"ןיליפת" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

?שארה הבוגב ןה שאר לש ןיליפתש ןיינמ
שרדמ ארמגה האיבמ הלאשל הבושתב :םדוקה עטקה הנבמל דואמ המוד הז עטק הנבמ
:הילע בישמו הלאשה התוא לאושה ,הכלה


םיחיכומ םש .22 'סמב ,ןכ ינפל האבוהש אתיירבה איה (30-27) הזה עטקה לש אצומה תדוקנ
הבוגב ןמוקמש ,"שאר לש" ןיליפתל האוושהה יפ-לע ,תרוביקה לע ןמוקמ "די לש" ןיליפתש
לש" ןיליפתש :וילאמ ןבומו חוטב רבדכ םדוק לבקתנש המ תא ארמגה תררבמ וישכעו .שארה
.שארה הבוגב םה "שאר

ןיבהל ונתוא ץלאמ "םכיניע ןיב החרק ומישת אלו" קוספה :הטושפ (29) הנושארה החכוהה
.רעיש חמוצ אל שממ םייניעה ןיב ירהש ,שארה הבוגכ "םכיניע ןיב" תא

יבר :הניבהל םילגוסמ ויהי וידימלת םא קר הב קוסעי הרומהו ,רתוי השק היינשה החכוהה
איה ותאוושה .שארל די ןיב האוושהה :22 'סמב האבוהש האוושהה תא ךישממ (30) הדוהי
:םיעגנ יניד יפל

ןבל רעיש :דחא ןמיס יפל אמטנ - דיב עגנ
בוהצ רעיש :דחא ןמיס יפל אמטנ - שארב עגנ
.בוהצ רעישו ןבל רעיש :םינמיס ינש יפל אמטנ - םייניעה ןיב עגנ

עגנה ובש םוקמ :דיל המודה םוקמה תא שארב ונא םישפחמ ,שארל די הוושמ הרותהש ןוויכ
.דיב ומכ ,דחא ןמיסב אמטמ

:תוניינעמ תוכפוה (30 ,22 'סמ) "שאר לש"ו "די לש" ןיליפתה םוקימ לע תוחכוהה

.דחא עגנב אמטמה םוקמ לע תוחנומ "די לש" ןיליפת (1)
:םידמול הזמ
.שארה הבוג :דחא עגנב אמטמה םוקמ לע ןה םג תוחנומ "שאר לש" ןיליפת (2)
:םידמול הזמ
.תרוביקב ,דיה הבוגב תוחנומ "די לש" ןיליפת (3)

הרזחל תולאשל תורעה
,זכ ע"ושב תואבומ ,ךפיהל וא ולאמשב ותכאלמ השועו ונימיב בתוכש ימ ןיינעב :13.6 הלאשל
:תועד יתש 'ו ןמיס
.ישא בר תשרדל םאתהב ,ההכ די ןיעבד ,החוכ שתש דיב חיניש א"י (1)
םאתהב הזו) .הדגנכש דיב ןיליפת חינמו ,הז ןיינעל ןימי הבושח איה הב בתוכש די א"יו (2)
םדא ינב בורד" ןתנ 'ר ירבדל י"שר שוריפ יפל םלוא ".םתבתכו םתרשקו" :ןתנ יבר תשרדל
.הז יטרפ םדא לש ותביתכ רחא םיכלוה ןיא ןתנ 'ר יפל ףאש רמול םוקמ שי ,"ןימיב ןיבתוכ
(.ז"י תוא ,םש א"רגה רואיב ןייע

,םדא לככ דימת חיניש רמולכ ,וידי יתשב טלושל ותומדל שי הז הרקמש ,תישילש הטיש שיו
.(הזב םיקפתסמש ,"המ" ה"ד ,ןאכ תופסותב ןייעו) לאמשב

.ב"כר 'מע ,'א ךרכ ,"רטא" ךרע תידומלת הידפולקיצנאב ןייע

העדכ עירכמ א"מרהו ,הנושאר העדכ רבוס א"רגה) םיקסופה תקולחמב רבדה ראשנ הכלהל
הרקמב ךירצ השעמל .(עירכמ וניא הרורב הנשמ ;ברה ע"ושב ןכו ,םיקסופ הברה ןכו ,היינשה
.םכח לאש לואשל הז

.10 דומעב האר הז ןודיחב שמתשהל דציכ הכרדה .ןודיח יוצמ קרפה ילושב

םת ונברד ןיליפת .14
ול שיש אשונב תקולחמ איה ןיליפתבש תוישרפה רדסל סחיב םת ונברל י"שר ןיב תקולחמה
.ונידיב איהש יפכ ,הכלהה תרוסמ תונמיהמל םידימלתה לש םסחיל תובר תוכלשה
רשפא וז היגוסב (?םת ונברו י"שר ינפל וחינה ןיליפת הזיאו :םמצע תא םילאוש םידימלתה)
ודב ןרוקמש ,תוקיתע תורוסמ יתש םצעב ןה תוישרפה רדסב תושיגה יתש יכ ,תוארל
.ארמגב תאבומה אתיירבה לש תועמשמ

חסונ יפל םקלחב ויה תורחא תורעמבו תעברומ-ידאוב ולגתנש אבכוכ רב תפוקתמ ןיליפת
חפסנב .(ךליאו 496 דומע ,םידעומה תרות ,ןרוג ברה) םת ונבר חסונ יפל םקלחבו י"שר
.הלא תוקיתע ןיליפתל סחיב רמוח אבומ דימלתל תרבוחל

היגוסה תארוה
:תוישרפה ןיב אצמנה םדא לש וטבמ תדוקנמ ןיליפתה תא ארמגה תראתמ ,י"שר שוריפ יפל
"ךאיבי יכ היהו" ,"שדק" :ןימימ
"עומש םא היהו ,"עמש" :לאמשמ

.לאמשל ןימימ תוישרפה תא םינומ םירקמה ינשב

לש םתרוצב הנד ארמגה רשאכ ,חצ ףדב :רחא םוקממ האוושהה יפל י"שר דגנ ןעוט םת ונבר
,י"שר תטיש יפל ."יברעמ רנ" יברעמה ינוציקה רנל ארמגה תארוק ,שדקמבש הרונמב תורנה
.תוישרפ יתש תואצמנ ןיליפתה לש ילאמשה דצבש ומכ ,תורנ 3 ברעמב םיאצמנ
יכ היהו" ,"שדק" :ןכל .הנממ םיכישממו תינוציקה השרפה תא םיעבוק םת ונבר תעדל
:תאז ותרוצ - ןימימ "ךאיבי

:תאז ותרוצ - לאמשמ "עומש םא היה"ו "עמש"ו

הדגאה ןמ .15

לעב אשילא לע רופיסב קסוע ב"נ רוקמ .ןיליפת ןיינעל םיידגא תורוקמ ינש םיאבומ הז קרפב
ונא יכ ,םידימלתל ריכזהל יאדכ .םינוש תומוקמב זמורמו יידמל םסרופמ הז ןיינע .םייפנכ
,םייפנכ הריכזמה הרוצב (קיתרנב תוחנומ ןיליפתהש העשב) ןיליפתה תועוצר תא םיללוג
.עשילא לע רופיסל זמרכ תאזו

ארמגה :הז רוקמ לש יניצר רבסהל תובישח שיו ,רתוי הברה קומע ןיינעב קסוע ג"נ רוקמ
:לארשי םע לש ןיליפתל ה"בקה לש ןיליפתה תא הוושמ תוכרבב

".דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :בותכ לארשי לש ןיליפתב -
".ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו" :בותכ ה"בקה לש ןיליפתב -

םתא" :ארמגה ןושלבו ,ידדה סחי אוה ה"בקל לארשי ןיבש סחיה :קומע ןויער וז האוושהב
".םלועב תחא הביטח םכתא השעא ינאו ,םלועב תחא הביטח ינותישע
ןויערה תא תאטבמ הדגאה ".םויה ךירמאה 'הו ...םויה תרמאה 'ה התא" :קוספה ןושלב וא
תא דחיימ 'ה דציכ :ונייהד ?ה"בקה לש ןיליפתב בותכ המ" הלאשה רוריב לש ךרדב הזה
םיאבומ הז ןויער שיגדהל ידכ ?ןיליפתה תועצמאב 'ה תא דחיימ לארשיש ךכל ליבקמב לארשי
וללה תונויערה תא התיכב תולעהל לכוי הרומה :ותוא םיעיבמה םיבר םיקוספ ארמגב
רשפא .ןיליפת חינמ ה"בקהש ,ארמגב רומאה תועמשמ המ קודבל וידימלת תא דדועמ אוהשכ
תשגדה אלא ,ןיליפתה תחנה לש ימשג רואית ןאכ ןיא יכ ,הנחבהל םידימלתה תא ליבוהל
ךכ ,םיקולאל םדאה דובעש ןויער תא תועיבמ ידוהיה לש ועורזב ןיליפתהש םשכ .ןויער
.לארשי םעל דחוימה וסחי תא תועיבמ ה"בקה לש "ועורזב" ןיליפתה

םיחפסנ
םהב ןייעל וידימלת תא דדועי הרומה .התיכב דומילל םינווכמ םניא תרבוחבש םיחפסנה
:הנמזו התיכה תויורשפא יפל תלעות םהמ קיפהלו

ןוילע דידי :ל"היר לש וריש
םצמצל חילצה יולה הדוהי יבר .תרבוחב ודמלנש םיאשונה לש ןיינעמ םוכיס ליכמ הז ריש
םיניינע ררבלו רישב ןייעל םידימלתה לע ליטהל לוכי הרומה .תוטעמ תורושב בחר אשונ
:לשמל .םינוש

?תוישרפה רדסל סחיב םת ונברו י"שר תקולחמב יולה הדוהי יבר קספ המ -
לע םיכרבמש תוכרבה רפסמל סחיב תופסותו י"שר תקולחמב יולה הדוהי יבר קספ המ -
?ןיליפתה
?התיכב דומילב ועיפוה אלש ,ורישב יולה הדוהי יבר ללכ םיניינע וליא -
?רישב םיזומר תוישרפה תביתכל רשקב םיניד וליא -
?רישה ללוכ ודמלנש תורמגל םיזמר וליא -
.ודומיל לע הרזחל ול ושמשיו בוטה דימלתל רגתא ויהי ןהל תומודו הלאכ תולאש

?ןיליפת םירציימ ךיא
רוציי יבלשב "שאר לש"ו "די לש" ןיליפתה תא תוארמ ןיליפתה רוציי תא תוארמה תונומתה
רשפא תונומתה תרזעב .דחא רועמ תויושעה ןיליפת ןה הז חפסנב תועיפומה ןיליפתה .םינוש
ספדומ ךכ ,ןכאו .(מ ,בל) "רפתה דע עיגיש ךירצ 'תיב'ל 'תיב' ןיבש ץירח" הכלהה תא שיחמהל
.ארותיתה תאו תיבה לכ תא םיסכמש ןיליפתל םייוסיכ לע

ךשאר תדימל ןיליפתה תועוצר תא םאתה
הרומהש יאדכ ."שאר לש" ןיליפתה לש תועוצרה תא םיאתהל דציכ הכרדה שי הז קרפב
.תומאתומ ןניא ןיליפתה םא תועוצרה תא ןקתלו ןיליפתה תא דודמל וידימלת תא דדועי
תומאתומ ןניא ןהיתועוצרש ןיליפתב הווצמה תא םייקל רשפא יא יכ ,ריכזהל םג יאדכ
.חינמה לש ושארל

?ןיליפת לש רשק םירשוק ךיא
לש" ןיליפתבו "די לש" ןיליפתב םירשקה תא רושקל דציכ תטרופמ הכרדה שי הז קרפב
םחוכ תא תוסנל וידימלת תא הרומה דדועי ןאכ םג .זנכשא חסונו דרפס חסונ יפל "שאר
.םירשקה תרישקב
תיכוניחה םתרטמ ,"?ןיליפת לש רשק םירשוק ךיא"ו "?ןיליפת םירציימ ךיא" ,םיקרפה ינש
ןיליפתש תורזה תא קלסל ךכ ידי-לעו ,ןיליפתה לש היישעל דימלתה תא ברקל :תחא
ללגבו ,םירשקה תא םירשוק דציכ ,תויושע ןה רמוח הזיאמ עדוי וניא רענה .תומרוג תורמגומ
ךרד םעו ןיליפתה םע הבורק תורכיה .ירותסמו רז והשמכ ול תוארנ ןיליפתה העידיה יא
.דימלתה לא הווצמה תא ברקת ןתיישע

אבכוכ-רב ילייח לש ןיליפת
הווצמה ןיבש ירוטסיהה רשקה תא רושקל ודעונ תוקיתע ןיליפת לש תוישרפה ימולצת
המכ דע הארמ םת ונבר לשו י"שר לש ןיליפת וחינה אבכוכ-רב לש וילייחש הדבועה .וניניבל
םידימלתש הלאשל הבושתה םג ןאכ .לארשי םעב םינושה ןהינוג לע תווצמה תושרשומ
תוילגתה ?םת ונברו י"שר לש םהיתורוד ינפל וחינה ןיליפת וליא :הב םיטבלתמ
רשאמ ןמז רתוי רבע י"שר דעו אבכוכ-רב לש ונמזמ :הטושפ הבושת תובישמ תויגולואיכראה
יתש יפל לארשי םעב ורמשנ ןתביתכ תורוצ יתש לע ןיליפתהו ,וננמז דעו י"שר לש ונמזמ
.הכלהבש תוטישה

תווצמהש םינושה םיטוחה תא רשוק תבכרב החישה לע ןידי לאגי לש רצקה רופיסה
!ןיליפת תחנה - ל"הצב לייחלו הלוגב ידוהיל ,אבכוכ-רב ילייחל ףתושמה :ןהב תורזתשמ

ךירדמה ןכותל הרזח