"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ


"םייח-ילעב רעצ" תייגוס :10 קרפ

היגוסה לע
.אל וא אתיירואד אוה םייח-ילעב רעצ םא ,הלאשב תקסוע ונינפלש היגוסה

םגו ,רתוי תובחר םדאה לע תולטומה תובוחה הנייהת ,אתיירואד אוה םייח ילעב רעצ םא
יאשר אהי לבא) הל רוזעלמ הלבסב התוא האורה תא ררחשת אל המהבה-לעב לש ותונלשר
קר תלטומ רוזעל הבוחה היהת ,אתיירואד וניא םייח ילעב רעצ םא .(ותחרט רכש תא שורדל
.(ללכמ :ה"ד ,ב"ע ,בל תופסותב ןייע) שרופמב םתוא ורידגה םימכחהש ,םירקמב

הכלה ימוחת לע תוכלשה וז היעבל שי דציכ ,םיארמה ,םיפסונ תורוקמ איבנ היגוסה םוכיסב
.היניטעב רבטצמ בלחהש ,המהבה לש הרעצ ללגב תבשב ירכנ ידיב הבילח ןוגכ ,םירחא

תעיבק תא ךירפהל תונויסינה לכ ןכש ,אתיירואד איה םייח-ילעב רעצ ןכא יכ ,אצוי וז היגוסמ
תוכלה ,הנשמ ףסכ האר) ףוסבל וחדנ "אתיירואד םייח ילעב רעצ דמלנ םהינש ירבדמ" אבר
רמאנ רבדה ןיא םלוא .(דימלתל תרבוחב 11 קרפ ,ט הכלה ,גי קרפ ,שפנה תרימשו חצור
.רתוי םישרופמ ,םיליבקמ תורוקמב רזעיי תיתכלהה הנקסמב וננויד .המצע היגוסב שרופמב


היגוסה תארוהל
- ונתמגמ שארב דומעל הכירצ (םדוקה קרפבש היגוסב םג ומכ) וז היגוס תארוהבש המוד
,ידומלתה ןתמו-אשמל םיינייפוא םינבמ תנבה :דומלתה תארוהבש תיביטמרופה הרטמה
לש גוס לכל ארמגה תשמתשמ םהבש ,םידחוימה םיחנומה תרכהו תוידומלת הבישח יכרד
.ןועיט

םיארומאה תונעט תחכוה ןוגכ ,דומלתב תוחיכשו תוינייפוא תורוצ ודמלי ונתייגוסב
(םידחא םיבלשמ תבכרומ םיקויד תרשרש םיתעל) םיקויד תועצמאב םייאנת תורוקממ
לש העד גציימ אוהש וא הנוש הרקמ לע רבודמ ןודינה רוקמבש ,הנעטה יפ-לע ןתייחד תרוצו
.הזב אצויכו ,דבלב םיוסמ אנת

רעצש חיכוהל ידכ - שולש :תויאר שמח ןנשי ,דימלתל תרבוחב הנותנ איהש יפכ ,היגוסב
היגוסה .אתיירואד וניא םייח-ילעב רעצש חיכוהל ידכ - םייתשו ,אתיירואד אוה םייח-ילעב
לוכי דחוימב תובוט תותיכב .תוכבוסמ ןתויה ללגב וטמשוהש ,תופסונ תויאר תללוכ ארמגבש
.הלא םיעטק םג דמלל ,ןבומכ ,הרומה

התייחד תונויסינו תלבקתמ החכוהה יתמ :תויחדהו תויארה יפואל בל םישנ היגוסה תארוהב
.('ה-'ב תוחכוה) החותפ תראשנ הלאשהו ,תלבקתמ הניא החכוהה יתמו ;('א החכוה) םילשכנ
אכיאד םושמ אמלד" :"אמלד" לש ךרדב ןועיטה חסונמ ,החותפ תראשנ הלאשהש םירקמב
"רכשב בייחו םניחב רוטפ אמלד" ;(5 בלש) "יגילפ ואשמ תחתב אמלד" ;(2 בלש) "סיכ ןורסח
תפסונ תורשפא קר עיצמ אוה תאז לכבו ,טלחומ חוסינב ןועיטה חסונמ םיתעל .(7 בלש)
.(13 בלש) "ילילגה יסוי יבר ינמ אה" ;(9 בלש) "הביא םושמ םתה" :רוקמה תנבהל

שיש ,רובס ק"ת יכ ,ארמגה הקיסמ 4 בלשב :"רשפא" לש ךרדב תחסונמ החכוהה םג םימעפל
."אתיירואד םייח-ילעב רעצ םושמ ואל ?אמעט יאמ" :האשמ לע רתי הנועטה המהב קורפל
םייח-ילעב רעצ ללגב ק"ת לש ומעטש ,חינהל ריבס :תורבתסה לש ךרדב תחסונמ הנעטה
.אתיירואד

ןוויכ .א ,בל ףדב הנשמה היהת דומילל אצומה תדוקנש ,ךכ היגוסה תא דמלל םיעיצמ ונא
ובש ,ןויד התיכב חתפל היהי רשפא ,וז הנשממ םיעטק לע תוססובמ ארמגבש תויארה בורש
."אתיירואד םייח-ילעב רעצ" החנהה דגנ וא דעב תויאר םידימלתה ולעי

:הלא םה ,ונניינעל םיכיישה הנשמה יעטק

'ג החכוה -
:רמאנש ,רוטפ .קורפ - קורפל ךנוצר םא ,הווצמ ךילעו ליאוה :רמאו ול בשיו ךלה .א
."ומע"
'א החכוה -
.ןועטל ףא ,רמוא ןועמש יבר .ןועטל אל לבא ,קורפל הרותה ןמ הווצמ .ב
'ב החכוה -
תחת" רמאנש ,ול קוקז ןיא ,ואשמ לע רתי וילע היה םא :רמוא ילילגה יסוי 'ר .ג
.ול יוארה אשמ - "ואשמ:הלאה תוחכוהה תנבהל םידימלתה תא איבהל רשפא הלאה םיעטקה חותינב

ילב ,הרקמ לכב ףקות הל שיש ,העובק הבוח יהוז ירה ,הרותה ןמ אוה םייח-ילעב רעצ םא
םייח-ילעב רעצש ,'ג-ו 'א םיעטקה םיחיכומ וז החנה יפל .המהבה לעב לש ותמשאב בשחתהל
.םימיוסמ םירקמב רוזעל הבוחהמ ררחושמ םדאש םש רמאנ ןכש ,הרותה ןמ וניא

:רתוי וב קימעהל רשפא ןכלו ,תמדוקה היגוסב דמלנ 'ב עטק
.ח"עב רעצ ללגב םניחב הקירפ םיבייחמו ,הניעט תבוחו הקירפ תבוח ןיב םיניחבמ םימכח .1
.הניעטב ןהו הקירפב ןה םייק ,רמאנש יפכ ,סיכ ןורסח .2
ויה וליא .יטלחה וניא םיקוספה חוסינש םושמ קר ,םניח םהינשש ,ןעוט ןועמש יבר .3
.תמדוק הקירפהש ,םימכח תעדל םיכסמ היה ,םייטלחהו םישרופמ םיקוספה

תועידי דימלתל ןתית וז עקר תחיש .ארמגב אבר תוחכוה ,רומאכ ,ןה הלא תוחכוה שולש
.דומילה ךשמהל תויסיסב

.היגוסה תא התיכב וארקי הז םוקמב

(3-1 םיבלש) א החכוה
:ךכ האריי יפרגה םרואיתש ,םיבלש השולש וז החכוהב

(5-4 בלש) 'ב החכוה
.דימלתל תרבוחבש תודובעה תרזעב ,םמצע תוחוכב חנעפל םידימלתה םילוכי וז החכוה

:תובותכ אל תוחנה לע הלוכ היונב איהש ,ךכב אוה וזה החכוהה לש יפויה
תרחא) "ול קוקז" םירמוא םימכח יאדווב - "ול םיקוקז ןיא" רמוא ילילגה יסוי 'ר םא -
.(ודבל יסוי 'ר תעד אלו םלוכ תעד וז התייה

םייח-ילעב רעצש םושמ ,תאז םירמוא םה יאדווב - "ול קוקז" םירמוא םימכח םא -
.אתיירואדמ

רעצ אשונב איה תקולחמהש ,חיכוהל רשפא-יא :םימכח לש החכוהה תלטבתמ הייחדה ירחא
."ואשמ תחת" קוספה שוריפב איה תקולחמהש רשפא ;םייח-ילעב

(7-6) 'ג החכוה
לכב ףקת והירה - הרותהמ אוה ח"עב רעצ םא :הרכזוהש החנהה יוטיב ידיל האב וז החכוהב
.ארמגב תשרופמ הניא וז החנה .הרקמ

:ףסונ ירשפא שוריפ תניחבב אלא ,תטלחומ הנניא (7 בלש) הייחדה יכ ,ןיחבנ ןאכ םג

(11-8) 'ד החכוה
:םהילע דומעל שיש םיגשומ ינש םילולכ וז החכוהב

ןיב הביא עונמל ידכ תובוח המכ וליטה ןכו ,ןנברדמ םירוסיא המכ וריתה םימכח - "הביא" .1
ךרע ,ט"כר דומע ,'א ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנא האר םיפסונ םיטרפל .םירכנל לארשי
."הביא"
,ןנבר ונת" :רמאנ םש .א ,אס ןיטיג תכסמב רכזומה ,"םולש יכרד םושמ" גשומה הזל בורק
יתמ םירבוקו ,לארשי ילוח םע םירכנ ילוח םירקבמו ,לארשי יינע םע םירכנ יינע םיסנרפמ
."םולש יכרד םושמ לארשי יתמ םע םירכנ
.ובש יכוניחה דצה לע דומעל יאדכ ןיינעה רבסהב

אוהו ,הרז הדובעל ךסנתנש ןיי ןיב םיניחבמ ונא ,לארשי לע רוסאה ,ךסנ ןיי - "רוסא ןיי" .2
.(א ,גכק העד הרוי ע"וש ןייע) הייתשב רוסא אוהו ,ירכנ וב עגנש ןיי ןיבל ,האנהב רוסא

ענמנ ילארשיה םא קר תויהל הלוכי ירכנה דצמ הביא יכ ,הלוע ונלש היגוסה ןמ יכ ,ןיחבהל שי
ןיא יכ ,ירכנה ןיבמ ,רוסא ןיי אשונ רומחה םא .רתומ אשמ אשונ רומחהש העשב רוזעלמ
.ול עייסל לוכי ילארשיה

:(ארמגבש ןוידה בלש תא םינייצמ םירפסמה) היארה לש התמצעב ןאכ םג ןודנ

(16-12) 'ה החכוה
הכלהה שרדמ .החכוהה דומיל ינפל התיכב תולאשה לע בישהל דימלתל תושרהל יאדכ ןאכ םג
שרדנ דימלתה .ונכותב ול ההז לבא ,ארמגבש הזמ וחוסינב הנוש דימלתה תרבוחב אבומה
- יכ תולגל

.ילילגה יסוי 'ר תטיש וז - "ואשמ לע רתי אלו ואשמ תחת"
.רכשב איה הניעטה יכ ,םישרפמה ,םימכח תטיש וז - "ודצב ואשמ אלו ואשמ תחת"
ולכוי םידימלתהש ,חינהל שי ,תיחכונה היגוסה יפל תדמלנ "הניעטו הקירפ" היגוסהש ןוויכ
רוזעל הבוחהמ ןיטולחל רטופ "ודצב ואשמ אלו" טפשמהש שרפל תורשפא ןיא יכ ,תולגל
.הניעטב

.לקנב הייחדהו החכוהה ודמליי - הלא ינש תא דימלתה אצמ םא


הכלהה קספ :11 קרפ

11.1 הלאשל
קסופ אוהש ,רמול ךחרכ לע" יכ חיכומ ("רוטה בתכ" ה"ד ינפל) 'ט הכלהב "הנשמ ףסכ"
ם"במרה קסופ הבש ,'א הכלהמ איה ויתוחכוהמ תחא ."אתיירואד םייח-ילעב רעצד ,ןנברכ
,דבלב הייחד ךרד ארמגב רמאנ "יגילפ ואשמ תחתב אמליד") ואשמ לע רתיב םג קורפל בייחש
.("םייח-ילעב רעצ"ב םתקולחמ - הנקסמה יפל ךא

רמחמה םגשכ ואשמו יוג תמהבש ם"במרה קסופ הבש ,'ט הכלה ףוסמ הריתס הרואכל הנשי
ףסכ ?יוג המהבב לפטי אל המל - אתיירואד םייח-ילעב רעצ םאו .הל קוקז וניא - יוג אוה
תדעוימה 11.4 הלאש תקסוע ךכב .קורפל בייח לבא ,ןועטל קוקז וניא :שרפמ הנשמ
.םימדקתמל

.אתיירואד םייח-ילעב רעצש ונתייגוסמ החכוהב תקסוע 11.3 הלאש

ןאכל תויארה יכ ,דימלתל ריהבי (10 קרפ דימלתל תרבוחב) היגוסה הנבמ לש יטמיכסה רויצה
ירבדמ :וירבד םפקותב אופא וראשנ ,ותייארו אבר ירבד :הנושארל טרפ ,וחדנ ןאכל וא
.אתיירואד םייח-ילעב רעצ - דמלנ םהינש

תא עיצמה ,"הנשמ ףסכ"ה ירבד ירחא בוקעל דימלתה שרדנ ,דבלב םימדקתמל תדעוימה
.תימראב ידומלת ןונגסב רבכש החכוהה

תייגוס לא הינפהה י"ע אתיירואד םייח ילעב רעצש הכלהה-קספ תא תקזחמ 11.5 הלאש
תמאל הלפנש המהב יבגל שרופמב רבדה רמאנ הבשו ,6 קרפב הדמלנ רבכש ,ב"ע ,ח"כק תבש
תבילח רתיה איה אתיירואדמ אוה םייח-ילעב רעצש ךכמ תרחא תישעמ האצות .םימה
.(ג"ל רוקמ) ירכנ י"ע תבשב תורפה

.ם"במרה ירבדב ןויע תועצמאב ,תימצע הדובעב םידימלתה ובישי 11.11-11.6 תולאש לע
.ונימיב הלא םיניד לש תוישעמה תוכלשהה לע דומעל יוצר התיכב תמכסמה החישבךירדמה תליחתל הרזח