*"ןדיב התלע אלו יחוי ןב ןועמש יברכ ...ושע הברה"

ץיבומוד םרימע

ב"סשת ןוושחרמ - ח ןויליג ,םיעוטנ :ךותמ


יחוי ןב ןועמש יברכ ...ושע הברה" :ייבא לש ארמימל תונושה תואסרגה ףוסיא :ריצקת
.םעה ןומה לע וא םימכחה לע תבסומ ארמימה םאה הלאשב ןוידו "ןדיב התלע אלו

לאעמשי יבר ,יאחוי רב ןועמש יבר ,י"בשר ,ץרא-ךרד ,הדובע ,הרות :חתפמ תולימ


א


1 :העודי םיאנת תקולחמ תאבומ ב"ע הל תוכרבב היגוסב
,'ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל' :רמאנש יפל רמול דומלת המ ,ךנגד תפסאו :ןנבר ונת
יבר ירבד ,ץרא ךרד גהנמ ןהב גהנה - 'ךנגד תפסאו' :רמול דומלת ?ןבתככ םירבד לוכי
העירז תעשב ערוזו השירח תעשב שרוח םדא רשפא :רמוא יחוי ןב ןועמש יבר .לאעמשי
אלא ?הילע אהת המ הרות ,חורה תעשב הרוזו השיד תעשב שדו הריצק תעשב רצוקו
םירז ודמעו' :רמאנש ,םירחא ידי לע תישענ ןתכאלמ םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב
,ןמצע ידי לע תישענ ןתכאלמ םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזבו ,'וגו 'םכנאצ וערו
'...ךנגד תפסאו' :רמאנש
:ןיינעל תורושקה תופסונ תורמימ הירחאו ,וז תקולחמל ייבא לש ותוסחייתה האב ןכמ רחא דימ
.ןדיב התלע אלו יחוי ןב ןועמש יברכ ,ןדיב התלעו לאעמשי יברכ ושע הברה :ייבא רמא
יכיה יכ ,יאמק וזחתת אל ירשת ימויבו ןסינ ימויב ,וכיינימ אתוטמב :ןנברל אבר והל רמא
.אתש אלוכ וכיינוזמב ודרטת אלד
תורודכ אלש הארו אב :יאעלא 'רב הדוהי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא
וזו וז יארע ןתכאלמו עבק ןתרות ושע םינושארה תורוד ,םינורחאה תורוד םינושארה
.ןדיב המייקתנ אל וזו וז יארע ןתרותו עבק ןתכאלמ ושעש םינורחאה תורוד ,ןדיב המייקתנ
בתכב חסונהש םירפוס יקודקד לעב ץיבוניבר ןתנ 'ר ןייצ רבכו תונוש תוסרג ייבא לש הרמימל
םייקא אלו ןועמש 'רכ ןידבעד ןנברו והיידיב םייקאו לאעמשי 'רכ ןידבעד ןנבר ווה" :אוה ןכנימ די
ןנברמ אבוט" :אוה דומלתה תודגה רפסבו סיראפ די בתכב חסונהש ףיסוה ויתוהגהב ."והיידיב
."ונהא אלו יאחוי ןב ןועמש 'רכ ונהאו לאעמשי 'רכ ידבע

יתשל חסונה ידע ללכ תא ןיימל ןתינש הלגמ ייבא לש הרמימל םינושה חסונה ידע לש הקידב
חסונ דעל קר .(הז ןיעכ וא) 'ידבע ןנבר' החסונש וז תמועל ,'ושע הברה' תסרוגה תחאה :תוצובק
2 .'ידבעד ווה' :תידוחיי הסרג שי ,לודגה שרדמ ,דחא


ב


ימל איה הלאשה .הלש םינוש םישוריפל םג איבמ ייבא לש הרמימב םיחסונה ינש ןיב לדבהה
וא םעה ינב ללכל םאה :יחוי ןב ןועמש יבר לש ותטישמ קחרתהל ץילממו וירבדב ייבא הנופ
ךכ שרפמ ,''וכו לאעמשי 'רכ ושע הברה' חסונה וינפל דמעש א"שרהמה .םימכחה ידימלתל
:ייבא לש ארמימה תא
םירחא י"ע תישענ ןמצע תכאלמש והב םיוקמד םירומג םיקידצ שי יאדוד שרפל הארנ
יניאש רמול הז לע ךומסל םדא לכל ןיא כ"כ םה ןיטעומד ןויכו ...המה םיטעמד אלא
העוט אוה אמשד ינא רומג קידצש םירחא י"ע תישענ יתכאלמש יפל ללכ הכאלמ השוע
ןניא םלועה בורד ןדיב התלעו לאעמשי יברכ ושע הברה רמאש הזו רומג קידצ וניאו
.י"בשרכ םירומג םיקידצ ןניא םבורש יפל ,'וכ אלו י"בשרכ ושע הברהו םירומג םיקידצ
המודה שוריפ בתוכ אוה םייחה שפנ ורפסבו ,'ושע הברה' חסונה דמע ןי'זולוומ םייח 'ר ינפל םג
:א"שרהמה לש ושוריפל
.םדיב התלע אלו י"בשרכ ושע הברהו ,םדיב התלעו לאעמשי יברכ ושע הברה ורמאו
קר םהימי לכ ודימתיש רשפא יתלב טעמכ ןומהה ללכלש יאדו יכ ,אקוד םיבר ונייה
הז לעו ללכ תונוזמ תסנרפ קסע םושל תטעמ העש ףא תונפל אלש ,הרותה קסעב
תויהל ול רשפאש ומצעל דיחי לבא .'וכו הכאלמ המע ןיאש הרות לכ תובאב ורמא
שורפל אלש וילע תלטומ הבוחש יאדו ומש ךרבתי ותדובעו ותרותב וימי לכ קוסע ךא
3 ...יחוי ןב ןועמש יבר תעדכו םולשו סח הסנרפ קסעל הדובעו הרותמ טעומ ןמז ףא
ותטיש יפ לע תכללמ ענמיהל םיכירצש ,םעה ללכל ורמאנ ייבא ירבדש הלא םישוריפמ הלועה
םירומג םיקידצש םיכסמ ייבא םג ךא .לאעמשי יבר לש ותטיש יפ לע וכליש ףידעו י"בשר לש
.י"בשר לש ותטישב ורחביש םהל יואר םידחוימו

ימ ךא .'ושע הברה' חסונה לע םיססובמ ןי'זולוומ םייח 'רו א"שרהמה לש םישוריפה ,רומאכ
4 :רב השמ בתוכ ךכו .הנוש שוריפל עיגמ 'ידבע ןנבר' חסונב זחואש
ינב ללכל ,י"בשר לשו לאעמשי 'ר לש םירומאה םהירבד םינווכמ ויה ימל איה הלאשה
םינופ םהירבד ירה ,דבלב םנונגסו םנושל יפל ןודנ םא ?םהידימלתלו םימכחל וא םעה
ךותמ םלוא הרות דומלל םעה ינב ללכ לש םתבוח הליחתכלמ לולשל ןיא ןכו .םעה ללכל
.םימכחה תבכשל רקיעב אלא םהינש ונווכתנ םעה ינומה לא אלש ,ררבתמ תפסונ הקידב
:איה ןהמ תחאו ,תויאר המכ איבמ אוה ותנעט תא חיכוהל ידכ
וניבה ךכ ,םימכח-ידימלתל הנושארבו שארב םינווכמ ויה י"בשר לש וירבד קר אלו
תוירבהש ךרדכ סנרפתהל םימכחה ןמ עבתש ,לאעמשי יבר לש וירבד תא םיארומאה
לש - םהירבד ילושב ארמגה האיבמ וירבד תא .ייבא לש וירבד ךכל היארו .תוסנרפתמ
י"בשרכ ןידבעד ןנברו והיידיב םייקאו י"רכ ןידבעד ןנבר ווה' :ןלהלכ י"בשרו לאעמשי 'ר
5 .'והיידיב םייקא אלו
תבכשל םינווכמכ אלא י"בשר לשו לאעמשי 'ר לש םהירבד תא שרפל ןיא ,רבד לש וללכ
אל הרומאה תקולחמב םיסחייתמ םה ןיאו .הבישיה ימכח םה ,ןנברל דוחייבו ,םימכחה
.הארוה-ירומו םינייד ויהש םימכחל אלו םעה-ינומהל
הרמימהמ תאז חיכומ אוהו םהידימלתלו םימכחל םינווכמ י"בשרו לאעמשי יבר ירבדש עבוק רב
םגש עמתשמ רב יפל םוקמ לכמ .'ןידבעד ןנבר ווה' :ולש הזתל המיאתמה הסרגה יפל ,ייבא לש
לש ותטיש יפ לע תכללמ ענמיהל ץילממ אוה םהלו ,םהידימלתלו םימכחל םינווכמ ייבא ירבד
6 .ינזח 'י הנורחאל עיגה המוד הנקסמל .לאעמשי יבר לש ותטיש תא ףידעהלו י"בשר

לא רביד ייבאש הארנ 'ושע הברה' חסונה יפל .שוריפה לע אופא םיעיפשמ חסונה ילדבה
רתוי הארנ 'ידבע ןנבר' חסונה יפ לע ,תאז תמועל .םהידימלתו םימכחה לא אלו םעה ללכ
םימכחל וליפא ,לוכו לוכמ י"בשר לש וכרד תא ללש וירבדבו ,םימכחה לא רביד ייבאש שרפל
.וז ךרדב תכלל םעה ןומהל ץילממ אוה ןיאש רמוחו לק ;םהידימלתלו


ג


םגו ,ןאכלו ןאכל תוסרג םהב םיאצומ ונא .טושפ ונניא ונידיבש חסונה ידע יפ לע עירכהל ןויסינה
םייזנכשא םידע תוסרגה יתשל .הפי הלוע וניא םינוש םייפרגואג םירוזא יפ לע ןניימל ןויסינה
'ינועמש טוקלי'ב ןהו ידרפסה 'בקעי ןיע'ב ןה תדעותמ 'ושע הברה' הסרגה :דחאכ םיידרפס םידעו
ידרפס דעבו הזמ הצנריפ די בתככ םייזנכשא םידעב תדעותמ 'ידבע ןנבר' הסרגה ;יזנכשאה
.הזמ 'דומלתה תודגה'כ

ןכותל תעדה תא תתל שי ,ונניינעל ליעומ וניא םיפנעל חסונה ידע תקולח לש לוקישהש ןוויכמ
חסונה ידע יפל .ןהיניב ינושל לדבה םג שי ,תוסרגה ןכות ןיב םילדבהל רבעמ .הנושללו הרמימה
.תימראב איה הרמימה לכ 'ודבע ןנבר' חסונה יפל וליאו תירבעב איה הרמימה לכ 'ושע הברה' לש

,דועו .לבבב םיארומאה תפש וז ירהש ,תימראב התייה תירוקמה הרמימהש ןועטל היה רשפא
:ןנברל אבר והל רמא" :תימרא חסונה ידע לכ יפל איהש אבר תרמימ תאבומ הירחאל דימ
אלוכ וכיינוזמב ודרטת אלד יכיה יכ ,יאמק וזחתת אל ירשת ימויבו ןסינ ימויב ,וכיינימ אתוטמב
יפלכ הנווכ ייבא תרמימ םגש ריבס רשקהה יפלו ,'ןנבר' יפלכ תנווכמ וז תימרא הרמימ ."אתש
.תימרא התייה תירוקמה הנושלשו 'ןנבר'

םילימב תוחתופה ילבבה דומלתב ייבא לש תורמימה תקידבב .יעמשמ דח וניא הז ןועיט ךא
תוטעומה תוירבעה תורמימב .תימראב טלחומה ןבורש תורמימ 1300 לעמ ואצמנ ,"...ייבא רמא"
,ןכא .תירבעב יוטיב וא תירבעב רוקמ טטיצ ייבא םהבש םירקמב ללכ ךרדב רבודמ ,ייבא לש
רשקהב דחא הרקמבו דומלתב םימעפ עברא עיפומ הז ןיעכ וא 'וליעוה אלו ןכ ושע הברה' יוטיבה
ייבאו ,תירבעב הרוקמב התייה ייבא תרמימש רעשל רשפא הז יפל 7 .ץרא ךרדו הרות תלאש לש
שי הז יפ לע .'ושע הברה' ירבעה יוטיבב שמתשהל שקיבש ןוויכמ ,תימראב אלו ,הז ןושלב טקנ
וז תורשפא ץמאנ םא .תימראה ירבוד ךרוצל תימראל המגרות הרמימה ןמזה ךשמבש רמול
רשאכ ,הרשע תחאה האמה ינפל ,דואמ תמדקומ הפוקתב השענש יונישב רבודמש רמול ךרטצנ
.תימראל תירבעמ ארמגה ןמ םיעטק םנעמל םגרתל ךירצ היהו תימרא ורביד ןיידע םיבר םידוהי

תימראב התייה תירוקמה הרמימה :הרמימה לש חסונה תודלותל ךופה רואית עיצהל ןתינש ןבומ
ירבעה יוטיבה תא םהל הריכזהש םושמ תירבעל םיקיתעמה ידי לע התנוש איה ןמזה ךשמבו
.ץרא ךרדו הרות לש רשקהב עיפומ הז יוטיבש הדבועה רואל דחוימב ,'ושע הברה'

,תימראל המגרות איה ןמזה ךשמבו 'ושע הברה' התייה תירוקמה הרמימהש רמאנ םא םג םלוא
תאז תמועל .הז יוניש שרודש ישוק לכ ןיא ירהש ,'ןנבר' םילימה תפסוהל םרג המ ריבסהל השק
הטמשהל םרג המ רבסה עיצהל ילוא ןתינ ,'ודבע ןנבר' התייה תירוקמה הרמימהש רמאנ םא
ונתייגוס לא הדינ תכסמב רוקמהמ 'ושע הברה' יוטיבה תא וריבעה םיקיתעמה :'ןנבר' הלימה לש
.תוכרב תכסמב

ד


לש ירוקמה חסונה היה המ הערכהל עיגהל רשפא-יא ןושלה חותינמ ומכ חסונה ידע חותינמ
םיפוליחה ןמ שי ,וירבדל 8 .לטנזור ש"א עבקש חנומכ - 'הסרג יפוליח' ונינפלש רשפא .היגוסה
םייוניש אל" :תוינשרפ תוהגה וא הקתעה ילדבה םיפקשמ םניאש דומלתה לש דיה יבתכב
;םיעמוש םידימלת לש ןזוא ייוניש אלא םיקיתעמו םהינפלש המב םינייעמש םירפוס לש םייתוזח
ונינפל ןיא הלא םיפוליחמ קלחב ,לטנזור עבקש יפכ ."םיצרמ םימכח לש הפ ייוניש :הזמ רתויו
9 .דחא םנבומש תונושל ינש - 'אמעט דחו ינאשיל ירת' אלא ןיינע ילדבה

,תרחואמו תינשמ תחא הסרגבו תירוקמ תחא הסרגב ונלש הרמימב רבודמ ןיא ,וז הנחבה יפל
.הנושלב ייבא לש הרמימה תא הרסמ ןהמ תחא לכש תואסרג יתשב אלא

ןיינע ותואל ונווכתה תונושלה ירצויש אלא ,תונוש תויועמשמ םינושה תונושלל ןיא ונירבד םינכ םא
.ונושלב תאז חסינ דחא לכו קוידב

ירוקמה ןבומה היה המ עובקלו תוסנל ונילעו םירבדה שוריפ לע םידמלמ םניא םינושה תונושלה
העיבק .םימכחה ידימלתל וירבדב הנפ ייבאש רבתסמ .םירחא םילוקיש ךמס לע ייבא ירבד לש
,תאזמ הרתי .'ןנבר' לא םינפומו וירבד רחאל דימ םיאבומה אבר ירבד םע דחא הנקב הלוע וז
התייה הרות דומילל םויה תועש לכ תא שידקהל ךירצ םאה ייבא לש תוטבלתההש רמול השק
.םעה ןומה יפלכ תיטנבלר

הברה' חסונה יפל םג אלא ,'ידבע ןנבר' לש חסונה יפל קר הניא ייבא לש הרמימה לש וז הנבה
.ןדיב התלע אלו י"בשרכ ושע םהמ הברהש רמאו םימכחה לא הנפ ייבא הז חסונ יפל םג .'ושע

,רתוי ןוכנ שוריפכ הארנ ,ןנברל וירבדב הנפ ייבאש ינזח 'יו רב 'מ ועיצהש שוריפה ,ונירבד רואל
ירוקמה חסונה והמ חיכוהל ןתינ אל ונירבד יפל ירהש - םיילאוטסקטה םילוקישה ןמ אל לבא
.ייבא ירבד לש הטושפה הנבההו הרמימה לש רשקהה ללגב אלא - הז הרקמב

ךשמב ורצי ,דחא ןויער עיבהל תנמ לע םלועל ואבש םיליבקמ םיחסונ ינשש ונדמל ונכרד יפ לע
.םידגונמו םינוש םישוריפ ןמזה

:תורעה
,'דומלתה חסונב םינויע' :סרוקב הדובעמ קלחכו ותבס יכדרמ ברה לש ותייחנהב בתכנ רמאמה *
.ס"שת תנשב גוצרה בקעי תללכמב םייקתהש    
.הנליו סופד יפ לע טוטיצה .1
.תונושה תוצובקל ןיוממ תואחסונה ףסוא גצומ רמאמל חפסנב .2
המ הוושהו .טכ-חכ 'מע ,ט"משת קרב ינב ,ח קרפ ,א רעש ,םייחה שפנ ,ןי'זולוומ ח"ר .3
'מע ,ז"משת םילשורי ,דכר ןמיס ,קידצה תקדצ ,ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר ר"ומדאה בתכש    
.טסק    
.148-146 'מע ,ד"כשת ןג תמר ,ב ןליא-רב ,'ץרא ךרדו הרות דומלת' ,רב 'מ .4
."ס"קד יפ לע םינפב חסונה" :רב ףיסומ 78 הרעהב .5
,'הזה ןמזב הרות תלבקו הרות דומלת ,הרות - "השעמהו דומלת םהילע ולבק"' ,ינזח 'י :האר .6
.99 הרעה ,103 'מע ,ס"שת ,הל בלשמ    
הל ורמא .הלודג הנוהכב ושמש ןלוכו תיחמקל הל ויה םינב העבש :ןנבר ונת" :א"ע זמ אמוי .7
ורמא .ירעש יעלק יתיב תורוק ואר אל ימימ :םהל הרמא ?ךכל תיכזש תישע המ :םימכח    
השעי המ ;ץרא ךרד ירבד השלש" :א"ע אע - ב"ע ע הדנ ;"וליעוה אלו ,ןכ ושע הברה :הל    
ליעוה אלו ןכ ושע הברה :ורמא .הרוחסב טעמיו ,הבישיב הברי :ןהל רמא ?םכחיו םדא    
:ול ורמא .הנומאב ןתיו אשיו ,הרוחסב הברי :ןהל רמא ?רשעתיו םדא השעי המ ...אלא !םהל    
השא אשי :םהל רמא ?םירכז םינב ול ויהיו םדא השעי המ...אלא !וליעוה אלו ןכ ושע הברה    
"...אלא !וליעוה אלו ןכ ושע הברה :ורמא .שימשת תעשב ומצע שדקיו ,ול תנגוהה    
.30 'מע ,ח"משת ,זנ ץיברת ,'ילבבה דומלתה רקחב הכירע-תויעבו חסונה תודלות' ,לטנזור ש"א .8
.25-24 'מע ,םש .9