"תבש יקרפ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

תובש
תונקתב שגפנ דימלתה ,"ןחוט"ל דעו "שרוחה" ןמ ,הכאלמה תובאב ונלש דומילה לולסמב
ךותב םהיתועידי תא םידימלתה ונגראי התע .הרות ירוסיאמ ונתוא תוקיחרמה םימכח
:םילבוקמה םייתכלהה םיסופדה
"תובש" תוארקנ תבש תוכלה ביבס םימכח תנקת (1
ישילשה גוסלו "ןחוטה" תכאלמב םכסנ םהמ םיינש .תונורקע השולש םיללכנ "תובש"ב (2
."ךיכרד תושעמ ותדביכו" קרפה שדקוי

תובשה יגוס
ןוימדה ללגב ,הרוסא הטיחס לכ יכ ,דמל דימלתה .הרוסאה הכאלמל תומודש תולועפ (א
.םיתיזו םיבנע תטיחסל
:"רצוק"ב דימלתה שגפנ הז ןורקיע םע ,הרוסא הכאלמ תושעל רורגל תולולעה תולועפ (ב
וא תוריפ תשילת ידיל אובי אמש ,ורסאנ תבשב המהב לע הביכרו ןליאל תחתמ תוריפ טוקיל
.םיפנע

:תובשה ינימ ינשל תואמגוד תנמזמ "ןחוטה" תכאלמ
.עקרק ילודיג קוסירל ןוימדה ללגב ,תדרגמב םיציב םיקסרמ ןיא
.אפרמ יבשע תשיתכ ידיל אובנ אלש ידכ ,אירבל תופורת תליטנ הרסאנ

רועישה ךלהמ
יכ ,ןיבי אוה .(94 דומע) םייטקדידה םירויצה תועצמאב תויתכלהה תונקסמל עיגי דימלתה (1
.תידיימ הליכא ךרוצל קרו הניחט ילכ ונניא אוהש ילכב קר תבשב ןוחטל רתומ

.הכלהה ירפסב ותנקסמל רושיא דימלתה אצמי ינש בלשב (2

אוה .םימכח תונקת לע םימדוקה םיקרפב דמלש המב דימלתה רזעיי "תובש"ה אשונב (3
.ם"במרה לש תורדגהה ביבס םדוקה עדיה תא ןגראי

גשומה םג םייק ."שפנ חוקיפ" קרפה תא ונשדקה הנכס וב שיש הלוחל :אירבהו הלוחה (4
ותוא רעצמש שוחימ ול שיש אירבב םינד ונא ,"ןחוטה" לש ,וז הדיחיב ."הנכס וב ןיאש הלוח"
.תבשב
תליטנל רשקב תויתכלהה תוארוהה ןכלו ,תויביטקייבוס ןה םיבאכה תמצע לש תורדגהה
יוצר :השימג הנקסמל אופא עיגהל ונילע .תויעמשמ דח תויהל תולוכי ןניא תבשב תופורת
.םימש ארי אפורב ץעוויהל וא הכלה הרומ לואשל שי הקוצמ תעשבו ,תבשב תופורתמ ענמיהל

םירועישב הב הסנתה רבכש םוכיסה תלבט ךותב דימלתה "ץורי" וז הדיחיב :םוכיסה (5
תא .הלבטב הנושארל ןתוא דמול דימלתהש תודלותה קרו ךא תוצבושמ תרבוחב .םימדוקה
.ומצעב דימלת לכ אלמי םירוטה ראש

(108 דומע) שלה
.הבע הלילבבו הכר הלילבב תישיא תוסנתה תשרוד "שלה" תדימל םא ,לוקשי הרומה
השילב וסנתי םידימלתהש םג רשפאו ,תיב ירועישכ לטותש המישמ תויהל הלוכי תוסנתהה
.התיכב וא ידומילה חבטמב ,אתווצב

הלילב יהוז .שוגכ ךימס ,דיחא קצב םילזונהמו חמקהמ רצוי אוה .של ,םימו חמק ברעמה (1
.הבע

םימכח ךא ,השיל הניא הכר הלילב .הכר הלילב יהוז ;שוג רצוי ונניא הבירב תנמש ברעמה (2
.הרוסאה הכאלמל ןוימדה ינפמ ,הכר הלילבב ונתוא וריהזה

תרוצבו םיכרצמה תא םיברעמ ובש רדסב אטבתמ יונישה ,יונישב הכר הלילב לולבל רתומ
.בוריעה

ללכ ךרדב :םינילבת תקבאמו תנמשמ לבטמ ןיכנ .יונישב הלילבב וסנתי םידימלתהש יוצר
תקבא תא תיחולצב הליחת םישנו ,הנשנ םעפה ;תנמשה ךותל הקבאה תא םירזפמ
העונתבו ,תיפכ תרזעב םיבברעמ ונא ללכ ךרדב .תנמשה תא הקבאל ףיסונו ,םינילבתה
.יונישב ברעו יתש הכרה הלילבב התוא ריבענו ,ןיכסב רזעינ םעפה .תיבוביס

הפק תנכהב ןיא ןכל :ללכ השילל תומרוג ןניא לזונה תא תובעמ ןניאש תוסמנה תוקבאה (3
.רוסיא לכ סמנ ואקק וא סמנ

שקבל הפי ."התכלהכ תבש תרימש" רפסה ךותמ םלוצמ ףד ןאכ עיפומ דימלתל תרבוחב (4
.ףסונ דומילל "דומעה" תא לצנל לכונש ידכ ,םירפסה תא תיבהמ איבהל םידימלתמ
.דומעה ילושל תוליבומ טסקטה ךותב תונטקה תויתואה ?םימכח ידימלת םיקסופ דציכ
לע ךמתסמ אוה ,הכלה קסופ בר רשאכ .דואמ םיבר תומוקמ יארמ םיאצומ ונחנא םיילושב
קהבומה ובר אוהש ,אטילש ךבריוא ז"ש 'ר תובר םימעפ רכזנ ןאכ .ויתובר לש "הכלה יקספ"
םירכומ הכלה ירפס תונטקה תויתואב תוהזל ןתינ .םיבר הכלה ירפס םירכזנו ,רבחמה לש
."שיא ןוזחה" ומכ םש ילעב םיקסופ ןכו ,"הרורב הנשמ" ומכ

(111 דומע) הפואה
םומיחה יעצמאש םושמ ,ונלש רודה לש הכלהה ירפסב קר רזעיהל לכונ תבשב לושיבה אשונב
תמתסנש הריכה תרכזנ "ךורע ןחלוש רוציק"ב) םינורחאה תורודב דואמ ונתשה לושיבהו
ץלמומ ."התכלהכ תבש תרימש"ו "םייח רוקמ" ךותמ תואבומ ודמלי םידימלתה .(...טיטב
תבש" תרבוחב ,"תבשב הנמטהו לושיב" ,רהה ןמ 'ש ברה לש םכסמה רמאמב ןייעל הרומל
תרבוחה ,גרבנזור דוהא תאמ ,"תבשב לושיב תוכלה" ,השדח תרבוחב ןכו ,75-69 'מע ,"'הל
הב תויוצמ .יטקדיד ךרוצל הנכוהו ,"התכלהכ תבש תרימש" לש הכלהה יקספ יפ-לע הכורע
.ןיעה תא תוכשומו תוניינעמ םוכיס תואלבט

:דבלב םיאשונ המכב ונזכרתה ונאו ,רתויב הבחר העיריה "תבשב לושיבה" אשונב
(הסוכמ איהו ,תבש ברעמ הנכוה) שאה (1
(תבש ברעמ וכרוצ לכ לשובמ) לכואה (2
ישילשו ינש ,ןושאר ילכ :שאה תודלות (3
.שאל וריזחהל רתומ םיאנת ולאב ,תבשב שאה ןמ רסוהש ריסה (4


רועישה ךלהמ
וב שמתשהל םיליגרש ריס ,םחימ ,תבש לש הטלפ התיכל ואיביו ,םהיניב וקלחתי םידימלתה
.סוכו תחלצ ,הייקרמ ,תקצמ ,תבשב

לש אשונב תיתייעבכ תרדגומ הייסולכואהש תומוקמב םג יכ ,תעדל ונחכונ יוסינה תותיכב
זגה תבהלש לעו הטלפה לע תובהלתהב ורפיסו ,םיבר םילכ םידימלתה ואיבה ,תבש תרימש
םיקוזיח םרותש הממ ,ףתושמה ןמ ,רכומה ןמ אופא אצנ .תבש ברעמ הסוכמו הקולדה
?תבשל התוא דחיימ המ :הטלפה תא וידחי קודבנ .ונידימלתל

.ןיעל תיארנ הניא שאה (א
תאו תויליתפה תא .תבש לש שא ,הסוכמ שא יהוז ,םוחה תדימ תא תסוול ןתינ אל (ב
שא וז םגו .קילד אל רמוחמ הסכמב וא חפ לש תחלצב םיסכמ ונחנא םייריכה
.תבשה ךשמל םינווכמה םירותפכה תא םיסכמש שי .הסוכמ

הזיאב ?תבש לש שאה לע םחימה תא ונחנה יתמ :תבש לש םחימב ,םימה דודב םג קוסענ
םהב השענ המ ?םחימב םימ הברה ךכ לכ ונכה ךרוצ הזיאל ?םיחתור ?םירק :םימה ויה בצמ
?תבשה ךשמב

ויה םילכאמה .תבשה תסינכל ךומס הטלפה לע םילכאמה תא ונחנה :םילכאמה לע רבדנ התע
יכ ,תלשבמ הניא ,ךא ,תממחמ וא םוחה לע תרמוש תבש לש הטלפה ;םכרצ לכ םילשובמ
.לושיב רחא לושיב ןיאו ,לשובמ לכואה

לילב רסוהש ריסה לש היעבה תא םתרזעב שיחמנו ,ואיבה םידימלתהש םילכב רזעינ בוש
.שאל וריזחהל םיצור ונאו שאה ןמ תבש

?הסוכמ איה םאה ?שאה ךיאו ?וכרוצ לכ לשובמ אוה םאה .ומוח תא ,לכאמה תא בוש קודבנ
ךותמ האבומב ןייענו תרבוחה תא חתפנ ,התיכה ידלי לש םילוקישה לכ תא וניצימש רחאל קר
.הז אשונב תקסועה "התכלהכ תבש תרימש"

שאה תודלות
םיישממה םילכה :ותתיכל רתוי םירורבו םיליעי השחמה יעצמא וליא ,לוקשי הרומה
.םינושו םיליבקמ ,דואמ םיבר םילכ םיארמה תרבוחב םירויצה וא התיכבש

ונידימלת יתבב תבשה תרימש
קלח .הרומל ואריי אל םיבר םיטרפ יכ חינהל שי .םהיתבב גוהנה לע ורפסי םידימלתה
םינגועמ םירבדהש שיו ,םירוהה יתבב תווצמב תולשרתה לעו העידי רסוח לע ודיעי םירבדהמ
הבושת .רוסאל רתומ ןיב רתלאל עירכהל הרומל רוסא ןכל .הרומל תרכומ הניאש תרוסמב
ןה "רפסה-תיב בר םע ררבנ" ,"ןויע ךירצ רבדה" ומכ ,הבשחמלו רוריבל םוקמ הריתומה
תבש השעמ ןיבל התיכב דמלנה ןיב רעפה רשאכ .םינידה רועישב דואמ תודבוכמ תובושת
.המכחבו תוריהזב ונדעצ תא לוקשל שי ,קומעו בר אוה םידימלתה יתב בורב

ןורקיעב זכרתנ (1
.ומצע דימלתה לש ותטילשב ןהש תוכלהה ןתואב הדימלה תא ביחרנ (2
תויהל ולכויש תותבסו םיבס םע תונויאר דדועיו ,ותיבב תבשה לע וידימלתל רפסי הרומה (3
.םירוהה תיב לש תישיאה המגודל והשלכ ףילחת
תוכלהה הנייהת ,םהיתב תא ונבי םידימלתה ,םה רשאכ יכ ,רסמה תא ריבענ ןוצר תעשב (4
.םהילגרל רנ ונדמלש תובושחה

ןיבל םידימלתה ןיב תומיע ררועל םא ,רפסה-תיב לש תיגוגדפה הצעומב ץעוויהלו לוקשל שי
ןחלוש לע ךומס דימלתהש ולא םינשב ןכוסמו הווקת רסח אוה הזכ תומיעש הארנ .םהירוה
רשאמ ברהמ תולק רתיב ולבקי םירוהה .רפסה-תיב ברב וא הנוכשה ברב רזעיהל בוט .וירוה
.םהידלי ירוממ וא םהידלימ

הכאלמה תובא םוכיס
"הפוא"ל דעו "שרוחה" ןמ

התיכה תא קלחל לכונ .תיתרגש אל הרוצב הכאלמה תובא תא םכסל ובהלתי םידימלתה
םירצומהש ידכ ,רמשמה לע תויהל בייח הרומה .דחא הכאלמ בא בצעת הצובק לכו ,תוצובקל
תונורתפו תויעב ,םיגייסו תודלות ,הכאלמ תובא םג אלא ,דבלב תויאלקח תודובע וגיצי אל
לש אשונב ,העונתבו רמואב הליבקמ התיכ ינפל עיפות המרדו לוחמ תבהואש התיכ .םייתכלה
ףרטצת ןהילא ,העונתבו רמזב הצובק שיחמת תיאלקחה הדובעה תא :המגודל .תוכאלמ ט"ל
וא םירפסב ןויע ידי לע תולאשה תא וררבי םידימלתה .הכלהב תולאשה תא ררועתש הצובק
.הכלהב (תובושתה) הבושתה לע וזירכי הזחמהה לש הפוסב .בר וא הרומ ,בא לש תומד תרזעב
לכו הזחמה לכ .לויטב וא םיקחשמה שרגמב ,יתחפשמה חבטמב ררועתהל הלוכי הלאשה
.הכלהב תואיגשל םיקוזיח ,הלילח ,ןתינ אלש ידכ ,תינדפק תרוקיב רובעל הכירצ הכורעת

תוכאלמה ראש

הרוצב דמללו ךישמהל םיצילממ ונניא ןכל ,םומעשו תואיל ךותמ אשונמ דרפיהל בוט אל
.םיקרפ ישארב קפתסנ .הכאלמה תובא ראש תא תיביסנטניא

(116 דומע) דבה תכאלמ אשונל
הגיראו היווט וב תועצבתמש םוקמב רקבל בוט .השחמה שרודו םידימלתה ןמ קוחר אשונה
,יוצמ וניא ומצע רמצה םא .ימלוגה רמצב ליחתנש וא ,לונו ךלפ התיכל איבהל לכונ .תינדי
,ותוקנל שי .(ימלוגה רמצל רתוי המדיש ידכ ,רפעב טעמ וכלכלל יוצר) ליגרה ןפגה רמצב רזעינ
.גירא ונממ גוראל לכונ ךכ רחא קרו ,םיטוח ונממ ךושמלו וצפנל

(118-117 דומע) ריתמהו רשוקה
יפ-לע הרוסא הרישק יהמ דומלל לכונ ןכותמ .הנבהל תולקו תושרופמ תוינשמ ונינפל
:תבשב תרתומה הרישקל תובר תואמגוד ןכו ,היתונורקע
.תועש 24 דמועש אמיק רב רשק רושקל רוסא (1
,רעונה תועונתב םידמלנש ,םיפוצה לש םירשקה ןכלו ,םיחמומ לש רשק רושקל רוסא (2
.הרותה ןמ תבשב םירוסא

וליאו ?םירוסאה תונורקעב וללכנ םירשק וליא :ונמוי רדסבש םירשקה תא קודבנ התע
?הנשמבש תואמגודל םימוד םירשק

(119 'מע דימלתל תרבוחב) קחומהו בתוכה
.רופס ןיא תויתוא קחומו בתוכ אוה השעמה ימי תשש ךשמב .דימלתה לש ומוחת והז
תא הז םוקמב ונצביש ןכלו ,םישדח םיגשומ ולא תוכאלמ תועצמאב דומלל יונפ דימלתה
הרוסאל הכאלמה תא םיכפוהש תונורקעה תא תבשחמ תכאלמ לש םינייפאמה תשש
.תבשב אתיירואדמ

ןיאש םושמ ,תבשחמ תכאלמ הניא תחא תוא תביתכ :ןושארה ןורקיעה תא תדמלמ הביתכה
,תויתוא יתש תוחפל תשרוד המלש הביתכ .דבלב תחא תוא תועצמאב תיתועמשמ הביתכ
תא םג הביתכה תועצמאב דמלל לכונ .רוטפ תחא תוא בתוכה ןכל .רועיש הב ןיא הזמ תוחפו
,דבלב תחא תוא בותכי דחא לכו ,תחא הלימ וידחי ובתכי םיינש םא :לאשנ ,ינשה ןורקיעה
?"תבשחמ תכאלמ" השע דחאה םאה ,תועמשמ תלעב הלימ לבקתת דחי ךא
םוש אלל הקיחמ .ןקתל האבש היישע איה הכאלמ :תונורקע דומיל תדמלמ הקיחמה םג
קחמב קסעתמש ימ .רוטפ קוחמל הנווכ אלל קחומה םג .אתיירואדמ הכאלמ הניא הרטמ
.אתיירואדמ רוסיא לע רבע אל ,ול קחמנו

."שלה" תכאלמב םידימלתה ושגפנ יונישה ןורקיע םע

.תבשב תויתוא יקחשמב קחשל רתומ םא הלאשל הבושתכ דמלל לכונ ישישה ןורקיעה תא
.הכאלמ הניא ןכלו ,תמייקתמ הניא קחשמ תויתואב הביתכ יכ ,היהת הבושתה
,"רוסא"ל בורקו "רתומ"מ קוחר "רוטפ" גשומה יכ ,םידימלתל ריכזהלו בושלו ריכזהל שי
.הליקסבו תרכב וילע םישנענ ןיאש אלא

(121 דומע) הבכמהו ריעבמה
רותפכה תא קילדמה יכ םירבוסה שי :למשחל רשקב וקלחנ םינורחאה תורודה ימכח
תוארל רתוי לקש ,ונל הארנ ."הנוב" אוה ןכלו ,ילמשחה לגעמה תא הנובו םילשמ ילמשחה
.הכלהה ירפסמ קלחב לבוקמכ ,"הבכמ"הו "ריעבמ"ה לש הדלות למשחה תלעפהב

םה .תבשב ללכ שאמ ונהנ אל ,היפויתאב "לארשי אתיב" תודהי ןכו ,םיארקה יכ ,ןייצל ןיינעמ
ןכלו ,הפ-לעבש הרות לש תרוסמה אלל "םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל" קוספה תא ושריפ
הקלדוהש שאמ תבשב תונהיל רתומ יכ ,םיעדוי ונא .תבשה לכ ךשמב רוקבו הכשחב ובשי
:"תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל" :קוספ ותוא לע תכמסנ וז הכלה .תבש ברעמ
קרפ תומש ,קוספל אתליכמ) .תבשל תבש ברעמ ריעבמ התא לבא ,ריעבמ התא יא תבשה םויב
.('ג קוספ ,ד"ל

תושרל תושרמ איצומה
ןיבל בוריעה ךותב םיוצמש םירוזאה ןיב ןיחבהלו םירוגמה םוקמב בוריעה תא קודבל הפי
העמשוה ,םיגלש לש עובשב ,ףרוחה תומיב יכ ,םירכוז םילשורי יבשות .םוחתל ץוחמש הלא
תושרמ םיצפח איצוהל רוסא ןכלו ,דבכה גלשה ללגב ערקנ בוריעה" :וידרב העידי םעפ אל
רבעמ לטלטל רוסא םיברה תושרב ןכו ,םיברה תושרל דיחיה תושרמו ,דיחיה תושרל םיברה
."תומא עבראל

.בוריעה לש תדחוימה ותרוצ תא ריבסיש תיתדה הצעומה ןמ החמומ התיכל ןימזהל לכונ
.בוריע וב ןיאש םוקמב ,םנויסינמ םורתל ולכוי ל"וחמ םילוע םהש םידימלת
איה "םיברה תושר"ו ,תוציחמב רודג םוקמ העמשמ "דיחיה תושר" :תבשב םימוחתה ןיינעב
.וב רובעל םיגהונ םיבר םישנאש ,רודג אל ,שלופמ םוקמ

םויס
:תבשה תווצממ רמאנ "תבש יקרפ" תא וידימלתל הנושו למעה ,הרומל

המ ,הרומא בלה תרימש ירה "רומש" רמוא אוהשכ ?ךבלב לוכי "ושדקל תבשה םוי תא רוכז"
.(יתוקוחב םינהכ תרות) ...ךיפב הנוש היהתש ?"רוכז" םייקמ ינא

ךירדמה ןכותל הרזח