"תבש יקרפ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

(60 דומע) רמעמה
:םיבלש 6 תידומילה הדיחיב
היתונורקעו הכאלמה תרכה (1
ם"במרה ךותמ תודלותה דומיל (2
:ודמלנש תונורקעה תרזעב תורוסאל תורתומ תולועפ ןיב הנחבה (3
תיתטיש הזירא (ג) םלודיג םוקמב (ב) עקרק ילודיג (א)   
םייוצמ הכלה ירפסב היעב ןורתפ (4
ןכשמה תמקה ןיבל ונדמלש תויאלקחה תוכאלמה ןיב רשקה תאיצמ (5
."רמעמ"ל דעו "שרוחה" ןמ תוכאלמה םוכיס (6

םילובישה ויה ןייבמוקה ןדיע ינפל .הדשב דוע תיארנ הנניאש הכאלמ איה "רמעמה" (1
תומוקמל וא םסאל ,ןרוגל ןריבעהלו תוליעיב ןצבקל ךרוצ היהו ,הדשב תורזופמ תורוצקה
.םירחא ףוסיא

זרואה ,תאז תמועל .הכאלמה בא לע רבוע ,לודיגה םוקמב ,הדש לובי תבשב ץבקמש ימ לכ (2
םינאת לש לוגע שוג איהש ,הלוגעה תא ראתמ ם"במרה .הדלותב בייח ותיבב םיבר תוריפ
.טוח לע תולחשומש םינאתה תזורחמ תא ןכו ,ולאל ולא תוקבדומה

הרוצב תישענ הלועפה רשאכ יכ ,רובס ,"הרורב הנשמ"ה לעב ,"םייח ץפח"ה
ףיעס ,מ"ש "הרורב הנשמ") הכאלמ בא תבשחנ תיבה ךותב הזירא םג ,תיאנוטיס-תיעוצקמ
.(ח"ל ןטק

תזורחמ תריזש .תיתטיש הזיראו םלודיג םוקמב ,עקרק ילודיג :םה רמעמל םינייפאמה (3
םיזורח תלחשה .היתודלותלו "רמעמ"ה תכאלמ לש הלועפל ןוימדה םושמ הרוסא םינינפ
ףיעס ,ז"ט ןמיס "התכלהכ תבש תרימש") רוסיא הב ןיא רידת םיקרפמו םיליחשמש תוטועפל
.(א"כ

ידיב םייוצמה הכלהה ירפסב הנורתפ תא תאצומ וז היעב .רצחב ורזפתהש תורפב ןודנ (4
םידלי רשאכ התיכב הפי העש וז היהת .הכלהה תא ומצעל ררבל בייח דימלת לכ .םידימלתה
.םינוש הכלה ירפסמ הכלה התוא ואיבי

איהש חינהל שי .הילאמ תשקבתמש הלאש וז ?ןכשמה תוכאלמלו תויאלקחה תוכאלמל המ (5
ןכתיי ןכשמל םיעבצה .ןאכ ןתנוי לש ותלאשל םידימלתה תא הנפנ ונאו ,התיכב ררועתת
קפוהש דחוימ ךילהתכ תיציצ תוכלהב טרופמ התיישע ןפואש ,תלכתל טרפ ,חמוצה ןמ ונכוהש
תולועפה .עבטה ןמ םיעבצ תקפה לש תויוליעפ וחתיפ עבטה תנגהל הרבחב .ןוזליחה םדמ
,ולא םיבלשב קפתסהל ןיא ונלש אשונה ךרוצל .םימב םתסמהבו םיחמצה תשיתכב תוכורכ
.לושיבו השיל ,השיחב ףיסוהל שיו

אשונב קוסעלו התחנתא ןאכ תושעל םיעיצמ ונא בכרומו השק רמוחמ תופייע עונמל ידכ (6
,הכאלמה תובאב ףוצר ךשמהל הפצמו הכורע ותתיכ יכ שחש הרומ .תבש תוכלהב רתוי לק
.וילוקיש יפ-לע הארוהה תא ןגראי

.תבש ירוסיאב ןאכ דע ונדמלש םיגשומה תאו תוכלהה תא הז בלשב םכסל שי הרקמ לכב
תא ןהב ץבשל ןתינש תונטק תופטעמ ןגראל העצה םידימלתה ואצמי דימלתל תרבוחב
תא רזפל לכונש ןפואב תרבחמב תוקבדומ הנייהת תופטעמהש יוצר .םיגייסה תאו תודלותה
.ןונישו הרזח םשל ,שדחמ ןתוא ןגראלו תודלותה

(80 'מע דימלתל תרבוחב) שדה
לע ודיעיו ,הקיתעה תואלקחב תיזכרמ התייה ךא ,ונלש תואיצמה ןמ הקוחר "שדה" תכאלמ
.שידה ןמ םיחוקלה םיברה םייומידה ךכ

"ץראה ןמ םחל" תרבוחב .הכאלמה ךילהת תא ןיבהל םידימלתל עייסת םולצתב תוננובתהה
רמולכ ,גרומה תא תוארל ןתינ .תופסונ תונומת תומלוצמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה תאצוהב
.םילובישה ךותמ םיניערגה קוריפ תא לעייל ידכ תודח םינבא וב תוצבושמש שידה חול תא
,תופילקה ,םישקה ןמ ,תיעבטה תלוספה ךותמ הקשמ וא לכוא קוריפ איה "שדה" תכאלמ
.ץומהו םילובשאה םיטיברשה

תלוספ ןיב הדרפהו ןוימ ,תאז תמועל .חוכ תלעפה ךות תלוספה ךותמ לכואה תא קרפמ שדה
םחבשש תוריפ :תוריפ תטיחס - יתכלה רוריב ."ררובה" תכאלמ יהוז חוכ תלעפה אלל לכואל
ןמ תבשב הרוסיאו ,"שדה" לש הדלות איה םתטיחס ,םיתיזהו םיבנעה ומכ ,םהלש ץימב
.תוילוכשאו םיזופת תטיחס םג ,הז רומח רוסיאב םויכ ללוכ יולה ברה .הרותה

.הטיחסל ללכ ךרדב םידמוע םניאש תוריפב רבודמשכ םג ,ללכב תוריפ תטיחס ורסא םימכח
םיליגר תוריפ טוחסל םיליגרש ךותמש ששח םייק ןכש הלועפב ןוימדה תמחמ תאז ורסא םה
.םיתיזו םיבנע וטחסי

ירוסיאמ ונקיחרהל ידכ ופיסוה םימכחש םירוסיאב ,"תובש" ירוסיאב ינש ןורקיע ונדמל ןאכ
:ךכ ללכה תא חסנמ ם"במרה .הרות
םירבדו :ןהמ תובשל בייח הכאלמ םניאש םירבדמ וליפא ,"תבשת" הרותב רמאנ
:תובש םושמ םימכח ורסאש ןה הברה
תטיחסל המוד תוריפ תטיחס) תוכאלמל םימוד ןהש ינפמ םירוסא םירבד ןהמ (1
.(םיתיזו םיבנע
ךותמ וא הביכר ךותמ) הליקס רוסיא ןהמ אובי אמש הרזג ,םירוסא םירבד ןהמו (2
.('א הכלה ,א"כ קרפ ם"במר) ("רצוקה" ידיל אובי ץעהמ ולפנש תוריפ טקליש
קרפב ,רגנלש ברל "תבש תוכלה תודוסי" :הלא םירפסב הרומה אצמי רתוי טרופמ רבסה
ןהיגוסל "ןיתובש"ה תא דמלי דימלתה ,76-79 'מע ,גרבנזיא 'י ברל "'הל תבש"בו ,יעיברה
."ךיכרד תושעמ ותדביכו" קרפבו ,"ןחוטה" הכאלמה בא לע דמלישכ ,רתוי רחואמ בלשב

ורסא אל םה ךא ,ומצעל דמוע ץימהשכ קר ,ירפ תטיחס ורסא םימכח :תבשב ןומילה תטיחס
רתומ ןכל .לכאמ לש ומעט תא ןקתלו רפשל אב וא רחא ןוזמב עלבנ ץימה רשאכ הטיחסה תא
לכאמב גפסנו עלבנ ץימה רשאכו ,דיב תישענ הטיחסה רשאכ :םיאנת ינשב ןומילה תא טוחסל
.קצומ

הכאלמה בא לש הדלות איה ןכלו ,ןיטעה ךותמ הקשמ קוריפ איה הבילחה :תבשב הבילחה
תועדה לכל .תובושתו תולאשל אשונ תבשב הבילחה התייה ץראב םייתדה םיבושייב ."שדה"
ביבס ובבוס םייתכלהה םינוידה ."םייח ילעב רעצ" םושמ תבשב הרפה תא בולחל םיבייח
יפכ ,ירכונ לעופב ורזענש םיקשמ ויה .תבשב בלחנש בלחה לש וניד המו ,בולחי ימ הלאשה
אל ידכ הפצרה לע בלחה תא ובלח םירחא םיקשמב .ל"וחב תורוד ךשמב תושעל וגהנש
.רחא לכאמב עלביי בלחהש ידכ ,זרוא ךותל בלח ובלח ןכו ,ונממ תונהיל

םינתפרה .תילמשחה הבילחה תנוכמב חלצומה הנורתפ תא האצמ תבשב הבילחה תייעב
דציכ שיחממה ,קתרמ קרפ והז .תבשב הנוכמב שמתשהל דציכ תוקיודמ תוארוה םילבקמ
תרבוחב .בלושמב םידבוע הכלה שיאו ןעדמ דציכ ,הכלהה תא תתרשמ תינכטה המדקה
."תבשה תורשב עדמה" אשונל דחוימ קרפ שדקומ דימלתל

.תיעבטה םתפילק ךותמ םיניערג תויתטישב קרפמ "שדה" :תבשב םיזוגאו םיניערג חוציפ
תומכב םיזוגאו םיניערג חוציפ תאז תמועל .םילובשא וא םיניערג לש תויומכ קרפמ אוה
םירכזנ "התכלהכ תבש תרימש" רפסב .הכאלמ בשחנ וניא ,תידיימ הליכא ךרוצל הנטק
.ח"ל ףיעס ,'ג קרפ ,"ררובה" לע קרפב םיחוציפהו תוילקה

שידל יעבט ןפואב תורשקתמ ןניאש תודלותל ףעתסמ "שדה" הכאלמה בא :"שדה" םוכיסל
םירתיהל חתפ ולא םירוסיאב וריאשה ךא םירוסיא ופיסוה םימכח .(הבילח ,תוריפ תטיחס)
.(לכאמ ךותל הזכ ץימ טוחסל וריתה ךא ,תוריפ ץימ תטיחס ורסא) םימיוסמ

לא הנושארל ןאכ דימלתה עדוותי ןכלו ,םינבומ םיללכ ךותל הז ףעוסמ רמוח ןגראל בושח
רמוחה תא הב ץבשלו ,בלש רחא בלש ,חולה דיל הלבטה תא תונבל בושח .תמכסמה הלבטה
איבמ וניאו ,דימלתה תא לבלבמו לכסתמ תמכוסמו האלמ הלבט םע ינושאר שגפמ .ונדמלש
.הכרב ול

:"שדה" הכאלמה באב דומילה יבלש
םירויצהו םימולצתה יפ-לע תיאלקחה הכאלמה תנבה (1
תודלותה תרכה (2
"שד"ל םימכח ירוסיא (3
הכלהה יפ-לע ועבקנש םיאנתב תורתומ ךא ,תורוסאש תולועפ (4
תיגולונכטה המדקה תועצמאב יתכלה ןורתפ (5
.םוכיס תלבט ךותב דמלנה רמוחה ןוגרא (6

(87 דומע) ררובה
לכואה ןיב הדרפהה :וב שורדל ואלנ אל הכלהה ישנאש ,בחר אשונב םיחתופ ונחנא הז רועשב
.יוצר יתלבל יוצרה ןיב ,תלוספל

תוכלהה תובר ,לכאנ ונניאש המ ןיבל לכאנה ןיב הדרפה תשרוד הליכא לכ טעמכש רחאמ
איבהל םילולע םיברה םיטרפה .דחאו דחא לכ תובייחמ ןהו ,"ררוב"ל תורושקה תוישעמה
תא ךירדהל דוקשנ .הלאה תוכלהה תא םייקל רשפא יאש השגרה ידיל ,לוכסת ידיל
לכואהמ תונהיל םהל רשפאתש תונמוימ ,הרירב ינידב םינמוימ תויהל םידימלתה
היהת לא ,תבשב םוצת לא" :תאז ןיעמ היהת ונלש המסיסה .תבש תרימש ךות םיקחשמהמו
".הנהיתו הכזת ,הכלה דמל !הטוש

.הרומחבכ הלק הווצמב םידיפקמ םניאש החפשמה ינב םע םיתומיעה םיטעמ הרירבה אשונב
.תומצעמו תורדאמ ,םינצרח תופילקמ ררחתשיו לכאי דציכ ומצעל ןודא דעוס לכ ללכ ךרדב
לכ הז אשונב :ונידימלתל ריהבנ .ויקחשמ תאו ויצפח תא ןגראל ישפוח דחא לכ הדימ התואבו
!םכילע תוירחאה

:תלוספל לכוא ןיב הדרפהב םיקסוע הכאלמ תובא השולש
תיעבטה תלוספה ןיב דירפמ אוה .םיניערגה ןיבל םישקהו ץומה ןיב דירפמ "חורל הרוזה" (1
.לכואל
.םהב ובברעתנש םינבאו רפע ןיבל האובתה יריגרג ןיב דירפמ "ררובה" (2
.ןסרוממו ןיבוסמ חמקה תא הפנמ "דקרמה" (3

תדרפה :ןהלש ףתושמה ןורקיעה ללגב ,תחאל תובשחנ תוכאלמה שולש הכלהה ירפסב
,ךכל םאתהב דובענ התיכב ."ררובה" הכאלמה באב תוללכנ ןה ןכלו ,לכואה ןמ תלוספה
."ררוב"ב זכרתנ "דקרמ"בו "חורל הרוזה"ב יחטש לופיט רחאלו

הדימלה יבלש
לכ ןיאש רחאמ ,תרבוחבש םולצתה תרזעב יאלקחה גשומה רוריבב קפתסנ :"הרוזה" (1
,ץומל הטיחה יריגרג ןיב דירפמ "הרוזה" :חולה דיל םכסנ .םויכ ונלש תבשה השעמל הכלשה
דימתהלו ,תלוספל לכואה ןיב םיינועבצ םיריג תועצמאב ןיחבהל בוט .תלוספל לכואה ןיב
."ררובה"ו "דקרמה" יבגל םג ולא םיעבצב שומישב

ריכזנ .תלוספל לכוא ןיב הדרפהב םינד ונא בוש .דקרמה לש ילכה ,הפנב ןנובתנ :"דקרמה" (2
שמתשהל רוסא םלוכבו ,ןורקיע ותוא יפ-לע םילעופהו הפנל םימודה ונחבטמב םיפסונ םילכ
.תבשב

יכ ,ןיחבנ .םילופ וא םישדע ,זרוא םיררוב דציכ םיגדהל דימלתמ שקבנ התע :"ררובה" (3
ילוא" :וזה הלאשה תא גיצהל לכונ השגדה םשל .לכואה ךותמ תלוספה תא איצומ ררובה
לכואה ללכ ךרדבש היהת לבקתתש הבושתה "?תלוספה תא ריתונו זרואה תא איצונ ?ךופהנ
ךותמ תלוספה תא איצוהל איה םיררובה ךרד :חתפמה תולמל אופא ונעגה .תלוספה ןמ בר
.תבשב הרוסאה הרירבה יהוזו ,לכואה

?תלוספ היוצמ ןוזמ לכב טעמכ ירהש ,לכאנ דציכ :איה התיכב ררועתהל הרומאה היעבה (4
היהי הכלהה רפסב דומילה .ונתייעב תא רותפל ידכ הכלהה ירפס לא םידימלתה תא הנפנ
!תבשב ליגר לכוא לוכאל רוסא וא רתומ םא ררבל םיבייח ונחנא ;הרופו ןיינע אלמ םעפה

:הכלהה ירפסב ןויעה (5
.םירוהה יתבבו רפסה-יתבב םילבוקמה הכלהה ירפסב ונייעי םידימלתה (א
.םירפס ינש ךותמ וא דחא הכלה רפס ךותמ ודמלי םידימלת תצובק וא דימלת לכ (ב
.םיקיודמ תורוקמ םידימלתה ידיב תתל שי םיבר םיפיעסב ךרע תרסח הייעת עונמל ידכ (ג

:םימיאתמה םיפיעסהו םינמיסהו םילבוקמה הכלהה ירפס ןלהל
.ג"י ,ב"י ,א"י ,'ו םיפיעס ,"חלשב" תשרפ ,היינש הנש ,יח שיא ןב (1
.ט"י-ו ו"ט םיפיעס פ ןמיס ,דירפצנג 'ש ברל ,ךורע ןחלוש רוציק (2
.ו"כ ,ה"כ ,ב"כ ,א"כ ,'כ םיפיעס ,ה"ע ןמיס ,יולה ברל ,םייח רוקמ (3
.ח"י ,ז"ט ,ו"ט ,ב"י ,'ה ,'ב ,'א םיפיעס 'ג קרפ ,טריביונ 'י ברל ,התכלהכ תבש תרימש (4

ןיב האוושה תלבט וכרעיש וא ,תבשב תרתומה הרירבה יהמ םהיתורבחמב ובתכי םידימלתה
.(דימלתל תרבוחב המגדה האר) םילכואה ךרדכ הרירבל םיררובה ךרדכ הרירב

לע אמוש ךא ,תחבושמ הדימל איה הכלה ירפס ךותב תיתכלה היעב רוריב ידי-לע הדימלה
בטומ רתוי הכומנ המרב התיכב .וז המישמב דומעל ולכוי ותתיכ ידימלת בור םא לוקשל
םימצמוצמ "ררוב"ל רשקב םייתכלהה תורוקמה וז תרבוחב .דימלתל תרבוחה יפ-לע דובעל
ןייענ הכומנ המרב התיכב .הנבהה לע דואמ לקמה ,יטקדיד ןפואב תדמועמ האבומ לכו ,רתוי
.דימלתל תרבוחה תרזעב ורהבוה םיגשומהש רחאל ,ינש ןויעב קר הכלהה ירפסב

םיקחשמ תרירבל רשקב תופסונ תורהבה םידימלתה ואצמי "תבשב םיקחשמ" 12 'סמ קרפב
(ד"ל ףיעס 130 דומע) .תבשב

הכלהה הרומל תולאש
לפטנ דציכ :המגודל .תיב לכב טעמכ תועיפומש תוישעמ תולאש םידימלתה םע ןיכהל בושח
ליכאנ דציכ ?הרגמבש םיאתל ם"וכס ריזחנ דציכ ?תבש ינפל הנגראל ונקפסה אלש הסיבכב
?ףוע רשבבו םיגדב תוטועפ

(93 דומע) ןחוטה
איה "ןחוטה" לש הנוכנה הרדגהה .ומצעב הכאלמה תא רידגהל שקבתמ דימלתה הז קרפב
."הליכאל םרישכהל ידכ עקרקה ילודיג לכו האובת יריגרג קסרמ וא ררופמו קחוש" :וז
תרשכהב בלש איה הניחטה ןכל .ופאייו ושולי ,ונחטייש דע ,םדאל ןוזמ םניא הטיחה יריגרג
.הליכאל האובתה

.דבלב עקרק ילודיגל סחייתמ ןחוטה הכאלמה בא
:םיעודי תונורקע השולש לע םירזוח ונא הניחטב
הליכאל ךומס קר תבשב ןוחטל רתומ (1
הניחט ילכב ןוחטל רוסא (2
.קד-קד ךותחי לא ןיכסב םג :המגודל .םינחוטה ךרדכ ,תיעוצקמ ךרדב ןוחטל רוסא (3

ךומס אקווד ואל םג קסרל רתומ ,עקרק ילודיג םניאש ,הניבגה תאו השקה הציבה תא
.עקרק ילודיג תניחטל ןוימדה ללגב ,הייפמופב שמתשהל ורסא םימכח ךא ,הליכאל

עקרק ילודיג קסרל לודג ךרוצ םייק רשאכ :ףסונ יתכלה ןורקיע דמול דימלתה ןאכ :יונישה
שי ,תבש ברעב ,שארמ הקסרל רשפא יאש ,קוניתה לש ונוזמל הננבה קוסיר ומכ ,תבשב
תא ךופהנ תבשב ירה ,גלזמה ינישב תכעמנ הננבה ללכ ךרדבש רחאמ .יונישב תאז תושעל
.('ח ףיעס ,'ו קרפ "התכלהכ תבש תרימש") תיפכב וא גלזמה תכב הננבה תא ךעמנו ,גלזמה

יאדוו ךכל דחוימה ילכב לבא ,רתומ ודיב השועב קר .הניחט רחא הניחט ןיא :הרומה תעידיל
םהש םושמ ,תויגוע וא םחל ררופל תבשב רתומ ,'ל ק"ס אכש ןמיס הרורב הנשמ האר ,רוסא
הניחט ןיא ןכש ,הכאלמ תבשחנ הניא תפסונ השיתכ .חמקה תנכהב הניחטה ךילהת תא ורבע
.הניחט רחא
ךשמה