"תבש יקריפ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

שפנ חוקפ 9 'סמ קרפל
(105 'מע דימלתל תרבוחב)

:דחוימ רסמ דימלתל ריבעהל םיסנמ ונא "שפנ חוקיפ" קרפב
הרותה תווצמ םויקש ךכב אוה תידוהיה הכלהה לש הדוחיי ."םייח תרות" איה לארשי תרות
אלו" :ונימכח ושיגדהו "!םהב יחו" :ונתוא הדמיל הרותה .ידוהי שפנ תלצה ךרוצל החדנ
תויוגייתסהה תא ריהבהל תאז םע דחי ךא ,הז דחוימ ןפ שיגדהל הרומה לע "!םהב תומיש
.דועו אפור ירבד יפל שפנ חוקיפ ,הנכס וב שיש הלוח ןוגכ ,תויתכלהה

וניסינ ,תושפנ ןוכיסו םייח תלאש וניינעש ,"שפנ חוקיפ" אשונה לש דבכה ישגרה ןעטמה תא
ךא ,םייח תנכסב םנמא תונדה תויצאוטיס ביבס קרפה תא ונינב ךכ םושמ .ןדעלו ךכרל
עיגמ םמויסבו םידלי םהב םיבככמש ,םייתרגש טעמכ םיעוריא םהש אוה ןבורל ףתושמה
.בוט ףוס ללכ ךרדב

ךותמ הכלה תאיצמב ולש תונמוימה תדימ תא תנחובו תרזוח הז קרפב דימלתל הדובעה
תא אוצמל וילעו ,היעב דליה ינפב הדימעמ איה :יעבט לולסמ לע היונב וז ךרד .הכלהה תורפס
.םיפרוצמה תורוקמב הנורתפ

םיאנתב ,תבשה ירוסיא תרגסמ לש "הריבש" תמיוסמ הדימב היה "שפנ חוקיפ" קרפה
ירוסיא לש המלשה תרגסמה לא םירזוח דימלתל תרבוחב .הכלהה תולבגמבו םימיוסמ
.וז תרבוחב הב ןודנש תונורחאה תוכאלמה תצובק לאו תבשב הכאלמ

תבשה תורשל עדמה 11 'סמ קרפל
(122 'מע דימלתל תרבוחב)

ובלשל העצהב ןהו ומצע אשונב ןה ,תונשדחהו שודיחה ןמ שי "תבשה תורשל עדמה" קרפב
.םידימלתל תבשה תווצמ תארוהב

ךיאו ,עדמל הרות ןיבש טקילפנוקה לע רשגל ןתינ דציכ ,הלאשל הבושת םידקהל אב אשונה
דליל בישי קרפה .םייגולונכטה וישודיח לע ,ינרדומה םלועב תבשה תווצמ תא םייקל רשפא
.רקחמו דומיל ,ןונישו ןויע רחאל קרו ךא ,ןתינ ףא ןתינ :תיבויחה הבושתה תא

שיגדהל יאדכ ,עדמה ישודיחמ תולועה ,תולאשל יתכלה הנעמ תאיצמ לש הזה ךילהתה תא
קרפב שי וצרת םא ."םייח-תרות" לש ףסונה ןפכ ,לארשי תרות לש רחאה הדצכ םג םידליל
לש רואב לארשי תרות תא םיריאמ םיקרפה ינש וידחיו ,"שפנ חוקיפ" קרפל המלשהה ןמ הז
."םהב יחו"

:רשפאה לככ ץלמומ םירכזנה םיינכטה םיטרפה תניחבמ קרפה תובכרומ לשב
.קרפה תארוהב היגולונכטל וא הקיסיפל הרומה תא ףתשל (א
,פוקסוטוא) התיכל ןודנה טירפה תאבהב - תילמיסקמ השחמהב קרפה תא דמלל (ב
,יתד בושיב ,םילוח תיבב) וב שומישה וא רוצייה םוקמב רוקיבב וא (תבש ןופלט
.(הבילחה ןוכמב
רקבל ןתינ .םילשוריב "יתכלהה יגולונכטה ןוכמה" ימוסרפמ םירבד םיטטוצמ קרפב
.וישודיחמ בורקמ םשרתהלו וב
תא םותרל ןתינ דציכ דימלתה שוחי ךכ .ןיינעה לע האצרהל אשונב החמומ ןימזהל (ג
.תבשה תורישל עדמה


תבשב םיקחשמ 12 'סמ קרפל
(12 'מע דימלתל תרבוחב)

אוה "תבשב םיקחשמ" אשונה ,"םיקחשמ" ונב םיררועמ רשא המיענה היצאיצוסאה לכ םע
הז אשונב שאר םילקמ ונא תחא אלו ,דליה לש ידעלבה ומוחת םה םיקחשמ .יידמל יתייעב
הכ ךכ םושמ .םיקחשמה יטרפ תא םיריכמ ונניאש הדבועה ףא טעמב אל הזל תמרות .ךכ לשב
הכלהה ירפסב םידחוימ םיקרפ ושידקה רשא ,ונרוד ימכחמ המכ לש הכורבה המזויה הבושח
.הז אשונל
עדיה תובישחל (רתוי םירגובמה תעדות תא ףאו) םידימלתה תעדות תא ררועל איה םתרטמ
.םידליה יקחשמב רושקה יתכלהה

רתומ :הרהזא רורמת תבצה - קרפה תרטמ וז ןכש ,רורמת רויצב קרפה תא ונחתפ ידכב אל
?תבשב רוסא וא

,םיימוי-םוי םישיחרתב םתויחהלו םשיחמהל ,רשפאה לככ םירבדה תא טשפל וניסינ
ךרדב ןהו הכלהה תאיצמב ןה ,דימלתל יתכלה רגתא ןה םהילא תופרוצמה תודובעהשכ
.התרבסה

:םיקחשמ יגוס ינש םינודנ ונקרפב
("לופונומ" ,"זוכיר") .המודמ ףסכב םהב םישמתשמש םיקחשמ (1
(לגר רודכו סינט רודכ) רודכ-יקחשמ (2
.("ררובה" הכאלמה באב הנודנ םיעוצעצ יקלח תרירב)

:תולטמ יתש עצבל שקבמ דימלתה ,תויצאוטיסב םייוטעה ,םיקחשמה יגוס ינשב
הכלהה תאיצמו םיפרוצמה תורוקמב ןויע :תחאה
.תועצומה םיכרדהמ תחאב הכלהה תרבסה :היינשה
.רבדב לוקשי הרומה .הנושארהמ השק היינשה המישמה

דחא ביבס היצאוטיס תונבל תשקבתמ הצובק לכ הבו ,תיתצובק הדובע תעצומ קרפה םויסב
.םיטרופמה תורוקמה יפל הכלהה תעיבקל הדובע ןיכהלו ,םירכזנה םיקחשמה
טילחי ,הרומה תושרל דמועה ןמזלו אשונה תובישחל ,םידימלתה תייסולכואל םאתהב
םידימלת לע הליטהל ילואו ,המצמצל וא התומלשב הדובעה תא וידימלתל תתל םא הרומה
.םימיוסמ

םיקחשמ םידימלתהש םיקחשמ לש תיללכ המישר תנכהב קרפה תארוה תא חותפל עצומ
.םהב

םאו ,"תבשב רוסא" וא "תבשב רתומ" קחשמ לכ דיל ןייצל שקבל יאדכ תמדקתמ התיכב
.רוסא קחשמה תבש ירוסיאמ הזיא לשב רעשל םהמ שקבנ ,"רוסא" םינייצמ םידימלתה

.םינושה םירוסיאה יפל תוצובקל םתוא קלחנו ,תבשב םירוסאה םיקחשמה לש המישר ךורענ
.ןכדועתו ןקותת ,המישרה בטיה קדבית אשונה םויסב

םוקמב וז לש המוקמ .תבשב םירתומה םיקחשמ תמישר םג קרפה םויסב ןיכהל ץלמומו יוצר
ריינ לע המישרה תא ןיכהל ,ילוא ,וחמשי יתונמא ןורשכ ילעב םידימלת .תיבבו התיכב טלוב
.הטשקלו ףלק יומד

וא עבצ ומכ רכיה ןמיסשכ ,םיקחשמ לש םיירוטאינימ םימגד ןיכהל עצומ הכאלמ רועישב
.רוסא וא רתומ אוה םא הארמ רחא ןומיס

הלדבה - 13 'סמ קרפל
(131 'מע דימלתל תרבוחב)

לע הלדבההו "תעדה" תכרבב ,הליפתב הלדבהה :"הלדבהה" אוה ונדומיל לש ןורחאה אשונה
ונלש הדירפה תא ןמסל לוכי הז אשונ דומיל ןכלו ,תבשמ הדירפה תא םינמסמ םהינש .ןייה
,ילנויצומא-יתיווח אשונל "הלדבהה" אשונה תא ךופהל יוצר ךכל יא .תבשה אשונ דומילמ
.תבשה לש המעט תא םעטש ,דימלתה יפב בוט םעט ריאשי רשא

תאלעה הלוכש דימלתל הדובעב ונחתפ :קרפה הנבמ תעיבקב םג ונתוא החנה הז לוקיש
ךרד תא ונכשמה ךכב .ןייה לע הלדבהה - רתוי העודיה הלדבההמ תויווחו םימשר ,םירואית
הירוגטקה לא היווחה ןמ ,עודי תוחפה לא עודיה ןמ הכלהה לש יטקדידה ללכה יפל ונדומיל
.דומילה רמוח לא דימלתה ןמו תיתכלהה

:תורחא םיכרדב קרפה תא תונבל רשפאו רשפא ךא
:ם"במרה ירבדב ןויעב חותפל רשפא .1
תבשה םוי תא רוכז" :רמאנש ,םירבדב תבשה םוי תא שדקל הרותה ןמ השע תווצמ
.ותאיציבו ותסינכב והרכזל ךירצו .שודיקו חבש תריכז והרכז :רמולכ ".ושדקל
הכלה ,טכ קרפ תבש תוכלה ,ם"במר) .הלדבהב - ותאיציבו םויה שודיקב - ותסינכב
('א
.האיציבו הסינכב תבשה תריכז תא תוושהל ןתינ

יכ ףא ,החיתפ תדוקנ תויהל הלוכי ,"תעדה" תכרבב ,הדימעה תליפתב "הלדבהה" םג .2
.םרודיסבש "ונתננוח התא" תליפתב ונייעי םידימלתה .תמסרופמו העודי תוחפ וז הלדבה
קוסעת תעצוממ התיכ .הברה התועמשמבו הכרבה םוקימב קוסעת ההובג המרב התיכ
ררועל לדתשנ .שדח עובש חתפב ללפתמה תא הוולמה השוחתב ,הלדבהה תכרבבש תושקבב
.הז דחוימ עגרב ולש ויתושקב תא ונוק ינפל חישהל ןוצרה תא דימלתב

יכ ,שיגדהל שי ךא ,תונושה תודעה ןיב "ונתננוח התא"ב םיחסונה ילדבה לע דומעל בושח
.הלדבהה רקיע הניאש ,החיתפב ,אובמה יעטקב םייוצמ ולא םילדבה
לכב רדסבו ןכותב ,הנבמב תווש ולאו ,ןייה לע תוכרבב איה הלדבהה תווצמ םויק רקיע
.לארשי תוליהק

רדסל ונסחייתה שודיקה לע קרפב .הלדבהב תוכרבה רדסב הבחרהב קוסענ וז דומיל תדיחיב
.אשונב יאמש תיבל ללה תיב ןיבש תקולחמלו תוכרבה

ןתינ :תויתריצי תויוליעפב תוברהל הפ ףא םיעיצמ ונא ,םימדוק םייתייווח םיקרפב ומכ
ןכ ומכ .הלדבה אשונה לש הפי םוכיסכ םיקיתע םימגד פ"ע םימשב תואספוק רייכל וא רייצל
.השודק ישימשת תוכורעתב רקבל רשפא

תא םירש ןכמ רחאלו לידבמ םירוהה דחא הבש ,"הכלמ הוולמ" ,תבש יאצומ תביסמ םויק
.תבשה םוימ הדרפה תייווחל םורתת וז הביסמ - תבש יאצומל םייתרוסמה םירישה
,תינוימד היישעמ ונאבה .הלדבהב תוכרבה רדסב הנדה תידומיל הדיחי הזב תעצומ םויסל
.ויניעב בוטכ הב תושעל ,הרומל הזב תעצומו ,דימלתל תרבוחב תאבומ הניאש

הנבי ימכח
.קלודה הלדבהה רנו םימשבה ילכ ,שודיקה עיבג ,ןייה קובקב ואבוה רוג תחפשמ לש הנחלושל
.ויניע דגנל תודצרמ ולחה תויתואהו ,שחל-שחר עמשנ ,ורודיסב ףדפדמ החפשמה שאר דועב
:בוכיעה רשפ תא ריבסה םיהמתה ותיב ינבל
.והומכ ןיא ביר הלדבהה תוכרב ןיב -
.אוה ינא רמוא הזו ,אוה ינא רמוא הז
,התעדב תככוחכ הלאמשו הנימי הענ רשא ,רנה תובהלמ םילוע ועמשנ תולוק יצופצפ
:הירבד וריאהו היפ החתפ דימו

ארק "!רוא יהי" .הריציל ינא הנושארו שאר .הרוכבה תוכז ,תורנה תכרב ,יל -
!הלדבהה תוכרב ,ייתוער ,ןתא םג הנארק "!רוא יהי"ו ,האירבה תישארב םיקולא
תקדטצמכו ,הברק ,םימשבה תכרב הזעהש דע ,הלדבהה תוכרב ראש ודמע תומהדנכ
:הרמא

יאכז ,םוי לש ורקובב ולידבה ול ... ךתלב ןיאו ,!רוא רמ ,דואמ התא בושח ןכא -
ןתמה ,רואה גפו םויה ךשחשמ ,התע ךא .רדסה שארב דבכנה ךמוקמ תא עובתל תייה
...ךרותל חור ךרואב אנ

:תרמואכ ,הלדבהה רנ תבהלשב הפשנ ,בר יכ הסעכב ,רנה תכרב
.םכמלוע םכילע ךשחי ,יל יוארה דובכה תא יל וקלחת אל םא -

- .עיבגב גזמנה ןייה לש לגלגתמה ולוק עתפל עמשנ - !םינחכו ,םכל ורוס ,ורוס -
!(ו"צר ,ח"וא רוט) "ןייה לע אלא ןילידבמ ןיא" אלה !?םתא המו םתא ימ ,ידעלב
,תבשה תסינכב :"ושדקל תבשה םוי תא רוכז" תווצמ תא םימייקמ יתועצמאב
.הלדבהב ,התאיציבו ,שודיקב

:היחבש תא הנומ ןייה תכרב הלחה ,היתוער תבוגתל תופצל ילבו
.בורל היוצמו הרידת ילש יתכרב ,דימתו רידת תויוצמ ןניאו ,ןה תורידנ ןכיתוכרב -
ונינש אלהו .עובשל תחא קר - םכתכרבו ,תובורק םיתעל םיכרבמ "ןפגה ירפ ארוב"
"םדוק רידת - רידת וניאשו רידת" :ונידיב ללכו ".הרידת ןייה תכרב" :ארמגב
.(ב"ע ,אנ תוכרב)

שחל ,דצה ןמ דמעש ,ןטקה יסוי ךא .םירבדה תא ןיבהל תושקתמ וארנ תוכרבה
:ויבאל

,"הצר" תכרבש ןוזמה-תכרב תוכלהב ונדמלשכ ,תאז ונל הריבסה הרומה ,ןכ -
םישדוח ישארב קר תרמאנה ,"אוביו הלעי" תכרבל תמדוק ,תבש ידמ תרמאנה
.םיגחבו

לא !יסוי ...ש ...ש ...ש - :תיבה ינב ראש ושחל ,םכחה םנבמ תחנ םיוור םירוהה דועב
.!תוחכוותמה תוכרבל עירפת
:הכישמה ,היניזאמ להק תוניינעתהב השיגרהש ןייה תכרבו
,חספ לש רדסה-לילב תוסוכה עבראב ,ןיאושינ תוכרב עבשב םירמוא יתוא -
ירפ ארוב" ,תדחוימ הנושאר הכרב יל הדחייתנ יכ ,המית אופא ןיא .םירופ-תחמשב
."ןפגה ירפ לעו ןפגה לע" ,תדחוימ הנורחא הכרבו ,"ןפגה

תורנ :יתוא ואר ףא ואר - תורנה-תכרב הרבד תא העטק - תראפתה תווצמב םא -
.שדקמה תרונמ ףאו הכונח תורנ ,הלדבה רנ ,תבש

לע ןייה ךוסינ תא !שדקמב ףא יתובישח התייה הבר המ !?רוא רמ ,תרמא "שדקמ" -
!?תחכש חבזמה

:הארקו חוכיווה תמיבל הצרפ ,םימשבה תכרב זוע הרזא ןאכ
ידמ !?חיר ינתונ םימשב היושעה תרוטקה לע םתעמש אלה ?םיקסוע םתא שדקמב -
לעו !ינממ םינפה-םחל ןחלוש לע וחינה ותבשב תבש ידמ !ינממ וריטקה ומויב םוי
,םלוכמ שודקה ,לודגה ןהוכה סינכה ,םירופיכה םויב ,רתויב שודקה םויב - םלוכ
חוחינ חיר ,ןכא ...םישדוקה שדוקל ,רתויב שודקה םוקמל חירה ינתונ יימשבמ ,ינממ
... יתייה 'הל

...רבעה תונורכז לע תקפרתמ תא - רואה תכרב הסירתה - ?תייהש ךכב המו !?תייה -
,םימיה תעבש רוא ,ירוא ןכש ,דיתעל תווקת םגו ,הלאכ רבע תונורכז יל שי ינא ףא
?יילע תא הפידע המב ,שדקמ ונל ןיאשכ ,התע ךא .אובל דיתעל זנגנו ,קזחו לודג היה
.םיענ חיר אלמנ רדחהו ,ןטק רהוצ חתפנ םימשבה ילכב
:ועמש םיענה חירה תא ופאשש החפשמה ינב

ונממ תינהנ המשנהש רבד והזיא" יכ ,םדאה שפנל האנה ינממ :ינא תדחוימו הדיחי -
.('ב 'מע ג"מ תוכרב) "חירה הז :רמוא יווה ?ונממ הנהנ ףוגה ןיאו

לאש - ?תבשה תאצ לש וז העשלו םכל המ ךא .םכלוכ םתחבתשה בוטו הפי -
:ךישמה הנעמל תופצל ילבו ,הלדבהה רנ םמתימכ
,םיפער ינש ןושארה םדאל ה"בקה ןמיזש ,תבש-יאצומב התייה יתיירב תליחת ינא -
?ןושארה םדא ךריב המו .(ב ,א"י הבר תישארב) .רוא ןהמ אציו הזל הז ןשיקהו
ואשעו רמא םיקולאש ,רואל עובש לש ותחיתפב דובכ אופא ונת ."שאה ירואמ ארוב"
.ןושאר ואשע םדאו ,ןושאר

ינפמ :ךל ריבסא ,ןכבו - םימשבה תכרב ההמת - !?תבשה תאצלו יל המ תלאש -
ם"במר) "בוט חירב התוא ןיבישימו התוא ןיחמשמ ,תבש תאיציל תבאוד שפנהש"
יימשב חירו ,ףורשל ליחתמש ,םונהיג לש שא םושמ ןכו (טכ הכלה ט"כ קרפ תבש
...ורזפמו ערה חירה תא גיפמ אוהו ,הדשה חירכ והירה

תולבקמכ ,ךרד הל וניפ תוכרבה .הלדבהה תכרב םידבכ םידעצב האבו הברק דצה ןמ
:היתוער ינזואב השחל רנה תכרב קר .התובישח תאו התופידע תא ןהילע
..."ךשוחל רוא ןיב לידבמה" :הב םיריכזמ יתוא יכ ,הלדבהה תכרבל ,הל היינש ינא -

לש הטעמב הארקו זכרמב הבצייתה הלדבהה תכרבשכ ,טא ועווג חוכיווה ידה
:תובישח
יל רמאת וזו ,הנושאר ינא רמאת וז ?ןובירת יכ ןכל המ ,הלדבהה תוכרב ,ייתויחא -
!ועמשו ותיכסה .הרוכבה

.תוכרבה רדס תעיבקלו ומויסל דע הלדבהה תוכרב ןיב ינוימדה חוכיווה תא ךשמה *

:ךל תיארנה תרחא ךרד לכ וא ןהמ תחא ךל רחב .היעבה ןורתפל רפסמ תויורשפא ךינפל
."הנבי" רדסה יפל ןמצעב תורדתסמו תוענכתשמ תוכרבה (1
."ןידה-קספ" תא תעבוק תוכרבה תחא (2
.םיחכוותמה ןיב רדס טילשמ ,רוג רמ ,חראמה ,החפשמה שאר (3

:הלא םיעטק ,לכותש לככ ,חוכיווה לש וכשמהב בלש
(ו"צר ,ח"וא רוט) .הלדבה רנ ,םימשב ,ןיי :הלדבה רדס
,ט"כ קרפ ,תבש תוכלה ,ם"במר) .ןייה לע לידבהלו ןייה לע שדקל םירפוס ירבדמ
('ו הכלה
.רנה לע ךכ רחאו םימשבה לע ךכ רחאו ןייה לע ךרבמ :תבש יאצומב הלדבה רדס
תבש תוכלה ,ם"במר) .לידבמ ךכ רחאו ,"שאה ירואמ ארוב" ?רנה לע ךרבמ דציכו
.(דכ ,ט"כ קרפ
תחתופ) הכורא הלדבה תכרבו ,תורצק (רנ ,םימשב ,ןיי) תונושארה הלאש יפל
(ב"ע ,ב"ק םיחספ ,'מג ,ם"בשר) .ףוסל הרמוא ךכיפל ,("ךורב"ב תמייסמו "ךורב"ב
ןיכרבמ ןיאש ,םהירחא רזחל ךירצ וניא ,ול ןיא םאו .ול שי םא ,םימשבה לע ךרבמו
(ז"צר ,ח"וא רוט) .תבשה תאיצימ תבאוכ איהש שפנה בישהל אלא ןהילע
ןיכרבמ ןיאש ,וירחא רוזחל ךירצ וניאו ול שי םא ,"שאה ירואמ ארוב" רנה לע ךרבמו
(ח"צר ,ח"וא רוט) .תבש יאצומב רואה ארבנש רכזל אלא ,וילע
.ינוימדה חוכיווה םויסב ותוא ףא בלשל הסנ .הלדבהה תוכרב רדסל האנ שוריפ איבנ םויסל
:ץ"בשרה י"פע
םטוחהו ,םעוט ןושלה :הלעמל הטמלמ ,םישוחה רדס יפ-לע הלדבהה תוכרב רדס
.ליכשהל חומהו תוארל םייניעהו ,חירמ

הכאלמ תובא ט"ל תארוהל

הכאלמ ירוסיא
רוקמה ןהש ,הכאלמה תובא ט"ל תכסמל ,קהבומ יתכלה קרפל דימלתה עדוותי וז הביטחב
.תבשה ירוסיא לכל סיסבהו

הכלהה ירפס בורב .הגרדהב םתוא דמלי דימלתהו ,םיבר םיגשומ םיללוכ הכאלמה ירוסיא
,אשונה לש ןושארה קרפב ."ןווכתמ"ו "אפוג" ומכ ,"תבשחמ תכאלמ" לש םינויפאה םייוצמ
םיגשומב ןוחטיב ול הנק דימלתהש רחאל קר .רוחיאב ולא םיגשומ םיעיפומ דימלתל תרבוחב
לש האלמה הרדגהה תא שגופ אוה זא קר ,"תובש"ו "הדלות" ,"הכאלמ בא" ומכ ,םיינושארה
בתוכה" ומכ ,דימלתה םלועל הבורק איהש הכאלמב םיקסועש העשב .אתיירואדמ הכאלמ
."תבשחמ תכאלמ" אשונה םע םג דדומתהל לוכי אוה ,"תויתוא יתש

תווצמה ימעטל
:םימוחת השולשב ונזכרתה .הכאלמה ירוסיאל תווצמה ימעטב ונקסע אל דימלתל תרבוחב
?תבשב הכאלמה ירוסיא םה המ (1
?הכלהה ירפס ךותמו שמוחה ךותמ םיטרפו רקיע םידמלנ דציכ (2
.ונתיבב תבשה השעמב תוכלהה לש ןמושיי (3

ורסאנ תומיוסמ תולועפ עודמ הריבסמ הניא איה ."?עודמ"ב תקסוע הניא דימלתל תרבוחה
ונודמיל םיארומאו םיאנת .הכלהה דומילב ינשמ םוחת ןה תווצמה ימעט .ורתוה תורחאו
.ןהירחא ןירהרהמ ןיאש "ךלמ תרזג"כ תווצמה תא ונילע לבקל

דעו ןואג הידעס 'ר זאמ :לארשי תבשחמ לש הירוטסיהב תורחא תושיג םיריכמ ונא תאז לכבו
םג ךא .ןהימעט תרבסה ידי לע תווצמל ונבל תא ברקלו ונינזוא תא רבסל םימכח וחרט ונרודל
החוכ יכ ןורקיעל םינמאנ ויה םה ,תווצמל םיינויגה םימעט יוליג לע ונימכח ודקש רשאכ
םה םימעטה .הרובגה יפמ ונל הנתינ איהש ךכב אלא ,המעטב ןניא הווצמה לש התוכמסו
.הוולנ טושיקכ קר םלועל

לש חורה ךולהל םאתהב וחדנו ולבקתה תווצמה ימעט יכ ,עובקל םילוכי ונחנא רוחאל טבמב
היתוללכ לע הכלהה .הכלהל טלחומ דוגינב תווצמה ימעט םיבצייתמ ןאכ .תונושה תופוקתה
.הרוצ םיטשופו הרוצ םישבול תווצמה ימעט וליאו ,רודו רוד לכב הרירשו תמייק היקודקדו
לש הנתשמה חורה ךולה ןיבל ,תיקולאו תיחצנ איהש ,הכלהה ןיב רשקה תא םירצוי םימעטה
.הפוקתה

םינומא םה .הרגתמ ףאו השקמה בוחרל םיפושח ,החותפ תרגסמב םייח ונלש םידימלתה
,םינעוט ובש םוקמה תויהל םינידה רועיש בייח ןכל .םוחת לכבו גוס לכמ תולאש לואשל
ינטנופס ןפואב תולועו תוררועתמ ןניא ולא רשאכ םג ,תויתוהמה תולאשב םינדו םישקמ
.התיכב

ורמאמב ,ץלזנייטש ברה ."?עודמ"בו "?המל"ב ןודל ,תווצמה ימעטב קוסעל אופא ונילע הבוח
."?עודמ" לש תולאש גיצמ ,('ו תונייעמ) "תבשב החונמו הדובע לע"
לבא .הרותה ימיב הדובע התייה ילוא ... איה הדובע תבשב רורפג תקלדה םאה" -
"?תעכ
אל וז הדובעו ,העיז דע עגייתהלו םידבכ תואשמ תאשל םדא לוכי דחא דצמ" -
אלל) םוקמל םוקממ הכיס תרבעה ינש דצמו ,הכלהה יפ-לע 'הרוסא הכאלמ' ארקית
".רומח שנוע הילע םישנענש הכאלמ איה (בוריע
ישחומה ןחוסינו ,תבש תוכלה דמול לכ תודירטמה תולאש ןה ץלזנייטש ברה לש ויתולאש
ןמ םלעתנ) .םה םהיתויעב תא ףושחל םידימלתה לע לקהל לוכי לארשיב בר יפמ הטובהו
(!תובושתה תא ריהבהל ידכ ,תויטקדיד תוביסמ תונעטה תא גיצמ ץלזנייטש ברהש הדבועה
רשאכ .תיעמשמ דחו תיתכלה איה הבושתה ,הרוסא הכאלמ וזיא ,םילאוש ונחנא רשאכ
.תובייחמ ןניאו תונוש ןה תובושתה ,"?עודמ" םישקמ

ךרוצו ,העשה ךרוצ אוה תווצמה ימעטב קוסיעה .הכלהה דומיל אוה דומילה רקיע :םוכיסל
רוקמ לכ ךותמ וא ,טקלה ךותמ םיאתמה טסקטה תא רחבי אוה .הרומה לש וידיב רוסמ הז
.וידימלתלו ול הפיש העשב וב לפטיו ,רחא

ךשמה