"תבש יקרפ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

הכאלמ תובא 10,7,4 םיקרפל

.('י ,'כ תומש) "...הכאלמ לכ השעת אל :ךיהולא 'הל תבש יעיבשה םויו"
(ב"י ,'גכ תומש) "...תבשת יעיבשה םויבו ..."
הכאלממ תוענמיההש ןאכמ ."הכאלמ לכ השעת אל" איה תבשב התיבשה לש התועמשמ
."השעת אל" תווצמו "השע" תווצמ איה תבשב

אלא ,החונממ דחוימב הנהנ וניא ועבטמש ,דליה לע רקיעב םידיבכמ םיברה תבשה ירוסיא
.תוליעפל קקותשמ

תולבגומ תשגרהל םיליבומ םניא תבש ירוסיא יכ ,שיחמהל איה וזה תידומילה הדיחיה תרטמ
.תבשה לש השודקה תריווא תא םירצויה םה אלא ,הקוצמו

םשרתמה רענה לש ויניע ךרד .היווחכ הכאלממ התיבשה תא לביק יאקירמאה רענה לאכימ
.השודקה תא ,"'הל תבש"ה תא תואטבמ "השעת אל" תווצמ אקווד יכ ,דימלתה םג שוחי
.'הל שדוק תבש השוריפ הכאלממ תוענמיהה

:םיקלח השולשמ תבכרומ תידומילה הדיחיה
.השק אשונל המיענו תזכרמ החיתפ - לאכימ לש ורופיס (א
"השעת אל תווצמ"ל "השע תווצמ" ןיב ןיחבהל שרדנ דימלתה הבש תיתריצי ןוימ תדובע (ב
(דימלתה תרעשה יפ-לע) .ןהמ םשרתמ לאכימש
תא תורצויה ןה ,תומישרמה ןה ,תויטננימודה ןה "השעת אל" תווצמ :הפוצמה הנקסמה (ג
.השודקה

המיאתמ וז הלאש ?תבשה תשודק תא םישח ונא דציכ :ישיא רואית ףיסוהל לכונ תאז לכל
.תיתד הנוכשב םירגה םידימלתל

החיתפל תורחא תויורשפא
תווצמו "השע" תווצמ לא ,ונלש הנוכשה ןמ ,ישיאה ןמ אצנ ,הדיחיה יקרפ רדס תא ךופהנ (1
.תיב ירועישל וא רועישה ףוסל האירק רמוח היהי לאכימ לש ורופיס ."השעת אל"
םוי תא םיקולא ךרביו" :"ולוכיו" תשרפב חתפנ ,רתוי ההובג התיכב דמלנ אשונה רשאכ (2
עובשה ימי לכש ,ןמב וכריב" ."שדקיו ...ךרביו" ('ג ,'ב קרפ תישארב) "ותוא שדקיו יעיבשה
.(םש ,י"שר) "תבשב ללכ דרי אלש ,ןמב ושדיקו ,הנשמ םחל ישישבו ,תלוגלוגל רמוע םהל דרי
.םילשבמ ןיאו ,םיפוא ןיא ,טוקלל םיאצוי ןיא ,דרוי ונניא ןמהש ךכ ידי לע תרצונ השודקה
,וז תועמשמל תוסחייתהמ ענמיהל השקש המדנ .תפסונ תועמשמ "תבש" לעופה לביק ונרודב
האחמה תותיבש ןיב רשק אוצמל לכונ םאה .אשונב הקמעהל ררגיהל רוסא יאדווב ךא
?תבשב התיבשה ןיבל ןהיגוסל

םיניגפמ ונא תבשב .הניגפמ תוענמיה ,ךרוצל תוענמיה ,תנווכמ תוענמיה איה התיבש לכ
."האולמו ץראה 'הל"ש

(47 דומע דימלתל תרבוחב) הרעשב םייולתה םיררהכ
,"הכאלמ לכ השעת אל" םידמולו םירזוח ונחנא .םיבותכה ןמ םיעמתשמ םניא תבש ירוסיא
.םיבותכב הבושת אצמנ אל ךכל ?הפקיה והמו ?התרדגה יהמ ?הרוסאה הכאלמה יהמ ךא
,הרעשב ןייולתה ןיררהכ םה תבש תוכלה" :םרמואב תאזה ההימתה תא םישיחממ םימכח
.('ח הנשמ ,'א קרפ הגיגח הנשמ) "תובורמ תוכלהו טעומ ארקמ םהש

תא ךופהנ !שמוחב תוטרופמו תוראובמ ןניא תבש תוכלה :הכיבמ הנקסמ הרואכל יהוז
ןיבל בתכבש הרותה ןיב יחרכהה רשקה תא החיכומ תבשה תווצמ :יבויח רסמל הכובמה
.הפ-לעבש הרותה

םירצמ תאיציל רכזכ ,םלועה תאירבב תרכזנ איה .שמוחב תבשה תרכזנ םימעפ הרשע עבש
ששוקמה השעמ רופיסב ,םידעומל החיתפכו ןכשמל תוישרפ תוכימסב ,יניס רה דמעמבו
תאז - "תבשה תא תושעל" דציכ ךא ,"תבשה תא תושעל" רמאנ תובר םימעפ .דועו ושנועו
"יניסמ השמל ונתינ םלוכ הפ לעבש הרותו בתכבש הרות" .הפ-לעבש הרותהמ קר דומלל לכונ
תרבעה תלשוש תא טקלפ לע וא חולה לע ןיכהל הזל רשקהב יוצר .("יתוקוחב" ,םינהוכ תרות)
.הפ-לעבש הרותה

םידימלתה תא חולשל הפי .יזכרמ םוקמ תבש תוכלה תוספות םירפסה לכבו םיבלשה לכב
םייוצמ תבש תוכלה לש "ןהיקודקדו ןהיתוטרפ" ןכאש וקדביש ידכ ,םמצע הכלהה ירפסל
.םכותב

חרואב ןמזה לכ םילחה םיברה םייונישל סחייתהל בושח ?הכלה ירפס רוד ידמ םיפסונ עודמ
םויק לש תואיצמה םגו ,תושדח תולאש הלעמ ונימיב ךכ לכ תחתופמה היגולונכטה .ונייח
תונורקעה יפ-לע הכלהה ירפסב תונודנ ןלוכש תושדח תויעב הלעמ םיידוהי אבצו הנידמ
.יניסמ השמל ורסמנש

(49 דומע דימלתל תרבוחב) ןכשמהו תבשה
:תענכשמו העיתפמ הרוצב ןכשמה לא תרשקתמ תבשה
תוישרפה תוכימסב (א
.םיינושלה םיזמרב (ב

השמ :ןכשמה תמקה יוויצל תבשה תכמסנ ,"להקיו"ו "אשת יכ" ,"המורת" ,ןכשמה תוישרפב
;("אשת יכ" תשרפב) תבשה לע הווצמו ,ןכשמה תיישע תא טרפמ

תשרפב) תבשה לע הליחת הווצמ ךא ,ןכשמב הדובעה תקולחל לארשי ינב תא ליהקמ השמ
.("להקיו"

:היישעב לארשי םיברמ ןכשמה תנכה תראותמ ובש קרפב .רשק שי תינושל הניחבמ םג
אלא ,"רומשב" אלו "רוכז"ב אל תבשל רשקב וניווטצנ םשו ."השעת" ,"השעו" ,"תישעו"
םינומש) ןכשמה תכאלמל רשקב תורכזומה תוברה תוישעה דגנכ ."תבשה תא תושעל" יוטיבב
:תובורמה תוישעה ינפמ החדנ וניאש המ דמוע "שדקמ יל ושעו"ב תוליחתמהו (!םימעפ

.(389 'מע ,ץיבוביל 'נל 'י תומש רפסב םינויע" יפ-לע) "תבשה תא תושעל"
"תישעו"
תבשה תא תושעל --------------------" "ושעו"
"השעת"
"השעו"

ןייעל בייח דימלת לכ .תבש תוכלה דמולה דימלת לכ םשרתהל בייח הזה ןווכמה רושיקה ןמ
הלאשל עיגיש דע ,םיינושלה םיזמרב ןיחבהלו תוישרפה תוכימס תא תולגל ,םיבותכב ומצעב
."?ןכשמה לצא תבש ןיינע המ"

ינש בלשבו ,ה"ל קרפב הליחת ןייעל בטומ ."תומש" ירפסב םידיוצמ רועישל ועיפוי םידימלתה
הלאשה רשאכ קר ."להקיו" תשרפב רתוי תטלוב תוישרפה תוכימסש םושמ ,א"ל קרפב
.'ב 'מע ,ט"מ ףד תבש תכסממ האבומב ןייענו ,תורבוחה תא חתפנ ,התיכב "תרעוב"
הזב ,ןכשמב םתישעש תוישעה לכמ וענמיתש הזב ?תבשה תא ושעת דציכ :היהת הנקסמה
םע לעו ןכשמה ימיקמ לע ,תבשב ורסאנ הכאלמה תובא ט"ל .תוכאלמה ט"ל תא ושעת אלש
.ויתורודל לארשי

(50 דומע) תוכאלמ ט"ל
.םיגייסבו תודלותב ,תובאב :תוכאלמה ט"לב הדובעה הליחתמ הז בלשב
תוכאלמה תא אצמי אוה הנשמב .הפ-לעבש הרותב תוכאלמה 39 תא אוצמל חלשנ דימלתה
םייונישב) תוכאלמה ןתוא תא אצמי אוה ם"במרב .'וכו "שרוחה" ,"ערוזה" :םילעפ תרוצב
."העירז" ,"השירח" :הלועפה םשב (תוכאלמה רדסב םיטעמ

לע םג אתיירואדמ םיבייח םאה :תיתכלה תקולחמ גציימ ם"במרל הנשמה ןיב חוסינב לדבהה
תאבומ הנשמב ?המצע הכאלמה תא תושעל הנווכ אלל רמולכ ,הפוגל אל תישענש הכאלמ
.שורחל םינווכתמ םא קר ,לשמל ,"שרוח"ב אתיירואדמ םיבייחש ,ןועמש ר לש ותעד
ןיב ,אתיירואדמ הכאלמ איה השירח לכ יכ ,הדוהי 'ר לש וז הינשה העדה תא גציימ ם"במרה
.הפוגל אלש ןיבו הפוגל

הליבקמ "השירח"ש עבקנו ,חוסינב ינושל סחייתנ אל תונב לש תותיכבו הליגר התיכב
."שרוח"ל

.תוכאלמה ט"ל ךותב תונושה תוצובקב ןיחבהל שרדנ דימלתה
תפה תכאלמ (םיעבצ תקפהל תוכאלמ) הפואה ... שרוחה (1
דבה תכאלמ (ןכשמל םיגיראה תנכהל תוכאלמה) ערוקה ... זזוגה (2
רועה דוביע (תורועה תנכהל תוכאלמה) ךתחמה ... דצה (3
.דבלב תחא הכאלמ וא תוכאלמ יתש תוללוכש תונטקה תוצובקה (4
יעצמא תרזעב וא םינוש םיעבצב תויתואה תעיבצ ידי לע תונושה תוצובקה ןיב ןיחבהל יוצר
,םיוסמ הכאלמ באב םיקסוע רשאכ .ןולימב רבסה אצמנ תורכומ אלה תוכאלמל .רחא יפרג
ךילהתה והמ ,התרטמ יהמ ,הדובעה יהמ ןיבהל בייח דימלתה .ינושל רבסהב קפתסהל ןיא
םיקרפה תא םימוליצ תרדס הוולמ ךכ םשל .תויתכלהה תוכלשהה תא ןיבהל ידכ ,ילכה והמו
.תוכאלמה ט"ל לש

שגפיהל םילוכי םידימלתה ובו ,"םיאנומשחה רפכ" םשב ידומיל רפכ םקוה ןיעידומ רוזאב
.דועו הרבכב הרירבב ,הניחטב ,השירחב תוסנתהל ולכוי םה .הקיתעה תואלקחה םע
.דומצ רזע רפסכ הכלהה ירפסמ דחא תוחפל הרומה ול ץמאי תוכלהה תארוהב

:תוכאלמה ט"ל יפל םיכורעה םיישומיש הכלה ירפס תמישר ןלהל
.רגיצנד 'א ברל השמ תרות ורכז (1
.דלפרביב ברל הנוכנ החונמ (2
.ןזאפ ברל תבש תוכלה רוציק (3
.ה"ע קרפ ,יולה ד"ח ברל ,"םייח רוקמ" ,ךורע ןחלש רוציק (4
(תוכאלמה ט"לל םוכיס תלבט) גרבנזיא 'י ברהל 'הל תבש (5
."הפואה" דעו "שדה" תוכאלמל יחרכה רזע רפס ,טריביונ 'י ברל התכלהכ תבש תרימש (6

(52 דומע) שרוחה
,העירזה רחאל ,ינש שירח םג :תפסונ הכלה ונדמלל ידכ ,"שרוחה"ל "ערוזה" םדוק הנשמב
.השירח רוסיאב ללכנ

ןושאר םג אוה ןכלו ,יאלקחה ךילהתב ןושאר אוהש םושמ ,"שרוחה"ב ליחתהל םיעיצמ ונא
.ם"במרה לצא

הדיחיה תארוהל םיבלשה
.(הז בלשב בר רזעל הנייהת תוולמה תונומתה) .תיאלקחה הכאלמה תרכה (1
הרטמה ןיבל שרוחה השועש הלועפה םצע ןיב הנחבה ךות "שרוחה" הכאלמה בא תרדגה (2
.שרוח אוה הנעמלש
.ןגוויסו תודלותה תרכה (3
.םייתכלה תורוקמב ןויע ידי לע תוילאוטקא תויעב ןורתפ (4
.תיתריצי ךרדב םוכיסו םושיי (5

:םידימלתל תרבוחב םיעיפומ םניאש םייתכלה םיטרפ תרהבה
תושענה תוכאלמ ."הנוב"ל תודלות ןהש תודובע "שרוחה" הכאלמה באב םיגווסמ םיתעל (א
איה הדשב המדאב רודיע ."הנובה" לש תודלות ןה ,עקרקב תושענ ןה רשאכ םג ,רצחבו תיבב
הריפח וליאו ,"הנובה" לש הדלות אופא איה תיבה רצחב הלעת תריפח ."שרוחה" לש הדלות
."שרוחה" לש הדלות יהירה הדשב

תלגע תעסה לש וא ,רפע יליבשב הכילהו הכירד לש תישעמה היעבה תררועתמ םיתעל (ב
וא רפעב םיצירחו םינמיס תוריתומ העסההו הכירדה יכ ,לילעב רכינ .תפצורמ אל ךרדב קונית
םינמיס הילע םירתונש ךרדב תבשב תכלל רתומ םאה ?"שרוחה" לש הדלות וז םאה .המדאב
םירפס ינשב הבושתה תא ואצמי םה .יתכלה רוקמל םידימלתה תא חולשל יוצר ?הכילה לש
.ב"מ ףיעס ,ח"כ קרפ "התכלהכ תבש תרימש" ;'ב ףיעס ,ה"ע קרפ "םייח רוקמ" :םיישומיש
אוה ,הכאלמה השעיתש חרכה ןיאו "ןווכתמ ונניא" םדא רשאכש ,איה תיתכלהה הנקסמה
םינמיסהו ,טועפה תא עיסהל וא ,תכלל קרו ךא םינווכתמ ונא .הכאלמ השועכ בשחנ וניא
.הדלות וא הכאלמ םניא ןכלו וננוצרב אלשו הנווכ אלל ושענ המדאב

בלשב ודמליי הלא םינויפא ."תבשחמ תכאלמ"ל םינויפאה תששמ דחא אוה "ןווכתמה"
.וקלחב הז בלשב "תבשחמ תכאלמ" אשונה תא דמלל םא ,לוקשי הרומה .רתוי רחואמ

ךא תרתומ הלועפ השוע םדא רשאכ .תבשב היישע ריתמ תונווכתה רסוח הרקמ לכב אל (ג
םושמ הלועפה ןמ ענמיהל וילע ,הרוסא הכאלמ תואדווב רורגת וז הלועפ יכ שארמ עדוי אוה
הצורה הרומ .הליגר 'ו התיכב "אשיר קיספ" לש אשונב לפטל אל םיעיצמ ונא ."אשיר קיספ"
.134 'מע ,רגנלש ברל "תבש תוכלה תודוסי"ב רזעיהל לכוי אשונב םיכחהל

(54 דומע) ערוזה
הללכהב רזעיהל בוט "ערוזה" לש ולא ןיבל "שרוחה" הכאלמה בא לש תודלותה ןיב הנחבהל
הלועפ לכו ,"שרוחה" לש הדלות איה חמוצל הנממו המדאל תנווכמו הרושקה הלועפ לכ :וז
."ערוזה" לש הדלות איה חמצל תורישי עייסל האבש

הכלהבו "השמ תרות ורכז" ךותמ עטקב ,םייתכלה תורוקמב הדימלה תא ונחתפ וז הדיחיב
.ם"במרה ךותמ תחא

תורטמ ןיב הז הכאלמ באב ןיחבהל םעט ןיא ןכלו ,הרטמל תורושק "ערוזה" תודלות בור
.תולועפל

,םמצע תוחוכב םידימלתה וררבי ,םיחרפה לטרגאבו ץיצעב לופיטה ,רתויב ישעמה קרפה תא
:הלאה הכלהה ירפסמ דחא ךותמ
.ושכרל ושרדנ ,םייתד-םייתכלממה רפסה-יתב ידימלת בורש רפס ,םייח רוקמ (1
.חרזמה תודע תואצוי תוחפשמה בור לצא דוסי רפס ,יח שיא ןב (2
.דואמ םיבר םיתבב לבוקמה רפס ,התכלהכ תבש תרימש (3

ןויעב דימלתה לע לקהל בטומ .ו"כ קרפ "התכלהכ תבש תרימש"ל הנפומ דימלתה תרבוחב
םיציצעה אשונל םייטנוולרה םהש ,ו"כ-ו ה"כ ,'ה ,'א םיפיעסל דומילה רמוח תא םצמצלו
.םילטרגאהו

תא ךורענו ,"ולש" הכלהה רפס ךותמ דימלת לכ ,ואצמש המ תא התיכל ואיבי םידימלתה
.רצק םוכיסל חולה דיל רמוחה
:לטרגאב םיחרפה
.םימב םחינהל רוסא
םיחרפ וילעש ףנע םימל ריזחהל רוסא
םיחרפ אלל ףנע ריזחהל רתומ

:ץיצעה
.רבוחמ ץיצעב תעגל רוסא
ותוקשהל רוסא
.וזיזהל רוסא
.היקשה תנווכ אלל םג ,םייוצר אל םימ וכותל ךופשל רוסא
הנחמב םירצונש םיאנתב ןוידל חתפ הנחתפת ,"היעב םהל שי" ןהל ונארקש דימלתל תולאשה
.רעונה תועונת תרגסמב יתבש לויטב וא תבשב רעונ תעונת לש

ךותמ האבומ דימלתל תרבוחב ונצביש ןכלו ,הארוהל לק "ערוזה" הכאלמה בא :ףסונ עדי
םישרוד םיגשומה ."רוסא"ו "רתומ" ,"רוטפ" ,"בייח" םיגשומה תא הרידגמה ם"במרה
.הנוש םתועמשמ ליגרה שומישבש םושמ ידוסי לופיט

"רוטפ" לש תועמשמהו ,והשמ תושעל בייח ינולפש םינווכתמ ונאשכ "בייח" רמול םיליגר ונא
,אתיירואדמ הרבע לע רבע ושוריפ "בייח" תבש תוכלהב ."רתומ"ל םוי-םוי תחישב ההז טעמכ
ןפוא םושב .הליקסמ רוטפ ךא ןנברדמ "רוסא" ושוריפ "רוטפ"ו ,תרכ וא הליקס בייח אוהו
!! "רתומ"ל ההז "רוטפ" ןיא

ןתועמשמב םילימה תא רידגנ הבו ,הניכמ החיש ךורענ ם"במרה ךותמ עטקב ןויעה ינפל
שי םהב ונקסעש םיגשומל יכ ,ןויצ ךות ,ם"במרה ירבדל דימלתה תא ןווכנ התע .תרכומה
ידי לע םילימה תא ליעפנ רוקמב האירקה רחאל .תבש תוכלהב ,הכופה טעמכו ,הנוש תועמשמ
.דוגינו ןוימד לש םירשק ידי-לעו תואמגוד ןתמ
.רתומ - רוסא ,בייח - רוטפ ?המל דגונמ המ :המגודל

הנכנ ךכ .תוראבמ םילימ תפסוה ךות םיחנומב שמתשהל בוט ,תכשמתמ הטילקל עייסל ידכ
ריבסנ ."שנועמ רוטפ" - רוטפה תאו ,"שנועב בייח" בייחה תא םיבורקה םירועישה ךלהמב
:המגודל .תבשב הכאלמ תושעלמ ענמיהל רשפא יא רשאכ הקוצמ תעשב :רוטפ גשומה תא
םיינשהמ דחא לכ יבגלש ידכ ,תרפופשה תא םיינש ומירי ,ןופלט תחישל תונעל םיבייח רשאכ
,ןנברדמ הווצמ לע רבע דיחיה ובש בצמ רצוויי אלא ,הב םיבייחש המלש הכאלמ וז היהת אל
.הקוצמ תעשב קרו ךא ךכ םיגהונ יכ ,ןייצל רתומל .רוטפ אוה ןכלו

(56 דומע) רצוקה
ךותמ הרדגהה .םמצע תוחוכב הכאלמה בא תא רידגהל םישקבתמ םידימלתה וז הכאלמב (1
םייוטיבל סחייתנ הרדגהה ידכ ךות .ץעה לש המכסב ,הדיחיה ףוסב קר תספדומ ם"במרה
רבד תריקע" לש תונושה תורוצה תא ןייפאל ידכ םהב תכרובמ תירבעה הפשהש םיברה
.'וכו תוקרי ףוסיא ,םיבנע ריצב ומכ ,"ולודיג םוקממ

םהש ,"םיגייסה" םע ,"םימכח תנקת" גשומה םע הנושארל שגפנ דימלתה "רצוקה" (2
קוסעל ףיסונ אשונה ךשמהב .תורבעמ ונקיחרהל ידכ םימכח ורסאש םיפסונ םירוסיא
ללוכה םשב תוארקנ תבש תוכלהב םימכח תונקת יכ ,דמלי דימלתהו ,םימכח תונקתב
:לשמ תרזעב תאז ריבסהל לכונ ?הרותה ירבדל גייס םימכח ושע עודמ ."תובש"
ךא .ההובג המוקב ןולחל וברקתי לבל וא שאב ועגי לבל םהידלי תא םיריהזמ םיגאוד םירוה
וניקתי םה :הנכסהמ םהידלי תא קיחרהל ידכ םימוסחמ וניכיו ,הרהזאב וקפתסי אל םה
הציחמ רוציל ידכ ,םיגייס ונל םיניקתמ םימכח ןפוא ותואב .'וכו ריקל הציחמ ,ןולחל םיגרוס
.אתיירואדמ תבש ירוסיא ןיבל וניניב

גייסה :לשמנב זכרתהלו לשמהמ םידימלתה תא קתנל בושח ,לשמב תרזענה הארוה לכב ומכ
.הרבעמ ונתוא קיחרהל הדעונש םימכח תנקת אוה

,הכאלמ תובא םה המ שדחמ רידגהל יאדכ ילואו ,םייתכלה םיגשומב םיעפושמ ונא התע (3
.םיגייס םה המו ,תודלות ןה המ

:וז ןיעמ הלבט אלמלו ךורעל לכונ םוכיסה ינפל וא "רצוקה" םוכיס רחאל

ןכשמב היה םימכח רוסיא הרותה ןמ רוסא
ןכ אל ןכ הכאלמ בא
אל אל ןכ הדלות
אל ןכ אל גייס

חוסיכ :לשמל .םינוש הכאלמ תובא ינש לש הדלות תויהל הלוכי הרוסא הלועפ :הרהבה
ךא ,"רצוקה" תדלות היהת הלועפה ,המהב לכאמל ץוצקה אשדב םיניינועמ ונא רשאכ .אשד
:םיפנע ץוציק יבגל ןידה אוה ."ערוזה" תדלות וז היהת אשדה יבשע ךרוצל השענ חוסיכהשכ
אוה םיפנעה ךרוצל השענ אוה םאו ,"עטונה" לש הדלות אוה ץעה ךרוצל השענ ץוציקה םא
.תישענ הלועפה ךרוצ הזיאל ,איה חתפמה תלאש ."רצוקה" לש הדלות

ךשמה