"םירופ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ


הליגמה תאירק יניד .6

?הליגמה תא ארוק ימ
גכ רוקמ
םישנה בויח ןיינע לע בכעתהל לוכי הרומה "הליגמה תא תורקל ןירשכ לכה" הנשמה דומילב
"...ןמרג ןמזהש השע תווצמ" :גשומה תא ריהבהל שי .(תונב לש התיכב דחוימב) תווצמב
.(םירופו הכונח) "סנה ותואב ויה ןה ףאש" - םיסנב תורושקה תווצמב בויחה תא ותמועלו

ןהש ,חספבו תבשב תורושקה השע-תווצמב תובייח םישנש ,הדבועה תא שיגדהל יוצר
'רוכז'" :הז אוה הלאה תווצמב םישנ בויחל קוספה ןמ דומילה .לארשי תרותב דוסי-תווצמ
'רוכז'ב ונשי [תבש לש השעת-אל תווצמ] 'רומש'ב ונשיש לכ - (ונתינ דחא רובידב) 'רומש'ו
".(ב ,גמ םיחספ) הצמ תליכאב ונשי 'ץמח לכאת לב'ב ונשיש לכ :ןכו ;(ב ,כ תוכרב)

.99-98 'מע ,"הנשמב םירועש" ,ןמנייה ןייע

ידי לע הווצמה תבוח ידי אצי םדאש תורשפאה לע הז קרפב רובידה תא ביחרהל יוארה ןמ
הליגמ תאירק לש הרקמבש ,םג שיגדנ .הזל הז ןיברע לארשי לכש ןויערה סיסב לע תאז .ורבח
הליגמ עומשל רתויב לדתשהל שיו ,הבוח ידי םלוכ תא איצויו ארקי (צ"ש) דחאהש יוצר
."ךלמ תרדה םע בורב יכ" םעטה ןמ תאזו .רוביצב


5 הלאשל
.םליא ונניאש שריח והז חרכהב ןכלו אורקל לוכיש םדאב רבודמ


7 הלאשל
.םימדקתמל תדעוימ וז הלאש

,ךוניח םעטמ ןנברדמ תווצמב בייח ומצע ןטקה םאה :איה הילע וקלחנש תירקיעה הדוקנה
קיזחמ הנורחאה העדב .וכנחל ויבא לע אלא הבוחה ןיאו ללכ ביוחמ וניא ומצע אוהש וא
.ן"במרה


8 הלאשל
תובישח תא שיגדהל ידכו לק דומלת עטקב םידימלתה תא ליגרהל ידכ האבוה וז הלאש
.הכלהה תקיספב םידקתה

הליגמה תאירק ןמז

הכ ,גכ תורוקמ
הנבהל םידימלתה תא איבהל םג לדתשנ הליגמה-תאירק ןמז רבדב עדיה תיינקהל טרפ
.םימוד םיניינע ןיב האוושהלו

11 הלאשל
ךבכשב" קוספב רכזנה המיק ןמז אוה ,םויב תועש שולש דע אוה תירחשב עמש תאירק ןמז
םירכזנ םירופה ימי" :רמאנ ןכש ,םויה לכ אוה הליגמ ארקמ ןמז ,תאז תמועל ."ךמוקבו
.ןמז תלבגה לכ ןיאו ,"םישענו

זכ-וכ תורוקמ
הנעת אלו םמוי ארקא ייקולא" קוספה תא חולה לע הליחת םושרנ הלא תורוקמ תארוהב
."יל היימוד אלו הלילו

תפוקתב רבדמ רומזמה יכ ,ט"כ ףד אמוי תכסמב ארמגה ירבד תא טטצנו ב"כ רומזמב ןייענ
- אצומ אלל רצימב םיאצמנה ,ומעו איבנה לש םחור-בצמ :רומזמה ןכות .רתסאו יכדרמ
ופוס (."דיתעה לע וז הליפת דיוד רמאו" - י"שר) .'ה תעושיל םיפצמו - רתסאו יכדרמ ימיבכ
;"והוללה 'ה יארי" ;"ךללהא להק ךותב" :הלודגה הלצהה לע 'ה םש תא ללהמ רומזמה לש
."'ה תא וללהי ועבשי" ;"ותליהת ךתאמ"

חכ קוספ
תא ונל ריכזמ - "םייוגה תוחפשמ לכ ךינפל ווחתשי ,ץרא יספא לכ 'ה לא ובושיו תא ונל ורכזי"
.(זי ,ח רתסא) "םהילע יכדרמ דחפ לפנ יכ ,םידהייתמ ץראה ימעמ םיברו "קוספה

טכ קוספ
ירבד תועצמאב הליגמל רשקהב הפ רבסומ - "םייוגב לשומו הכולמה 'הל יכ"
לש וכלמ ,'הל איה תרתסנה הנווכה "ךלמה" הליגמב רכזנש םוקמ לכב יכ ,ורמאש ,ל"זח
.תוביסה בבוסמ ,םלוע

;הלילבו םויב הליגמ ארקמ לע רבדמ וניא "'וכו םמוי ארקא ייהולא" :קוספהש שיגדנ
ךל" :הוושה .הלילו םמוי םידוהיה ושעש תומוצלו תוליפתל רכז איה הלילבו םויב האירקה
.(זי ,ד רתסא) "םויו הליל ,םימי תשולש ...םיידוהיה לכ תא סונכ

קוספה איה תירקיעהו ,םויב האירקה תווצמל תונושה תויארה תא טילבהל יוארה ןמ
ךכ ,םויב [םירופה תווצמ] "םישענש םשכ" ."םישענו םירכזנ הלאה םירופה ימיו" :הליגמב
םויב םיגהונ תונמ חולשמו םירופ תדועס םגש ריבסהל שי ."[הליגמה ארקמב] םויב םירכזנ
איה קר ןכל ,תירקיעה איה םויב האירקהש יפל ,דועו ."...םירופה ימיו" רמאנש ןוויכ ,אקווד
.הנשמב תרכזנ

תכרב ןיינע תא דמלל םוקמ שי הלילה תמועל םויב הליגמה ארקמ תובישחל רשקב
שי ןכ .ןיינעב היוצמ הלשכמ עונמל ידכ םג תאז .ךכל רשקב םיגהנמה-יקוליח תאו "ונייחהש"
תאירק ;הלילב אלו םויב םישדוח ישארבו םידעומב רמאנ "ללה" :תורחא תווצמ םע תוושהל
- םיפסומה תוליפתו תונברק ;הלילב אלו םויב - םידעומבו םישדוח ישארב ,תותבשב הרותה
הלילב התייה הלואגהש ןייצל הלילב ךרענש ,רדסה ליל קר הז ללכמ אצוי .הלילב אלו םויב
.(רהה ןמ 'ש ברה תרעה)

הלימ לכ עומשל הבוחה

(טכ רוקמ) הרשכ הליגמ ךותמ האירקה
תאכה לש גהנמה רואל דחוימב תאז .דואמ הבר השעמל הכלה הז ןיינע לש ותארוה תובישח
.ומצע ארקמה תא עומשל ןתינ אלש דע ,לודג שער לוקב ןמה

תמחמ עמש אל רוביצהש םיעטק וא םילימ לע רוזחל רוביצה-חילש לש גהנמה תא ןייצל יואר
.שערה

הוושה) הרותה תאירק תעשב הדימע ןוגכ ,םירחא םיניינע םג םיכורכ ול םירבסהבו הז אשונב
.דבעידבו הליחתכל ;רוביצ-דובכ םשל הדימע (הנושהו

ךרבל וגהנש תוכרבהו הירחאו הליגמה תאירק ינפל םיכרבמש תוכרבה תונודנ ךשמהב
.הנשמה ימיב הרותה תאירקב

הליגמה תאירק יגהנממ

ארוק להקהש םיקוספה לכ תא קיתעהל יאדכ .הליגמה תאירקב להקה ףותיש תא שיגדהל שי
.רוביצה חילש םע

ידי םאיצוהל לוכי וניא ךא ,הבוח ידי ויעמוש תא איצומ ארוקה יכ ,קסופ יבו'צגורה ןואגה
הז עטק ומצעב אורקל להקה לע ןכלו ,תחא המישנב םארקל ךירצש ,ןמה ינב תרשעב הבוח
אל םא םג דבעידבו ,העימשב םג הבוח-ידי אצוי השעמלו .(ןיוז ברה ,"הכלהב םידעומה")
.תחא המישנב םרמא


17 הלאשל
.רתויב הנוכנה איה הנורחאה תורשפאה

הבישיב הליגמ תאירק

19 הלאשל
יפ לע) תואירקהו תוליפתה לכב דומעל גהונ ןזחהש יפכ ,דומעי ארוקהש אוה רוביצה דובכ
.(א ,צרת "ןחלושה ךורע"

20 הלאשל
.הבוח הינפלש הכרבה ירהש ,הירחאש הכרבב רבודמ

לוגס תכרב אלא ,(ב ,זכ הליגמ) הליגמה תאירק תווצמ לע הכרב הניא הירחאש הכרבה :הרעה
.הליגמל הוכימסהש הידוה

םירופה ימי תווצמ ראש .7

םינויבאל תונתמ

;בכ-אכ ,גכ ארקיו :ןייע .םינויבאל תונתמ תניתנב יכוניחה-ירסומה דצה תא שיגדהל שי
.וט-גי ,זט םירבד

ל"רהמה ירבדמ
ןמז לכ יכ ,קלמע ךפה םה לארשי יכו קלמע לש וערז חצינש ינפמ לארשיל אוה םירופ"
ברע ומש םידחיימ לארשיו .(זי תומש ןייע) "דחא" ומש ןיא ,םלועב קלמע ערזש
.דחא אוהש ,ךרבתי וב םיקבד ,דחא םע םה הז ליבשבו ,רקובו

דצמ םינויבא תויחהל םהל שי ןכל ,הרומג תועירו רוביח םהל היהיש יואר הז ינפמו
"וב תקזחהו ךמע ודי הטמו ךיחא ךומי יכ" :הקדצ תווצמ לצא בותכדכ ,ויחא אוהש
".(ז ,וט םירבד) "ןויבאה ךיחאמ ךדי תא ץופקת אל" ,(הל ,בכ ארקיו)

זט ,ב הליגמ תוכלה ,ם"במר
".ול םינתונ לוטיל ודי טשופה לכ אלא ,םירופ תועמב ןיקדקדמ ןיאו"

םירופ תדועס

שוריפב בותכ ךכו .ההימת ררועל היושע "עדי אלד דע אירופב ימוסבל" הווצמה
:הבר הילאה םשב "הכלה-רואיב"ב

תורכשה תומוקמ המכב םיאיבנבו הרותב רכזנש המ ל"זח ובייחי ךיאה ,רמאת םאו"
ויה שורוושחא ימיב לארשיל ושענש םיסנה לכש ינפמ ,רמול שיו ?לודג לושכמל
תייתשב לודגה סנה רכזנ אהיש ידכ דע רכתשהל ,םימכח ובייח ןכל .התשמ ידי-לע
".בכעל אל לבא ,הווצמל הז לכ םוקמ לכמ .ןיי


:יריאמה ירבד תא םג איבמ שוריפ ותוא

לכמו ,רבד םוש רסחי אלש דע הייתשבו הליכאב הז םויב החמשב תוברהל םדא בייח"
לע וניווטצנ אלש ,החמשה ךותמ ונמצע תיחפהלו רכתשהל ןיווצמ ונא ןיא םוקמ
'ה תבהאל הכותמ עיגיש גונעת לש החמשב אלא ,תוטש לשו תוללוה לש החמש
".ונל השעש םיסנה לע הארוהו ךרבתי

תונמ חולשמ

תולאש לע בישהל ידכ הלא וירבדב שי .אשונל ה"צרת ןמיס "ןחלושה ךורע" ירבדב ןייע
.ןוידה ךלהמב ררועתהל תויושעה תומיוסמ

הרותה תאירקו הליפתה .8

תימצע הדובע

תחאב ודמלנ רבכ הלאה םינידה בורש ,התייה החנהה .תתנכותמה הדובעה ךרדב ונרחב ןאכ
.ןיינע ררועת אל תיתרגש הארוה ךרדו ,(וחכשנ יכ ןכתייש ףא) תומדוקה םינשה

תונוכנ תעיבק םע :ןהימעט רבסה ידי לע תוכלהב דימלתה תועידי תא רישעהל ונלדתשה
הבושת התוא עודמ ןכ םג ול רמאנ ,דימלתה ידי-לע הרחבנש הבושתה תונוכנ-יא וא
.העט המב - וא הנוכנ

?םירופב "ללה" םירמוא ןיא עודמ

לע טעמ רבדלו יריאמה לש דחוימה ונונגס תא ריבסהל יוארה ןמ דל רוקמ תאירק ינפל
ילודגמ היהו םניינמל -1249ב דלונ יריאמה המלש םחנמ יבר :רוביח לעו ומוקמ לע ,ותפוקת
עבשו םישולשל שוריפ ,"הריחבה תיב" אוה לודגה ורוביח .(תפרצ םורד) סנבורפ ימכח
.(ה"ארה) יולה ןורהא יברו א"בשרה לש םרוד ןב היה .ס"שב תותכסמ


1 הלאשל
תועמשמ לעו ,"ללה" הלימה לש האלמה תועמשמה לע םידימלתה תא דימענ וז הלאשב
םולגה ןויערה ןבוי ןאכמ .ונלו וניתובאל השעש תואלפנהו םיסנה לע 'ה תא ללהל הווצמה
."הלש ללהה וז (הליגמה לש) התאירקש" קומינב

2 הלאשל
תואמצעב וכז אל רמולכ ,"שורוושחא ידבע" וראשנ לארשי .'ב קומינ אוה ןוכנה קומינה
.תינידמ

ידבע"כ םבצמ תא השיגדמו השיחממ ץראל-ץוחב םבורב וראשנ לארשיש הדבועהש ןבומ
.הנוכנה הבושתה ונניא ומצעלשכ הזה קומינה ףא ,"שורוושחא

4 הלאשל
ויה דועשכ ,םירצמ תאיציב םיה לע הריש לארשי ורמא דציכ :וז הלאש ררועתתש רשפא ןאכ
;הריש רמול תוצראה לכ ורשכוה ץראל וסנכנ אלש דע" :ךכ לע בישה דומלתה ?ל"וחב
(.דל רוקמ ףוסב ןייעו) ".הריש רמול תוצראה לכ ורשכוה אל - ץראל וסנכנשמ

םירופ יניינע םוכיסל םינודיח .12

הכלהה ןודיח
תרוצב אלא ,םידומילה לש הליגרה תרגסמב אל ןודיחב שמתשי הרומהש איה הנווכה
ןיא .הכלהב תועידיב םחוכ תא תוארהל ונהיי םידימלתהש ןפואב ,המודכו תורחת יקחשמ
.בייחמ ןחבמל ןודיחה תא ךופהל

השולש וא םיינש לכ רחאל תולאש 4-3 ,אשונה דומיל ןמז לכ ךשמב תולאשה תא רזפל רשפא
.םיקרפ

9 הלאשל
םירמוא שי :םשה רוקמ .ץ"שה תרזח םע םירמאנה םירופל םידחוימ םיטויפ - ץ"בורק
,(ב ,ביק "םייח חרוא") "םיקידצ ילהואב העושיו הניר לוק" - תובית-ישארמ בכרומ אוהש
.(הדימעה תליפתב םיבלושמה םיטויפ=) "תובורק" הלימה לש שוביש אוהש םירעשמ שיורתסא תליגמל ןודיח
10 הלאשל
"רחביהל" התצר רתסאש בושחל םיליגר םידליה .הלודג תיכוניח תובישח שי הז ןיינעל
:("דיגת אל רשא" ה"ד ,י ,ב רתסא) הלודגה םתועט לע ודמעי י"שר ירבד תאירקמ .הכלמל
ויה ,ךלמה לואש תחפשממ איהש ועדי םאש ,הוחלשיו היוזב החפשממ איהש ורמאיש ידכ"
".הב םיקיזחמ

11 הלאשל
תוביס תואבומ עטקב - ?'וכו ןמה תא הנמיזש רתסא התאר המ" :ןנבר ונת :ב ,וט הליגמב ןייע
רמוא איבנה והילאו ,ןמה תא הנימזה רתסאש ךכל םיארומאו םיאנת לש תוניינעמו תובר
ןיינעש ךכל הפי המגוד יהוז) !"יארומא יאנת והלוככ" הנווכתה רתסאש ,הובא רב הברל
(.תויתימא ןלוכו ,תובר םינפ ול תויהל תולוכי הרותבךירדמה תליחתל הרזח