"ןיליפת" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

תילטנורפ הארוה :'א ךרד
םידימלתה םג ושעי ךכו) םירוט ינשל חולה תא הרומה קלחי תילטנורפה הארוהב
ןמז הליל :תועדה יתש יפל םימכחה תועד וניומי היגוסה דומיל ידכ ךות .(םהיתורבחמב
.ןיליפת ןמז אל הליל וא ןיליפת

:ךכ חולה האריי רועישה םוכיסב

תופסות תטיש
ןיליפת ןמז אל הליל
ןיליפת ןמז הליל
תעד תאז ".המחה עקשתש דע ?ןחינמ יתמ דעו"
.אמק אנת
בקעי יברו םימכח
."ירמאד אכיא" יפל גהונ ןמחנ בר
".בקעי 'רכ הכלה" :ןמחנ בר
  רב הברו אדסח בר
."אתרואב והב ולצמ" אנוה בר
רבודמ םא ,"ץלוח הכשח קפס" :אנוה רב הבר
.ליגר םויב
ךא ,"ץלוח הכשח קפס" :אנוה בר רב הבר
.תבש ברעב קר רבודמ
".תוליל אלו םימי" :ילילגה יסוי יבר
 
".השעב רבוע העיקש רחא חינמה" :רזעלא 'ר
.אביקע יבר
".ואלב רבוע" :ןנחוי 'ר
 
  .ברעב ןיליפת ץלח אל ישא 'ר


תרבוחבש םיסיטרכה ןוימ תרזעב דומילה לע רוזחל םידימלתה ולכוי התיכב דומילה רחאל
.דימלתל

."הכלה קספ" ףיעסל ןאכ רובעי ,וז הטישב קר דמלי יכ טילחמה הרומ

תימצע הדובע :'ב ךרד
"ןיליפת ןמז אל הליל"ו "ןיליפת ןמז הליל" םיחנומה תא רורב ןפואב הרומה רידגי וז ךרדב
:םידימלתה תדובעל הדימ הנק ושמשיו חולה לע ומשריי תורדגהה .תופסות יפל
.הליל םע דימ ןיליפתה תא ץולחל הבוח :ןיליפת ןמז אל הליל
ןיליפתה םא ךא .םהב ןשיי אמש ,הלילב ןיליפת חינהל ןנברדמ רוסיא שי :ןיליפת ןמז הליל
.הלילה תליחתב ןריאשהל רתומ - רבכ תוחנומ

תשמתשמ ארמגהש םינושה תורוקמה םיסיטרכב םיספדומ (59-57 םידומע) דימלתל תרבוחב
תא ןיימל שרדנ דימלתה .ואל וא ןיליפת ןמז הליל םא הלאשה לע בישהל ידכ םהב
הצובקבו ,ןיליפת ןמז הלילש םיחיכומה םיסיטרכה תא תחא הצובקב םישל ,םיסיטרכה
ןוימל עיגהל םיכירצ םידימלתה .ןיליפת ןמז וניא הלילש םיחיכומה םיסיטרכה תא תרחא
:הז

.ב8 ,6 ,ב5 ,ב4 ,3 ,א2 ,ב1 םיסיטרכ :ןיליפת ןמז הליל
.א8 ,7 ,א5 ,א4 ,ב2 ,א1 םיסיטרכ :ןיליפת ןמז אל הליל

עודמ ררביו ,םידימלתה ןיב םהיתודוא הדיחא העד התייה אלש םיסיטרכה תא לצני הרומה
ואבוהש תועדה לש הנוכנה ןתנבהל איבי הז רוריב .תונוש םיכרדב םידימלתה םתוא וניימ
.ארמגב

ןוידה יכ ,וניחבי םידימלתה .ארמגה ךותמ היגוסה תא דמלל רשפא ,השענ ןוימהש רחאל
יפ לע חיכוהל וסינ רשאכ ,התיכב םהלש םהינויד תאו םהיתויוטבלתה תא ףפוח ארמגבש
.אל וא ןיליפת ןמז הליל םא תורוקמה

הכלהה קספ
אנת ןיב הנחבהה לע דומעל בושח הז םוקמב .לקנב "ןזאמ" ךורעל רשפאי תועדה םוכיס
.ארומאל

ןחלושב קספנ ,ןכאו ."ורבחמ ע"רכ הכלה" ללכה לח ילילגה יסוי יברל אביקע יבר תקולחמב
בר ,םימכחו בקעי 'ר ומכ ןכו) ןורחא אוהש ,ישא ברכו ע"רכ ,"אוה ןיליפת ןמז הליל" ךורע
חינהל ןנברדמ רוסא הליחתכל ,ןכ-יפ-לע-ףאו .(אנוה ר"ב ברו אדסח בר ,'א אנשילל ןמחנ
.םהב ןשיי אמש ,המחה תעיקש רחאל ןיליפת

ארייתנ וליפא ,ןחינהל יאשרש ,ךרדל תאצל םיכשמה יבגל ע"ושה קסופ וז הכלהל םאתהב
ןשיי אמש ששח ןיא ןאכ .(ןיליפת ןמז ואל הלילש רמואל קר ץוחנ הז יאנת יכ) ודבאי אמש
םשל םחיני ,ןיליפת ןמז הליל יכ קספנש ןוויכש תועד שי :הז הרקמב הכרבל רשאו .ןהב
ןוויכ :םעטהו) ךרבל אלש קספנ ע"ושב ךא ;(ומש רוטב אבוהו ק"מסה תוהגה) ךרביו הווצמ
ןיליפת ןמז זאש ,רקובה דע וילע ןיליפתהשכ הכחיש בטומ ,הליחתכל ןיליפת ןמז וניא הלילש
רשאכ ,באב העשתב וא ,םדקומ םימיכשמ םא ,לויטב וא אבצב ישעמ הז ןיד .(ךרבי זאו ,לוכל
.הארוהה תעשב הז ישעמ ןיינע תולעהל יאדכ .הלילל ךומס ,החנמב ןיליפת םיחינמ

דימלתל תודובעל תורעה
,םיאנת םהינש ,ילילגה יסוי יברו אביקע יבר ןיב ןיחבהל שרדנ דימלתה ןאכ :11.5 הלאשל
.םיארומאה ןיבל

וקספו ,ןכ םירומ ןיאו ןיליפת ןמז הלילש קספ ,ןורחאה רודה ןב ,ישא בר :11.8 הלאשל
.הכלהל לבקתנ

הוושה) םיכרבמ הווצמ לעו ,ןריסהל הווצמ שי ,רוסיא ןה הלילב ןיליפת םא :9.11 הלאשל
.(אכקת-כקת דומע ,'ט תידומלת הידפולקיצנא

:תודבוע המכמ קיסהל שרדנ דימלתהו ,השק הלאשה :11.10 הלאשל
ןיליפת תחנהש םירמואה ,ןנחוי יברו רזעלא יברכ הכלה ןיא ןכלו ,ןיליפת ןמז אוה הליל .א
.רוסיא איה הלילב
.לוח ימיב הלילב ןיליפתה תרסה לע ךרבל ןיאש ןבומ ןכל .ב
:הרורב הנשמ ןושלבו .ןתרסה לע ךרבל ןיא ,ןיליפת חינהל ןיאש קסופ אביקע יבר ש"עב םג .ג
הנווכ ילב וילע ןחינמ םאש ןוויכ ,םוקמ לכמ ...ןיליפת ןמז ואל ט"ויו תבש ןל אמייקד ףא ..."
אמש הרזג ,םירפוס ירבדמ רוסיא אלא ,("ףיסות לב") הרותה ןמ רוסיא הזב ןיא ,הווצמ םשל
".הז לע הכרב ךייש אל ...םיברה תושרל ןהב אצי

ףודפדבו ס"שה תרוסמב שומישב דימלתה תא לגרתל איה הלאשה תרטמ :11.12 הלאשל
.תרחא ארמגב

ןיליפתה ןמ תעד תחסה רוסיא .12
קוספל ארמגה תאוושה לש ךרדב וב קוסעלו הברה הז עטק לע בכעתהל אל םיעיצמ ונא
ןה המו ,ךורע ןחלושב קתעוה ארמגה ןמ קלח הזיא ,תולגל ושרדיי םידימלתה .הכלהה
.ךורע ןחלושב ופסונש תופסותה

.10 דומעב האר הז ןודיחב שמתשהל דציכ הכרדה .ןודיח יוצמ קרפה ילושב

ןיליפתה לש ןמוקמ .13
("בוהצ רעיש ימנ ארמגו" ,:ב ,זל דע ,"לאמש וז ךדי :ר"ת" ,:ב ,זל)

היגוסה לע
:תולאש המכ רוריבב תקסוע היגוסה
?לאמש די לע ןיליפת םיחינמש ןיינמ .א
?םדיג לש וניד המ .ב
?ןיליפת רטיאה חינמ די וזיאב .ג
?שארבו דיב ןיליפתה םוקמ והמ .ד
:םיפסונ םיניינע המכ לע דומענ היגוסה דומיל בגא
"די" הלימה תועמשמ רוריבל םיבותכב קויד .ה
רוכב ןוידפ .ו
.םיעגנ יניינע .ז

רקיעב היגוסה תא דומלל םיעיצמ ונא .םיעיתפמ םיטנמלא המכ הב שיו ,השק הניא היגוסה
.התיכב הרזחל הנשמשת דימלתל תודובעה ;התיכב התאירק ידי לע

?לאמש די לע איה ןיליפת תחנהש ןיינמ
די לע ןיליפת םיחינמש ,הדבועל תיארקמה אתכמסאה תא ררבמ היגוסבש ןושארה אשונה
.לאמש

םישפחמ אלא ,ןיליפת םיחינמ די וזיא לע הנניא הלאשה :הלאשב דחוימה תא שיגדהל שי
.לאמש די לע ןיליפת םיחינמש ,העודיה הדבועל אתכמסא

ךדי תא שרפלו תועטל םיטונ םידימלת .םיידיה יתשמ תחאל סחייתמ קוספבש "ךדי" חנומה
."ךידי" :דויב בותכנ םיברה תא ךא ;דוקינה ללגב םיבר ןושלכ

תועמשמה רוריב לע היונב ולש החכוהה ךרד .םיקוספ השולשמ היאר איבמ אמק אנת
רפסמ אוה רתויב ענכשמה קוספה םיקוספה תשולש ןיבמ .ארקמב "די" הלימה לש תקיודמה
:םיטפוש

םילמע תומלהל הנימיו
הנחלשת דתיל הדי


.לאמשב דתיה ,ןימיב שיטפה םא
:תופסונה תויארה יתש תא םילשהל ולכוי םידימלתה


.םימש החפיט ינימיו
ץרא הדסיי ידי
.הלכ ךקיח ברקמ ךנימיו
ךדי בשת המל

חנומה םנמא םא :י"שר יפל וירבד רבסה והזו ,הכופה החכוה חיכומ (2 'סמ) םורחה יסוי יבר
ושוריפ "ונימי די" ירה "?ונימי די ויבא תישי יכ" קוספה שוריפ והמ ,"לאמש" ושוריפ "די"
?(לאמש = "די") "ונימי לאמש"

ןיא "ןימי די" ומכ ףוריצ ךותב ךא "לאמש" השוריפ דבל "די" :(3 'סמ) ארמגה הבישמ ןכ לעו
.לאמש השוריפ

:קוספה ףוסל םורחה יסוי יבר לש ותלאש תסחייתמ תופסותה יפל
".התוא ריסהל ויבא די ךומתיו ,ונימי די ויבא תישי יכ ףסוי אריו"

תאוושהמ :וז אופא איה אישוקה ."ןימי די" ןאכ השוריפ "ויבא די"ש ,הז קוספמ רורב
.הנווכה די די וזיאל ןיבהל רשפא ןיינעה יפל קרו ,תמיוסמ די הניא "די"ש ררבתמ םיקוספה
.ןימי די איה "די" בקעי לצאו ,לאמש די איה "די" לעי לצא :ןכלו

דיב ןאכ רבודמש ררבוה קוספבש ןוויכ :תופסות תטיש יפל (3 'סמ) ארמגה תבושת היהת וזו
.לאמש די השוריפ ףסונ טוריפ אלל "די" לבא .ןימי די השוריפ "ויבא די" םג ,ןימי

םורחה יסוי יבר ירבד רוריב
ןיליפתש ,דימלתה דמלי םהיפלו ,םינוש םירבסה םיאבומ םורחה יסוי יבר תעד רוריבב
.לאמש די לע םיחינמ

אלא ,לאמש "די" שרוד וניאש ,4 'סמב ןתנ יבר םע ותוא ההזמ - 6 'סמ - ןושארה רבסהה
."םתבתכו םתרשקו" שרדהמ לאמשב החנה דמול

תא דקמנ וז השרד רוריבב .ההכ די = הכדי לש השרדה לע יונב - 7 'סמ - ינשה רבסהה
.ארמגבש הזה עטקה תארוה

:םיאנת תקולחמב םייונש (לאמש די = ההכ די = "הכדי") ישא בר ירבד יכ ,תנעוט ארמגה

  .לאמש די = ההכ די = "הכדי" :ישא בר
.םדיג תוברל ,"הכדי" :םירחא
.לאמש וז = א"יהב "הכדי" :ק"ת


היינשה אתיירבהש ,"עורז ול ןיא" ה"ד ,תופסותה תנחבה תא לקנב ןיחבהל ולכוי םידימלתה
די ול ןיאש םדיג לע רבדמ ק"ת :וז לע וז תוקלוח ןניאש תועד יתש האיבמ ("ךדיא אינת")
אישנה םע ותקולחמ לע סנקכ ריאמ יברל ןתינש יוניכ אוה "םירחא" םשה] "םירחא" .ללכב
.תרוביק ול שיש םדיג לע םירבדמ [(:גי תוירוה ןייע) ג"בשר

תושרד שי יכ ריבסהל שי ,(חוכ די וא ההכ די - "הכדי") ישא ברו אבא בר תקולחמ ןבותש ידכ
השנמ לצא רמאנש "ול רתעייו" ןוגכ) המודכו ע"חהא תויתוא יפוליח לע תוססובמה ל"זח
ולבקל ידכ ודובכ אסיכ תחת הריתח ה"בקה ול רתח" :"ול רתחיו" םישרודש ,הדוהי ךלמ
ט ,ז"פ תבש) "ת"יחל א"ה ןיב ןישרד ןינבר ןיענמתמ אל" :ורמא ימלשוריבו .("הבושתב
םישולש אירטמיגב "הלא" יכ ,תוכאלמה תובא -39ל זמר "הלא" הלימב םש םיאצומו ,(ב"עס
'ה קרפ שיר תוכרב ילבב :איבהל רשפא תומגוד רותב) .ת"יחב ,"חלא" בותכ וליאכ - עשתו
,אק ןיבוריע ;"תדרחב" אלא "תרדהב" ירקת לא :"שדוק תרדהב 'הל ווחתשה" :(ב"ע ,'ל ףד)
םרה ןב :(ח"ע אקספ) טכ ,י רבדמב ל ירפס ;םוניהגל םיעשרה תא ןיקדהמש ,קדחכ םבוט :א
(.היהי ךל לארשיב םרח לכ רמאנש ,דבכוי וז

רשאמ "ההכ די" השרדל רתוי הבורק בותכה ןושל ונלש הרקמבש ,אבא 'רל בישמ ישא בר
.(ת"יח אלו םש א"יה הבותכ רבד לש ופוסבש ןוויכ) "חוכבש די"ל

היגוסבש 10-1 םיבלשה הנבמ
לכ :יגול רדס אלו יביטאיצוסא רדס אוה הבש םיאשונה רדסש ךכב ינייפוא הנבמ וז היגוסל
.ול םדוקה בלשה ךותמ תוילוחה תחא לע יונב בלש

:ךכ הארי ומישרתש ,הנבמ לע םידימלתה תא דימעהל היהי הפי היגוסה דומיל רחאל


ןיליפתה תחנה םוקמ
ונאבה ."ספור קונית לש וחומש םוקמ" חנומה עיפומ ןיליפתה תחנהל קיודמה םוקמה רוריבב
םהיתומאמ שקבל וידימלת תא דדועי הרומה םא היהי הפי לבא ,הז םוקמ םיגדמה רויצ
לש" ןיליפתה םוקמ תא קיודמב ועדי ךכו ,םינטקה םהיחא לצא הז םוקמ םהל תוארהל
."שאר

קונית ,רועישל יטנקיפ ןווג וסינכי היתובקעבש רופיסהו םישאר ינש לעב קונית לע הלאשה
ארמוחב ביגה יבר .(18 'סמב) ארמגב רמאנש יפכ תויחל יוכיס ול ןיא לבא ,דלוויהל לולע הזכ
.תונציל ירבד םהב הארש ןוויכ ,ומילפ לש הלאשה לע

ןוידפה תבוח :היעבה תאו ןידה תא ריהבהל יאדכ .ןבה ןוידפב ןויד ןאכ עיפומ רופיסה בגא
תמ דליה םא .שדוח תוחפל יחה ,(םייוול וא םינהוכ םניא וירוה ינשש) רוכב ןב יבגל תמייק
.ותודפל הבוח ןיאו ,"לפנ"ל בשחנ אוה ,שדוח ךות

לש ןיד וילע הליחמ תויחל לכוי אל הזכ דליש הדבועה םא ,איה 18 'סמב תלאשנה הלאשה
.תלוגלוגל םיעלס 5 לש ןוידפה תבוח תמייק ,שדוח קוניתה היחי םא :(-19ב) הבושתהו .לפנ

?תרוביק וז "די"ש ןיינמ
דחא :םישעמ ינש האיבמו ,תובושת שולש הילע הבישמ ,הלאש ארמגה תלאוש הז רוריבב
.תובושתה תחא תריתסל תחאו תובושתה תחא קוזיחל

:הז אוה עטקה הנבמ


תא רקיעבו ,והנבמ תא םמצע תוחוכב תולגל םידימלתהמ שקבל רשפא עטקה תארוהב
.הזל הז םיעטקה תוסחייתה


ךשמה