מדריך למורה

משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים,
אוניברסיטת בר אילן, פרויקט תושב"ע מ"ד
תש"ס
העורך:
המחברים:
ייעוץ:
עריכה לשונית:
פרופ' יהודה איזנברג
רות אבידן ורחל אופנהיימר
הרב ש' מן ההר
דליה לאופר

הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק גילת

חברי הוועדה: מ' אסולין, מ' בקשי , ש' ברנשטיין , מ' גרוזמן, ע' דביר ,י' וסרמן, ח' טובולסקי, מ' ירקוני, יצחק כהן, ש' כהן, מ' לאבל ,י' נוימן, י' נפחא, י' רוז'ה , נ' שטיינברגר.


הקדמה
פרק מס' 1 הדלקת נר (בחוברת לתלמיד עמ' 4)
פרק מס' 2 "מתנה טובה" (בחוברת לתלמיד עמ' 18)
פרק מס' 3 הקידוש (בחוברת לתלמיד עמ' 31)
פרק מס' 5 כבוד שבת ועונג שבת (בחוברת לתלמיד עמ' 63)
פרק מס' 6 קבלת שבת (בחוברת לתלמיד עמ' 71)
פרק מס' 8 "וכיבדתו מעשות דרכיך" (בחוברת לתלמיד עמ' 97)
פרק מס' 9 פיקוח נפש (בחוברת לתלמיד עמ' 105)
פרק מס' 11 המדע לשרות השבת (בחוברת לתלמיד עמ' 122)
פרק מס' 12 משחקים בשבת (בחוברת לתלמיד עמ' 12)
פרק מס' 13 הבדלה (בחוברת לתלמיד עמ' 131)
הוראת ל"ט אבות מלאכה
פרקים 10,7,4 אבות מלאכה
כהררים התלויים בשערה
השבת והמשכן (בחוברת לתלמיד עמוד 49)
ל"ט מלאכות (עמוד 50)
החורש (עמוד 52)
הזורע (עמוד 54)
הקוצר (עמוד 56)
המעמר (עמוד 60)
הדש (בחוברת לתלמיד עמ' 60)
הבורר (עמוד 87)
הטוחן (עמוד 93)
השבות
הלש (עמוד 108)
האופה (עמוד 111)
שמירת השבת בבתי תלמידינו
סיכום אבות המלאכה מן "החורש" ועד ל"אופה"
לנושא "מלאכת הבד" (עמוד 116)
הקושר והמתיר (עמוד 117-118)
הכותב והמוחק (בחוברת לתלמיד עמ' 119)
המבעיר והמכבה (עמוד 121)
המוציא מרשות לרשות
סיום