא קוספ בותכל הצראשכ :תפסונ הלאש תולעהל ידכ וז האוושה לצנל היהי הפי
הבושתה ?הניעט תווצמ וא הקירפ תווצמ :בותכא המ ,דחי םג תווצמה יתש ונממ ונבויש
.קורפל םג הבוח יאדווב ,ןועטל הבוחש רחאמו ,תנבומ תוחפ איה הניעט תווצמ יכ ,היהת
,ויפ לע םיקיסמו ,הז "רמוחו לק"ל םימכח םינעוט הבש ,ארמגה דומילב םג רוזעת וז הנחבה
,םניח איהש ,הניעט לע קר בותכל היה רשפא - םניח ןהיתש הניעטו הקירפ תווצמ םאש
.םניח הקירפ םג יכ ,םידמול ונייה הנממו

הדבא ןיב רשקה תא דימלתה תעדותל איבהל התרטמו ,ידדצ ןיינעב תקסוע 9.3 הלאש
וב שי ,סיכ ןורסח םושמ וב שיש רבד לכ" :(ט,ב מ"ב) אתפסותה ןושלכ ,הל תובורקה תווצמל
:תחא ןתילכת - הדבא-תבשהו הניעט ,הקירפ - הלאה תווצמה שולש ."הדבא תבשה םושמ
(."הדבא בתכמל יל המל" :ה"ד ,א"ע ,א"ל ףדב י"שר האר) "לארשי ןוממ תלצה"

הארוהה רדס
:הלא תודבוע םהל תועודי ובש ,בלשל םידימלתה תא ואיבי התיכב חותינהו הנכהה תדובע

.הקירפ תווצמב קסוע תומשב קוספה
.הקירפ תווצמב וא הניעט תווצמב קסוע םירבדב קוספה
.הברה דיספהל לולע אוה - רזוע םילעבה אצמיי אל םאו ,רתוי הפוחד םייח-ילעב תקירפ
,קורפל םג הבוח יכ ,ונמצעב םידמל ונייה - דבלב הניעט תווצמ תא הווצמ הרותה התייה וליא
.רתוי תינויח הקירפ תווצמש ןוויכ

רזועה יאשר םאה :ג 9.1 הנכהה תודובעב האבוהש ,הלאשב ןודל לוכי הרומה הז םוקמב
רכשה תשירד לש תורשפאה הלולע ,הקירפ יבגלש ,ומיכסי םידימלתה ?ותרזע דעב רכש שקבל
ירחא אובת רכשה תשירד םא םג .התומל וא המהבה לבסל םורגלו הרזעה תשגה תא בכעל
םייתניבו ,תעצומה הרזעה לע ,ןוכסיח ימעטמ ,רתוול תוסנל םילעבה םילולע ,הרזעה תשגה
ומכ ,םניח תושעיהל תבייח איהש ,םיעד תומימת תמייק הקירפ יבגל ,םנמאו .המהבה לובסת
םא םג ,וז הווצמ םויק רובע רכש לבקל הרזעה שיגמל רוסא - ךכש ןוויכמו .הדיבא תבשה
.םולשתה תא המהבה לעב ול עיצי

לוכי ,הכאלמ לכמ לטבו יונפ אוה וליפא ,הניעטו" :ח"כ ןמיס ש"אר ןייע הז ןיינעל
תבשהו הקירפ לבא ...רכש יל ןתית אל םא ,ךמע םניחב ןועטל הצור יניא :רמול אוה
קוסע היה םא לבא ;רכש לוטיל יאשר אוה ןיא ,יונפ אוה םאו .םניחב - הדבא
.'ו ףיעס ,ב"רע ןמיס ,מ"וח ע"ושב ןכו ."'וכו ןימש ,ותכאלמ חינהו ,הכאלמב
- הקירפו ,הדבא תבשהב ומכ ונייה ,רכשב הניעט :הנוש הטיש ן"רה םשב איבה י"נבו
.(רכשב הניעט םניחב הקירפ :ה"ד ,וצ דומע) רתא לע עשוהי ינפ ןייעו .ירמגל םניחב
."לטב-לעופ" לש תויעבה ךבס ךותל םידימלתה תא סינכהלמ ענמיהל יוצר


.ארמגה תייגוס תאו הנשמה תא םידימלתה ודמלי וז המדקה רחאל

דימלתל תודובעל תורעה
בישהל םידימלתה לע ליטהל רשפא (5-1 םיבלש) ונתייגוס לש ןושארה הקלח דומיל רחאל
.הלוכ היגוסה דומיל ירחא ונעי תולאשה ראש לע .9.6-9.4 תולאשה לע התיכב

9.7 הלאש
"יארק ימייסמ" םא ,ןנברו ש"ר ןיב תינשרפה תקולחמה תא שיחמהל םיאב הלבטהו םירויצה
.אל וא

םירבדב קוספה
תומשב קוספה
"יארק ימייסמ" - 3 רויצ
הקירפ - 1 רויצ :ןנבר יפל
"יארק ימייסמ אל" - 3 וא 2 רויצ
הקירפ - 1 רויצ :ש"ר יפל
הניעט וא הקירפ
&NBSP

ונל רורב ,תומשב קוספה תא םג הבתכ הרותהש רחאמ ,ןועמש 'ר יפל םגש ,ריהבהל בושח
קר תסחייתמ קוספה תועמשמ יבגל תוריהבה-יא .הניעט לע רבדמ םירבדב קוספהש ,התע
לע שרופמב רבדמה ףסונ קוספ ונל היה אל וליא - דבלב תיטתופיה איה ,ומצעלשכ קוספל
.הקירפ

תקולחמב תוקסועה ,9.11-9.8 תולאשל ,תינשרפה תקולחמה תא הריהבמ ,וז הלאשמ
.הנושארה וזמ תעבונה ,ןנברו ש"ר ןיבש תיתכלהה

ליעל םג האר) .'ב 9.1 הנכהה-תלאש תא ,ךכב ךרוצ היהי םא ,הרומה ריכזי 9.9 הלאשב
(.וז הלאשל וניתורעהב

.םידימלתה לש תימצעה הבישחה תא דדועל היושע 9.12 הלאש

:ךכ היגוסה תא םכסל רשפא

הרזעה דעב םולשת יבגל הנקסמה
תומשב קוספה
םירבדב קוספה
(דבלב הז קוספ היה וליא)
אב הקירפ ןיינעב רתוימה קוספה
דועב ,םניחב הקירפ יכ ,ונדמלל
!רכשב הניעטש
הקירפ תווצמל ךרוצ וב ןיא
הדמלל רשפא יכ ,המצע
רמוחו-לקב
הניעט :ןנבר יפל
.רתוימ קוספ ןיא
&NBSP &NBSP
.םניחב ןהיתש ;תווש תווצמה יתש
יכ ,דמלמ אוה ;ךרוצ וב שי
.הניעט לע רבודמ םירבדב
:ש"ר יפל
הקירפ וא הניעט


ךשמה