...ייבא רמא :ב"ע הל תוכרבל חסונה ידע :חפסנ
ושע הברה :תסרג
ןדיב התלע אלו
םדיב התלע אלו
ןדיב התלע אלו
ןדיב התלע אלו
םדיב התלע אלו
ןדיב התלע אלו

יחוי ןב
יאחוי ןב
יחוי ןב
יחוי ןב
יחוי ןב
יחוי ןב

ןועמש 'רכ
ןועמש 'רכ
ןועמש 'רכ
ןועמש 'רכ
'ש 'רכ
ןועמש 'רכ


ושע הברהו


ושע הברהו


ןדיב התלעו
םדיב התלעו
ןדיב התלעו
ןדיב התלעו
םדיב התלעו
ןדיב התלעו
ןדיב התלעו
לאעמשי
לאעמשי
לאעמשי
לאעמשי
לאעמשי
'עמשי
לאעמשי
יברכ ושע הברה
'רכ ושע הברה
'רכ ושע הברה
'רכ ושע הברה
'רכ ושע הברה
'רכ ושע הברה
'רכ ושע הברה
ייבא רמא
'מא
ייבא רמא
ייבא רמא
ייבא רמא
ייבא רמא
ייבא רמא
אנליו
דרופסקוא י"כ
וניצנוש 'ד
היצנו 'ד
בקעי ןיע
ינועמש טוקלי
10 ןוחטבו הנומא 'ס

ידבע ןנבר :תסרג
והיידיב והיידומלת
והיידיב


...

םייקיא אלו
םייקא אלו
ונהא אלו
ונהא אלו
... ...
ונהא אלו
יחוי ןב

יאחוי ןב
יאחוי ןב
... ...
יחוי ...
'עמש 'רכ
ןועמש 'רכ
ןועמש 'רכ
ןועמש 'רכ
... רכ
... ...כ
ידבעד ןנבר 'כיאו
ןידבעד ןנברו
והיידומלת והיידיב
והיידיב
םייקיאו
םייקאו
ונהאו
ונהאו
ונהאו
ונהאו
'עמשי 'רכ
לאעמשי 'רכ
לאעמשי 'רכ
לאעמשי 'רכ
לאעמשי 'רכ
ל...י 'רכ
ידבעד
ןידבעד
ודבע
ידבע
ודבע
ו[דב]ע
'נבר ווה
ןנבר ווה
ןנברד אבוט
ןנברמ אבוט
ןנברמ אבוט
ןנברמ
ייבא
ייבא
ייבא
ייבא
...
...

'מא
'מא
רמא
...
...
הצנריפ
ןכנימ
סיראפ
11 דומלתה תודגה
12 2068 הזינג עטק
13 414 הזינג עטק

ידבעד ווה :תסרג
והידיב
םייקיא
אלו
יאחוי ןב
ןועמש 'רכ
ידבעד ווה
והידיב
םייקאו
לאעמשי
'רכ
ידבעד
ווה
ייבא
רמא
לודגה שרדמ


רמאמל הרזח


:תורעה
.ד"כשת םילשורי ,זנש 'מע ,ב ן"במרה יבתכ ,לעוווש ד"ח ברה .10
3010 המרפ די בתכב .-17ה האמהמ ,406 מ"רב ןודנול די בתכב ןכו (1511) א"ער אטשוק סופד .11
.העיפומ הניא ייבא לש ארמימה ,1507 תנשמ      
.2068 רלדא תיירפס ,קרוי-וינ י"כ :ונמיסש הזינג עטק .12
.TS NS 329.414 'גדירבמייק י"כ :ונמיסש הזינג עטק .13