"ןיליפת" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

ןיליפת אשונה תארוה
םיאתמה אוה הז ליג .ןיליפת חינהל םיליחתמו תווצמ ליגל םידימלתה בור םיעיגמ 'ז התיכב
."ןיליפת" אשונה לש ידוסי דומילל רתויב

אלא ,דבלב ןיליפת ינידב תקסוע הניא דימלתל תרבוחב תדבועמ איהש יפכ אשונה תארוה
,ב ,זל-ב ,הל תוחנמ תכסמב תויגוסה תועצמאב דמלנ אשונה :ותוללכב אשונה תא הפיקמ
לכ לש המוכיסב .ןיליפתה תוישרפ ןוגכ ןהב וללכנ אלש םיאשונ ונאבה תויגוסה לע ףסונו
.םייקל תנמ לע דומילה היהנ ןכו ,הנממ עבונה הכלהה קספ אבוה היגוס

תכסמב תויגוסה לש קימעמ דומיל - דחמ :תולופכ "ןיליפת" אשונה תארוהב וניתורטמ
דומיל - ךדיאמו ,ןיליפתל םיעגונה םייזכרמה םיאשונה תא ריכמ דימלתה ןהבש ,תוחנמ
תווצמ לש ןויערה תנבה - הלא ינשל ליבקמב .ןהל קוקז דימלתהש ןיליפת תוכלה לש קימעמ
.ןיליפת תחנהבש םימש תוכלמ לוע תלבק ןיינע תנבה תועצמאבו ,ןיליפת

תא ואיבי םידימלתה :השחמה יעצמאב דואמ בר שומיש ןמזמ "ןיליפת" אשונה דומיל
וצלחיו ןתוא וחיני ,תונושה תורישקה יגוס תא וושי ,ןהב וננובתי ,רועישל םהלש ןיליפתה
.ןיליפת יניד תא הכלהכ ודמלי ךכו ,ןידכ ןתוא

"ןיליפת זגרא"ב הרומה שמתשי ,ןתנכה ךרד תאו םינפבמ ןיליפתה הנבמ תא דמלל ידכ
תויושע ןיליפתהש םינושה םירמוחה םייוצמ הז זגראב .תויגוגדפה תויזכרמה לכב אצמנה
תוישרפה תא ןהמ איצוהל רשפאש ,תוחותפ ןיליפת םג וב תויוצמו ,םינוש דוביע יבלשב ,םהמ
.שפנ ךולהמ םייניע הארמ בוט ןכש ,הז זגרא םידימלתל תוארהל רתויב בושח .ןארקלו
ךרד לש םיפי םימוליצ ובו ,"ןיליפת" אשונל ינועבצ ןוטרס םג יוצמ תויגוגדפה תויזכרמב
:תידומילה היזיוולטה לש רדשמב רזעיהל רשפא ,ןכ-ומכ .ןתחנהו ןתביתכ ,ןיליפתה תנכה
."ידוהיה םייחה חרואב דוסי יגשומ" הרדסב הנש ידמ ןרקומה ,"תואל םתרשקו - ןיליפת"
םוכיסכ וא המדקהכ ורדשלו רדשמה תא טילקהל ןתינ ,פייטואדיו רישכמ רפסה-תיבב שי םא
.תרבוחה דומילל

ןנכותו תוישרפה .1
תחנהבש הנווכהו ןיליפתה תוישרפ :ןיליפתה לש םייללכה תונויערב םיקסוע 2-1 םיקרפ
שפחיו קיודמה ןנכות לע דומעי ,ןיליפתה תוישרפ תא דימלתה ריכי הלא םיקרפב .ןיליפת
ןיליפתבש תוישרפה תועמשמ תא .ולא תוישרפ אקווד ןיליפתב םישל וניווטצנש הדבועל רבסה
היתוישרפ ראשבמ רתוי ולא תוישרפ עבראב ןיינעהו :(ארת הווצמ) ךוניחה רפס לעב םכסמ
אוהש ,םירצמ תאיצי ןיינעו םשה תודחאו םימש תוכלמ לוע תלבק ולאב שיש יפל ,הרות לש
ןכלו .תידוהי תד תודוסי םה הלאו ,םינותחתב םשה תחגשהו םלועה שודיח תנומא חירכמ
ורמאי םירביאה הלא ינש יכ ,ונבל חול לעו וניניע ןיב םויה לכ ולא תודוסי חינהל וניווטצנ
רכז ףיסונו םהב קזחתנ ,ןורכיזל ולא םירבד םהילע ונחינהבו ,לכשה ןכשמ ןהש עבטה ימכח
...דע ייחל הכזנו ,םשה יכרדב


הארוהה ךרד
תולאשה לע ובישיש רחאל .םמצע תוחוכב ןיליפתה תוישרפ חותינב קוסעל םילוכי םידימלתה
:ולא תולאשב תוזכרתה ךות התיכב םתדובע תא םכסל רשפא ,דימלתל תרבוחבש
?ןיליפתה תוישרפ לש םיבושחה תונויערה םה המ -
?ןתובישח המו ןיליפתב תורכזומה תווצמה ןה המ -

"השע" תווצמו "ם"במרה לש תווצמה ןיינמ" ,1.4 הלאשב םירכזנש םיגשומה לע דומעל שי
רפס האר) םירצמ תאיצי תריכז לש התובישח תנבהל עיגנ הלא תולאש ךרד ."השעת אל"ו
לש ומויק תמסיס תויהל הכפהש ,"עמש" תשרפ לש התובישחו (אכ ,זט תווצמ ,ךוניחה
.ידוהיה

ןיליפתה תחנהב הנווכה .2
ךותמ עטק דומיל ביבס יונב הז קרפ .ןיליפתה תחנהבש הנווכה לע דימלתה דומעי הז קרפב
.ם"במרל ותאוושהו רודיסה

.התיכב םידימלתה לש תימצעה םתדובע ידכ ךות ורקיעב דמליי הזה קרפה םג

דימלתל תודובעל תורעה
זוכיר (2 הבוח ידי תאצל הנווכ (1 :תווצמ םויקב הנווכ לש םיגוסה ינש םירכזנ 'ח רוקמב
.הווצמה יפואב תוננובתהו

ןוויכ םא דבעידב הנווכ לש ינשה גוסה םג שורד הליחתכל יכ םאש ,אצוי םיקסופה ירבד ךותמ
.אצי ,דבלב תאצל

5-3 םיקרפה הנבמ
4 קרפ ,"די לש"ו "שאר לש" ןיליפתה הנבמב קסוע 3 קרפ :ןמצע ןיליפתב םיקסוע 5-3 םיקרפ
לע םייללכ םיגשומ הנקמ 5 קרפו ,ולש ןיליפתב םילולכה םיטרפה לכ םע דימלתה תא שיגפמ
.רפוסה לש ותדובע

לכב יוצמה ,"ןיליפתה זגרא" תרזעב דמליי ,ןיליפתה לש ימינפה הנבמב קסועה ,3 קרפ
,ןיליפתה תא םיביכרמה םיטירפה לכ םייוצמ הז זגראב ,ונרכזה רבכש יפכ .תיגוגדפ הייזכרמ
.תוחותפ ןיליפת םג

.ןתוא וקדביו םהלש ןיליפתה תא התיכל םידימלתה ואיבי 4 קרפ דמליישכ
.ןיליפתה זגרא תרזעב דמליי ,תוישרפה תביתכב קסועה ,5 קרפ םג

ןיליפתה הנבמ .3
םיקוספה תושרד לע לדבהה תא ססבי דומילהו ,"םיתב"ה ןיבש לדבהב קוסענ הז קרפב
.ארמגבו י"שרב םיאבומה

הארוהה ךרד
ןיליפתל ,םיתב העברא תויושעה ,"שאר לש" ןיליפת ןיב הנחבהה היהת ןוידל אצומה תדוקנ
,תוחותפ ןיליפת התיכל הרומה איבי םאו ,תאז שיחממ םולצתה .דחא תיב תויושעה "די לש"
.ירמגל רורב רבדה היהי

םיססבמה ,דימלתל תרבוחב ואבוהש תורוקמה דומילל רובעל רשפא לדבהב הנחבהה רחאל
:םיקסופה שרד לע "שאר לש" ןיליפתל "די לש" ןיליפת ןיב לדבהה תא
.2 = "תפ" ,2 = "טט" לע שרדה תא ססבמ י"שר (א)
יבג-לע ובתכיי "די לש" תושרפה עבראש ,תוראבמו תופיסומ אתליכמהו תוחנמב ארמגה (ב)
."דחא רועב 'םיתב' 'דב" וחנויו םיפלק העברא לע "שאר לש"ו ,דחא ףלק

"תופטוט" םיחנומה תא ינושל שוריפ םישרפמה ,תופסותה ואבוה הלאה תורוקמה לע ףסונ
."ןיליפת"ו

יפל "ךיניע ןיב תופטוטל ויהו" םילימה תא שרפמ וניא (ד"י רוקמ) קורס ןב םחנמש ןייצל שי
םיכירצש 'ד ירבד = תופטוט :תילמס הרוצב אלא ,שאר לש ןיליפת ןה "תופטוט"ש ,טשפה
.דימת וניניע לומ תויהל

.דימלתל תודובעבש תולאשה לע םידימלתה ובישי םויסל

דימלתל תודובעל תורעה
ומצעב אוצמל רגתאה תא דימלתה ינפב דימענ .םינושה םינבמה תביסל זמר שי 3.1 הלאשב
תוא - "די לש"ו ,(םיבר ןושל) תופטוט םגו ןורכיז םג תויורק "שאר לש" ןיליפת :הבושתה תא
.דבלב (דיחי ןושל)

רוקמ ןהל ןיאו ,"יניסמ השמל הכלה" ןה ןיליפת תווצמב תובר תוכלה יכ ,שיגדהל יאדכ
רמוח .אשונה תארוהב םוקמ ול דחייל יוצר ,הז גשומ םיריכמ םניא םידימלתה םא .בותכב
.תידומלתה הידפולקיצנאב "יניסמ השמל הכלה" ךרעה :הרומה ןויעל רזע

,"תפ"ו "טט" שרדל (תופסותה ישוריפ) טשפה ןיב לדבהה לע דומעל איה הרטמה :3.6 הלאש
תבש) וטושפ ידימ אצוי ארקמה ןיאו ,םינוש םינפואב תשרדנ הרותה .םהיניב הריתס ןיאש
.(א ,גס

אביקע 'רו לאעמשי 'ר תושרד תאו ב ,דל תוחנמבש אתיירבה תא התומלשב איבהלמ ונענמנ
,תופטוטל" :לאעמשי 'ר ירבד תרבסהבש םילודגה םיישקה ללגב "תופטוטל" הלימל
".'ד ןאכ ירה ,תופטוטל ,תופטוטל

ינואג יברבר ילשא ןיב הלודג הכובמ תוארמ יתלהבנ" :רמוא חי ,אי בקע תשרפל "יש תחנמ"
וא אלמ :הרותבש "תופטוטל" םילימה ביתכ ןיינעב תועד עברא איבמ אוה ".וז הלימ לע םלוע
.םיבר המצע השרדה לע םישוריפה םגו .ארתב וא אמק 'ו ,רסח

תעברא (א :רבדל םישוריפ השולש .דחא רועמ תויהל "תיב"ה ךירצ ,ארמגה יפל :'י רוקמ יבגל
רועמ ושעיי ומצע תיבה לש םיאתה (ב ;דחא רועמ ושעיי אתרבעמהו ארותיתה םגו םיאתה
(ג ;"תיב"ה לש רועל וקיבדהלו רחא רועמ ןתושעל רשפא אתרבעמהו ארותיתה לבא ,דחא
.דחיב םרפתל ךכ רחאו תורוע הברהמ םתושעל רשפא ומצע תיבה לש םיאתה 4 וליפא
,גע-ע םיפיעס ,בל ןמיס ,ןייטשפע לכימ לאיחי ברהל "ןחלושה ךורע"ב ןייע תוטישה םוכיסל)
ארותיתה ,םיאתה -4ל הנווכה - םלוכ השעי םירדוהמ ןיליפתב הצורש ימ יאדוובו" :םייסמש
םידימלת התיכב שיש ןכתיי ".ונתנידמ לכב םירדהמה םישוע ןכו ,דחא רועמ - אתרבעמהו
(.ןיינעה תא ריבסהל שיו ,"אתרבעמה םע דחא רוע"מ םהלש "םיתב"ה ייוסיכ לע ספדומש
רשפא) רחא רועמ ארותיתהו ,דחא רועמ יושע עובירה קרפה תליחתב תומלוצמה ןיליפתב
(... 'מע) 2 חפסנב תועיפומש ןיליפתה .(םיקלחה ינש תא תורבחמה תועוצרב הנומתב ןיחבהל
.דחא רועמ תויושע

ןיליפתה יקלח .4
דומילל .ןהיקלח תא ריכהל דמולו ,תוידוסיב ןתוא קדוב ,ןיליפתה םע שגפנ דימלתה הז קרפב
תלעות וקיפי םה וז ךרדב קר .ןיליפת םיחנומ ויהי םידימלת גוז לכ ינפלש ינויחה קרפה
.אשונה דומילמ

הארוהה ךרד
ףוסבש המישרב" :תאז איה םידימלתה לע לטותש המישמהו ,תימצע הדובעב דמליי הז קרפ
קלח לכ ןכיה ,םיריבסמה תורוקמ םיאבומ קרפב .ןיליפתבש םינושה םיקלחה םימושר קרפה
".תיהיזש קלח לכ דצב X ןמסו ,תורוקמה תא ארק .ודיקפת המו

ושקתה םינוש םידימלתש תורוקמה תא הלוכ התיכל ריבסיו ,הדובעה רחא בוקעי הרומה
.םתאירקב

יאדווב היהי םידימלתה ןמ קלחל :הדיחא הניא ןיליפתב הרישקה ךרדש ,ולגי םידימלתה
.זנכשא חסונב - םקלחלו ,דרפס חסונב רשק
,ש"ארה תונטק תוכלה לע ט"וי ינדעמב אבוה ,בכ ןישע ,ג"מס האר םישאר עברא לש 'ש לע
.(תוחנמ תכסמ ירחא אנליו ס"שב ספדומ) 'ב תוא ,'ח ןמיס ןיליפת תוכלה

תוישרפה תביתכ .5
תוריהזה לעו ם"תס רפוס לש ותדובע לע רתויב תיחטש הנומת לבקמ דימלתה הז קרפב
תוירחאה תשוחת תא םידימלתל תונקהל קרפה דיקפת .ותדובעב גוהנל וילעש הבורמה
.ןיליפת לוספל תולולעה תוברה תולקתה לע םדימעהלו ,ןיליפתה תשיכרב

ורפסיש רפסמ םידימלת וילא חולשל וא ותדובעב ותוארלו ם"תס רפוס רקבל רשפא םא
תא תתל בטומ ,תאז תושעל רשפא יא םא .רתויב יתועמשמ קרפה היהי - וארש המ התיכב
,אבה קרפל רובעלו ,ןיליפתב לוספ יניינעל תמכסמ תיב תדובעכ קרפבש דימלתל הדובעה
.תוחנמ תכסמב תויגוסה דומיל תא חתופה

רשפא יאש םירבד ,ןיליפתה תא םילסופה םירבדה לכ תא תוהזל ךירצ דימלתה 5.1 הדובעב
,םילוספ םישנא ידי-לע הביתכ ,הביתכב רפוסה תנווכ :לשמל) ןיליפתה תרוצ יפ לע םתולגל
.(המודכו הביתכה רמג רחאל תוא ןוקית ,ןרדסכ אלש ובתכנש תוישרפ

ןודיחה
.ןחבמל אלו ,תימצע הקידבל וא הרזחל תודעוימ ןודיחה תולאש

אורקל םידימלתל עיצהל וליפא וא ,עושעש ןודיחה תולאש ושמשי הבש תרגסמ אוצמל רשפא
רפסמ עובקל רשפא .בישהל םילגוסמ םה תולאשה ןמ המכ לע םמצעל ןמסלו ןודיחה תא
:ינורקעה ןיינעל בל םישל שי רקיעב .ןודיחב "חילצמ" בשחיי ןתוא עדויהש ,ילמינימ תולאש
.םינויצו תוניחב לש תרגסמל סנכוי אלו ,עושעש רדגב ראשיי ןודיחה

7-6 םיקרפ
םירושק םהש וא ,תויאמצע תודיחי םה ןיליפתה יקלח םא ,הלאשה הנודנ הלא םיקרפ ינשב
.התומלשב הלוכ תא םייקל םיבייח אלא ,דבלב הווצמה ןמ קלח םייקל תורשפא ןיאו ידדהא
לכש ,הקיסמ (א ,דמ) ארמגה וליאו ,תחא הדיחי ןה תוישרפה עבראש ,תעבוק (ז ,ג) הנשמה
יצח חינהל רשפא יא לבא ,תחא הליפת חינהל רשפאש ןאכמ .המצע ינפב הדיחי איה הליפת
.הליפת

הארוהה ךרד
."תבכעמ" הלימה שוריפ תא םיניבמ םידימלתהש אדוול שי הליחת

:הלא ןוגכ םירקמ רוריבב חותפל רשפא
?הנורחאה הכרבב בייח אוה םאה ,ןוזמה לע הנושארה הכרבה תא ךרבל חכשש םדא -
םתוא ללפתהל בייח אוה םאה ,רודיס ול ןיאו ,הפ לעב הליפתה לכ תא עדוי וניאש םדא -

?הפ לעב עדוי אוהש הליפתה יקלח
?ודיבש םירחאה םינימה תשולש לע ךרבל לכוי םאה .לספנ ינולפ לש וגורתא -
?םירתונה תשולש לע ךרבל רשפא םאה .ערקנ תיציצב םילידגה תעבראמ דחא -

ומב) ןקלחב ןמייקל רשפא יאו ,תחא הדיחי ןהש תווצמ שי יכ ,םידימלתל ריהבת וז החיש
היקלחב יולת אוה ןיאו ,ומצעל הדיחי אוה ןהמ קלח לכש תווצמ שיו ,(םינימה תעברא ,תיציצ
.(תוכרבו הליפת ומכ) הווצמה לש םירחאה

יתש ןיבל תוישרפה ןיב הנחבהה העיפומ ןהבש ,ארמגהו הנשמה דומילל רובעל רשפא ןאכמ
.ןיליפתה

דימלתל תודובעה
ןמזב .תיב תדובעכ ןליטהל רשפאו ,דמלנה רמוחה לע הרזח תושמשמ דימלתל תודובעה
הז ןיינע תולעהל םא טילחי הרומה .דבלב תחא הליפת התייה םדאלש םירקמ ורק האושה
,יקסבשרש היספ תאמ ,"ושגפנ די לשו שאר לש" רופיסה ןוגכ ,םירופיס תאירק לש ךרדב
.260 דומע ,לקנרפ ברה ,הווצמ רבל הידפולקיצנא

ךשמה