הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ס"שת

גרבנזיא הדוהי 'פורפ : תינכותה ךרוע
ל"ז ןייטשדלוג ילתפנ ר"ד ,ינוקרי השמ ברה :םירבחמה
גרבנזיא הדוהי ,עד-רב קחצי ברה:תופתתשהב
רהה ןמ 'ש ברה :ץועיי
רפואל הילד :תינושל הכירע

:הירבחש ,ד"ממל פ"עבשות ןונכתל הדעווה ידי לע ותדובעב החנוה תווצה
תליג קחצי 'פורפ :הדעווה ר"וי
'ח ,סדה 'י ,ןמזורג 'מ ,סלג 'מ ,ןייטשנרב 'ש ,עד-רב 'י ,דנרא 'מ ,דגיבא 'א :הדעווה ירבח
רגרבנייטש 'נ ,חקור 'א ,ה'זור 'י ,אחפנ 'י ,לבאל 'מ ,ןמביל 'צ ,ינוקרי 'מ ,יקסולבוט

ל"ז יתהק סחנפ ברה ידיב תוראובמ תוינשמ ךותמ טקלנ הנשמה שוריפ


.

תויללכ תורעה

ותארוהו םירופ אשונה
ןנברד הווצמ
הכונחו םירופ

תוישרפה עברא .1
(הבחרהל) םידעומב הרותה תאירק

רתסא תינעת .2

התובישחו הווצמה - הליגמ ארקמ .3

הליגמה תאירק יכיראת .4
םיזרפבו םיפקומב האירקה
תרבועמ הנשב הליגמה תאירק
הזה ןמזב הליגמה תאירק יכיראת

הליגמה תאירק יניד .5
רדס יפל האירק
האירקה תעב הנווכ
?םיארוק המ

הליגמה תאירק יניד .6
?הליגמה תא ארוק ימ
הליגמה תאירק ןמז
הלימ לכ עומשל הבוחה
הליגמה תאירק יגהנממ
הבישיב הליגמ תאירק

םירופה ימי תווצמ ראש .7
םינויבאל תונתמ
םירופ תדועס
תונמ חולשמ

הרותה תאירקו הליפתה .8
תימצע הדובע
?םירופב ללה םירמוא ןיא עודמ

םירופ יניינע םוכיסל םינודיח .12