"םירופ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

הליגמה תאירק יכיראת .4

םיזרפבו םיפקומב האירקה

5-1 תולאשו 'י רוקמ
םינוש םינמזב תמייקתמ הליגמה תאירק עודמ הלאשה תדמוע הלא תוינשמ תארוה זכרמב
.ןמז ותואב תומוקמה לכב םילחש םירחאה םידעומה ומכ אלש ,םינוש תומוקמב

.הווש הרזג - יתאוושהה דומילה לש תורוצה תחא תא ריבסהל תונמדזהה תנתינ 'א הנשמב
."םיזרפה" "יזרפה" םילימל רשקב תאז םידמול

ינשב הרותב תובותכה תומוד םילימ יפ לע ינש ןיינעמ דחא ןיינעב ןיד דומיל - הווש הרזג
,אכ תומש) ירבע דבעב רמאנ :המגוד (.ו"מקת 'מע ,'ה ךרכ תידומלת הידפולקיצנא) .םיניינעה
לע ןתנו" (די ,די ארקיו) ערוצמב רמאנו ,(ןזוא וזיא שרופמ אל) "ונזא תא וינודא עצרו" (ט
.תינמי ןזוא (עצרנב) ןאכ ףא - תינמי ןזוא (ערוצמב) ןלהל המ ."תינמיה רהטמה ןזוא ךונת

תא ובתכשכ ,הלודגה תסנכה ישנאש ,םידמול - ("םיזרפ"-"יזרפ") - ונלש הווש-הרזגב
תמגודכ תוזרפ ירעל םתנווכ לע ונל תורוהל ידכ "םיזרפ" הלימה תא הב ובתכ ,הליגמה
.(7 ,6 ,5 תולאש) הרותב רמאנש "יזרפ"ה

(8 הלאש) "הסינכה םוי" ןיינעל
.ותבושת תא איבהלו "המלש תכאלמ" לעב לש ותלאש תא ררועל ןתינ םימדקתמ תתיכב
לארשי ץראב ןמית ימכחמ ,ינדע המלש יבר לש הנשמל קימעמו בחר שוריפ :"המלש תכאלמ")
(.הנש -400כ ינפל

אורקל ,תינעתה םוי אוהש ,ג"י םויב וצבקתי אלש רשפא-יא אהו :ש"ארה השקהו
םשל ,ןכ םאו] ?(ז"י תומש) "קלמע אוביו" תשרפ אורקל ומצע םירופבו ,"לחיו" תשרפ
םימיב םג ואובי ירהו ,'ה-ו 'ב ימי לש הרותה תאירק תא הסינכה םויל םידקהל המ
[?הרותה תאירק עומשל ד"יו ג"י

אוהש ,ונבר השמ ןקיתש האירקה ןוקית לע אלא ןידיפקמ םיירפכה ןיאש רמול שיו
,הלודגה-תסנכ ישנא ידי לע ונקות רשא ,תוינעתב תואירקה ראש לבא .'הו 'ב םימיב
...עומשלו אובל ודיפקה אל

"ןירחאמ אלו ןימדקמ" - בי רוקמ רבסהל
בייח הלא לכ תא .םיגשומ המכו המכב שומיש הב שיו ,רפסמ תווצמ תורכזנ ונתנשמב .א
.םידימלתל ריהבהל הרומה

בקע וילא הוולתמה תילילשה תועמשמה תא לוטיל שי ,"םינלטב הרשע" גשומל רשקב .ב
האב תומכה ןמ הבושח תוכיאהש הדבועהש שיגדהל שי ןכ ."ןלטב" יוטיבב םויכ שומישה
,הלודג ריע תארקנ םינלטב הרשע הבו הנטק הרייע :"ןלטב" גשומל רשקב םג יוטיב ידיל
הרייע ,תאז תמועל .האירקה תא עומשל הילא םיצבקנ םירפכה ינבו עובק ןיינמ הב שי ירהש
.רפכ בשחית םינלטב הרשע הב ןיאש ןיסולכוא תבורמ

,"החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ"ו ,לבא ןמז אוה בא שדוח לכ םנמא :םימידקמ ןיא תונערופ .ג
וסנכנ שדוחב העבשבש הדבועה תורמל תאז לכו .תונערופה ןמז תא ןימידקמ ןיא תאז לכבו
.(א ,טכ תינעת) "רואה וב ותיצה הכשחל ךומס יעישתו ,ינימשו יעיבש וב ולקלקו לכיהל םירכנ

.רוחיאל רחא קומינ שי ונתנשמב םירכזנה םירקמה ןמ דחא לכלש ,בל םישל שי .ד

תרבועמ הנשב הליגמה תאירק
גי רוקמ
ישדוחל ןורחאה) רדא שדוחב תורושקה ,תוכלהו תויעב המכ התא האיבמ תרבועמ הנש
םישרפהב) הנשה רוביעב ךרוצה תלאשב רוציקב ןודל התואנה תונמדזהה וז יכ המוד .(הנשה
קוחרה רבעב הנשה תא רבעל וגהנ דציכ תולאשב ןכו ,(המחה תנשל חריה תנש ןיב םירבטצמה
.(ט.ז.ד.א.ח.ו.ג) שארמ בשוחמה חולה יפל תורבועמה םינשה תועבקנ דציכו ,(20 הלאש)

םייקל שי המ הלאשב ןכו ,םירופ גחל תורושקה תוישעמה תוכלהב ןודל םג תונמדזהה ןאכ
(."רדא" ךרע ,תידומלתה הידפולקיצנאב רזעיי הרומה) .ינשב המו ןושאר רדאב

הנשב דלונש ימ :לשמל ,תורחא תולאש םג הז רועישב לגלגל רשפא תומיאתמ תוביסנב
תא לשמל ריכזנ ?הווצמ רב היהי רדא הזיאב ,תרבועמ הנשב הווצמ-רב השענו הטושפ
ינפל הווצמ-רב השעיי רתוי רחואמ דלונהו ,תרבועמ הנשב ודלווי םישנא ינשש תורשפאה
("טייצראי") יתנשה ןורכיזה-םוי לש םיגהנמה לע םג רבדל לכונ (.רתוי םדקומ דלונש ורבח
ןמיסו ,הווצמ-רב ןיינעב י-ט םיפיעס ,הנ "םייח חרוא" ע"וש האר) .דועו תרבועמ הנשב
(.ןורכיזה םוי ןיינעב ז ,ח"סקת

20 הלאשל
ןמזב ךא .הזכ רבד ,ןבומכ ,ןכתיי אל ,שארמ םיעבקנ םירוביעהו תוחולהשכ ,ונימיב
םינשה תא רבעמו הייארה יפ-לע םישדוחה תא שדקמ היה לודגה ןיד תיב רשאכ ,ןירדהנסה
שדוח לש םישולשה םוי דע הנשה תא ורבעיש תורשפאה תמייק התייה ,םינוש םיאנת יפ-לע
.הליגמה-תאירק רחאל ףא ונייהד ,רדא

לוחי חספהש ךרוצה ללגב :הלא תא תונמל ןתינ הנשה תא םירבעמ ויה ןללגבש תוביסה ןיבמ
האובתה ללגבו םכרצ יד וחמצ אל ילואש ןליאה תוריפ ללגב ,הרותה תווצמכ ביבאה ןמזב
.הפונתה רמוע תא הנממ בירקהל היה ךירצש

לגרה יאב תא וענמי אלש םימשג וא תולקלוקמה םיכרדה לע םג םירבעמ ויהש םיימעפו"
"...אובלמ

23 הלאשל
גח ךימסהל יוצר=] "ףידע חספ תלואגל םירופ תלואג ךמסמד" :םעטה תא ןתונ (ארמגב) י"שר
.[חספה תלואג גחל םירופ תלואג

הזה ןמזב הליגמה תאירק יכיראת
די רוקמ רבסהל
םוי 30 ונמיי רשאכ ,הנכתיתש תולקתה לע עיבצנו חספו םירופ יכיראת תא חולה לע םושרנ .א
.חספ לש םינורחאה םימיב ץמח ולכאיש ששחב אוה היעבה רקיע .(המגודל) רדאב א"י םוימ

םיגהונ םויכ םג ."הסינכה םוי" אוה ,האירקה םויב םיינע תונתמ ונתנ םירפכה ינב .ב
ךרוצ שיו תבשב ו"ט םוי לח רשאכ האירקה םוי אוהש ,'ו םויב םיינעל תונתמ תתל םילשוריב
ירהש ,האירקה םויב םיינעה תונתמ תא וקלחיש אוה ןויגהה ןמ ןכאו .האירקה תא םידקהל
ושאייתי ,םוי ותואב תונתמ םיינעה ולבקי אל םאו ,(םיינעה ללוכ) םעה ףסאתמ הז םויב
.ללכב תונתמה תא לבקלמ


הליגמה תאירק יניד .5

רדסה יפל האירק

חי רוקמ
הנשמה רבסהל .הנשמב םינודנה םיגשומה תא וניבה םידימלתה םא ,בטיה קודבי הרומה
םשורה לבקתי אלש ידכ ,"ערפמל" גשומה רבדב (בי רוקמ) אתפסותה ירבד תא ףיסוהל יוצר
.םייתואיצמ יתלב םירקמב תרבדמ הנשמה וליאכ םידימלתה לצא

יפב השענ אוהש יפכ ,"ערפמל" הלמב ןוכנ יתלבה שומישה תא שרשל תונמדזהה ןאכ ,בגא
."שארמ" יוטיבה ןיבל וניב לידבהלו ,םיבר

3 הלאשל
,"הל הכומס הניאש יפל" :קומינה ןתינ ב ,בס "ךורע ןחלוש"מ הלאשב אבוהש עטקה ךשמהב
תשרפ" ,הברדא ;הרותב דחא ףצרב תובותכ ןניא "עמש תאירק" לש תוישרפה שולש ,רמולכ
"עומש םא היה"ו "עמש" ינפל ,רבדמב שמוחב הרותב הבותכ ,הנורחא תארקנה "תיציצ
ועבק עודיכ) .הרותב וזל וז תוכומס ןניא "עומש םא היה"ו "עמש" תוישרפו ,םירבד רפסבש
לוע תלבקב ךישמהלו ("עמש") םימש תוכלמ לוע תלבקב ליחתהל ידכ הז האירק רדס ל"זח
(.ב"מ ,ב"פ תוכרב ,םויב אלא תגהונ הניאש תיציצ תשרפ - ףוסבלו ,תווצמה

תנבהל הלודג תובישח שי הליגמב :יניינעה קומינה תא םג ולעי םידימלתהש ןכתיי
.םתושחרתה רדס יפל תוערואמה תאירקב אלא גישהל ןיא תאזו ,סנה תולשלתשה

האירקה תעב הנווכ

טי רוקמ
ךרע שי הדימ וזיאב :תווצמ םויקב הנווכה וניינע ןכש ,הבר תובישח לעב אוה הז אשונ
דמלי ךכל םאתהבו ,ותתיכל םיאתמ הז אשונ םא ,טילחי הרומה ?הנווכ אלל תושענה תווצמל
.הז ןיינע

.97-96 םידומע ,"הנשמב םירועיש" ,ןמנייה ןייע

12-10 תולאשל
ןיד יבגל "הרורב הנשמ"הו "ךורע ןחלוש"ה ירבדב שומיש ךות תונווכה יגוס ןיינעב ונבחרה
.דועו הכוסב הבישי ,רפוש-תעיקת יבגל ןיינעה תוכלשה ואבוה ןכ .עמש-תאירק

ןיכי הרומה ,בלול תליטנ ןוגכ ,"המשל" הנווכב השענכ בשחנ "אמתס"ב ןמויקש תווצמ שי
,הווצמה םויקב הנווכה לש םינושה םיגוסה ופקתשי הבש ,הלבט םידימלתה םע ףותישב
.תבכעמ הווצמה יתמ הב ןיוציו

ג ב א
וא רישל ןוגכ) תרחא הנווכ
(דמלתהל
הבוח ידי תאצל הנווכ
םתס הווצמה תיישע


םתס הווצמה תיישע םג דבעידב ךא ,הבוח ידי תאצל ידכ הנווכ היוצרש םידימלתל ריבסנ
.תרחא תילכתל אלו הווצמ םשל התשענ הלועפהש חינהל שי רשאכ ,םירקמה בורב קיפסת
ידי אצי אל - ההיגמ וא השרוד ,[הליגמה תא] הבתוכ היה םא" ןכלו ,תלסופ תרחא הנווכ
.תאצל ןווכתה אל םא ותבוח

10 הלאשל
.הליגמה תאירקב שורד הנווכ לש ןושארה גוסה תוחפל

13 הלאשל
ארק אלש וא םנמנתמ ןוגכ ,האירקב ינכט ןורסיח ןיב לדבהה והמ םידימלתל ריבסהל שי
.ןווכתה אל ארוקהש ןוגכ יתוהמ ןורסח ןיבל ,רשכ רפס ךותמ

םיארוק המ

אכ רוקמ
םימכח לש תועד עברא :החיכש אל העפות ונינפל .תונושה תועדה יפ-לע הנשמה יקלחב ןיחבנ
והמ הלאשה לעו הליגמה ןכות לע קיסהל ןתינ תונושה תועדל םאתהב .דחא ןיינע יבגל םינוש
.(17 הלאש) העד לכ יפל הלש רתויב בושחהו יזכרמה אשונה

22 הלאשל
ארוקה בייח ,"ןמה תא םיכמ" רשאכ .ןזחה יפמ הלוכ הליגמה תעימש תבוח תא שיגדהל שי
.יוארכ ויפמ האירקה תא עמשי להקהש ידכ ןמה םש תא אורקלו רוזחל רוביצה ינפל

23 הלאשל
הכורב ,שרז הרורא ,יכדרמ ךורב ,ןמה רורא" הליגמה תאירק ירחא ריכזהל שי ימלשוריה יפל
"בוטל רוכז הנוברח םגו" רמול ךירצו ,"םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא ,רתסא
תא ונקית הלאה ימלשוריה ירבד יפ-לע ."בקריי םיעשר םשו הכרבל קידצ רכז" רמאנש םושמ
."בקעי תנשוש" טויפה

,ה"בקה ,התא=) "תייה םתאושת" רמול שי :הצופנה תועטה תא ונידימלת יפמ שרשל שי
."התייה" אלו ,(םתווקתו םתעושת תייהךשמה