הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ס"שת

גרבנזיא הדוהי 'פורפ :םירבחמה
יחלמ 'י ,ץיבושריה 'ש ,ןוזבוקעי 'י ,ןייטשדלוג 'נ: תופתתשהב
םולב םהרבא ,רזייו 'ש ברה ,רהה ןמ 'ש ברה : םיצעוי
ןרק לאקזחי :תינושל הכירע

:הירבח הלאו ,ד"ממל פ"עבשות ןונכתל הדעווה י"ע ותדובעב החנוה תווצה
תליג 'ד קחצי 'פורפ :הדעווה ר"וי
,יקסלובוט 'ח, דלפננוז 'ח , ןמרה 'ש ,סדה 'י , ריבד 'ע , ןמזורג 'מ ,סלג 'מ , דנרא 'מ :הדעווה ירבח
.רגרבנייטש 'נ, ץינייר 'י , חקור 'א ,פאר 'מ ,לבאל 'מ ,ןמביל 'צ ,ינוקרי 'מ

.תואלקח תארוה ןונכתל טקיורפה םע םואיתב ונכוה םייח-ילעב רעצ אשונב םידחא םיקרפ

המדקה

תואלקחל הרומל המדקה

יחהו םדאה :1 קרפ

םמודהו חמוצה לומ םדאה :2 קרפ

?םייח ילעב רעצל רתומ יתמ :3 קרפ

תודיסח תדימ :4 קרפ

?רעצל רוסא םייח ילעב וליא :5 קרפ

םייח-ילעב רעצ רוסיאמ םיעבונה םינידל תואמגוד :6 קרפ

רוריבל תולאש :7 קרפ

םיקסופה תובושת ךותמ :8 קרפ
םיבתכו םיקספ ןשדה תמורת ,ןילרסיא לארשי יבר
י ןמיס ד"וי-אנינת הרודהמ הדוהיב עדונ ת"וש
יק ןמיס א קלח ץבעי תליאש ת"וש ,ןידמע בקעי יבר
אע ןמיס ג קלח בקעי תובש ת"וש ,רשיר בקעי יבר

(א"ע אל מ"ב) "הניעטו הקירפ" תייגוס :9 קרפ

(א"ע גל - ב"ע בל מ"ב) "םייח ילעב רעצ" תייגוס :10 קרפ

הכלהה קספ :11 קרפ