"ןיליפת" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

ןתצילחו ןיליפת תחנה רדס .10
?ןתצילח רדס והמו ,ןיליפת תחנה רדס והמ :הלא תולאשב קסוע הז קרפבש ארמגה עטק
.יידמל השק דומיל אוה - "םייתש ויהי ,ךיניע ןיבש ןמז לכ :ויהו" - הצילחל רשקב דומילה
:אוה קוספה
תופטוטל ויהו ,ךדי לע תואל םתרשקו ...ךבבל לע םויה ךווצמ יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו
.(ו םירבד) ...ךיניע ןיב

:תדמול ארמגהו
םייתש שי ,ךיניע ןיב תופטוט שיש ןמז לכ :"ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ,ךדי לע תואל םתרשקו"
.(םיבר - "ויה")

[הלאה םירבדה] ויהו" :"םירבדה" לע "ויהו" תא שרפל רשפא ירהו :לאוש ט"וי ינדעמ לעב
?"ךיניע ןיב תופטוטל

םתרשקו" בותכלו "ויהו" לע ןיטולחל רתוול רשפא היה ,רבדה היה ךכ וליא :ותבושת תאזו
"תרתוימ"ה הלימה :קוספה רותיי לע תכמתסמ השרדה ."ךיניע ןיב תופטוטלו ךדי לע תואל
.ךעורזב ןיליפת םג שי ,ךיניע ןיב תופטוט שיש ןמז לכ :ףסונ רבד דמלל האב

ט"וי יבר לש ורבסה לעו השרדבש ישוקה לע םידימלתה תא דימעהל לק ארמגה עטק תארוהב
אוה אשונה ךשמה .קוספה רותיי לע השרדה תא דימעמה ,בוט-םוי ינדעמ לעב ,רלה ןמפיל
קודב" תולאשה .התיכב ימצע דומילכ םידימלתל םתוא תתל םיעיצמ ונאש ,תוכלה ימוכיס
.םירקובמ תיב ירועישכ אלו ,רצק ןודיחכ ןתניהל תולוכי "ךיתועידי תא

.'וכו ןועש ,תשובחת ,סבג יבגל תוישעמ תולאשה תוררועתמ םימעפל ,הציצח ינידל רשקב

:הלאה תונקסמה תולוע תורוקמב ןויע ךותמ
ירחא) ףוגל תועוצרה תכירכ ןיב הציצח ;ףוגל "תיב"ה ןיב הציצח אהת אלש אוה רקיעה (1
.ךכ לכ הבושח הניא (הנושארה הכירכה
סבג ןוגכ ,(ול באוכ וידעלבו) םש היהיש הצורו ץצוחה רבדה לע םדאה דיפקמ םא (2
.הציצח וז ןיא ,תשובחתו
.הכרב וילע אובת רימחמהו ,וריסהל ךירצ ןיא ןידה ןמ ןועש (3

דצ תרתוכ
תורוקמ
.א"י הרעה ,'ד ןמיס ,ץיבורוה יולה םהרבא ברהל "הכלה רבד"

,ז"כ ןמיס ,"הרורב הנשמ"ה ירבדב םג ןייעו .'ג 'ס ,ג"ח ףסוי הידבוע ברהל "תעד הווחי" ת"וש
.תצצוח תירולב םא הלאשב ,ו"ט ק"סבו ז"ט ק"ס

ןודיח
:רמוחב םישרופמ םניאש םיגשומ ריהבהל שרדנ דימלתה הלא תולאשב
הטישה ללגב אוה "שאר לש" ןיליפת תכרב רחא "ותוכלמ דובכ םש ךורב"ל םעטה :2 הלאשל
ךורב" הירחא רמוא ךרוצ אלל הכרב ךרבמה ."שאר לש" ןיליפת לע ךרבל ןיאש תרמואה
."...םש ךורב" ךרבל םיגהונה םג םירמוא ,תרתוימ וז הכרבש תועד שיש ינפמו "...םש

רובעל אלו ,התושעל בייח ,הווצמ ול הנמדזנש םדא :תווצמה לע םיריבעמ ןיא :-7ו 3 תולאשל
ןוויכ לבא .םדוק דיל ועיגה םה םא ,"שאר לש" ןיליפת םידקהל ךירצ וז הניחבמ .הילע
ןיליפתה תא םימש ןכל .ותוא םיכפוה ןיא ,"שאר לש" ךכ רחאו "די לש"-ה זמורמ קוספבש
."די לש" היהת הנושאר אצותש הליפתהש ,תאזכ ךרדב קיתרנב

.י"ש דומע ,'א ךרכ ,תידומלתה הידפולקיצנאב ןייעי ,גשומה רואיבב ביחרהל הצורה

ןיליפת ןמז .11
("ןכ ןירומ ןיאו הכלה רבסק" ,ב ,ול דע ,"יתמיאמ ןיליפת :ר"ת" ,א ,ול תוחנמ)

היגוסה אשונ

ןיאש ,םידומ לוכה .אל וא ןיליפת ןמז אוה הליל םא ,איה ונתייגוס לש תיזכרמה הלאשה
.הליל דועבמ המכשה לש הרקמב וא ברעב ןיליפת ןיד המ ,איה היעבה .ןיליפתב ןושיל
םימימ הדעומל תאזה הקוחה תא תרמשו" קוספל הכלהה שרדמב תזכרתמ תקולחמה
,"םימימ" :ךכ שרודו ןיליפתה תקוחל רשקב ושרפמ ילילגה יסוי יברש ,(10 גי תומש) "המימי
ןיאו חספה תקוחב רבדמ קוספהש רבוס אביקע יבר ךא .תוליל אלו ,"םימי" ;םימי לכ אל
יבגל) .ןיליפת ןמז אוה הליל םג אביקע יבר תעדלש ,ןאכמ .ןיליפת ןמז יבגל רבד ונממ דומלל
(.תוא הפוג איהש :תרחא הביסמ ךא ,ןיליפת ןמז הניאש אביקע 'ר הדומ תבש

תפקתשמ וז תקולחמש ,ןייצל ןיינעמ ."תאזה הקוחה" םילימה שוריפב איה םיאנתה תקולחמ
הווצמ =] אדה אמייק תי רוטניתו" :םגרתמ לאיזוע ןב ןתנוי .םישרפמבו הרותל םימוגרתב
,אידעומבו םייבשב אלו [תושעל =] אדבוע אמויב .הל [יואר =] יזחד אנמיזל יליפתד [תאז
תא םישרפמ סולקנוא םג הארנכו ארזע ןבא ,ם"בשר ,י"שר וליאו ".אילילב אלו אממיבו
.אביקע יברכ קוספה

םא .םימיה ןמ תצקמ - ושוריפ "המימי םימימ" ייזא ,ןיליפתל תנווכתמ "תאזה הקוחה" םא
.הנשל הנשמ ושוריפ "המימי םימימ" ,חספה תקוחל תנווכתמ "תאזה הקוחה"

היגוסה תארוהב וניתורטמ
םא :הרוקמל רשקב תונושה תועדה תרכהו הלילב ןיליפת חינהל ןיאש הכלהה דומיל .1
רבוע הלילב ןחינמש ימ םאה ?המעט המ ,ןנברדמ איה םאו ?הרוקמ המ ,אתיירואדמ הכלהה
.'וכו ?עודמו הלילב ןחינהל רתומ םירקמ וליאב ?רוסיא לע

ןיב הנחבה ,"ןכ ןירומ ןיאו הכלה" גשומה תרכה :הכלהב םייללכ םיגשומ תרכה .2
תעיקש ירחא ןיליפת תחנה) הליחתכל הלועפ תיישע ןיב הנחבה ;"ןנברד"ל "אתיירואד"
וליחתה םא" ןיעכ (;םוי דועבמ תוחנומ ויה םא םתראשה) םייק בצמ לש ךשמה ןיבל (המחה
."הארתבכ אתכלה"ו "ורבחמ אביקע יברכ הכלה" הקיספה יללכ תרכה ;"ןיקיספמ ןיא

,תותיירב תאבה ידי לע ,הנודנה היעבב הנקסמ הקיסמ ארמגה ןתועצמאבש םיכרדה תרכה .3
.הנודנה הלאשה יבגל םהמ קיסהל רשפאש ,םינוש םישעמו תורמימ

היישקו היגוסה יפוא
אתיירבב .םיקלוחה ימעט תא ריבסהל ילב ,דבלב השעמל הכלהב הבורב תקסוע היגוסה
.םהימעטל רבסה לכ ילב ,םימכחו בקעי 'ר ,ק"ת תועד תואבומ היגוסה תליחתב תאבומה
הכלה רבסק" ,רמאנ ישא ברד השעמב ;עודמ רמאנ אל ,"רתומ ןרמשל םאו" ,רזעלא 'ר ירבדב
ןיליפת ןמז הלילש רבוס אוה םא רמאנ אל ןכ ,םעט הזיאמ רבסומ אלו ,"ןכ ןירומ ןיאו
.(ם"במרה יפל) אוה ןיליפת ןמז ואל הליל וא (םיקסופה בור לש םשוריפכ)

ברד השעמב .םינורחאו םינושאר לש םינושו םיבר םישוריפל חתפ חתפ ארמגב רבסהה רדעה
היה רורב ,וז החסונ יפל ."תצבוקמ הטישה" תחסונ תא ונאבה .תואחסונ המכ שי ישא
.ןריאשמ אוה המל ותוא לאש אוהו ,ןתוא ריאשה קרו םוי דועבמ ןחינה ישא ברש אניברל
םיעצמאה תא טוקננ אל םא ,לובלבל רוקמ תויהל לולע תונושה תוסרגהו םישוריפה יוביר
.היגוסה תארוהב םימיאתמה

ברה ישוקה חכונ .ונתייגוס רואיבב םינושארה תוטישמ המכ לע הריקס הרומה אצמי ןלהל
ונא ,(קחודב ךא ובשיימ אוהו ,"אבוט אישק ושוריפלו" :א"וזחה ןושל) י"שר שוריפבש
,רוקמב תופסותה ירבד תא וארי םידימלתהש יוצר) תופסותה תטיש יפל דמלל םיעיצמ
.(תרבוחה תליחתב

תורוקמ
רואיב .זעת-אעת רוט ,הנמז :'ב ףיעס ,"ןיליפת תחנה" ךרע ,'ט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא
.'ד 'יס ןיליפת תוכלה =ג ,במ םישדוק ,שיא ןוזח .'ל 'יס ח"ואל א"רגה

תופסותה יפל היגוסה רואיב
:ולא ןה היגוסבש תועדה תופסות תטיש יפל

.הליל םע דימ ןיליפתה תא ץולחל בייחמ - "ןיליפת ןמז אל הליל" רמואה

אמש ,הלילב ןיליפת חינהל ,דבלב ןנברדמ ,רוסיא שיש רובס - "ןיליפת ןמז הליל" רמואה
.הלילה תליחתב ןריאשהל יאשר ,ושאר לע רבכ תוחנומ ןיליפתה םא לבא .ןהב ןשייתופסותה תטישל רבסהה

ארמגה ירבד
ינפל ןחינהל יאשר ןכלו ,ןיליפת ןמז וניא הלילה
,("ןרמשל") ודבאיש ששוח םא קר םויה ריאהש
בייח ,העיקשה םעו ,ןהילע ךרבמ וניא זא םגו
.ץולחל
(.'ד תוא ,ל J"וא ,א"רגה רואיב :הוושה)
:ןנבר ונת .1
.ןתחנה תעשמ ?ןהילע ךרבמ יתמיאמ ןיליפת
אמש ארייתמו ךרדל תאצל םיכשמ היה ?דציכ
ךרבמו ןהב שמשממ ןנמז עיגישכו ,ןחינמ ,ודבאי
.המחה עקשתש דע ?ןחינמ יתמ דעו .ןהילע
בייח וניא - םויב חינה םא ןכלו ,ןיליפת ןמז הליל
.ץולחל
אמש ,הלילב הליחתכל חינהל אלש ,ורזג םימכח
.הלילב רתוי רחואמ ןצלחל ורזג םגו .םהב םדריי
םיקוחל ןיליפתב ראשיהל רתומ יתמ דע הלאשב
דימ ריסהל ךירצ םא ,בקעי יברו םימכח
.הניש ןמזב קר וא קושהמ לגר התלכשכ
.קושה ןמ לגר הלכתש דע :רמוא בקעי יבר
םימכח םידומו .הניש ןמז דע :םירמוא םימכחו
וא אסיכה תיבל תאצל ןצלח םאש ,בקעי יברו
וניא בוש - המח העקשו ,ץחרמה תיבל סנכיל
.ןחינמו רזוח
.ןיליפת ןמז הלילש ,בקעי 'רכ איה הקיספה
הקיספה :היינש הסרג .היארכ השעמ םג אבומו
:(ב ,ול "אהו" 'סות) ק"ת ומכו בקעי יבר דגנ איה
.ןיליפת ןמז ונניא הליל
.בקעי 'רכ הכלה :ןמחנ בר רמא .2
והב ולצמ אנוה בר רב אברו אדסח בר אהד
.אתרואב
'רכ הכלה ןיא :ןמחנ בר רמא :ירמאד אכיא
.בקעי
והב ולצמ אנוה רב אברו אדסח בר אהו
?אתרואב
.אגילפ אוהה
ןמז ואל הלילש רבוס אנוה בר רב הברש היאר
.ןיליפת
אבר רמא אהו ,יכה אנוה בר רב הבר רמא ימו .3
אל ,הכשח אל קפס הכשח קפס ,אנוה בר רב
!?ץלוח - הכשח יאדו אה ,חינמ אלו ץלוח
ןמז הליל יכ ,ץולחל ךרוצ ןיא ליגר הלילב
.תבש ברע יבגל רמאנ ,ץלוח רמאנש המו .ןיליפת
.רמתיא תבש ברעב םתה .4
החנהה ךותמ אנוה בר רב הבר ירבד רוריב
םיהז תבשו הלילש
?רבסק יאמ .5
ןמז ואל ימנ הליל ,ןיליפת ןמז הליל רבסק יא
.ןיליפת
ואל ימנ הליל ,ןיליפת ןמז ואל תבש רבסק יא
.ןיליפת ןמז
.תוליל יטעממ םתהמ ,תבש אטעממד אהיכמד
&NBSP הדעומל תאזה הקוחה תא תרמשו" :אינתד .6
,"םימימ" ,תוליל אלו ,"םימי" ."המימי ןימימ
ירבד .םיבוט םימיו תותבשל טרפ ,םימי לכ אלו
.ילילגה יסוי יבר
אלא "וז הקוח" רמאנ אל :רמוא אביקע יבר
.דבלב חספל
ינפמ ,ןיליפת ןמז הניא תבש קר :אביקע יבר תעד
,ףסונ תואב ךרוצ ןיאו ,תוא איה המצע תבשהש
אציש ששחמ ,תבש ברעב ןיליפת ץולחל הבוחו
םחינמ םא ,"ףיסות לב" ללגב וא ,םיברה תושרל
.תוא איהש תבשב לזלזמש ינפמ וא ,הווצמ םשל
תחנה" ךרע ,'ט תידומלת הידפולקיצנא ןייע)
(."ןיליפת
.אביקע יברל היל אקפנד אכיהמ היל אקפנ .7
ןיליפת םדא חיני לוכי :רמוא אביקע יבר :אינתד
היהו" רמול דומלת ?םיבוט םימיבו תותבשב
ןיכירצש ימ ".ךיניע ןיב תופטוטלו ךדי לע תואל
.תוא ןפוג ןהש ,םיבוט םימיו תותבש ואצי .תוא
הקוחה תא תרמשו" קוספה יפלש ,ןעוט א"ר
השע תווצמ "המימי םימימ הדעומל תאזה
ץלוחהו .הלילב אלו םויב קר ןיליפת חינהל
ךרבמו הווצמ םייקמ ,העיקשל ךומס ןיליפת
יברל .(ב ,דמ תוכרב) "ויקוח רומשל ו"בקא"
אל תווצמ איה - "תרמשו" - וז הווצמ ןנחוי
.השעת
תעיקש רחא ןיליפת חינמה לכ :רזעלא 'ר רמא .8
.ואלב רבוע :רמא ןנחוי יברו .השעב רבוע ,המחה
&NBSP .יגלפימ אק אעליא 'ר רמא ןיבא 'רב אמיל .9
רמאנש םוקמ לכ :אעליא 'ר רמא ,ןיבא 'ר רמאד
."השעת אל" אלא וניא - "לא"ו "ןפ" ,"רמשיה"
.ןיבא 'רד היל תיל רמו ,ןיבא 'רד היל תיא רמד
&NBSP 'ר רמא ןיבא יברד והל תיא אמלע ילוכד !אל .10
:יגלפמ אק אהב אכהו ,אעליא
השעד "רמשיה"ו ,ואל - ואלד "רמשיה" רבס רמ
.ואל ימנ השעד "רמשיה" רבס רמו .השע -
רומשל ידכ :ןנחוי 'רו רזעלא 'ר ירבדל ךשמהב
.ץולחל הבוח ןיא
.רתומ ,ןרמשל םאו :רזעלא יבר רמאו .11
.וז הכלה םירומ ןיאש אלא ,ןיליפת ןמז הליל
,ישא ברד הימק אנביתי הווה :אניבר רמאו .12
.יליפת קילס אלו יליפת חינמ היהו ,ךשחו
:יל רמאו ?רמ והל יעב אק ןרמשל :היל ירמאו
.יעב אוה ןרמשל ואלד היתעדל היתיזחו .ןיא
.ןכ ןירומ ןיאו הכלה :רבסק

ןחינהל רוסא לבא ,(ורבחמ ע"רכ הכלה) אוה ןיליפת ןמז הלילש ,(ב ,ל ח"וא) קספנ הכלהל
ןיא לבא ,וילע ןריאשהל רתומ ,םוי דועבמ וילע ויה םאו .ןהב ןשיי אמש ,הלילב הליחתכל
.ןכ ןירומו ,רתומ ,ןרמשל םאו .(ישא ברכ) ןכ ןירומ

היגוסה תארוה
ךרדב להנתהל הלוכי היגוסה תארוה !ךירחאמ רבכ לוכמ השקה ,הרומה ,ןאכ דע תעגה םא
דומע האר) תילטנורפ הארוה :היגוסה תארוהל םיכרד יתש הזב םיעיצמ ונא .תולקבו תניינעמ
.היפ לע דמלו ךל תיארנה ךרדב רחב .(31 דומע האר) תימצע הדובע וא (הז

:הלא םיניינע לולכיש ןוידב ליחתהל יוצר םיכרדה יתשב
,רקובב קר אוה ןיליפת ןמז םאה (.החנמב - באב העשתבו רקובב) ?ןיליפת םיחינמ ונא יתמ .1
לכ ךשמב ןיליפתב םירוטע תויהל וגהנ ל"זח ימיב יכ ,רפסל שי ןאכ) ?םויה לכ םנמזש וא
(.םויה
חיסי אמש ,ןיליפתב ןושיל ןיא וז הביסמ .12 קרפב ראובמכ ,ןיליפתמ ותעד חיסהל רוסא .2
.(תופסות תטיש יפל) ןהב םדריי אמש ,הלילב ןיליפת חינהל רוסאו ,ןהמ ותעד
תא תרמשו" קוספה שוריפב אביקע יברו ילילגה יסוי יבר תקולחמ רבסות הז םוקמב .3
הלילב ןיליפת חינהל הרותה ןמ רוסיא שי ילילגה יסוי יבר יפל :"המימי םימימ תאזה הקוחה
.הלילב הזכ רוסיא ןיא אביקע יבר יפלו ,תבשב וא

.היגוסל הנכהה תודובעב הנודנ וז תקולחמ
.הפוג היגוסה תארוהל הרומה רובעי הלאה תודוקנה תרהבה רחאל
.וז הכלה םירומ ןיאש אלא ,ןיליפת ןמז הליל


ךשמה