"ןיליפת" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

?ךרבל יתמ :(א) ןיליפתה תוכרב .8

היגוסה לע
םיאשונ לע תוכלשה ןהל שיש תולאשב תקסוע איהש ןוויכ ,הבורמ תובישח וז הרצק היגוסל
.םירחא םיבר
תבשוימ תורוקמ ינש ןיב הריתס :ידומלת ןוידל תיסופיט המגוד ןאכ שי תילמרופ הניחבמ .א
.םהמ דחאל שדח שוריפ ידי לע
תישעמה ותובישחו ,ץופנ ללכ אוה "ןתיישעל רבוע ןהילע םיכרבמ תוכרבה לכ" ללכה .ב
.הבורמ

:םיניינע ינשב תזכרתמ היגוסה
?"ןתחנה תעשמ" יוטיבה לש תקיודמה ותועמשמ המ .א
םיניבמ ונאש ומכ ,התומלשב הווצמה םויק השוריפ "החנה" יכ ,ןיבה (2 'סמב) ןשקמה
."ןיליפת חינהל" הכרבה חסונב ומכו ,"ןיליפת תחנה" חנומהמ
ינפל ,תרוביקה לע "תיב"ה לש החנהה תלועפ השוריפ ונתייגוסב "החנה" ,הנקסמה יפל
שי הז רבד .הווצמה רמג אוהש ,רשקה קודיה איה ןיליפת תחנהב תירקיעה הלועפה .הרישקה
.היגוסה תארוה ינפל דמלל
.הבחרהו הרהבה ןועט אוהו ,ןבומו עודי רבדכ היגוסב עיפומ "היישעל רבוע הכרב" גשומה .ב

הארוהה ךרד
:הלא תולאש רוריבב חותפל רשפא
?"ןיליפת חינהל" חנומה שוריפ המ -
?ןיליפתה תחנהב הווצמה קוידב יהמ -

.8.1 הדובעה תרזעב היינשה הלאשה לע בישהל תוסנל םידימלתהמ שקבל רשפא
רבוע ךרבמ" גשומה תרבסהל רובעל יאדכ ,הלא תולאש לע תובושת המכ ועמשנש רחאל
:האוושה ידי לע תאז םגו ,"ןתיישעל
?הרותל היילע לע םיכרבמ יתמ -
?הליגמ תאירק לע םיכרבמ יתמ -
?תילטה לע םיכרבמ יתמ -
?הכונח רנ תקלדה לע םיכרבמ יתמ -
?ץמח תקידב לע םיכרבמ יתמ -
?ללה תאירק לע םיכרבמ יתמ -
?הכוסב הבישי לע םיכרבמ יתמ-

רשפא רבדל רבסה .הווצמה תיישע ינפל איה הכרבה וללה תווצמה לכב יכ ,וניחבי םידימלתה
.ח"כ רוקמב ,דימלתל תרבוחב ואבוהש ,א"בטיר ירבדב אורקל

חינהל" חנומה תויועמשמ לע דומעלו היגוסה תא דומלל ידכ הקיפסמ םיגשומה לש וז הגצה
ללכה ןיב - ןשקמה תעדל - הריתסה תנבהל ןכו ,םידימלתה ירבד תאוושהב ,היגוסב "ןיליפת
.היגוסה ךלהמבש ,1 'סמב ארומאה ירבד ןיבל "ןתיישעל רבוע ךרבמ"

:ךכ האריי (היגוסב 3 'סמ) אברו ייבא תבושת לשו ןשקמה תעד לש םישרת.תורוקמה ןיב הריתס :ןתחנה רמג רחאל = ןתחנה תעשמ :ןשקמ
.תורוקמה ןיב המאתה :תרוביקה לע ןתחנה תעשמ :ץורית

הווצמה :"םתוא םתרשקו" בותכה ירבד לע ךמתסהב ריבסהל רשפא אברו ייבא תבושת תא
.הרישקב איה

הביסה יהוז .דיה לע תואל ויהיש ידכ ןתוא םיחינמו ,תוא ןה ןיליפתה יכ שיגדהל שי ךדיאמ
התייה וליא יופצ היהש רבד ,"ןיליפת רושקל" אלו ,"ןיליפת חינהל" תחסונמ הכרבהש
לע" איה ברעב ץמחה תקידב תעשב הכרבה ,המגודל ,ךכ) .ןיליפתה תא רושקל קר הווצמה
הידפולקיצנא םג הוושה .רועיבה איה הקידבה לש תיפוסה תילכתה יכ ,"ץמח רועיב
(."ןיליפת תחנה" ךרעב ,ד"ת דומע 'ט ךרכ ,תידומלת

רבוע ןהילע ךרבמ ןלוכ תווצמה לכ" גשומה לע ידוסי ןפואב דומעל שי היגוסה דומיל רחאל
תווצמ קר ואבוה :םיטושפ םה םירבדה החיתפה תחישב ואבוהש תומגודב ."ןתיישעל
.ןתיישע ךרד לע םידמועשכ קר ןניבהל רשפאו ,הז קוידב ,ןתיישע ינפל איה ןהילע הכרבהש
.תומגוד המכ איבנ

םישבול יכ ,השיבלה ינפל ךרבל רשפא יא :ךופה רדסב םילעופ (ןטק תילט) תיציצ תווצמב
השיבלה ירחא םיכרבמ ןכל .ךרבל ןיידע רוסאש העש ,םיידיה תליטנ ינפל ,רקובב תיציצ
.תויציצב םישמשממו

תא חקול םדא םאש ןאכמ אצוי .םענענלו דיב םקיזחהל איה הווצמה םינימה תעבראב
אוה ונידיב לבוקמה גהנמה ןכל !ךרבל ךירצ וניאו ,הווצמה תא םייק רבכ ,םינימה תעברא
ידי לע .גורתאה תא ךופהלו ךרבל ,(הטמל םטיפה) ךופה גורתאהשכ םינימה תעברא תא תחקל
.הווצמה תא םימייקמש ןפואב םינימה תעברא תא םיקיזחמ ךכ

:וז איה הביסהו .(םיזנכשא גהנמ יפל) םיכרבמ ךכ רחאו םיקילדמ םדוק תבש תורנ תקלדהב
קילדהל הל רוסא היהי ,םדוק ךרבת םאו ,תבשה תא המצע לע השיאה תלבקמ הכרבה תעשב
תוארל אלש ידכ םייניעה יוסיכ וא) םיידיב רנה יוסיכ ,הקלדה :הזכ אוה רדסה ןכל .רנה תא
השיאה ,הכרבה ירחא רנה תא קילדהל םוקמב .ונממ האנהו רואה יוליג ,הכרב ,(רנה תא
.ורואמ תינהנו וילע תלכתסמ

:הרעה .התיכב ועצוביש ,דימלתל תודובעל רובעל םיעיצמ ונא הלאה תודוקנה רוריב רחאל
םידרפסה בור ןכש ,םיזנכשא םידימלת לש תותיכב קר הליעי תבש רנ תקלדה לש המגודה
ןב" רפסב) .א"טילש ףסוי הידבוע ברה הרוה םנמא ךכו ,םיכרבמ ךכ רחאו םדוק םיקילדמ
(.רהה ןמ 'ש ברה - םיכרבמ םדוקש רמאנ "יח שיא

דימלתל תודובעל תורעה
,היישעה ינפל תויהל הכירצ הכרבה ."היישעל רבוע הכרב" אשונב תוקסוע 8.6-8.2 תולאש
רבוע" הרדגהה) .וכריב הילעש הווצמה תיישעל הכרבה ןיב קיספהל ןיא יכ ,הל ךומס לבא
הנשמ ףסכב ןכו ,א ,ז םיחספל יריאמבו א"בטחרב תאבומ היישעה ינפל ךומס = "היישעל
תא איבהל רשפא 8.3 הלאשל (.דרש ישובלבו (בי) א"גמב ח ,הכ ח"ואבו ז ,ד ןיליפת תוכלהל
יואר ןיא (תרוביקה לע החנהה ינפל) ןכל םדוקד" :הכ תוא ,הכ ןמיס "הרורב הנשמ" ירבד
."רשפאש המ לכב הווצמה תיישעל הכרבה ברקל ךירצו ,םדוקד םדוק יווהד ,ךרבל

יפל םיידי תליטנ לע הכרבה ךרד תא ומצע תוחוכב תולגל שקבתמ דימלתה 8.5 הלאשב
:וז הנומת ןתית בלולו םיידי תליטנ ןיבל ןיליפת ןיב האוושהה .ול ורבסוהש תונורקעה


הווצמה רמג הווצמה תלחתה
בוגינ רשקה קודיה תרוביקה לע החנה "די לש" ןיליפת
םינימ העבראל םתמלשהו גורתאה תליטנ הליטנ םיידי תליטנ
ןוכנה ובצמל גורתאה תאבה םינימ השולש תליטנ .א בלול
NBSP& ךופה גורתאהשכ ,םינימ 4 תליטנ
םדוקו הליטנה רחא ךרבל :"םלועה וגהנ ךכ"ש :א"מ ק"ס ,ח"נק 'יס הרורב הנשמב האר]
םדוק ךרבל "ףסוי תיב" י"פע םיגהונש רפס-יתבב .הליטנה רמג אוה בוגינהש ינפמ ,בוגינה
ןקתי ,(םש ע"וש האר) םיינש םימ תליטנ ינפלו ףושפש רחאל וא (תויקנ םיידיהשכ) הליטנ
[.םאתהב הלבטה תא הרומה

."ךורע ןחלוש"ה לש היינשה ותעצה יפ לע אוה בלולב ץופנה גהנמה

תא םייקל) הנווכה תובישח לע דימלתה תא דימעהל םתמגמ 8.7 הלאשהו א"בטירה ירבד
האלמ הנווכ (1) :יעמשמ-וד אוה "הנווכ תוכירצ תווצמ" יוטיבה .תווצמה תיישעב ('ה תווצמ
הנשמבו 'ס ןמיס ח"ואב ןייע .'ה ןוצר תא עצבל תילמינימ הנווכ (2)-ו הווצמה תועמשמ לכ לש
.וז הנחבה תבחרהל (ז) ןטק ףיעס הרורב

אישק ,ןכ םא .לאומש אוה רמאמה לעב תישילשה תרוסמה יפל :(םימדקתמל) 8.8 הלאשל
לאומש ירבדב הריתס איה יכ ,רתויב הקזחה איה הישוקה וז הרוצב .לאומשדא לאומשד
.ומצע

לש וללכ לע קלוח והשימש וניצמ אלש ינפמ תמייק הישוקה תונושארה תורוסמה יתש יפל
החנהה לבא "?תימר אק ארבגא ארבג" :רמול אופא היה תינורקע ."'וכו תווצמה לכ" לאומש
.לוכה לע לבוקמה יתכלה ללכ רסמ לאומשש ,איה

?ךרבמ המ :(ב) ןיליפתה תוכרב .9
,םיזנכשאל םידרפסה ןיב םיגהנמה ילדבה לש םשרוש לע םידימלתה ודמעי הז אשונב
.הירחאש הקיספבו תידומלתה היגוסבש םינוש םישוריפמ םילדבה
א"מרהו ,(י"שר תטישכ ותייגוסב איהש) ם"במרהו ף"ירה תטישכ וראק ףסוי יבר קסופ ליגרכ
.תופסותה ילעב תטישכ קסופ

תא שיגדהל שיו ,םיגהנמה ילדבה לש שדוקב םשרוש תא תוארהל ידכ וז היגוס לצנל בושח
תובכשה יתש תא םידימלתל תוארהל ידכ ,הז אשונ לצנל יואר .םהמ דחא לכ לש תוימיטיגלה
לש ויקספ תא ולביק בורל יכ ןייצלו - א"מרהו (וראק ףסוי יבר =) "רבחמה" - ךורע ןחלושבש
'ר לע קלוח אוה םהבש םירקמב א"מרה יקספכ םיגהונ ,םיזנכשאה וליאו ,וראק ףסוי יבר
.וראק ףסוי

הארוהה ךרד
לש"ו "די לש" ןיליפתש רמאנ הבו ,7 קרפב הדמלנש הנשמה תויהל הלוכי אצומה תדוקנ
הנומ תווצמה ןיינמב :םנמאו .תונוש תווצמ יתש ןה :רמולכ ,וז תא וז תובכעמ ןניא "שאר
."די לש" ןיליפת חינהל תרחא הווצמו "שאר לש" ןיליפת חינהל תחא הווצמ ם"במר

תחא הכרב ןיליפתה יתש לע ךרבל יוארה ןמ םאה :היהת וז הנשמ תובקעב אובתש הלאשה
:תובושת יתש ועיצי םידימלתהש חינהל ריבס ?םייתש וא
.אוה דחא תווצמה יתש לש ןניינע יכ ,תחא הכרב ךרבל יאדכ -
.תונוש תווצמ יתש ולא יכ ,תוכרב יתש ךרבל יאדכ -

תרודהמ ,'ו ןמיירפ 'צוה ,ם"במרה תובושת) ם"במר לש וחוסינ אוה "דחא ןניינע" לש חוסינה
.(ג"ע ,"תורוקמה לא"

םתרעשה יפל התוא שרפל וסני םידימלתהו ,היגוסה דומילל רובעל רשפא היעבה תגצה רחאל
םאו) דבלב תחא הכרב םיכרבמש החנהה יפל אברו ייבא תנקסמ תא וריבסי םקלח :הנושארה
יתש םיכרבמש החנהה יפל אברו ייבא תנקסמ תא וריבסי םקלחו ,(תוכרב יתש ,קיספה
.(שולש ,קיספה םאו) תוכרב

,(םייתש ,קיספה םאו) תחא הכרב םיכרבמש רובסה ,י"שר תעד ,ןבומכ ,ןה ולא תועד יתש
.(שולש ,קיספה םאו) תוכרב יתש םיכרבמש רובסה ,תופסות תעדו

:םיכרד יתשב הבש םיעטקה לכ תא שרפל רשפאש ,הדבועה לע דומעל בושח היגוסה דומילב
,("די לש"ו "שאר לש" ןיליפת ןיב קספה לש הרקמב ,1+1 וא) תחא הכרב םיכרבמש העדה יפל
.(קספה לש הרקמב ,2+1 וא) תוכרב יתש םיכרבמש העדה יפלו

".ךרבמו רזוח ,הליפתל הליפת ןיב חס" :אדסח בר אוה תוטישה תחאל שרופמב הטונה דיחיה
"די לש" ןיליפת לע "חינהל" םיכרבמ וז העד יפל ןכש ,1+1 רבסהה יפל ושרפל השק הז טפשמ
."שאר לש" לע "תווצמ לע"ו "די לש" לע "חינהל" םיכרבמ קספה לש הרקמבו ,"שאר לש"ו
לוכי הזו ,ךריב רבכש הכרבה לע רזוח ךרבמה יכ ,שוריפה תא קזחמ "ךרבמו רזוח" יוטיבה
לע םיכרבמו םירזוח קספה לש הרקמבו ,תוכרב יתש ללכ ךרדב םיכרבמש הטישה יפל תויהל
,(זי תוא ,ה ,הכ ח"ואל ורואיבב) בתוכ א"רגה ,םנמאו ."די לש" לע הכרבה תא םג "שאר לש"
תסרג יפל שרפל השק יכ ,"ךרבמו רזוח" אלו ,"ךרבמ" התייה ם"במרהו ף"ירה תסרג יכ
.תופסותה שוריפכ אלא ונלש םירפסה

:תוטישה יתש יפל היגוסה רבסה תא םכסנ

תופסות יפל רבסהה י"שר יפל רבסהה היגוסב בלשה
הכרבה לע רזוח ,חס םא
תא הילע ףיסומו ,"חינהל"
."תווצמ לע" תכרב
לש" לע תפסונ הכרב ךרבמ ,חס
."שאר
אדסח בר .1
ןיב קיספה אלש הרקמב רבודמ
."די לש"ל "שאר לש"
ןיב קיספהש הרקמב רבודמ
."די לש"ל "שאר לש"
אייח בר ירבד .2
ןנחוי יבר םשב
לש" ןיליפתה לע "תחא ךרבמ"
לש" לע "חינהל" דבלמ) "שאר
.("די
לש" ןיליפת לע "םייתש ךרבמ"
"שאר
.לוכה ךסב "םייתש ךרבמ"

.ןיליפתה יתש לע "תחא ךרבמ"
אברו ייבא .3

,תוכרב יתש "שאר לש" לע ךרבל ךירצ עודמ םעטה לע דומעל שי הרוריבו היגוסה חותינ רחאל
ךרד הלא תולאשב קוסעל םיעיצמ ונא .י"שר לש ותעד תא ריבסנ ךיא הלאשה לע תונעל שיו
.הרומה תכרדהב ,התיכב הנישעית תודובעהשו ,דימלתל תודובעה

שי הליחתכל יכ שרפמה ,אמוחנת שרדמ ךותמ תופסות תטישל רבסה אבוה דימלתל תרבוחב
.ןיליפתה יתשל תומיאתמה .תוכרב יתש ררבל
רזוח ןכלו "שאר לש" תחנה ןיבל "חינהל" תכרב ןיב רשקה קתינ ,"די לש" תחנה רחא חס םא
.אל תוא ,הכ הכורב הנשמב םיאבומו ,ש"ארה ירבדב םיחסונמ הלא םירבד ."חינהל" ךרבמו
:םירבדה הלאו
ונאש ,אוה ,דבל "חינהל" הכרבב יד אלו ,ןיליפת לע תוכרב יתש ןיכרבמ ונאש םעטה"
,"חינהל" ךרבל ונקית םתחנה תליחתב :התייה ךכ ולא תוכרב ןוקית רקיעד ,ןירבוס
.("שאר לש" ןיליפת לע םג תבסומ "חינהל" תכרב ,רמולכ) "שאר לש" לע ימנ יאקו
ךכלה .הווצמה רמג איה וזש "תווצמ לע" ימנ ךרבמ ,וקדהמו "שאר לש" חינמשכו
."שאר לש" לע "חינהל" םג ךרבלו רוזחל ךירצ ,ותעד חיסהו חס םא אליממ

הליפתל הליפת ןיב חס
תופסותל י"שר ןיב תקולחמ שי "ודיב איה הרבע ,הליפתל הליפת ןיב חס" טפשמה רואיבב
:הרבעה יהמ הלאשב

י"שר
.הנושאר הכרב לע ךמס אלא ,"שאר לש" לע ךריב אלו הליפתל הליפת ןיב חס

תופסות
ךרבמו רזוחש ,ףועל ףוע ןיב חסו ,הברה תומהב וא תופוע טחוש םדאשכ ,םיקדקדמ ןאכמ
ארבתסמ... ...המחלמה יכרועמ הילע רזוחש ,יכה ןנירמאדכ ,ודיב איה הרבע םוקמ לכמו
.היינש הכרבל קוקז אהיש ידכ רבדל ול ןיא ,תחא הכרבב רוטפל לוכיד ןוויכד

:ךכ האריי תקולחמה םוכיס

?הרבעה המ
?השע המ
"שאר לש" לע ךריב אל
."שאר לש" לע כ"חא ךריב אלו ,חס
י"שר תעדל
.תפסונ הכרב ךרביש ךכל םרג
."שאר לש" לע תפסונ הכרב ךריבו ,חס
תופסותה תעדל

ךשמה