הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ס"שת


גרבנזיא הדוהי ר"ד :תינכתה ךרוע
ןמסורג היבוט ברה :הכירעב ףתתשה
גרבנזיא הדוהי 'פורפ ,ל"ז ןייטשדלוג ילתפנ ר"ד :םירבחמ
רפואל הילד :תינושל הכירע

:הירבח הלאו ,ד"ממל פ"עבשות ןונכתל הדעווה י"ע ותדובעב החנוה תווצה
תליג 'ד קחצי 'פורפ :הדעווה ר"וי
,יקסלובוט 'ח ,סדה 'י ,ןמזורג 'מ ,סלג 'מ ,ןייטשנרב 'ש ,דנרא 'מ ,דגיבא 'א :הדעווה ירבח
רברפש 'ד ,רגרבנייטש 'נ ,אתפנ 'י ,ןמיונ 'י ,לבאל 'מ ,ןמביל 'צ ,ינוקרי 'מ

ןיליפת אשונה תארוה

תוישרפה .1

"ןיליפת תחנהב הנווכה .2
5-3 םיקרפה הנבמ

ןיליפתה הנבמ .3

ןיליפתה יקלח .4

תוישרפה תביתכ .5
ןודיחה

7-6 םיקרפ

וז תא וז תובכעמ תוישרפה .6

וז תא וז תובכעמ ןניא "די לש"ו "שאר לש" .7

?ךרבמ יתמ :(א) ןיליפתה תוכרב .8

?ךרבמ המ :(ב) ןיליפתה תוכרב .9
הליפתל הליפת ןיב חס

ןתצילחו ןיליפת תחנה רדס .10
ןודיחה

ןיליפת ןמז .11
תילטנורפ הארוה :'א ךרד
תימצע הדובע :'ב ךרד

תעדה תחסה רוסיא .12

ןיליפתה לש ןמוקמ .13
?לאמש די לע איה ןיליפת תחנהש ןיינמ
ןיליפתה תחנה םוקמ
?תרוביק וז "די"ש ןיינמ
?שארה הבוגב ןה שאר לש ןיליפתש ןיינמ

םת ונברד ןיליפת .14

הדגאה ןמ .15

םיחפסנ